nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.6.2020, 21:25

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις: α) Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ) και β) Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ).

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι 20 Ιουλίου 2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»
Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών - Π.Μ.Σ.
Καρλόβασι, Σάμος, 83200, τηλ.: 2273082024, fax: 2273082309,
Email: dmsas@sas.aegean.gr, URL: http://msc.actuar.aegean.gr/
Α.Π.: 645
Καρλόβασι, 01/06/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021
Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών οργανώνει και
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
με τίτλο «Στατιστική και Αναλογιστικά – Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά», το οποίο απονέμει
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) με περαιτέρω εξειδίκευση σε μια από τις κατευθύνσεις:
1. Στατιστική και Ανάλυση Δεδομένων (ΣΑΔ)
2. Αναλογιστικά και Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά (ΑΧΜ)

Σκοπός του Προγράμματος είναι αφενός η προαγωγή της επιστήμης και της γνώσης μέσα από τη
διδασκαλία και την έρευνα στα επιστημονικά πεδία της Στατιστικής και των Αναλογιστικών -
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών και αφετέρου η άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση επιστημόνων που
θα μπορούν να σταθούν ανταγωνιστικά στο εργασιακό περιβάλλον της σύγχρονης Ελληνικής και
Διεθνούς πραγματικότητας.

Η χρονική διάρκεια φοίτησης που οδηγεί στην απονομή του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά
εξάμηνα πλήρους φοίτησης (ή πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα μερικής φοίτησης), με το τελευταίο
εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται:
1. Η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε πέντε (5) μαθήματα σε καθένα από τα δύο πρώτα
εξάμηνα
2. Η εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής στο τρίτο εξάμηνο.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με πρότυπες μορφές εκπαίδευσης και μάθησης, που συνδυάζουν τόσο δια
ζώσης όσο και εξ αποστάσεως μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης. Ειδικότερα, η εκπαιδευτική και
μαθησιακή διαδικασία των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων του ΠΜΣ υλοποιείται:
• κατά 50% από απόσταση, με χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών σύγχρονης και ασύγχρονης
εκπαίδευσης.
• κατά 50% δια ζώσης, με εντατικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες που κατανέμονται σε τρείς
ολιγοήμερες συναντήσεις στην αρχή και στο τέλος των δύο πρώτων ακαδημαϊκών εξαμήνων.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, θα εισαχθούν στο Π.Μ.Σ. κατ’ ανώτατο όριο σαράντα (40)
μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες. 

Σημείωση: Το ΠΜΣ έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει άμεσα και εξ ολοκλήρου με εξ αποστάσεως μεθόδους στην απευκταία περίπτωση που αυτό απαιτηθεί για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όπως συνέβη κατά το ακαδ. έτος 2019-2020 για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.

Απαιτούμενα προσόντα για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ.
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και
ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής και κυρίως συναφούς γνωστικού αντικειμένου
όπως επί παραδείγματι Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών,
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και
Φυσικών Επιστημών, Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών και Οικονομικής
Επιστήμης, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Επιστήμης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων κ.α.

Επίσης, γίνονται δεκτοί επί πτυχίω φοιτητές και φοιτήτριες των Τμημάτων των Ιδρυμάτων της ημεδαπής
κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν ολοκληρώσει τις
υποχρεώσεις τους και θα έχουν προσκομίσει σχετική βεβαίωση μέχρι την ημερομηνία εγγραφής τους
στο Π.Μ.Σ.

Υποβολή αιτήσεων και αξιολόγηση υποψηφιοτήτων
Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση:
https://nautilus.aegean.gr/ στο χρονικό διάστημα από 01/06/2020 έως και 20/07/2019 και ώρα 23:59,
αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης:
https://nautilus.aegean.gr/applicant_manual.pdf.

Δικαιολογητικά
1. Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας.
2. Βιογραφικό σημείωμα, στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.
3. Μονοσέλιδο κείμενο όπου θα αναφέρονται τα κίνητρα και οι λόγοι που ο/η υποψήφιος/α
επιθυμεί να παρακολουθήσει το Π.Μ.Σ.
4. Δύο συστατικές επιστολές.
5. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6. Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.
7. Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο
θα αναγράφεται ο βαθμός πτυχίου ή διπλώματος.
8. Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας (εφόσον έχει εκπονηθεί).
9. Αντίγραφα άρθρων που δημοσιεύτηκαν σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά
συνεδρίων (με σύστημα κριτών), εάν υπάρχουν.
10. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν.
11. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου Β2. Στην περίπτωση που δεν
διατίθεται επίσημο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, η Επιτροπή
Εξέτασης/Επιλογής Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών (Ε.Ε.Μ.Φ.) θα ελέγξει την επάρκεια
γνώσης της Αγγλικής γλώσσας διενεργώντας ειδική εξέταση.
Έντυπα αντίγραφα κατατίθενται κατά την εγγραφή, μόνο εφόσον ζητηθούν.

Επισημαίνονται τα εξής:
α) Προϋπόθεση για την επιλογή αποτελεί η επαρκής γνώση μιας τουλάχιστον γλώσσας πέραν της
γλώσσας διεξαγωγής του ΠΜΣ, σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 2 του Ν. 4485/17.
(β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή/τρια του/της οποίου/ας ο τίτλος
σπουδών πρώτου κύκλου από Ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις θα κληθούν, στη συνέχεια, σε συνεντεύξεις που
θα πραγματοποιηθούν είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του Τμήματος, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών
μέσων, σε χρονικό διάστημα που θα γνωστοποιηθεί στους/στις υποψηφίους/ες και θα αναρτηθεί στην
Ιστοσελίδα του Τμήματος.

H αξιολόγηση και η επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών/τριών γίνεται από Επιτροπή Επιλογής,
σύμφωνα με κριτήρια αξιολόγησης που προσδιορίζονται στο άρθρο 8.3 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος.

Τα αποτελέσματα επιλογής των Υποψηφίων θα αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Τμήματος και οι
επιλεγέντες θα ενημερωθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. για τις ημερομηνίες εγγραφής και για τα
δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους.

Παρακολούθηση - Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται αφενός η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε
δέκα (10) συνολικά μαθήματα στα δυο πρώτα εξάμηνα σπουδών (πέντε (5) μαθήματα σε κάθε εξάμηνο)
και αφετέρου η εκπόνηση και παρουσίαση της μεταπτυχιακής διατριβής στο τρίτο εξάμηνο. Η κατανομή
των ωρών των εκπαιδευτικών και μαθησιακών δραστηριοτήτων των δυο πρώτων εξαμήνων σε δια ζώσης
και σε εξ αποστάσεως έχει ως εξής: με φυσική παρουσία δια ζώσης (50%) στην έδρα του Τμήματος στη
Σάμο και με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (50%), για κάθε εξάμηνο σπουδών. Oι ώρες εκπαίδευσης
με φυσική παρουσία δια ζώσης κατανέμονται σε τρεις (3) περιόδους διάρκειας 6, 7 και 4 ημερών
αντίστοιχα, μια στην αρχή του 1ου εξαμήνου σπουδών (Οκτώβριος 2020), μια στο τέλος του 1ου/αρχή του
ου εξαμήνου (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021) και μια στο τέλος του 2ου εξαμήνου σπουδών (Ιούνιος
2021). Οι ώρες εκπαίδευσης με εξ αποστάσεως μέσα κατανέμονται ομοιόμορφα σε ολόκληρη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους (Οκτώβριος 2020 – Ιούνιος 2021). Η παρακολούθηση απαιτεί τη
σύνδεση σε ειδική πλατφόρμα με τη χρήση των κωδικών που αποκτά ο φοιτητής στην αρχή των σπουδών
του. Όπου απαιτείται τελική γραπτή εξέταση στο τέλος κάθε εξαμήνου, αυτή προγραμματίζεται κατά τις
δια ζώσης περιόδους. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των δια ζώσης ωρών
εκπαίδευσης και τα προσφερόμενα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, όπως επίσης και ο
πλήρης κανονισμός σπουδών, μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

Δίδακτρα – Απαλλαγή διδάκτρων – Υποτροφίες – Λοιπές παροχές
Για την παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προβλέπεται η καταβολή τελών φοίτησης, ύψους 2.200 €, τα οποία
καταβάλλονται σε δύο δόσεις κατά την έναρξη του Α’ και Β’ εξαμήνου σπουδών.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι φοιτητές/τριες Π.Μ.Σ. των οποίων το εισόδημα (ατομικό ή
οικογενειακό) δεν υπερβαίνει το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το
εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με
τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η απαλλαγή
αυτή παρέχεται για την συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι/ες φοιτητές/τριες δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το ποσοστό του
τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών/τριών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ.
Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ανωτέρω ποσοστό, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από
αυτούς/ές που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή που συγκροτείται
δυνάμει της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 31 του Ν.4485/17 τα εισοδήματα του
τελευταίου φορολογικού έτους, για το οποίο κατά το χρόνο της επιλογής στο Π.Μ.Σ. έχει ολοκληρωθεί η
εκκαθάριση φόρου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

Η αίτηση απαλλαγής τελών φοίτησης υποβάλλεται από τον/την ενδιαφερόμενο/η στο Τμήμα ύστερα
από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των φοιτητών/τριών στο Π.Μ.Σ. Η οικονομική κατάσταση
υποψηφίου/ας σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί λόγο μη επιλογής σε Π.Μ.Σ.

Όσοι/ες λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή, δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Επιπρόσθετα, το Π.Μ.Σ. δύναται να παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες έναν αριθμό ολικών ή και μερικών
υποτροφιών, όπως επίσης και να χορηγεί βραβεία, σύμφωνα με κριτήρια και διαδικασία που
προβλέπονται από την εκάστοτε απόφαση της Συνέλευσης (άρθρο 18.4 του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος).
 Proslipsis.gr
Στους/στις μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται δυνατότητα δωρεάν σίτισης και στέγασης
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο και στους Κανονισμούς-Αποφάσεις του Ιδρύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν την ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. του Τμήματος (http://msc.actuar.aegean.gr/) ή να απευθυνθούν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
(τηλ.: 22730-82310, fax: 22730-82309, e-mail: dmsas@aegean.gr).

Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Στυλιανός Ξανθόπουλος
Αν. Καθηγητής 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved