nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Διδακτική των Βιοεπιστημών

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.6.2020, 21:30

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Διδακτική των Βιοεπιστημών».

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΦΩΤΗΣ ΚΑΦΑΤΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 68100
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
HELLENIC REPUBLIC
DEMOCRITUS UNIVERSITY
OF THRACE
FACULTY OF HEALTH SCIENCES
DEPARTMENT
OF MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS
FOTIS KAFATOS BLD
UNIVERSITY CAMPUS
DRAGANA ALEXANDROUPOLIS 68100
SECRETERIAT
0009557489

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»
Προκήρυξη 25 θέσεων Μεταπτυχιακών Φοιτητών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021

Το Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση το
ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο:
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ».

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί Πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών στα πεδία των
Βιοεπιστημών (Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Βιοχημείας,
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Βιοτεχνολογίας, Φυσικής, Σπουδών στις Φυσικές
Επιστήμες, Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π με
πιστοποιητικό παρακολούθησης του Προγράμματος Σπουδών της κατεύθυνσης Φυσικού
Εφαρμογών, Χημείας, Γεωλογίας, Γεωγραφίας, Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος), των
Σχολών Θετικών Επιστημών, των Σχολών Επιστημών Αγωγής, των Σχολών Επιστημών
Υγείας (Τμημάτων Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Διατροφής και
Διαιτολογίας και των λοιπών συναφών Τμημάτων), των Γεωπονικών Πανεπιστημίων,
πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της
αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης
Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α'
80) και γ) Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., ως υπεράριθμοι και μέχρι 1
ανά έτος, σύμφωνα τις διατάξεις του νόμου Ν. 4485/2017, άρθρο 34, παρ. 1, 7 και 8.
Οι πτυχιούχοι μπορεί να είναι απόφοιτοι: α) Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι.
συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής, β) πτυχιούχοι πρώτου κύκλου σπουδών
αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που έχουν αναγνωριστεί από το
Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης
(Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το Ν. 3328/2005 (Α' 80).

Ο αριθμός εισακτέων κατΆ έτος ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε εικοσιπέντε (25)
μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.

Προϋπόθεση για την επιλογή μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών είναι η κατοχή πτυχίου
ΑΕΙ/ΤΕΙ, και η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β1. Υποψήφιοι μπορούν να είναι
φοιτητές οι οποίοι έχουν περατώσει τον κύκλο προπτυχιακών σπουδών και αναμένεται να
καταστούν πτυχιούχοι μέχρι το τέλος της περιόδου των εγγραφών.

Για την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων λαμβάνεται υπΆ όψιν:
- Ο γενικός βαθμός Πτυχίου/Διπλώματος.
- Η κατοχή δεύτερου πτυχίου.
- Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
- Η διδακτική κι επαγγελματική προϋπηρεσία
- ¶λλη σχετική ερευνητική, επαγγελματική ή/και διδακτική δραστηριότητα του
υποψηφίου κατά προτίμηση σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ.
- Δημοσιεύσεις και συγγραφική δραστηριότητα.
- Συνέντευξη ή/και Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
- Συστατικές επιστολές.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν -ταχυδρομικώς ή προσωπικώς- φάκελο
υποψηφιότητας στη Γραμματεία του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής στην ταχ.
διεύθυνση: Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, Kτίριο 10, Πανεπιστημιούπολη,
περιοχή Δραγάνα, Αλεξανδρούπολη – 68100) (υπΆ όψιν κ. Ασημακόπουλου, για το ΠΜΣ:
«Διδακτική των Βιοεπιστημών») από 01/06/2020 μέχρι 15/09/2020
(ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής)

Ο φάκελος υποψηφιότητας πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναφερόμενα
δικαιολογητικά:
1. Συμπληρωμένο Έντυπο Αίτησης υποψηφιότητας
2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα, με πλήρη και έγκυρα στοιχεία επικοινωνίας,
συνοδευόμενο από 2 φωτογραφίες.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αναμένεται
η αποφοίτησή του μέχρι την εγγραφή του στο Π.Μ.Σ. Στην περίπτωση που το πτυχίο δεν
κατατίθεται κατά την υποβολή των δικαιολογητικών, οι επιτυχόντες πρέπει να το
προσκομίσουν κατά την εγγραφή τους. Εναλλακτικά, οι επιτυχόντες μπορούν να
προσκομίσουν Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών του οικείου Τμήματος κατά την εγγραφή
τους και το πτυχίο μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους.
5. Ειδικά για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστημιακές Σχολές της
αλλοδαπής απαιτείται, επιπλέον του πτυχίου τους, βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.
6. Παράρτημα διπλώματος ή αναλυτική βαθμολογία.
7. Πιστοποιημένο έγγραφο για την γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
8. Μία συστατική επιστολή.
9. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται τεκμηριωμένη γνώση και της ελληνικής γλώσσας.
10. Συμπληρωμένη την Επιστολή Πρόθεσης Συμμετοχής στο Πρόγραμμα
11. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει τη μοριοδότηση στα επιμέρους κριτήρια
επιλογής που έχουν τεθεί για την επιλογή υποψηφίων στο Π.Μ.Σ.

Τα συνοδευτικά έγγραφα της αίτησης δεν επιστρέφονται μετά την κατάθεσή τους.
Επισημαίνεται ότι το Π.Μ.Σ. «Διδακτική των Βιοεπιστημών» διαρκεί δύο (2) εξάμηνα και
επιπλέον θερινή περίοδο τριών μηνών. Η έναρξη λειτουργίας του ορίζεται την 1 Οκτωβρίου
και η λήξη του στις 5 Οκτωβρίου κάθε έτους. Η διδασκαλία των μαθημάτων περιλαμβάνει 
διά ζώσης διδασκαλία στις εγκαταστάσεις του ΤΜΒΓ στην Αλεξανδρούπολη, και εξ
αποστάσεως διδασκαλία μέσω εφαρμογής συστημάτων τηλεκπαίδευσης.
Proslipsis.gr
Επισημαίνεται ότι προβλέπεται πλήρης εξΆ αποστάσεως εκπαίδευση σε περίπτωση
παράτασης των μέτρων περιορισμού της διασποράς του Covid-19.

Το ύψος των προβλεπόμενων τελών φοίτησης για το σύνολο του προγράμματος
καθορίζεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.

Στους αποφοίτους χορηγείται πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (ΦΕΚ
3033/26-7-19/τ.Β').

Οι πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. μέχρι τις 5 Οκτωβρίου
2020.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ., καθώς και τα σχετικά έντυπα παρέχονται στην
ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ. https://didactics.mbg.duth.gr/ ή μετά από επικοινωνία με την
Γραμματεία του ΠΜΣ (κ. Δ. Ασημακόπουλος, email: dasimako@alex.duth.gr, τηλ. 25510
30610).

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. «ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ»

Κ. Κεδράκα, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ 
Διευθύντρια ΠΜΣ

Μ. Γρηγορίου, Καθηγήτρια ΔΠΘ
Ρ. Σανδαλτζόπουλος, Καθηγητής ΔΠΘ
Α. Παπαγεωργίου, Αν. Καθηγητής ΔΠΘ
Α. Παλαιολόγου, Επικ. Καθηγήτρια ΔΠΘ


 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved