nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στα Μεταπτυχιακά: Χημεία

Proslipsis.gr | Αθήνα 22.6.2020, 22:11

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που υλοποιεί.

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι 22 Ιουνίου 2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της σχετικής πρόσκλησης.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ημερομηνία, 22/05/2020
Αρ. Πρωτ.: 476
ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ ΠΤΥΧΙΟΎΧΩΝ ΣΤΑ ΠΡΌΓΡΑΜΜ A ΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΏΝ
ΣΠΟΥΔΏΝ ΤΟΥ ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΊΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΚΡΉΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ
 ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΌΥ ΈΤΟΥΣ 2020 – 20 21
Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: 22/06/2020

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στα Μεταπτυχιακά του Προγράμματα:
"Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να δηλώσουν περισσότερα από ένα ΜΠΣ, χωρίς περιορισμούς, αρκεί να τα
δηλώσουν με σειρά προτεραιότητας".
1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
2. ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΑΣΦΔ)
3. ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ)

Στα Προγράμματα γίνονται δεκτοί Χημικοί, Βιολόγοι, Φυσικοί, Περιβαλλοντολόγοι, Γεωπόνοι, Χημικοί Μηχανικοί,
πτυχιούχοι Σχολών Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και άλλων Πανεπιστημιακών και Πολυτεχνικών σχολών
συναφούς γνωστικού αντικειμένου της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής,
καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. ενδεικτικά προερχόμενοι από Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ,
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, Τεχνολόγων Γεωπόνων, Τεχνολογίας Τροφίμων
ή άλλων συναφούς με το Πρόγραμμα γνωστικού αντικειμένου.

Η χρονική διάρκεια του κάθε Μεταπτυχιακού Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη Μ.Δ.Ε. είναι τέσσερα (4)
Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες
μετά από απόφαση της Συνέλευσης Τμήματος.

Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε σαράντα (40)
υποψήφιους ανά έτος, στο ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
(ΑΣΦΔ) και στο ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΜΠ) σε δέκα (10) ανά έτος.
Οι υπότροφοι του Ι.Κ.Υ. Έλληνες ή αλλοδαποί γίνονται δεκτοί προς εγγραφή ως υποψήφιοι Μ.Δ.Ε.

Η επιλογή θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των εξής κριτηρίων: α) τα προσόντα, όπως αυτά
προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (λαμβάνοντας υπόψη και τα συνολικά έτη φοίτησης για την
απόκτηση πτυχίου), τη βαθμολογία στα προπτυχιακά μαθήματα, επίδοση σε τυχόν διπλωματική εργασία και
ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου, β) την προφορική ή/και γραπτή εξέταση, γ) την άριστη ή πολύ καλή
γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Ο βαθμός πτυχίου των αιτούντων θα πρέπει να είναι τουλάχιστον επτά (7). Γίνονται δεκτές αιτήσεις και στην
περίπτωση που εκκρεμούν μαθήματα για τη λήψη πτυχίου, με την προϋπόθεση ότι ο τελικός βαθμός του
πτυχίου τους θα είναι τουλάχιστον επτά (7).

Η προφορική συνέντευξη (ή γραπτή εξέταση) γίνεται σε θέματα ευρύτερου επιστημονικού ενδιαφέροντος και
αποβλέπει: α) στην διαπίστωση της γενικής επιστημονικής κατάρτισης του υποψηφίου, β) στην αξιολόγηση
άλλων χαρακτηριστικών του υποψηφίου και γ) στον προσδιορισμό πιθανών ελλείψεων που θα επέβαλαν
παρακολούθηση συμπληρωματικών προπτυχιακών μαθημάτων κ.λ.π.

Υποψήφιοι από χώρες με σύστημα GRE, που αδυνατούν να παραστούν στις συνεντεύξεις, υποχρεούνται να
υποβάλλουν πλέον των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελέσματα εξετάσεων GREs στη Χημεία. Η
προφορική συνέντευξη ή/ και γραπτή εξέταση πραγματοποιείται από επιτροπή μελών ΔΕΠ. Η εν λόγω επιτροπή
υποβάλλει εισήγηση για έγκριση στην Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΕΜΣ) / (ΕΔΕ) και η απόφαση
επικυρώνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
1. ΑΙΤΗΣΗ
2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι
υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία και βαθμός πτυχίου τουλάχιστον
επτά (7).
3. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται, για πτυχιούχους ξένων Πανεπιστημίων)
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ειδίκευση, τίτλος, περίληψη) ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (εάν υπάρχει)
6. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
7. ΔΥΟ ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ με πλήρη στοιχεία συντάξαντος, να σταλούν από τον εισηγητή
υπογεγραμμένες στο email: tsolis@uoc.gr.
8. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΓΝΩΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ (εάν υπάρχουν)
9. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (εάν υπάρχουν)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι τις 22/06/2020
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Χημείας (κ.Β.Τσώλης e - mail :
 tsolis@uoc.gr ). Τα πρωτότυπα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μετά την επιλογή των υποψηφίων.

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το χειμερινό εξάμηνο 2020-2021 θα γίνουν μέσω
τηλεδιάσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία (η οποία προγραμματίζεται για το τέλος Ιουνίου), η πλατφόρμα
τηλεδιάσκεψης και η σειρά των συνεντεύξεων θα αναρτηθούν στις Ανακοινώσεις της ιστοσελίδα του Τμήματος
Χημείας http://www.chemistry.uoc.gr .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΟΥΔΑΚΗΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved