nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Έγκριση του κανονισμού διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 3.7.2020, 19:09

Τον Κανονισμό διδακτορικών σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενέκρινε η Σύγκλητος του Ιδρύματος.

H απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 2707|2020.

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 20/30-4-2020 (2)
Έγκριση κανονισμού διδακτορικών σπουδών του
Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελο-
ποννήσου.

Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
(συνεδρίαση 171η)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α170) «Συνέργειες
Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του
Κράτους και λοιπές διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) «Οργάνωση
και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα τα
άρθρα 30, 31, 38 έως 45 και 85, όπως τροποποιήθηκαν
και ισχύουν.
3. Τη διάταξη του άρθρου 26, παρ. 6 του ν. 4386/2016
(Α΄ 83), με την οποία αντικαθίσταται η περίπτωση γ' της
παρ. 22 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) ως εξής:
«Έως την έναρξη ισχύος του κατά το άρθρο 5 Οργανι-
σμού κάθε Ιδρύματος και του κατά το άρθρο 6 Εσωτε-
ρικού του Κανονισμού, τα θέματα που προβλέπονται σε
αυτούς ρυθμίζονται με αποφάσεις Συγκλήτου, οι οποίες
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
4. Την παρ. 3ε, του άρθρου 9, του ν. 3685/2008 (Α΄148)
«Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές».
5. Την με υπ’ αρ. 210838/Ζ1/1-12-2017 (Υ.Ο.ΔΔ. 647/
6-12-2017) διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία διαπιστώνε-
ται ο διορισμός του Αθανάσιου Κατσή, Καθηγητή του
Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ως
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με πλήρη
θητεία, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης.
6. Την με υπ’αρ. 8237/8-12-2017 (Β΄ 4835/29-12-2017)
απόφαση Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πελοποννή-
σου περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυ-
τάνεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του
ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
7. Την υπ’ αρ. 163204/Ζ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ/29-9-2017 εγκύ-
κλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄114)
για θέματα μεταπτυχιακών σπουδών και εκπόνησης δι-
δακτορικών διατριβών - λοιπά θέματα.
8. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του Τμή-
ματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (1η/15-1-2020).
9. Την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Συνεδρίαση 171η/30-4-2020).
10. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζει:
Την έγκριση του Κανονισμού Διδακτορικών Σπου-
δών του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας
και Τροφίμων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως
ακολούθως:

Άρθρο 1
Γενικές Αρχές
Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήμα-
τος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ορ-
γανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
ν. 4485/2017 και του εν γένει θεσμικού πλαισίου όπως
κάθε φορά ισχύει. Οι Διδακτορικές Σπουδές αποτελούν
για το Τμήμα, πηγή ακαδημαϊκού κύρους και διεθνούς
προβολής, αποσκοπούν στην προαγωγή πρωτότυπης
επιστημονικής έρευνας και οδηγούν στην απόκτηση
Διδακτορικού Διπλώματος, το οποίο πιστοποιεί την
εκπόνηση επιστημονικής έρευνας και την ουσιαστική
συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξης της επι-
στημονικής γνώσης.

Άρθρο 2
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση
Διδακτορικής Διατριβής
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορι-
κής Διατριβής (Δ.Δ.) έχει ο/η κάτοχος Διπλώματος Μετα-
πτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κά-
τοχος αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού
επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κάτοχος ενιαίου
και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέ-
δου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλή-
ρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται
σε τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ' ελάχιστον δέκα (10)
ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη
πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπου-
δών). Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω αναγνωρισμένου επι-
στημονικού ή ερευνητικού έργου, που έχει συνάφεια με
το προτεινόμενο πεδίο έρευνας, γίνεται αιτιολογημένα
κατόπιν εισήγησης Τριμελούς Επιτροπής, δεκτός/η ως
υποψήφιος/α διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αίτησης για εκπόνηση
Δ.Δ. και απαιτούμενα δικαιολογητικά
Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλλει, το Σεπτέμβριο
ή το Φεβρουάριο, στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση
εκπόνησης Δ.Δ. όπου αναφέρονται: ο προτεινόμενος
τίτλος της, η γλώσσα εκπόνησης (η οποία μπορεί να είναι
η ελληνική ή η αγγλική) και ο/η προτεινόμενος/η επι-
βλέπων/ουσα της Δ.Δ.. Επισυναπτόμενα υποβάλλονται:
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου
(για πτυχιούχους Α.Ε.Ι. του εξωτερικού και αναγνώριση
ισοτιμίας των τίτλων σπουδών από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), αντί-
γραφο Δ.Μ.Σ., επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις
ή εργασίες (εφόσον υπάρχουν), προσχέδιο της προτεινό-
μενης Δ.Δ. και στοιχεία δύο (2) καθηγητών, ερευνητών
ή εργοδοτών οι οποίοι δύνανται να παρέχουν συστάσεις
για τον/την ενδιαφερόμενο/η.

Άρθρο 4
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων διδακτόρων
1. Η Συνέλευση του Τμήματος, ορίζει κάθε ακαδημαϊκό
έτος μια Τριμελή Επιτροπή, που αποτελείται από μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος η οποία εξετάζει τις αιτήσεις και τα
συνυποβαλλόμενα έγγραφα καλεί τον/την υποψήφιο/α
σε συνέντευξη στην έδρα του Τμήματος σε διάτημα μέ-
χρι ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Η Επιτροπή
υποβάλλει προς την Συνέλευση του Τμήματος, υπόμνη-
μα με το οποί εισηγείται την αποδοχή ή την απόρριψη
της αίτησης, και στην πρώτη περίπτωση ο/η προτεινό-
μενος/η επιβλέπων/ουσα.
2. Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη την
εισήγηση της Επιτροπής και τη γνώμη του/της προτει-
νόμενου/ης επιβλέποντα/ουσας, εγκρίνει ή απορρίπτει
αιτιολογημένα την αίτηση του/της υποψηφίου. Στην
απόφαση της Συνέλευσης ορίζονται: ο/η επιβλέπων/
ουσα της Δ.Δ., τα μέλη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επι-
τροπής, που πλαισιώνει και υποστηρίζει την εκπόνηση
και τη συγγραφή της Δ.Δ., ο τίτλος της Δ.Δ. στην ελληνική
και αγγλική γλώσσα και η γλώσσα συγγραφής της.
3. Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επι-
βλεπόντων, των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών
και οι τίτλοι των εκπονούμενων διατριβών αναρτώνται
στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και
την αγγλική γλώσσα.

Άρθρο 5
Επίβλεψη Δ.Δ.
1. Ο/Η επιβλέπων/ουσα Δ.Δ. πρέπει να είναι μέλος
Δ.Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή
Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Γεωπονίας.
2. Τα υπόλοιπα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτρο-
πής πρέπει να έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντι-
κείμενο με την υπό κρίση Δ.Δ. και μπορεί να είναι μέλη
Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστη-
μίου Πελοποννήσου ή άλλου Τμήματος Α.Ε.Ι. της χώρας
ή της αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ., ή Ερευνητές Α΄ Β΄ ή Γ΄
βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του
ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητικών
κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών και του Ιδρύματος Ια-
τροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών ή από
αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα της
αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.
3. Ο/Η επιβλέπων/ουσα κατέχει ένα κεντρικό ρόλο
στην εκπόνηση της Δ.Δ. και μαζί με τα άλλα δύο μέλη
της Συμβουλευτικής Επιτροπής οφείλουν να συμβάλ-
λουν στην επιτυχή και έγκαιρη ολοκλήρωση της Δ.Δ. Ο
μέγιστος αριθμός επίβλεψης Δ.Δ. που είναι σε εξέλιξη
την ίδια χρονική στιγμή και που μπορεί να αναλάβει ένα
μέλος Δ.Ε.Π. ορίζεται σε πέντε (5). Ο/Η επιβλέπων/ουσα
υποχρεούται να επικοινωνεί να συνεργάζεται με τον/την
υποψήφιο/α διδάκτορα σε τακτά χρονικά διαστήματα,
να συμβουλεύει και να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια
στην επιτέλεση του ερευνητικού έργου.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο/η επιβλέπων/ουσα
ή μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής εκλείψει ή δι-
απιστωμένα αδυνατεί να τελέσει τις υποχρεώσεις του
για μεγάλο χρονικό διάστημα (σοβαροί λόγοι υγείας,
απουσία στο εξωτερικό, σοβαροί προσωπικοί λόγοι τους
οποίους μπορεί να επικαλεστεί με έγγραφο υπόμνημα
του προς τη Συνέλευση του Τμήματος), η Συνέλευση του
Τμήματος αναθέτει την επίβλεψη της Δ.Δ. σε ένα από τα
άλλα δύο μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ακόμη
και καθ' υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψηφίων
διδακτόρων που μπορεί να έχει κάθε επιβλέπων/ουσα
ή σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος και σε κάθε περί-
πτωση η αντικατάσταση του/της επιβλέποντα/ουσας
πρέπει να διέπεται από τα σχετικά της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση αφυπηρέτησης
κατά την περίοδο εκπόνησης της Δ.Δ., ο/η επιβλέπων/
ουσας ή το μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής, συ-
νεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος/ουσας ή μέλους ως
την ολοκλήρωση της.
5. Αν ο/η αρχικός επιβλέπων/ουσα μετακινηθεί σε
άλλο Τμήμα ή Α.Ε.Ι., συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέπο-
ντος/ουσας των Δ.Δ. που έχει αναλάβει και ο τίτλος
απονέμεται από το Τμήμα Γεωπονίας, όπου ξεκίνησε η
εκπόνηση της Δ.Δ..

Άρθρο 6
Χρονική διάρκεια Δ.Δ., δικαιώματα
και υποχρεώσεις υποψήφιων διδακτόρων
1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση διδακτορι-
κού διπλώματος είναι κατ' ελάχιστο τρία (3) και μέγιστο
πέντε (5) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία
ορισμού της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Ο/Η υποψήφι-
ος/α διδάκτορας μπορεί να ζητήσει με επαρκώς αιτιο-
λογημένη αίτηση του/της την αναστολή της ανωτέρω
περιόδου μέχρι 2 έτη συνολικά, περίοδο κατά την οποία
δεν επωφελείται των δικαιωμάτων και των παροχών που
προβλέπονται για τους/τις Υ.Δ. Ο/Η υποψήφιος/α διδά-
κτορας μπορεί με την σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευ-
τικής Επιτροπής να ζητήσει την τροποποίηση ή αλλαγή
του θέματος της διατριβής, έως μια φορά κατά την δι-
άρκεια εκπόνησης της Δ.Δ. και έως έξι (6) μήνες πριν την
ολοκλήρωση της. Η τροποποίηση ή αλλαγή πρέπει να
εμπίπτει στην ίδια θεματική με το αρχικό θέμα της Δ.Δ.
και επικυρώνεται στη Συνέλευση του Τμήματος, κατόπιν
εισήγησης της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Σε περίπτω-
ση που η αλλαγή αποτελεί διαφορετικό θέμα εκπόνησης
Δ.Δ., αυτό συνιστά έναρξη νέας διαδικασίας εκπόνησης
Δ.Δ. και ακολουθείται η σχετική διαδικασία του άρθρου 3
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει σε ετήσια
βάση αίτηση ανανέωσης της εγγραφής στο Πρόγραμμα
Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος και Αναλυτικό
Υπόμνημα σχετικά με την πρόοδο της Δ.Δ. το οποίο πα-
ρουσιάζει και προφορικά ενώπιον της Συμβουλευτικής
Επιτροπής. Η Συμβουλευτική Επιτροπή συντάσσει Έκθε-
ση Προόδου η οποία αποτελεί συνοπτική περιγραφή των
περιεχομένων του Αναλυτικού Υπομνήματος η οποία
υποβάλλεται στη Συνέλευση Τμήματος. Η ανανέωση
εγγραφής του/της υποψηφίου/ας στο Πρόγραμμα Δι-
δακτορικών Σπουδών γίνεται μετά από απόφαση του
Τμήματος. Αντίγραφα της Αίτησης Ανανέωσης, του Ανα-
λυτικού Υπομνήματος και της Έκθεσης Προόδου, σχόλια
του επιβλέποντα και της Συμβουλευτικής Επιτροπής κα-
ταχωρούνται στον ατομικό φάκελο του/της υποψηφίου/
ας που φυλάσσεται στη Γραμματεία του Τμήματος.
3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δύναται να διεξάγει
μέρος της έρευνας σε άλλο Ερευνητικό Ίδρυμα, Ινστι-
τούτο, Ερευνητικό Κέντρο ή Επιχείρηση της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Συμμετέχει σε Επιστημονικά
Συνέδρια ή Ημερίδες παρουσιάζοντας τα ερευνητικά
δεδομένα της διατριβής του/της με την σύμφωνη γνώ-
μη του/της επιβλέποντα/ουσας. Διατηρεί δικαιώματα
πρόσβασης, δανεισμού και χρήσης των ηλεκτρονικών
υπηρεσιών των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών μέχρι
και πέντε (5) έτη μετά την ολοκλήρωση της Δ.Δ.
4. Το πρωτότυπο της ερευνητικής εργασίας του/της
υποψηφίου/ας διδάκτορα τεκμηριώνεται υποχρεωτικά
με τουλάχιστον δύο δημοσιεύσεις σε αναγνωρισμένα
διεθνή επιστημονικά περιοδικά που διαθέτουν impact
factor και περιλαμβάνονται σε διεθνή βιβλιογραφική
βάση Citation Index (SCOPUS, Web of Science, κ.λπ.).
Επισημαίνεται ότι δεν λογίζονται ως δημοσιεύσεις σε
αναγνωρισμένες λίστες, οι δημοσιεύσεις σε πρακτικά
συνεδρίων.
5. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας και στο πλαίσιο της
απόκτησης εκαπιδευτικής εμπειρίας υποχρεούται να πα-
ρέχει επικουρικό εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό ή
μεταπτυχιακό επίπεδο, στο πεδίο ή σε συναφή πεδία του
αντικειμένου της Δ.Δ. μέχρι και 4 ώρες εβδομαδιαία μετά
από εισήγηση του επιβλέποντος/ουσας και απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος.
6. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν
και το Τμήμα υποχρεούται να παρέχει κάθε υποστήριξη
στο πλαίσο των δυνατοτήτων, των υποδομών και του
εξοπλισμού του.

Άρθρο 7
Υποστήριξη και αξιολόγηση της Δ.Δ.
1. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας υποβάλλει την τελική
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή της Δ.Δ. στη Συμβουλευ-
τική Επιτροπή μαζί με αίτηση για δημόσια υποστήριξη
και αξιολόγηση της. Η Συμβουλευτική Επιτροπή δέχεται
ή απορρίπτει την αίτηση του υποψηφίου. Εάν η Συμβου-
λευτική Επιτροπή απορρίψει την αίτηση ο υποψήφιος
οφείλει εντός έξι μηνών να υποβάλλει νέα αίτηση σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής.
Εάν η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή αποδεχθεί την
αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει και υποβάλλει ανα-
λυτική εισηγητική έκθεση στη Συνέλευση του Τμήματος
και ζητά τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής
για την κρίση της Δ.Δ. Η Συνέλευση οφείλει εντός μηνός
από την κατάθεση της έκθεσης να ορίσει Επταμελή Εξε-
ταστική Επιτροπή.
Στην Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή μετέχουν: τα μέλη
της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής εκτός από τα
αφυπηρετήσαντα μέλη αυτής, τα οποία με απόφαση της
Συνέλευσης του Τμήματος αντικαθίστανται από ισάριθ-
μα μέλη καθώς και τέσσερα (4) επιπλέον μέλη που έχουν
το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρί-
ση Δ.Δ. και που είναι μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος ή άλλου
Τμήματος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ή άλλου
Τμήματος Α.Ε.Ι. της χώρας ή της αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.,
ή ερευνητές Α΄, Β΄ ή Γ΄ βαθμίδας από ερευνητικά κέντρα
του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ερευνητικών κέντρων της Ακαδημίας Αθηνών
και του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών ή από αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα
ή ινστιτούτα της αλλοδαπής, κάτοχοι Δ.Δ.
2. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας καταθέτει στην Εξε-
ταστική Επιτροπή τη Δ.Δ. σε έντυπη μορφή και ηλεκτρο-
νική μορφή. Η Δ.Δ. πρέπει να περιέχει περίληψη στην ελ-
ληνική και την αγγλική γλώσσα και να συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου ότι αποτελεί προϊόν
δικής του έρευνας και όχι λογοκλοπής. Η γραμματεία
του Τμήματος σε συνεργασία με τη Συμβουλευτική Επι-
τροπή ορίζει ημερομηνία υποστήριξης της Δ.Δ. και την
κοινοποιεί στην επιστημονική κοινότητα.
3. Η Δ.Δ. υποστηρίζεται δημόσια με φυσική παρουσία
κατ'ελάχιστο τεσσάρων μελών της Εξεταστικής Επιτρο-
πής, ενώ τα λοιπά μέλη μπορούν να συμμετέχουν με τη-
λεδιάσκεψη. Τα αφυπηρετήσαντα μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής μπορούν να παρίστανται
στην συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής χωρίς
δικαίωμα ψήφου. Μετά την υποστήριξη, η Εξεταστική
Επιτροπή σε κλειστή συνεδρίαση κρίνει την εργασία
ως προς την ποιότητα, την πληρότητα, την πρωτότυπη
σκέψη και τη συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση
της Δ.Δ. απαιτείται σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε
(5) μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η εγκριθείσα Δ.Δ.
βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα, Λίαν
Καλώς, Καλώς και καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό
αξιολόγησής της.
4. Σε περίπτωση που η Εξεταστική Επιτροπή κρίνει
ότι η διατριβή χρήζει διορθώσεων, αυτό καταγράφεται
στο πρακτικό αξιολόγησης και η Δ.Δ. επανυποβάλλεται
εντός διαστήματος τριών μηνών. Η εξέταση της επανυ-
ποβληθείσας Δ.Δ. γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3
του άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση
που ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας δεν προβεί σε αλλαγές
ή στην επανεξέταση διαπιστωθεί ότι αυτές δεν έγιναν
ή είναι ανεπαρκείς τότε η εξέταση κρίνεται ανεπιτυχής
και ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας διαγράφεται από το
Μητρώο υποψηφίων διδακτόρων.

Άρθρο 8
Αναγόρευση και καθομολόγηση διδακτόρων
1. Η αναγόρευση του/της υποψηφίου/ας σε διδάκτορα
γίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος αφού προη-
γουμένως ο/η υποψήφιος/α καταθέσει αίτηση για αναγό-
ρευση-καθομολόγηση και μεριμνήσει για την κατάθεση
της διατριβής του στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε
συνεργασία με τη γραμματεία του Τμήματος. Εφόσον
έχει εγκριθεί η Δ.Δ., ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας υπο-
χρεούται για την κατάθεση ενός αντιτύπου της Δ.Δ. σε
έντυπη και ηλεκτρονική, μορφή στη βιβλιοθήκη της
Σχολής, επτά στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, και
ενός ψηφιακού αντιτύπου του Απογραφικού Δελτίου του
Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών στη Γραμμα-
τεία του Τμήματος Γεωπονίας.
2. Η ημερομηνία για την ορκωμοσία των νέων διδα-
κτόρων και την τελετή απονομής των Διδακτορικών
Διπλωμάτων ορίζεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Άρθρο 9
Πνευματικά δικαιώματα
1. Η εκπόνηση Δ.Δ. μπορεί να εντάσσεται σε συνε-
χόμενες και πολλές φορές μακροχρόνιες έρευνες που
διεξάγονται από ερευνητικές ομάδες και Επιστημονκούς
Υπευθύνους σε συγκεκριμένο τομέα της επιστήμης, συ-
χνά στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων.
2. Τα ερευνητικά δεδομένα που προκύπτουν κατά την
εκπόνηση της Δ.Δ. ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Πελο-
ποννήσου και την ευθύνη της διαχείρισης τους έχει ο
Επιβλέπων/ουσα Καθηγητής/τρια. Σε περιπτώσεις που η
Δ.Δ. εκπονείται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος
(εθνικού, ή διεθνούς), την ευθύνη διαχείρισης των ερευ-
νητικών δεδομένων έχει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος
του Προγράμματος.
3. Ο συγγραφέας της Δ.Δ. είναι ο δικαιούχος του πε-
ριουσιακού και ηθικού δικαιώματος πνευματικής ιδιο-
κτησίας του περιεχομένου της Δ.Δ. του, σύμφωνα με
το ν. 2121/1993, όπως ισχύει και με την επιφύλαξη της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
4. Οι θέσεις και απόψεις του Διδάκτορα όπως αυτές
διατυπώνονται στη Διατριβή του δεν θεωρούνται θέσεις
του Τμήματος ή των μελών του.

Άρθρο 10
Λόγοι και διαδικασία διαγραφής
από τα Μητρώα υποψηφίων διδακτόρων
Η Συνέλευση του Τμήματος μετά την εισήγηση κατά
πλειοψηφία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, δύναται να
αποφασίσει τη διαγραφή του/της υποψηφίου διδάκτο-
ρος εάν: δεν ανανεώνουν ετησίως την εγγραφή τους
ή υπερβούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια εκπόνη-
σης της Δ.Δ. όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό,
ή έχουν παραβιάσει τις κείμενες διατάξεις όσον αφορά
την αντιμετώπιση πειθαρχικών παραπτωμάτων από τα
αρμόδια πειθαρχικά óργανα ή αυτοδίκαια κατόπιν αιτή-
σεως των υποψηφίων διδακτόρων. Σε κάθε περίπτωση,
στη συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμήματος όπου
θα συζητηθεί η διαγραφή καλείται προς ακρόαση ο/η
υποψήφιος/α διδάκτορας.

Άρθρο 11
Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής
με συνεπίβλεψη
Το Τμήμα Γεωπονίας μπορεί να συνεργάζεται με Ερευνη-
τικά Κέντρα και Ινστιτούτα της ημεδαπής για την εκπόνηση
Δ.Δ. με συνεπίβλεψη, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που προβλέπει το άρθρο 43, παρ. 3 του ν. 4485/2017.

Άρθρο 12
Λοιπές διατάξεις
Επιμέρους τμήματα που ενδεχομένως ανακύπτουν
κατά την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού και δεν
έχουν προβλεφθεί σε αυτόν, θα αντιμετωπίζονται με
αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Πρύτανης
ΑΘANΑΣΙΟΣ ΚΑΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved