nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Πανεπιστήμιο Κρήτης | Θέσεις στο Μεταπτυχιακό: Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές

Proslipsis.gr | Αθήνα 11.1.2021, 17:42

Θέσεις σπουδών στις τρεις κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» προκηρύσσει το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021».

Αιτήσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλονται μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

* Ακολουθεί το κείμενο της προκήρυξης.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
TMHMA ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
Τηλ.: 28310 77336, 77337, Φαξ: 28310 77338
Email: history-archaeology@ia.uoc.gr
Ρέθυμνο, 22/12/2020
Α.Π. 300
Θέμα: «Προκήρυξη εισαγωγής πτυχιούχων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Βυζαντινές και
Μεσαιωνικές Σπουδές» του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου
Κρήτης, εαρινό εξάμηνο 2020-2021»
ΦΕΚ 848/Β/12-8-1998, τροπ. ΦΕΚ 1465/Β/21-11-2002, αντικ. ΦΕΚ 1400/B/2-6-2014,
επανίδρυση ΦΕΚ 1849/Β/23-5-2018

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προκηρύσσει εξετάσεις
για την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης) «Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές» που περιλαμβάνει τρεις
κατευθύνσεις:
α) Βυζαντινή Ιστορία.
β) Μεσαιωνική Ιστορία της Δύσης.
γ) Βυζαντινή Αρχαιολογία και Ιστορία της Βυζαντινής Τέχνης.

Οι εξετάσεις λόγω των συνθηκών που έχει δημιουργήσει ο COVID-19, θα διεξαχθούν εξ
αποστάσεως την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου 2021 και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.
Αναλυτικές οδηγίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Τμήματος μετά το πέρας της
προθεσμίας της υποβολής των αιτήσεων.

Προθεσμία
Υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών μέχρι και την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021.

Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών
Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της
ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr στην οποία οι υποψήφιοι θα πρέπει να
δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη, να επεξεργαστούν την αίτησή τους, να επισυνάψουν
(upload) τα δικαιολογητικά τους και να την υποβάλουν οριστικά πριν τη λήξη της προθεσμίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:
α. Αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα https://postgrad.cict.uoc.gr.
β. Αντίγραφο του πτυχίου συνοδευόμενο για τους πτυχιούχους Πανεπιστημίων του
εξωτερικού από επίσημη μετάφραση και πιστοποιητικό αντιστοιχίας ή ισοτιμίας από τον
Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
γ. Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο
αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου.
δ. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική
δραστηριότητα, η διδακτική/επαγγελματική εμπειρία και η ευρύτερη κοινωνική
δραστηριότητα του υποψήφιου ή της υποψήφιας.
ε. Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών.
στ. Γραπτή ερευνητική πρόταση (μέχρι 1.000 λέξεις) για ένα θέμα Βυζαντινής Ιστορίας ή
Μεσαιωνικής Ιστορίας της Δύσης ή Βυζαντινής Αρχαιολογίας ή Ιστορίας της Βυζαντινής Τέχνης.

Η ερευνητική πρόταση ζητείται ως δείγμα της επιστημονικής κατάρτισης του/της υποψηφίου
και δεν συνιστά δέσμευση για την περαιτέρω πορεία του/της σε περίπτωση επιτυχίας. Η
πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
- αναλυτική και σαφή έκθεση ενός συγκεκριμένου ερευνητικού ερωτήματος
- παρουσίαση της έρευνας που έχει τυχόν προηγηθεί σχετικά με το θέμα
- μεθοδολογία
- ενδεικτική βιβλιογραφία σχετικά με το θέμα της πρότασης
ζ. Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
η. Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που κατά την κρίση του/της υποψηφίου/ας θα βοηθούσε
στην επιλογή του/της (συστατικές επιστολές, δημοσιεύσεις, πτυχιακές ή σεμιναριακές
εργασίες κ.ά.).
θ. Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας για τους αλλοδαπούς/ές υποψηφίους/ες.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι φοιτητές που αναμένεται να έχουν
ολοκληρώσει τις σπουδές τους πριν τις εγγραφές στο Πρόγραμμα. Σε αυτή την περίπτωση
υποβάλουν προσωρινά Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων και Βεβαίωση
περάτωσης σπουδών.

Για τα πιστοποιητικά και τα αρχεία που έχουν σαρωθεί:
Μπορείτε να επισυνάψετε μόνο αρχεία τύπου pdf
Μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος κάθε αρχείου 2ΜΒ
Συνολικό μέγιστο επιτρεπόμενο μέγεθος αρχείων 20ΜΒ

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα. Πρέπει όμως να είναι
πλήρη, ευκρινή και ευανάγνωστα. Για όσους από τους υποψηφίους επιτύχουν στις
εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων. Κάθε δικαιολογητικό πρέπει
να είναι σε ένα ενιαίο αρχείο PDF. Δεν γίνονται αποδεκτά δικαιολογητικά με μερική
αποτύπωση των σελίδων καθώς και φωτογραφίες των δικαιολογητικών.

Για τις Συστατικές Επιστολές:
Οι συστατικές επιστολές πρέπει να σταλούν με e-mail και πρέπει να πληρούνται οι παρακάτω
προϋποθέσεις. Η αποστολή του e-mail θα πρέπει:
1. να γίνει από τον συντάκτη της συστατικής στην διεύθυνση historyarchaeology@ia.uoc.gr,
με την ένδειξη «Συστατική για τον/την υποψήφιο/α κ. (ΕΠΩΝΥΜΟ) του ΠΜΣ «Βυζαντινές 
και Μεσαιωνικές Σπουδές»
2. να γίνει μέχρι και πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων
3. να γίνει από διεύθυνση e-mail του φορέα στον οποίο ανήκει/εργάζεται ο συντάκτης
4. να περιλαμβάνει την ιδιότητα και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του συντάκτη

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων ορίζεται κατΆ ανώτατο όριο σε δέκα οκτώ (18) ετησίως.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν σε μια ξένη γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά -
στην αίτηση συμμετοχής δηλώνεται η γλώσσα προτίμησης) και στα προβλεπόμενα ανά
κατεύθυνση μαθήματα (πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://www.historyarchaeology.uoc.gr και https://postgrad.cict.uoc.gr/).

Δεκτοί ως υποψήφιοι/ες στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές γίνονται πτυχιούχοι Τμημάτων Ιστορίας,
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Φιλολογίας, Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας ή Εθνολογίας ελληνικών ή αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Πέραν αυτών στην κατεύθυνση της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Βυζαντινής
Τέχνης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι των Τμημάτων Αρχιτεκτονικής ελληνικών ή
αναγνωρισμένων ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής. Πτυχιούχοι άλλων από τα παραπάνω
οριζόμενα τμήματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής γίνονται δεκτοί κατά περίπτωση και
μόνο ύστερα από σχετική απόφαση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές
Σπουδές, εφόσον το πτυχίο τους προέρχεται από τμήμα συγγενές με το γνωστικό αντικείμενο
του Π.Μ.Σ. στις Βυζαντινές και Μεσαιωνικές Σπουδές ή εφόσον προκύπτει από το πτυχίο τους
ότι έχουν παρακολουθήσει ικανό αριθμό σχετικών μαθημάτων. Απαραίτητη προϋπόθεση για
την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. αποτελεί επίσης η επαρκής γνώση μίας τουλάχιστον γλώσσας πέραν
της γλώσσας διεξαγωγής του Π.Μ.Σ.

Πληροφορίες : Γραμματεία Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας τηλ. 28310/77379 & 28310/
77337 & στην ιστοσελίδα http://www.history-archaeology.uoc.gr

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΥΛΙΝΑ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved