nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στον οικολογικό σχεδιασμό, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών (1/10/07)

 

Αθήνα 1.10.2007, 14:24
Το υπουργείο Παιδείας ενέκρινε την λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007−2008 έως 2010−2011 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με τίτλο: «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών».

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η οργάνωση και λειτουργία ενός εξειδικευμένου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών που αφορά στη Διαχείριση των Προστατευόμενων Περιοχών της Ελλάδας, σε σύνδεση με τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών που θεσμοθετήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 2742/ 1999.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και η δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος ώστε: α) να προάγεται η επιστημονική γνώση και συναφώς η ικανοποίηση των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, β) να δημιουργούνται στελέχη με γνώση και δυνατότητες ουσιαστικής παρέμβασης σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο σχετικά με την αειφορική διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, οι οποίες αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα χρήσεων γης, ανθρωπογενών δραστηριοτήτων και προστασίας τοπίων, οικοτόπων και ειδών, γ) να αξιοποιούνται οι
προστατευόμενες περιοχές για την ανάπτυξη αειφορικών μορφών τουρισμού και άλλων συμβατών ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δ) να εξασφαλίζονται κρίσιμες προϋποθέσεις περιφερειακής ανάπτυξης με όρους αειφορίας.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει:
Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην κατεύθυνση «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών».
Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.).

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων - Σχολών Βιολογίας, Περιβάλλοντος, Γεωλογίας, Γεωπονίας, Δασολογίας, Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Περιφερειακής ανάπτυξης ή αντίστοιχων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς επίσης και πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφόσον έχουν διδαχθεί μαθήματα σχετικά με την Οικολογία ή την Προστασία και Διαχείριση του Περιβάλλοντος, όπως και πτυχιούχοι Τμημάτων των ΤΕΙ συναφούς αντικειμένου σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν. 2916/2001

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται ως ακολούθως:
1. Για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα.
2. Για το Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ), η ελάχιστη διάρκεια σπουδών ορίζεται σε έξι τουλάχιστον επιπλέον εξάμηνα.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.)
Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτούνται συνολικά 120 Ευρωπαϊκές διδακτικές μονάδες (Ε.Δ.Μ.). Οι 60 εξ αυτών αντιστοιχούν σε διδασκαλία 30 εβδομάδων, ενώ οι άλλες 60 στην Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.
1ο έτος
α) Προσφέρονται εννέα μαθήματα που κατανέμονται στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο. Τα οκτώ περιλαμβάνουν διαλέξεις που μπορεί να συνοδεύονται από φροντιστήρια ή εργαστηριακές ασκήσεις ή υπαίθριες ασκήσεις, ενώ το ένατο μάθημα είναι η Πρακτική άσκηση, που μπορεί να εκπονηθεί σε άλλα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Ερευνητικά Κέντρα, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων περιοχών, κλπ.
β) Η υποχρεωτική παρακολούθηση θα αντιστοιχεί συνολικά σε 60 ΕΔΜ το έτος, και συγκεκριμένα σε 30 ΕΔΜ ανά εξάμηνο.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι τα εξής:
Α΄ Εξάμηνο
1. Εισαγωγή στην Οικολογία – Mέθοδοι − Βάσεις δεδομένων (8 ΕΔΜ)
2. Αρχές Διαχείρισης − Ανάλυση και Διαχείριση Πληθυσμών (6 ΕΔΜ)
3. Νομοθεσία και Οικονομικά Περιβάλλοντος – Διοίκηση, Λειτουργία και Αποτίμηση Σχημάτων Διαχείρισης (4 ΕΔΜ)
4. Περιφερειακή Ανάπτυξη− Συστήματα Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης (4 ΕΔΜ)
5. Χρήσεις γης − Παραγωγικές δραστηριότητες − Κοινωνικές συνιστώσες, Ανθρωπογενείς Πιέσεις σε Προστατευόμενες Περιοχές (8 ΕΔΜ)
Β΄ Εξάμηνο
1. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες − Σχέδια Διαχείρισης Προστατευόμενων Αντικειμένων − Σχέδια παρακολούθησης (12 ΕΔΜ)
2. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων − Γνωμοδοτήσεις (8 ΕΔΜ)
3. Περιβαλλοντική Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση (10 ΕΔΜ)
4. Πρακτική Άσκηση (10 ΕΔΜ)

2ο έτος
Εκπονείται, συγγράφεται και παρουσιάζεται Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία που αντιστοιχεί σε 60 ΕΔΜ.
Το θέμα της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας οριστικοποιείται στο τέλος του 2ου εξαμήνου του πρώτου έτους σπουδών. Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία πραγματοποιείται, εφόσον ο μεταπτυχιακός φοιτητής έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τα δύο πρώτα εξάμηνα.

2. Διδακτορικό Δίπλωμα (Δ.Δ.)
Για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος ισχύουν τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Τμήματος Βιολογίας.

Άλλοι όροι
Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα φοιτητές ανά έτος.
Άρθρο 8
Στο πρόγραμμα προβλέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Επίσης, δύνανται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του παραπάνω Πανεπιστημίου, καθώς και άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής, ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, Διδάσκοντες βάσει του π.δ. 407/1980 καθώς και Επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους οι οποίοι διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή εμπειρία στο αντικείμενο του Π.Μ.Σ.

Η λειτουργία του ΠΜΣ βασίζεται στην υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει το Τμήμα Βιολογίας του ΑΠΘ. Το Τμήμα Βιολογίας διαθέτει 9 νομοθετημένα εργαστήρια: Βοτανικής, Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Ζωολογίας, Φυσιολογίας Ζώων, Ιχθυολογίας, Γενικής Βιολογίας, Βιολογίας Ανάπτυξης, Γενικής Μικροβιολογίας, Οικολογίας, καθώς και Βιβλιοθήκη. Το Τμήμα διαθέτει νησίδες Ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ η Βιβλιοθήκη του Τμήματος είναι συνδεδεμένη ηλεκτρονικά με την Κεντρική Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, οπότε υπάρχει άμεση πρόσβαση σε διεθνή περιοδικά και βιβλία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του ΠΜΣ, ανέρχεται σε 20.000 Ευρώ και αναλύεται ως ακολούθως:
Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 2.500
Δαπάνες μετακινήσεων 5.000
Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.500
Αναλώσιμα 4.000
Προμήθεια/Συντήρηση εξοπλισμού 3.500
Άλλες δαπάνες 2.500

Το κόστος προβλέπεται να καλύπτεται από ανταγωνιστικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος και από ερευνητικές επιχορηγήσεις από ελληνικούς και διεθνείς φορείς.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved