nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο Μεταπτυχιακό στις πολιτικές και οικονομικές σπουδές της σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης (17/10/07)


Aθήνα 17.10.2007, 08:03
Ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών µε τίτλο: «Πολιτικές και Οικονοµικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης» θα λειτουργήσει το Τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007 - 2008 έως 2013 - 2014.

Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η παροχή εξειδικευµένων γνώσεων για την Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία αναµένεται να οδηγήσει στην περαιτέρω κατανόηση των προβληµάτων και προοπτικών που αντιπροσωπεύει η συγκεκριµένη περιοχή.

Ειδικότερα, το πρόγραµµα στοχεύει: α) στην προετοιµασία µελλοντικών στελεχών του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα των χωρών προέλευσης των φοιτητών, β) στη συνεχιζόµενη επιµόρφωση και ειδίκευση ήδη υπηρετούντων στελεχών, και γ) στην κατάλληλη προετοιµασία ενδιαφεροµένων φοιτητών για τη συνέχιση των σπουδών τους µε σκοπό την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

Το Π.Μ.Σ. απονέµει:
(α) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης στις Πολιτικές και Οικονοµικές Σπουδές Σύγχρονης Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το οποίο αποδίδεται στην αγγλική ως “Master’s Degree in Politics and Economics of Contemporary Eastern and Southeastern Studies” και
(β) Διδακτορικό Δίπλωµα σε γνωστικά αντικείµένα ανάλογα µε το περιεχόµενο σπουδών του Π.Μ.Σ.

Στο πρόγραμμα, εκτός από πτυχιούχους του Τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τµηµάτων Πολιτικών, Νοµικών και Οικονοµικών Επιστηµών, Διεθνών Σχέσεων, Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Δηµόσιας Διοίκησης, Ιστορίας, καθώς και άλλων θεωρητικών και θετικών επιστηµών της ηµεδαπής καθώς και οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι συναφών Τµηµάτων των Τ.Ε.Ι. σύµφωνα µε το ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114/Α), άρ. 5 παράγρ. 12γ. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύµφωνα µε το άρ. 12 παράγρ. 2 του ν. 2083/1992.

Η χρονική διάρκεια για την απονοµή του µεταπτυχιακού τίτλου ορίζεται το ελάχιστο σε 12 µήνες, µε τρεις τουλάχιστον µήνες να διατίθενται για τη συγγραφή της µεταπτυχιακής εργασίας.
Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια 3 ετών µετά τη λήψη του Μ.Δ.Ε. και µέγιστη 7 ετών.

Πρόγραµµα µαθηµάτων
Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται σε δύο στάδια, το στάδιο διεξαγωγής µαθηµάτων (σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα, χειµερινό και εαρινό) και το στάδιο εκπόνησης της µατατυχιακής διατριβής. Τα µαθήµατα του χειµερινού εξαµήνου είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές του προγράµµατος. Από τα µαθήµατα του εαρινού εξαµήνου, οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν τέσσερα. Η παρακολούθηση των διαλέξεων, µε ενεργή συµµετοχή στα φροντιστηριακά µαθήµατα, είναι υποχρεωτική. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Στο τέλος κάθε εξαµήνου οι φοιτητές θα υποβάλλονται σε γραπτή ή και προφορική αξιολόγηση της προόδου τους σε κάθε µάθηµα ξεχωριστά. Σε περίπτωση αποτυχίας σε εξετάσεις, επιτρέπεται η επανεξέταση για µία ακόµη φορά.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος απονέµεται εφόσον οι φοιτητές περατώσουν µε επιτυχία τη διαδικασία των εξετάσεων σε οκτώ µαθήµατα και η διπλωµατική τους εργασία κριθεί ως επαρκής. Ο τελικός βαθµός προκύπτει από τον συνυπολογισµό των βαθµών αξιολόγησης των φοιτητών στα µαθήµατα και τη διπλωµατική εργασία.

Τα προσφερόµενα µαθήµατα έχουν ως εξής:
Α. Χειµερινό εξάµηνο (υποχρεωτικά µαθήµατα)
• Eastern and Southeastern Europe: Contemporary Politics and Society
• Comparative Economics in Eastern and Southeastern Europe
• EU Integration and Southeastern Europe
• Empirical Methods Proslipsis.gr

Β. Εαρινό εξάµηνο (µαθήµατα επιλογής)
• Security Problems in Southeastern Europe
• Minorities, Human Rights, and Ethnic Conflicts in Southeastern Europe
• Parties and Party Systems in Eastern and Southeastern Europe
• State and Intelligentsia in Eastern Europe and Russia
• Banking and Finance in Eastern and Southeastern Europe
• Business and Industry in Eastern and Southeastern Europe
• Trade and Economic Integration in Eastern and Southeastern Europe
• Law for Business and Trade in Eastern and Southeastern Europe

Πριν από την έναρξη του προγράµµατος θα προσφέρονται προαιρετικά προπαρασκευαστικά µαθήµατα στην Πολιτική Επιστήµη και στα Οικονοµικά.

Η Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ. έχει τη δυνατότητα να επιφέρει τροποποιήσεις στο παραπάνω πρόγραµµα µεταπτυχιακών σπουδών σύµφωνα µε τη νόµιµη διαδικασία. Οι φοιτητές του Π.Μ.Σ. θα έχουν την ευκαιρία, µετά από έγκριση της ΓΣΕΣ του Τµήµατος, να διδαχθούν µια από τις γλώσσες της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης που προσφέρει το τµήµα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του.

Άλλοι όροι
Ο αριθµός των εισακτέων φοιτητών ορίζεται σε τριάντα ετησίως κατά ανώτατο όριο, ενώ στην υλοποίηση του Π.Μ.Σ. µετέχουν µέλη ΔΕΠ του τµήµατος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, άλλων τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, καθώς και µέλη ΔΕΠ από αντίστοιχα τµήµατα άλλων πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. Επίσης συµµετέχουν, κατά περίπτωση, ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων και επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του της παρ. 3α του ν. 2083/1992.

Το Πανεπιστήµιο Μακεδονίας διαθέτει την κατάλληλη κτιριακή υποδοµή, την κατάλληλη υποδοµή βιβλιοθήκης και τον απαραίτητο εξοπλισµό τόσο σε οπτικοαουστικά µέσα όσο και σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την απρόσκοπτη διεξαγωγή του προγράµµατος.


Το ετήσιο συνολικό κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. υπολογίζεται σε 110.000 € και αναλύεται ως εξής:
α) Ανθρώπινο δυναµικό 30.000 €
β) Εκδόσεις και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 20.000 €
γ) Μετακινήσεις 10.000 €
δ) Υποτροφίες 20.000 €
ε) Δηµοσιότητα 10.000 €
στ) Αναλώσιµα 5.000 €
ζ) Άλλες δαπάνες 15.000 €
Γενικό σύνολο 110.000 €

Οι πηγές χρηµατοδότησης του Π.Μ.Σ. θα είναι:
α) Δίδακτρα των µεταπτυχιακών φοιτητών
β) Χρηµατοδότηση µέσω φορέων του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κ.λπ.
γ) Ερευνητικά προγράµµατα
δ) Χορηγίες και δωρεές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved