nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Νέο μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη οικονομική από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (17/10/07)


Αθήνα 17.10.2007, 08:15
Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Οικονομική» εγκρίθηκε από το υπουργείο Παιδείας να λειτουργήσει κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2007 – 2008 έως  2011 - 12 στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα έχει ως αντικείμενο την ειδίκευση επιστημόνων σε πτυχιούχους οικονομικών τμημάτων και άλλων συναφών ειδικοτήτων. Σκοπός του είναι να εφοδιάσει τους αποφοίτους του με τις απαραίτητες γνώσεις που απαιτούνται για τη διαμόρφωση πολιτικής σε διάφορους τομείς της οικονομίας. Συγκεκριμένα, το στοχεύει στην:
α) Εμβάθυνση των γνώσεων στην οικονομική θεωρία και πολιτική.
β) Εμπεριστατωμένη γνώση των σύγχρονων ποσοτικών μεθόδων και τεχνικών που είναι απαραίτητες στη λήψη οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων,
γ) Προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές διδακτορικού επιπέδου.

Το ΔΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: α) Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Εφαρμοσμένη Οικονομική» και β) Διδακτορικού Διπλώματος στην Οικονομική Επιστήμη.

Δεκτοί για τη λήψη του ΜΔΕ γίνονται κατόπιν εξετάσεων πτυχιούχοι τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 2α του ν.2083/1992. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την αγγλική γλώσσα. Ως υποψήφιοι διδάκτορες γίνονται δεκτοί κάτοχοι του εν λόγω ή συναφούς ΜΔΕ. Κάτοχοι μη συναφούς ΜΔΕ μπορεί να γίνουν δεκτοί εφόσον παρακολουθήσουν και εξεταστούν με επιτυχία σε αριθμό μαθημάτων που ορίζονται από τη ΓΣΕΣ.

Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε λήψη μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι
3 εξάμηνα, εκ των οποίων το 3ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Ο ελάχιστος χρόνος για τη λήψη Διδακτορικού Διπλώματος είναι τουλάχιστον 6 εξάμηνα μετά την απόκτηση του ΜΔΕ.

Πρόγραμμα μαθημάτων
Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Α. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ)
1. Τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών περιλαμβάνουν την παρακολούθηση μαθημάτων ως εξής:
1ο εξάμηνο: 6 υποχρεωτικά μαθήματα−ώρες 156−ΔΜ 12
1. Μακροοικονομική ανάλυση και πολιτική 26 2
2. Εφαρμοσμένη Μικροοικονομική 26 2
3. Ποσοτικές Μέθοδοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων 26 2
4. Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 26 2
5. Νομισματική και Τραπεζική Οικονομική 26 2
6. Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Λογιστική 26 2

2ο εξάμηνο: 6 μαθήματα επιλογής από τα παρακάτω (ώρες 156 − ΔΜ 12)
1. Εφαρμοσμένα Μαθηματικά για οικονομολόγους 26 2
2. Ανάλυση χρονολογικών σειρών 26 2
3. Οικονομική της Εργασίας 26 2
4. Οικονομική του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων 26 2
5. Οικονομία και Διοίκηση υπηρεσιών Υγείας 26 2
6. Θέματα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής οικονομίας 26 2
7. Θέματα Διεθνούς Ανάπτυξης 26 2
8. Θέματα ιστορίας εφαρμοσμένων οικονομικών 26 2
9. Δίκαιο του Ανταγωνισμού 26 2
10. Αστική ανάπτυξη και αγορά ακινήτων 26 2
11. Βιομηχανική οργάνωση και πολιτική 26 2
12. Επιχειρησιακή διαχείριση 26 2
13. Στρατηγική των επιχειρήσεων 26 2

Η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Ζητήματα σχετικά με την παρακολούθηση των μαθημάτων και της προόδου των μεταπτυχιακών φοιτητών, τα σεμινάρια και τις ασκήσεις, θα ορίζονται στον κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3ο Εξάμηνο: Διπλωματική Εργασία (ΔΜ=16)
Ο κάθε φοιτητής εκπονεί στο 3ο εξάμηνο διπλωματική εργασία σε θέμα σχετικό με ένα από τα μαθήματα του Προγράμματος, την οποία και υποστηρίζει δημόσια ενώπιον τριμελούς εξεταστικής επιτροπής που ορίζει η ΓΣΕΣ.
Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απονέμεται μετά την συμπλήρωση 40 διδακτικών μονάδων
(312 ώρες διδασκαλίας).

Β. Διδακτορικό Δίπλωμα (ΔΔ)
Η εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής γίνεται σύμ−φωνα με τις διατάξεις την παρ. 5 του αρθρ. 12 του ν.2083/1992.

Άλλες ρυθμίσεις
Ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα ετησίως. Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών. Επίσης μπορούν να συμμετέχουν και άλλα μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ή προσκεκλημένοι επιστήμονες με αναγνωρισμένο κύρος, επαγγελματικό ή ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 2083/1992.

Ο υπάρχων εξοπλισμός του Τμήματος καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΠΜΣ. Για τη λειτουργία του ΠΜΣ θα χρησιμοποιηθούν οι υπάρχοντες χώροι, αίθουσες και εργαστήρια του Τμήματος.

Το συνολικό ετήσιο λειτουργικό κόστος του προγράμματος προβλέπεται να ανέλθει σε 120.000 € και
αναλύεται ως εξής:
α) Υποτροφίες 15.000 €
β) Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων 19.000 €
γ) Δαπάνες για αναλώσιμα software κ.λπ. 18.000 €
δ) Δαπάνες για βιβλία 10.000 €
ε) Δαπάνες εξωτερικών συνεργατών 30.000 €
στ) Δαπάνες διοικητικής υποστήριξης 25.000 €
ζ) Λοιπά έξοδα (ταχυδρομικά τέλη επικοινωνίας κλπ) 3.000 €

Το κόστος αυτό θα καλυφθεί από τις εξής πηγές χρηματοδότησης:
α) Έσοδα από ερευνητικά και άλλα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, εθνικά ή διεθνή.
β) Δίδακτρα που θα καταβάλλουν οι φοιτητές του ΠΜΣ
γ) Χορηγίες μετά από σύμφωνη γνώμη της ΓΣΕΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved