nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό ΕΚΑΒ στην προνοσοκομειακή ιατρική σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα (3/11/07)


Αθήνα 3.11.2007, 09:23
Το ΕΚΑΒ ανακοινώνει την έναρξη του 14ο Μετεκπαιδευτικού Προγράµµατος στην Επείγουσα Προνοσοκοµειακή Ιατρική (ΕΠΙ)για γιατρούς, που θα πραγματοποιηθεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα.

Το Πρόγραµµα διαρκεί ένα έτος και περιλαµβάνει θεωρητική διδασκαλία, φροντιστηριακή εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση. Στο τέλος του προγράµµατος και µετά από επιτυχή αξιολόγηση χορηγείται στους αποφοιτήσαντες Πιστοποιητικό Επάρκειας στην ΕΠΙ από το υπουργείο Υγείας.

Όσοι επιθυµούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΕΚΑΒ (έντυπο χορηγείται από αυτό) από 1 έως και 20 Νοεμβρίου 2007, συνοδευόµενη από:
1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο Πτυχίου Ιατρικής Σχολής, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, νοµίµως αναγνωρισµένης.
2. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλµατος.
3. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
4. Βιογραφικό σηµείωµα .
5. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφο τίτλου ιατρικής ειδικότητας ,εφόσον υπάρχει.
6. Οι µη κατέχοντες τίτλο ειδικότητας θα υποβάλουν βεβαίωση όπου θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας στην ασκούµενη ειδικότητα.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο δικτυακό τόπο του προγράμματος και στις κατά τόπους γραµµατείες του ΕΚΑΒ:
- ΕΚΑΒ Αθήνας: τηλ. 2107460136, 2107460138
- ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310397113
- ΕΚΑΒ Ιωαννίνων: τηλ. 2651054375, 2651054335

Όροι
Οι γιατροί που ασχολούνται με την Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική πρέπει να είναι σε θέση:
- Να παράσχουν άμεση και αποτελεσματική βοήθεια σε κάθε οξέως πάσχοντα είτε από φυσικό νόσημα είτε από ατύχημα.
- Να σταθεροποιούν τον πάσχοντα εφ'όσον επιβάλλεται στον τόπο του συμβάντος οποιαδήποτε κι αν είναι η αιτία που τον απορύθμισε.
- Να μεταφέρουν με ασφάλεια τον πάσχοντα στον κατάλληλο πλησιέστερο νοσηλευτικό σχηματισμό παρέχοντας καθ'οδόν την αναγκαία βοήθεια.

Για να ανταποκριθούν στον πολλαπλό προορισμό τους πρέπει να έχουν συγκεκριμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση που θα τους παρέχει την ευχέρεια για άμεση πολυδύναμη και αποτελεσματική δράση κάτω από αντίξοες συνθήκες. Εξ'ορισμού η Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική απαιτεί από τον γιατρό πέρα από τη βασική ιατρική του παιδεία εξειδίκευση τέτοια που να τον καθιστά ικανό να προβαίνει σε πολλές και σημαντικές ιατρικές πράξεις μέσα σε βραχύ αλλά κρίσιμο για τη ζωή του πάσχοντα χρόνο και που ανταποκρίνονται σε πράξεις που ασκούνται κατά κύριο λόγο σε διάφορες επιμέρους ιατρικές ειδικότητες. 

Κριτήρια επιλογής
Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από το Επιστημονικό Συμβούλιο με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Α. 50 μόρια Αξιολόγηση της προϋπάρχουσας Ιατρικής Παιδείας σε σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της ΕΠΙ.
1. Ειδικευμένοι γιατροί κλινικών ειδικοτήτων: 40 μόρια
2. Ειδικευόμενοι γιατροί κλινικών ειδικοτήτων α. που έχουν συμπληρώσει το ήμισυ της ειδικότητάς τους: 30 μόρια, β. που δεν έχουν συμπληρώσει το ήμισυ της ειδικευσής τους: 25 μόρια
3. Ειδικευμένοι γιατροί μη κλινικών ειδικοτήτων: 10 μόρια
4. Ειδικευόμενοι γιατροί μη κλινικών ειδικοτήτων: 5 μόρια
5. Γιατροί που δεν έχουν αρχίσει ειδικότητα: 0 μόρια

Β. 20 μόρια Αξιολόγηση της ηλικίας
1. για ηλικία μικρ. ή ίσο 35 ετών: 20 μόρια
2. για ηλικία 36-40 ετών: 15 μόρια
3. για ηλικία 41-45 ετών: 10 μόρια
4. για ηλικία μεγαλ. 45 ετών: 5 μόρια

Γ. 20 μόρια Αξιολόγηση της προϋπηρεσίας σε υπηρεσίες παροχής ΕΠΙ (ΕΚΑΒ).
1. Ποσοτική προϋπηρεσία: 10 Μόρια για κάθε 6/μηνο πλήρους απασχόλησης: 2 μόρια (αξιολογούνται μέχρι 5 εξάμηνα) για κάθε 6μηνο μερικής απασχόλησης (συνεργαζόμενοι γιατροί ΕΚΑΒ): 1 μόριο (αξιολογούνται μέχρι 5 εξάμηνα)
2. Ποιοτική προϋπηρεσία: 10 Μόρια μέχρι 5 μόρια για συμμετοχή σε κινητές μονάδες ΕΠΙ, μέχρι 5 μόρια για συμμετοχή σε αεροδιακομιδές επειγόντων περιστατικών.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ Δ': 40 Μόρια Συνέντευξη με τον υποψήφιο στην οποία αξιολογούνται: η προσωπικότητα του υποψηφίου, η γενικότερη ιατρική του παιδεία, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την επείγουσα προνοσοκομειακή ιατρική και γενικώς η ενασχόληση και εμπειρία του στην αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. Η συνέντευξη διενεργείται από τριμελείς επιτροπές γιατρών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΚΑΒ μετά από πρόταση του Ε.Σ. Το ένα μέλος των επιτροπών αυτών προέρχεται από το Ε.Σ. του ΕΚΑΒ και τα άλλα δύο από τους διδάσκοντες προτιμώμενων εκείνων με την μακρότερη εκπαιδευτική θητεία στο πρόγραμμα. Σε περιπτώσεις ισοβαθμίας των υποψηφίων η τελική επιλογή για την συμπλήρωση του αριθμού των εκπαιδευομένων γίνεται με κλήρωση ενώπιον του Επιστημονικού Συμβουλίου.

Γνωστικό αντικείμενο
Το γνωστικό αντικείμενο του προγράμματος είναι το εξής:

1. ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Εισαγωγή - Βασικές αρχές, σκοπός και στόχος της ΕΠΙ. Υπηρεσίες ΕΠΙ - Οργάνωση, συντονισμός. Οικονομική διάσταση - Καταγραφή.

Οξείες διαταραχές συνείδησης - Κώματα
Αξιολόγηση και πρώτη αντιμετώπιση ασθενούς σε κώμα.
Οξέα εγκεφαλικά αγγειακά επεισόδια- Επιληπτική κρίση.

Επείγοντα αναπνευστικά προβλήματα
Στοιχεία φυσιολογίας αναπνοής
Κυριότερα αναπνευστικά σύνδρομα
Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια
Βαριά ασθματική κρίση
Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας ενηλίκου (ARDS)
Πνευμονική εμβολή
Σύνδρομα από εισρόφηση
Αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων του αναπνευστικού
Φάρμακα δρώντα στο αναπνευστικό - Οξυγονοθεραπεία
Ενδείξεις - κριτήρια μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής

Κυκλοφορικό σύστημα
Βασικές έννοιες αιμοδυναμικής
MONITORING ΗΚΓφικό - αιμοδυναμικό

Επείγοντα καρδιολογικά προβλήματα
Καρδιακή ανεπάρκεια
Οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου
Υπερτασική κρίση
Διαταραχές του ρυθμού
Αντιμετώπιση επειγόντων καρδιολογικών προβλημάτων
Φάρμακα δρώντα στην καρδιά και στο κυκλοφοριακό
Θρομβόλυση
Ηλεκτρική ανάταξη διαταραχών του ρυθμού

Γενικές αρχές ομοιόστασης - Κυριότερες αιτίες διαταραχής της
Διαταραχές οξυγόνωσης - Μεταφορά - χρησιμοποίηση οξυγόνου από τους ιστούς
Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας (ερμηνεία - αντιμετώπιση)
Οξείες ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Οξείες διαταραχές ισόσμωσης

Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
Αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί καρδιοαναπνευστικής ανακοπής
Βασικές και προωθημένες έννοιες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
Παθοφυσιολογία ισχαιμικής βλάβης
Προστασία από την ισχαιμική βλάβη του εγκεφάλου
Υποστηρικτική αγωγή μετά την αναζωογόνηση άλλων ζωτικών οργάνων και λειτουργιών.

Κυκλοφορική καταπληξία (SHOCK)
Αιτιοπαθογενετικοί μηχανισμοί
Φυσιοπαθολογία του SHOCK
Κλινική και αιμοδυναμική προσπέλαση ασθενούς σε SHOCK
MONITORING σε SHOCK
Αντιμετώπιση SHOCK

Βαριές ψυχωτικές διαταραχές
Αναγνώριση - Επείγουσα αντιμετώπιση

Οξείες παθήσεις του πεπτικού συστήματος
Αναγνώριση - Επείγουσα αντιμετώπιση

Οξείες παθήσεις του ουροποιητικού συστήματος
Αναγνώριση - Επείγουσα αντιμετώπιση

Οξεία γυναικολογικά και μαιευτικά προβλήματα
Αναγνώριση - Επείγουσα αντιμετώπιση

Ειδικές λοιμώξεις

Κακώσεις - τραύμα
Είδη κακώσεων, τρόποι πρόκλησης, αντιμετώπιση
Κακώσεις μαλακών μορίων, σκελετού, αρθρώσεων, μεγάλων αγγείων,
ΚΝΣ, και Περιφ. Νευρικού συστήματος
Κακώσεις κατά περιοχές σώματος
Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κακώσεις Σπονδυλικής Στήλης και
Ν. Μυελού, θώρακος, κοιλίας, άκρων.

Εγκαυματική νόσος
Αδρές φυσιοπαθολογικές διαταραχές, επείγουσα αντιμετώπιση

Πνιγμός - Ηλεκτροπληξία - Θερμοπληξία - Βλάβες από παρατεταμένη έκθεση στο ψύχος - Νόσος δυτών
Αδρές φυσιοπαθολογικές διαταραχές
Αναγνώριση - Επείγουσα αντιμετώπιση

Δηλητηριάσεις
Δηλητηριάσεις από συνήθεις φαρμακευτικές ουσίες, από συνήθεις χημικές ουσίες, από εισπνοή τοξικών ουσιών, δείγματα από ιοβόλους όφεις και έντομα
Γενικές αρχές αντιμετώπισης - Αντίδοτα

Ψυχολογική προσέγγιση του βαρέως πάσχοντα και του περιβάλλοντός του

Ομαδικά ατυχήματα - Μαζικές καταστροφές - Διαλογή (TRIAGE)

Νομικά και Ηθικά προβλήματα στην ΕΠΙ

Αερομεταφορές
Ειδικά προβλήματα - Αντιμετώπιση

Επείγοντα Παιδιατρικά και Νεογνολογικά προβλήματα
Αναγνώριση - Ιδιαιτερότητες - Επείγουσα αντιμετώπιση


2. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Εξασφάλιση βατότητας και έλεγχος αεραγωγού
Τραχειοβρογχική αναρρόφηση
Αφαίρεση ξένων σωμάτων από τις ανώτερες αναπνευστικές οδούς
Τοποθέτηση αεραγωγών
Διασωλήνωση στόματο και ρινοτραχειακή
Τυφλή ρινοτραχειακή διασωλήνωση
Εφαρμογή λαρυγγικής μάσκας
Τεχνική κρικοθυρεοειδοστομίας
Εφαρμογή διαφόρων συσκευών οξυγονοθεραπείας
Μηχανικός αερισμός με χειροκίνητες συσκευές
Μηχανικοί αναπνευστήρες
Διάφοροι τρόποι (MODES) τεχνικής αναπνοής (CMV, SIMV, PEEP)
MONITORING Οξυγόνου και Διοξειδίου του άνθρακος
Παρακέντηση θώρακος
Παροχέτευση θώρακος
Τεχνική περικαρδιοκέντηση
Τεχνικές καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης
Εξάσκηση σε ανθρώπινα ομοιώματα
Χρήση απινιδωτών
Προσωρινή βηματοδότηση με ενδοκαρδιακό καθετήρα
Αντιμετώπιση αρρυθμιών
Εξασφάλιση φλεβικών γραμμών (περιφερειακών - κεντρικών)
Έλεγχος μεγάλης εξωτερικής ή εξωτερικευμένης αιμορραγίας
Ρινικός επιπωματισμός
Τοποθέτηση οισοφάγειου καθετήρα (BLACKEMORE)
Ακινητοποίηση και προσήλωση μέλους
Επιδεσμολογία
Είδη ναρθήκων
Ακινητοποίηση αυχένος - Εφαρμογή κολλάρων
Τοποθέτηση και ακινητοποίηση τραυματία επί φορείου
Είδη φορείων (κοινό, "σκούπα", σανίδα, ελαστικό στρώμα με υποπίεση)
Τεχνικές απεγκλωβισμού και μεταφοράς τραυματία
Τοποθέτηση γαστρικού σωλήνα - πλύση στομάχου
Τοποθέτηση καθετήρα κύστης
Χρήση θερμοκοιτίδας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved