nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Μεταπτυχιακό: Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα (7/4/08)


Αθήνα 7.4.2008, 11:21
To Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κοιωνία της Πληροφορίας".

Το πρόγραμμα οδηγεί σε απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ή και Διδακτορικού Διπλώματος και στοχεύει στην μεταπτυχιακή εξειδίκευση επιστημόνων σε θέματα σχετικά με το αντικείμενό του. Ειδικότερα στην εκπαίδευση στελεχών σε σύγχρονα θέματα όπως:
(i) Φύλου (ισότητας, mainstreaming),
(ii) Νέων Μορφών Απασχόλησης (τηλε-εργασία, μερική απασχόληση, άτυπες μορφές απασχόλησης, κ.λπ.) και
(iii) Νέων Μορφών Εκπαίδευσης (εκπαίδευση από απόσταση, δια βίου εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, επαγγελματική κατάρτιση, κλπ.).

Η τυπική διάρκεια του προγράμματος για τη λήψη ΜΔΕ είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει:
1. Ετήσιο Κύκλο Μαθημάτων θεωρίας και ερευνητικής μεθοδολογίας, που θα διεξάγονται κατά κύριο λόγο από απόσταση, σε συνδυασμό με έναν ικανό αριθμό δια ζώσης μαθημάτων στην έδρα του Π.Μ.Σ. στη Ρόδο,
2. Κύκλο σεμιναριακών μαθημάτων με επισκέπτες καθηγητές από άλλα Πανεπιστήμια του εσωτερικού και του εξωτερικού,
3. Πρακτική άσκηση ή και Έρευνα των φοιτητών/τριών στο πεδίο και
4. Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος για απόκτηση ΜΔΕ προβλέπονται δίδακτρα ύψους 4.500 ευρώ για το σύνολο της φοίτησης, ενώ θα χορηγηθούν τρεις μερικές υποτροφίες σε κάθε κύκλο μεταπτυχιακών σπουδών, ανάλογα με την ακαδημαϊκή επίδοση και την οικονομική κατάσταση του μεταπτυχιακού φοιτητή και με βάση την αρχή της μη-συσσώρευσης υποτροφιών.

Προϋποθέσεις
Στο πρόγραμμα για την απόκτηση ΜΔΕ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν, θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) τμημάτων σχετικών με το αντικείμενο του ΠΜΣ, των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ΑΕΙ της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι ή τελειόφοιτοι (με την προϋπόθεση ότι, εφόσον επιλεγούν θα προσκομίσουν κατά τις εγγραφές του Σεπτεμβρίου το πτυχίο τους ή βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών) των αντίστοιχων Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2916/2001.

Προϋπόθεση εισαγωγής είναι επίσης η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, τόσο στην κατανόηση της βιβλιογραφίας, η οποία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι αγγλόφωνη, όσο και για την παρακολούθηση των επισκεπτών καθηγητών από τα συνεργαζόμενα ιδρύματα.

Ο αριθμός των εισακτέων στο πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα για το ΜΔΕ. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μετά από έγκριση της ΓΣΕΣ, μπορούν να εισάγονται οι ισοβαθμήσαντες. Πλέον του προβλεπόμενου αριθμού των επιτυχόντων, γίνονται δεκτοί στο ΜΠΕ ως υπεράριθμοι: α
α) Πτυχιούχοι υπότροφοι του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία τους είναι σχετική με το αντικείμενο του ΠΜΣ Οι υπότροφοι αυτοί εγγράφονται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.
β) Αλλοδαποί πτυχιούχοι και Έλληνες της διασποράς, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις του Κανονισμού Σπουδών. Η επιλογή των υποψηφίων για ΜΔΕ θα γίνει σε δύο φάσεις: α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι. Για την προεπιλογή αυτή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, η παρακολούθηση προπτυχιακών μαθημάτων που σχετίζονται με το αντικείμενο του ΠΜΣ και η βαθμολογία σε αυτά, το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις, η τυχόν επαγγελματική πείρα που οι υποψήφιοι/ες έχουν αποκτήσει στα αντικείμενα του ΠΜΣ, καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα ΑΕΙ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την ελληνική γλώσσα. Υποψήφιοι χωρίς πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμαιρόμενης γλωσσομάθειας, θα υποβάλλονται και σε γραπτή εξέταση προκειμένου να εξακριβώνεται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. β) Στη δεύτερη φάση (οριστική επιλογή), οι υποψήφιοι που έχουν αξιολογηθεί θετικά κατά την πρώτη φάση θα κληθούν σε συνέντευξη, για την ακριβή ημερομηνία της οποίας θα ενημερωθούν. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και ο κατάλογος των επιτυχόντων αναμένεται να δημοσιοποιηθούν έως τα τέλη Ιουνίου 2008.

Δικαιολογητικά
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ΜΔΕ, που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι, είναι:
1. Αίτηση προς το Π.Μ.Σ.
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
5. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
6. Δύο συστατικές επιστολές, εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να προέρχεται από καθηγητή ο οποίος έχει διδάξει τον υποψήφιο/α, κατά προτίμηση σε αντικείμενα σχετικά με το ΠΜΣ
7. Αποδεικτικό Αγγλικής Γλώσσας (Certificate of Proficiency in English -Cambridge ή Michigan που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξεως υποβολής των δικαιολογητικών ή IELTS (7,5 και πάνω), τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη ή Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ2) ή TOEFL με σκορ 213 και πάνω ή αποδεικτικό λήψης πτυχίου από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο ή πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις τεκμαιρόμενης γλωσσομάθειας που δεν πιστοποιείται με κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά, ο υποψήφιος θα υποβάλλεται σε γραπτή εξέταση προκειμένου να εξακριβώνεται η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται πιστοποίηση γνώσης και της Ελληνικής Γλώσσας.
8. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις(εάν υπάρχουν)
9. Διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
10. Αποδεικτικά Επαγγελματικής Εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
11. Υπόμνημα όπου θα αναφέρονται τα επιστημονικά ενδιαφέροντα του υποψήφιου ή της υποψήφιας, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυμεί να συνεχίσει τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο (800 – 1000 λέξεις)
12. Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του, θα συνέβαλε στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

Διδακτορικό
Το πρόγραμμα για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου στοχεύει στην εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος στους τομείς: Σπουδών Φύλου, Κοινωνιολογίας ή και Οικονομίας της Εκπαίδευσης, Κοινωνιολογίας ή και Οικονομίας της Απασχόλησης, Κοινωνιολογίας ή και Οικονομίας των Νέων Τεχνολογιών και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Η τυπική διάρκεια του ΠΜΣ για την απόκτηση του ΔΔ απαιτεί επιπλέον έξι εξάμηνα σπουδών, μετά την απόκτηση του ΜΔΕ ή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου, για την ολοκληρωμένη διατύπωση της ερευνητικής πρότασης, τη διεξαγωγή της έρευνας, την ανάλυση των δεδομένων και τη συγγραφή της διδακτορικής διατριβής. Απαιτείται επιπλέον κατά το διάστημα αυτό ενεργή και συστηματική συμμετοχή των υποψηφίων διδακτόρων στο διδακτικό, ερευνητικό, συγγραφικό και λοιπό ακαδημαϊκό έργο του ΠΜΣ που διεξάγεται στην έδρα του ΠΜΣ στη Ρόδο.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η ΓΣΕΣ του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει ότι για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής δεν απαιτείται η κατοχή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Οι λεπτομερείς προϋποθέσεις των εξαιρετικών αυτών περιπτώσεων προσδιορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό μεταπτυχιακών σπουδών.

Η επιλογή των υποψηφίων για ΔΔ θα γίνει σε δύο φάσεις: α) Στην πρώτη φάση (προεπιλογή) θα αξιολογηθούν τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι υποψήφιοι/ες. Για την προεπιλογή, θα συνεκτιμηθούν: ο γενικός βαθμός πτυχίου, καθώς και ο γενικός βαθμός του ΜΔΕ, οι επιδόσεις στα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που σχετίζονται με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, το θέμα και ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κ.λπ., καθώς και συστατικές επιστολές διδακτικού προσωπικού από ελληνικά, ή ισότιμα ξένα ΑΕΙ ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής. Καθοριστικό στοιχείο αξιολόγησης αποτελεί η συγκρότηση και η πληρότητα του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής. Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα την Αγγλική γλώσσα, οι δε αλλοδαποί επαρκώς και την ελληνική και την Αγγλική γλώσσα. β) Στη δεύτερη φάση (οριστική επιλογή), οι υποψήφιοι για ΔΔ θα κληθούν σε συνέντευξη. Για την παρακολούθηση προβλέπονται δίδακτρα ύψους 500 ευρώ ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο φοίτησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για ΔΔ είναι ίδια με αυτά που αναφέρονται για το ΜΔΕ Επιπρόσθετα, απαιτούνται:
1. Επικυρωμένο αντίγραφο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
3. Αντίγραφο της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
4. Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον: i. Σαφή διατύπωση του υπό διερεύνηση θέματος της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους ερευνητικών θεμάτων, ii. Περιγραφή του σκοπού και των στόχων της διδακτορικής διατριβής, και τεκμηρίωση της επιστημονικής σημαντικότητας και αναγκαιότητας της διερεύνησης του προτεινόμενου θέματος, iii. Περιγραφή της μεθοδολογίας της έρευνας που θα ακολουθηθεί, συμπεριλαμβανομένων και των ερευνητικών υποθέσεων που θα διερευνηθούν, iv. Ενδεικτική βιβλιογραφία.
5. Τέλος, ο υποψήφιος μπορεί να καταθέσει κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη του, θα συμβάλει στο να σχηματίσει η Επιτροπή Αξιολόγησης πληρέστερη άποψη.

Οι ενδιαφερόμενοι για ένταξη στο ΠΜΣ καλούνται να υποβάλουν αίτηση και απαιτούμενα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 12 Μαΐου 2008. Οι Αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν ηλεκτρονικά, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΠΜΣ: http://www.rhodes.aegean.gr/genderstudies/postgrad/. Αιτήσεις μπορούν επίσης να κατατεθούν ταχυδρομικά ή και αυτοπροσώπως, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΤΕΠΑΕΣ, Γραμματεία ΠΜΣ "Φύλο και νέα εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κοιωνία της Πληροφορίας", Δημοκρατίας 1, 85100 Ρόδος, Κτίριο Α', 1ος Όροφος, υπόψη κ. Βέρας Αγγέλου. Σε κάθε περίπτωση, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή (οπότε η ένδειξη ημερομηνίας είναι η σφραγίδα ταχυδρομείου - ΕΛΤΑ) στην παραπάνω διεύθυνση.

Για κάθε σχετική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του ΠΜΣ, τηλ.: 22410-99181, 22410-99130, φαξ: 22410-99196, e-mail: genderstudies@rhodes.aegean.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved