nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό "Διοίκηση Επιχειρήσεων" του Πανεπιστημίου Αιγαίου (18/4/08)
 


Aθήνα 18.4.2008, 15:23
Θέσεις φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων", που λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, προκηρύσσει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα οδηγεί στην απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης τις ακόλουθες τρεις κατευθύνσεις:
- Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών - Παραγωγή
- Λογιστική - Ελεγκτική
- Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων.

Το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 στο πρόγραμμα θα εισαχθούν έως σαράντα μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία διδακτικά εξάμηνα.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής:
α) Διοίκησης Επιχειρήσεων και  Οικονομικών Σπουδών
β) Πολυτεχνικών Σχολών
γ) Θετικών Επιστημών
δ) Επιστημών Πληροφορικής  
ε) Νομικής
στ) Φιλοσοφικών σχολών

Οι κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο ΠΜΣ γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι ΑΤΕΙ με την προϋπόθεση ότι πριν από την αξιολόγηση της αίτησής τους, θα έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε τέσσερα μαθήματα (Μαθηματικά, Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων Α΄, Λογιστική Β΄, Χρήση και Προγραμματισμός Υπολογιστών) του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, τον Ιούνιο 2008 στη Χίο.  Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων θα τη βρείτε παρακάτω. Διευκρινίζεται ότι η επιτυχής εξέταση στα  προπτυχιακά μαθήματα δεν σημαίνει εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά προϋπόθεση  συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.   

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση σε δώδεκα υποχρεωτικά μαθήματα στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, ενώ στο τρίτο πραγματοποιείται η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησης τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Χίο τον Ιούνιο 2008 σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Παν/μίου Αιγαίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι για το είναι:
1. Έντυπη Αίτηση (που παρέχεται από την Γραμματεία του ΠΜΣ ή την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: http://www.aegean.gr)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος
4. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας  (με ακριβή Μ.Ο.)
5. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
6. Τέσσερις φωτογραφίες
7.  Δύο συστατικές επιστολές
8. Αποδεικτικά άριστης γνώσης Αγγλικής Γλώσσας (και προαιρετικά, αντίστοιχα πιστοποιητικά άλλων ξένων γλωσσών) Proficiency-Cambridge ή Michigan, που να έχει αποκτηθεί την τελευταία δεκαετία από την ημερομηνία λήξης υποβολής των δικαιολογητικών, ή TOEFL (213 και πάνω στο computer-based testing/80 και πάνω στο iBT) ή IELTS (6 και πάνω), τα αποτελέσματα των οποίων κατοχυρώνονται για τέσσερα έτη. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται  οι κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Πανεπιστημίου ή πτυχίου Αγγλικής Φιλολογίας. Όσοι από τους υποψηφίους δεν έχουν τα προαναφερθέντα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας θα κληθούν να εξετασθούν γραπτώς στην Αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Χίο τον Ιούνιο 2008.
9. Αποδεικτικά γνώσης Η/Υ
10. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν)
11. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν)

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 1.500 € για κάθε εξάμηνο, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου. Επίσης, παρέχεται ένας αριθμός υποτροφιών στους μεταπτυχιακούς φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση στα μαθήματα.
 
Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα γίνονται δεκτές από την Γραμματεία του ΠΜΣ στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μιχάλων 8, Τ.Κ. 82100, Χίος,  τηλ.: 22710-35122 & 35120, από 10.00-14.00, φαξ: 22710-35129, e-mail:
medide_gram@chios.aegean.gr, το αργότερο μέχρι 23 Μαΐου 2008 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

* Ακολουθεί η εξεταστέα ύλη των αποφοίτων ΑΕΙ και το έντυπο της αίτησης στο συνημμένο αρχείο.

 

Η εξεταστέα ύλη των αποφοίτων ΤΕΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α΄
1. Ανάλυση του Περιβάλλοντος της Επιχείρησης
2. Βασικές Έννοιες του Μάνατζμεντ
3. Εξέλιξη της επιστήμης του Μάνατζμεντ
4. Βασικές Αρχές Προγραμματισμού και Οργάνωσης των Επιχειρήσεων
5. Βασικές Αρχές Ελέγχου και Λήψης Αποφάσεων στις Επιχειρήσεις
6. Ηγεσία, Υποκίνηση και Διαχείριση των Συγκρούσεων στις Επιχειρήσεις
7. Διοίκηση των Οργανωσιακών Αλλαγών στις Επιχειρήσεις
 
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
1. Μπουραντάς Δ., Παπαλεξανδρή Ν. (1998), Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αθήνα, εκδόσεις Ευγ. Μπένου.
2. Montana P., Charnov B. (1998), Μάνατζμεντ, Αθήνα, Κλειδάριθμος.
3. Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο εισαγωγής στη διοίκηση των επιχειρήσεων ή εισαγωγής στο μάνατζμεντ.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Β΄
Βασικές ενότητες διδασκαλίας - απαιτούμενη ύλη για εξετάσεις:
1. Οι βασικές αρχές και χαρακτηριστικά του Ε.Γ.Λ.Σ.
2. Το Σχέδιο Λογαριασμών του Ε.Γ.Λ.Σ. (Ταξινόμηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών - λογαριασμοί προαιρετικής και υποχρεωτικής τήρησης).
3. Ανάλυση του περιεχομένου και των κανόνων λειτουργίας των λογαριασμών της  Γενικής Λογιστικής, δηλαδή :
1. Ομάδας 1 : Πάγια
2. Ομάδας 2 : Αποθέματα
3. Ομάδας 3 : Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και διαθέσιμα
4. Ομάδας 4 : Καθαρή θέση, Προβλέψεις και μακρ/θεσμες υποχρεώσεις
5. Ομάδας 5 : Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
6. Ομάδας 6 : Οργανικά έξοδα
7. Ομάδας 7 : Οργανικά έσοδα
8. Ομάδας 8 : Λογαριασμοί αποτελεσμάτων
9. Ομάδας 10 : Λογαριασμοί τάξεως
4. Ο σχηματισμός των λογαριασμών : "Γενική Εκμετάλλευση", "Αποτελέσματα Χρήσεως" και " Διάθεση Αποτελεσμάτων".
5. Απογραφή περιουσιακών στοιχείων της επιχειρήσεως (ποσοτική καταμέτρηση και αποτίμηση).

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚA
1. Στοιχεία Θεωρίας Πραγματικών Αριθμών
- Αλγεβρική Δομή του R 
- Πληρότητα του R
2. Συναρτήσεις 
- Η έννοια της συνάρτησης 
- Σύνθεση συναρτήσεων 
- Αντίστροφη συνάρτηση 
- Φραγμένες συναρτήσεις
3. Ακολουθίες 
- Η έννοια της ακολουθίας 
- Συγκλίνουσες ακολουθίες 
- Συγκλίνουσες και φραγμένες ακολουθίες 
- Μη συγκλίνουσες ακολουθίες
4.  Όρια και συνέχεια συνάρτησης 
- Η έννοια του ορίου 
- Όρια στο άπειρο 
- Συνεχείς συναρτήσεις
5.  Παράγωγος Συνάρτησης 
- Η έννοια της παραγώγου 
- Παραγώγιση 
- Παράγωγοι στοιχειωδών συναρτήσεων 
- Βασικά Θεωρήματα (Θεώρημα Rolle, Θεώρημα Μέσης Τιμής, Κανόνας L’ Hospital) 
- Μελέτη Συνάρτησης
6. Ολοκληρώματα 
- Αόριστο και Ορισμένο Ολοκλήρωμα 
- Μέθοδοι Ολοκλήρωσης
7. Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών 
- Η έννοια της μερικής παραγώγου 
- Παράγωγοι πρώτης τάξης πεπλεγμένων συναρτήσεων  τριών μεταβλητών 
- Κανόνας Αλυσιδωτής παραγώγισης 
- Η έννοια του διαφορικού συνάρτησης πολλών μεταβλητών 
- Παράγωγοι ανωτέρας τάξεως της πρώτης 
- Ακρότατα συναρτήσεων πολλών μεταβλητών
8. Στοιχεία Γραμμικής Άλγεβρας 
- Βασικές Πράξεις Πινάκων 
- Διαγωνοποίηση Πινάκων 
- Επίλυση χαρακτηριστικής Εξίσωσης 
- Ορίζουσες 
- Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα
Βιβλίογραφία
1. Λουκάκης, Μ. (2003). Μαθηματικά Οικονομικών Επιστημών, Τόμος Α και Β (Εκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη)
2. Spivak, M. (2005). Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός. (Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης)
Βοηθητικό Υλικό
Στο
http://server.iris.aegean.gr/eclass/courses/DBA101 στα Έγγραφα στο φάκελο Διαλέξεις Μαθημάτων μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες των διαλέξεων από τις παραδόσεις του ακαδημαϊκού έτους 2007-2008

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ύλη:
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σ: Κεφάλαιο 4, σελ. 168-172, Κεφάλαιο 5
Β: Κεφάλαιο 6, σελ. 151-159, Κεφάλαιο 7, Κεφάλαιο 8
ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Σ: Κεφάλαιο 6
Β: Κεφάλαιο 9, 10
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ
Σ: Κεφάλαιο 7
Β: Κεφάλαιο 13
ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ
Σ: Κεφάλαιο 8
Β: Κεφάλαιο 11, 14
PASCAL
Κ: Κεφάλαιο 14

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Μιχ. Σφακιανάκη, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Β: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ. Εξερευνώντας την αυριανή τεχνολογία.
George Beekman (4η Αμερικάνικη Έκδοση). Εκδόσεις Μ. Γκιούρδα
Κ: ΔΟΜΗΜΕΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ PASCAL
Ι.Κ Κάβουρα (4η Έκδοση). Εκδόσεις Κλειδάριθμος.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Η αίτηση (αρχείο doc 70 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved