nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Έγκριση μεταπτυχιακού: Συμβουλευτική ψυχολογία και συμβουλευτική στην εκπαίδευση 21/1/09


Αθήνα 21.1.2009, 19:22
Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, εγκρίνεται η λειτουργία κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 - 2010 Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση», του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Τη διοικητική υποστήριξη του Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού ΠΜΣ αναλαμβάνει το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΔΔΠΜΣ έχει ως αντικείμενο τη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική. Έχει σχεδιασθεί για να προσφέρει επιστημονική γνώση και επαγγελματικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική, ευαισθητοποιημένου σε πολιτισμικά ζητήματα. Καλύπτει δύο κατευθύνσεις: α) Συμβουλευτική Ψυχολογία και β) Συμβουλευτική. Στοχεύει:
Α) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις, εμπειρίες και δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να επιδιώξουν επαγγελματική σταδιοδρομία σε τομείς της αγοράς εργασίας, στους οποίους η Συμβουλευτική Ψυχολογία και η Συμβουλευτική κρίνεται αναγκαία.
Β) Να καταστήσει ειδικούς στην Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική άτομα που θα στελεχώνουν σχολεία, νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πανεπιστήμια, οργανισμούς, επιχειρήσεις και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Γ) Να προετοιμάσει ένα ειδικά καταρτισμένο επιστημονικό δυναμικό που θα στελεχώσει μελλοντικά τα ΑΕΙ και θα προωθήσει την έρευνα και την διδασκαλία στη Συμβουλευτική Ψυχολογία και τη Συμβουλευτική.
Δ) Να καταστήσει τους ΜΦ ικανούς να συνδέσουν την θεωρία, την έρευνα και την πρακτική εφαρμογή στην σκέψη και την επαγγελματική τους εξάσκηση, έτσι ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την ακαδημαϊκή, επιστημονική, ερευνητική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τόσο στο χώρο της Ενωμένης Ευρώπης, όσο και παγκοσμίως.
Ε) Να συμβάλλει στον περιορισμό της διαρροής επιστημονικού δυναμικού προς άλλες χώρες.

Το ΠΜΣ απονέμει:
1. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις εξής κατευθύνσεις: α) Συμβουλευτική Ψυχολογία και β) Συμβουλευτική
2. Διδακτορικό δίπλωμα

Δεκτοί για φοίτηση γίνονται:
1. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική Ψυχολογία»
α. πτυχιούχοι των Τμημάτων Ψυχολογίας Ελληνικών Πανεπιστημίων καθώς και
β. πτυχιούχοι Τμημάτων Ψυχολογίας αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα.
2. Για την ειδίκευση στη «Συμβουλευτική»:
α. πτυχιούχοι των Τμημάτων ΦΠΨ με κατεύθυνση ψυχολογία, Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία, Νοσηλευτικής, Παιδαγωγικών και γενικά, Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής και των αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική γλώσσα , καθώς και
β. πτυχιούχοι των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των ΤΕΙ.
γ. Σε λίγες περιπτώσεις, που καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος, μπορούν να γίνουν δεκτοί πτυχιούχοι και άλλων Τμημάτων (π.χ. άτομα με αξιόλογη εμπειρία και σημαντικό έργο στον τομέα της Συμβουλευτικής, κ.ά.).

Η χρονική διάρκεια για την απονομή των τίτλων ορίζεται για:
1) το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και έξι η μέγιστη.
2) το διδακτορικό δίπλωμα σε έξι επιπλέον διδακτικά εξάμηνα η ελάχιστη και δέκα η μέγιστη.

Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι πρακτικές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή των κατά το άρθρο 3 τίτλων ορίζονται ως εξής:
1. Για το ΜΔΕ
Την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε δέκα μεταπτυχιακά μαθήματα κατά τα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών (5 στο Α΄ εξάμηνο και 5 στο Β΄ εξάμηνο). Σε κάθε μάθημα αντιστοιχούν 6 ECTS, 36 διδακτικές ώρες και 180 ώρες φόρτο εργασίας για το φοιτητή. Σύνολο 60 ECTS.
Το πρώτο έτος οι ΜΦ παρακολουθούν τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στους χώρους του ΤΕΑΠΗ και ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο της θεωρητικής τους κατάρτισης.
Το δεύτερο έτος αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας και στην πρακτική άσκηση και εποπτεία σε επιλεγμένα πλαίσια των δύο Τμημάτων που συμμετέχουν στο ΠΜΣ. Έτσι, ανάλογα και με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των ΜΦ, η πρακτική μπορεί να γίνει στην Αττική, οπότε την ευθύνη για τις πρακτικές θα έχουν κυρίως το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Θράκη, υπό την επίβλεψη κυρίως του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
Για την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία ή στη Συμβουλευτική απαιτούνται 120 ECTS.
Κάθε εξάμηνο σπουδών ισοδυναμεί με 30 ECTS.

Αναλυτικότερα:
Γ΄ εξάμηνο: α) Οι ΜΦ πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση και λαμβάνουν 7,5 ECTS. β) Οι ΜΦ πραγματοποιούν την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 4,5 ECTS. γ) Οι ΜΦ πραγματοποιούν ελάχιστες ώρες προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες ισοδυναμούν με 3 ECTS. δ) Οι ΜΦ εκπονούν μέρος της ΜΔΕ που ισοδυναμεί με 15 ECTS. Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS.
Δ΄εξάμηνο: α) Οι ΜΦ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση και λαμβάνουν 7,5 ECTS. β) Οι ΜΦ πραγματοποιούν την εποπτεία της πρακτικής άσκησης και λαμβάνουν 4,5 ECTS. γ) Οι ΜΦ πραγματοποιούν ελάχιστες ώρες προσωπικής ανάπτυξης οι οποίες ισοδυναμούν με 3 ECTS. δ) Οι ΜΦ εκπονούν μέρος της ΜΔΕ που ισοδυναμεί με 15 ECTS.
Σύνολο πιστωτικών μονάδων 30 ECTS.

Κατεύθυνση «Συμβουλευτική Ψυχολογία»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. (Υ) Διάγνωση και αξιολόγηση (6 ECTS)
2. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 1 και 2 (δεξιότητες) (6 ECTS)
3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική ψυχολογία Ι (6 ECTS)
4. (Υ) Αρχές δεοντολογίας (6 ECTS)
Μαθήματα Επιλογής*
1. (Ε) Πολυπολιτισμική συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Η Συμβουλευτική Σχέση (6 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. (Υ) Ομαδική συμβουλευτική – Θεωρίες, ηγεσία και ομαδικές διαδικασίες (6 ECTS)
2. (Υ) Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ανάλογα με συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένους πληθυσμούς (6 ECTS)
3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική ψυχολογία ΙΙ(6 ECTS)
4. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 3 και 4 (δεξιότητες) (6 ECTS)
Μαθήματα Επιλογής*
1. (Ε) Νέες τεχνολογίες στη Συμβουλευτική Ψυχολογία (6 ECTS)
2. (Ε) Συμβουλευτική ζευγαριού και οικογένειας: Θεωρία και εφαρμογή (6 ECTS)
Κατεύθυνση «Συμβουλευτική»
Α΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. (Υ) Ιστορία και συστήματα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας (6 ECTS)
2. (Υ) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 1 και 2 (δεξιότητες) (6 ECTS)
3. (Υ) Μέθοδοι έρευνας στη συμβουλευτική (6 ECTS)
4. (Υ) Αρχές δεοντολογίας (6 ECTS)
Μαθήματα Επιλογής*
1. (Ε) Πολυπολιτισμική συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Ψυχοπαθολογία (6 ECTS)
Β΄ Εξάμηνο
Μαθήματα Υποχρεωτικά
1. (Y) Ομαδική συμβουλευτική – Θεωρίες, ηγεσία και
ομαδικές διαδικασίες (6 ECTS)
2. (Y) Προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ανάλογα με
συγκεκριμένα ζητήματα και συγκεκριμένους πληθυ−
σμούς (6 ECTS)
3. (Y) Εργαστήριο Συμβουλευτικής 3 και 4 (δεξιότητες)
(6 ECTS)
4. (Y) Κοινοτική ψυχολογία και συμβουλευτική (6
ECTS)
Μαθήματα Επιλογής*
1. (Ε) Νέες τεχνολογίες στη συμβουλευτική (6 ECTS)
2. (Ε) Η σχολική ψυχολογική συμβουλευτική (6 ECTS)

Οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέγουν 1 από τα 2 επιλεγόμενα μαθήματα σε κάθε εξάμηνο (άρα το σύνολο των μαθημάτων είναι 5 ανά εξάμηνο), ενώ θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα που προσφέρονται σε άλλα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και είναι συναφή προς το αντικείμενο του προτεινόμενου μεταπτυχιακού προγράμματος. Επίσης, θα μπορούν να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα προπτυχιακού επιπέδου σπουδών προκειμένου να καλύψουν βασικές τους ανάγκες ή προσωπικά τους ενδιαφέροντα. Η επιλογή των μαθημάτων γίνεται μετά από συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή και τον εκάστοτε διδάσκοντα.

Στο ΠΜΣ εισάγονται κάθε δεύτερο χρόνο κατ’ ανώτατο όριο είκοσι φοιτητές, 10 σε κάθε κατεύθυνση. Οι διδάσκοντες του ΠΜΣ προέρχονται κατά κύριο λόγο από τα υφιστάμενα μέλη ΔΕΠ των συνεργαζομένων Τμημάτων. Μαθήματα μπορούν να ανατεθούν και σε μέλη ΔΕΠ άλλων ΑΕΙ της ημεδαπής καθώς και διδάσκοντες ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3685/2008.
Η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκες, εργαστήριο ψυχολογίας, συμβουλευτικό κέντρο ομηλίκων, οπτικοακουστικά μέσα, PC με σχετικό λογισμικό, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα σύνδεσης με Τράπεζες πληροφοριών μέσω Η/Υ, κ.λπ.) θα διατίθενται από την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Αθηνών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το ΤΕΑΠΗ διαθέτει και τρία Κέντρα τα οποία με τις εκπαιδευτικές, τις ερευνητικές και επιστημονικές δραστηριότητές τους μπορούν να υποστηρίξουν το Π.Μ.Σ. και τις πρακτικές εφαρμογές στις οποίες δραστηριοποιούνται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες. Το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δ.Π.Θ. διαθέτει υπερσύγχρονη αίθουσα υπολογιστών με ηλεκτρονική οθόνη για διδασκαλία, αίθουσα μικρότερη με ηλεκτρονική επιτείχια οθόνη και Εργαστήριο Κοινωνικής & Κοινοτικής Εργασίας και Συμβουλευτικής, Γραφείο Υποστήριξης Πρωτοετών Φοιτητών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δυνατότητα σύνδεσης με Τράπεζες πληροφοριών μέσω Η/Υ.

Το πρόγραμμα θα λειτουργήσει μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2009−2010, οπότε θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ.Α΄). Το ετήσιο κόστος λειτουργίας του υπολογίζεται σε 80.000 ευρώ, το οποίο αναλύεται ως ακολούθως:
Α. Εξωτερικοί συνεργάτες: 42.000 ευρώ
Β. Διοικητική και τεχνική στήριξη: 10.000 ευρώ
Γ. Υποτροφίες, προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού: 10.000 ευρώ
Δ. Δαπάνες μετακινήσεων: 5.000 ευρώ
Ε. Προμήθεια, συντήρηση
εξοπλισμού/λογισμικού: 6.000 ευρώ
ΣΤ. Αναλώσιμα: 2.000 ευρώ
Ζ. Άλλες δαπάνες: 5.000 ευρώ

Οι πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού ετήσιου κόστους λειτουργίας του προγράμματος θα είναι: α) Δίδακτρα και β) Δωρεές, χορηγίες. Την διαχείριση των οικονομικών πόρων θα αναλάβει ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΚΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να απευθύνονται στις Γραμματείες των παραπάνω Τμημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved