nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο διακρατικό μεταπτυχιακό: Εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα 12/3/09


Αθήνα 12.3.2009, 15:32
Αιτήσεις υποψηφίων για σπουδές στο διακρατικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο: "Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα", που συνδιοργανώνουν το Τμήμα Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, δέχεται το παραπάνω Τμήμα.

Το πρόγραμμα είναι διετούς διάρκειας και λειτουργεί για 14ο κατά σειρά έτος, ενώ έχει αναμορφωθεί και εγκριθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τις προβλεπόμενες διαδικασίες από το υπουργείο Παιδείας.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010 θα επιλεγούν είκοσι 28 φοιτητές, εκ των οποίων 20 θα ενταχθούν στο κοινό ΠΜΣ και θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Institute of Education του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και 8 θα φοιτήσουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα Ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα.

Το πρόγραμμα ανήκει στις επιστήμες της αγωγής. Ως εκ τούτου οι κάτοχοι του μεταπτυχιακού τίτλου κατοχυρώνουν την παιδαγωγική επάρκεια. Η τελευταία τους επιτρέπει να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ή άλλους φορείς που αφορούν θέσεις εκπαιδευτικών λειτουργών τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το κοινό πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση μεταπτυχιακών τίτλων ως εξής:
α) στους φοιτητές που εγγράφονται, φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επί δύο τρίμηνα φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, χορηγείται ενιαίος μεταπτυχιακός τίτλος από κοινού από τα δύο Πανεπιστήμια
β) στους φοιτητές που φοιτούν και εκπονούν επιτυχώς τις προβλεπόμενες εργασίες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών χορηγείται χωριστός μεταπτυχιακός τίτλος από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών - ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr) καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 11 Mαϊου 2009, ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 11 Μαϊου 2009, στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Ναυαρίνου 13α Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη), Τ.Κ. 106 80 Αθήνα.

Δικαιολογητικά
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΤΕΑΠΗ ή από την ιστοσελίδα:
www.ecd.uoa.gr.
2
. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους) το οποίο θα περιλαμβάνει στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Επικυρωμένη βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας είναι: Proficiency του Cambridge ή του Michigan, ή TOEFL (με βαθμό τουλάχιστον 220/300 ή 500/677 ή 80/120), ή IELTS (με βαθμό τουλάχιστον 7, επτά), ή TOEIC (τουλάχιστον 800). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει πιστοποιητικό η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου.
6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
7. Υπεύθυνη δήλωση του υποψήφιου ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτήν τη προκήρυξη και β) έχει τις προϋποθέσεις να πραγματοποιήσει τη φοίτηση στο Institute of Education (ΙΟΕ) του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, η οποία είναι υποχρεωτική και της οποίας αναλαμβάνει το κόστος (ισχύει μόνο για το ενιαίο ΠΜΣ)
8. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή διδάσκοντες Π.Δ. 407.
9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο υποψήφιος αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο πρόγραμμα. Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Επιλογή
Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται οι φάκελοι των υποψηφίων. Όσοι επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο της εξέτασης των δικαιολογητικών και δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, θα δώσουν γραπτές εξετάσεις. Στη συνέχεια, όσοι καλύπτουν και τις προϋποθέσεις της γλώσσας (πιστοποιητικό ή επιτυχείς εξετάσεις), θα κληθούν για συνέντευξη από τα μέλη της Επιτροπής Επιλογής. Στην τελική επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών θα ληφθούν υπόψη ο γενικός βαθμός πτυχίου, η επίδοση σε συναφή προς το ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, η πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, η τυχόν υπάρχουσα διδακτική, ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία, οι συστατικές επιστολές καθώς και η γενικότερη εκπαιδευτική πορεία τους. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του ΠΜΣ, το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους.

Υποχρεώσεις
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, διεπιστημονικά σεμινάρια καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των φροντιστηρίων και των σεμιναρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα ή σεμινάριο. Η έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2009-010 θα γίνει την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου 2009.

Πληροφορίες
Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα έως Παρασκευή στα τηλέφωνα: 210-3688040 (ώρες 10:00 - 11:00) και 210-3688527 (ώρες 13:00-14:00), στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος
www.ecd.uoa.gr και στα e-mails: ahalazon@ecd.uoa.gr και pmsteapi@ecd.uoa.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved