nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Διαχείριση συγκρούσεων και επικοινωνία - Ψηφιακά μέσα επικοινωνίας και περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης 16/3/09


Αθήνα 16.3.2009, 11:55
Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό εισαγωγής φοίτησης 20 φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών που αποτελείται από τις κατευθύνσεις: 1) Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία, 2) Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί:
α) οι πτυχιούχοι ΑΕΙ των Τμημάτων Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών Οικονομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών καθώς και των Επιστημών της Αγωγής.
β) μόνο για την κατεύθυνση «Συγκρούσεις: Διαχείριση Συγκρούσεων και Επικοινωνία» οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής,
γ) μόνο για την κατεύθυνση «Ψηφιακά Μέσα Επικοινωνίας και Περιβάλλοντα Αλληλεπίδρασης» οι πτυχιούχοι Σχολών Πληροφορικής και Ψηφιακής Τεχνολογίας, Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένων Τεχνών, Αρχιτεκτονική, Γραφικής Τέχνης, Ψηφιακής Δημιουργίας και Καλών Τεχνών,
των οποίων ο βαθμός πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», με αναγνώριση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ.

Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτός υποψήφιος από οποιοδήποτε Τμήμα ή Σχολή Ανώτατης Παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 2916/01) ύστερα από σχετική εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής και αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης. Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων, οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο το βαθμό «Λίαν Καλώς» εφόσον διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, καθώς και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με αυτούς του Τμήματος. Οι πρόσθετες τυπικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης του υποψηφίου.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται στην καταβολή 50€ για την εξέταση φακέλου, ποσό το οποίο θα κατατίθεται στον λογαριασμό 81706531 της Εμπορικής Τράπεζας (το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται ούτε στους μη επιτυχόντες).

Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές οι οποίοι καθίστανται  πτυχιούχοι ΑΕΙ κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2008. Για τη συμμετοχή των φοιτητών αυτών, στη διαδικασία επιλογής κατά το μήνα Μάρτιο, απαιτείται πιστοποιητικό από τη Γραμματεία του Τμήματός τους, στο οποίο να φαίνεται ότι περάτωσαν τις σπουδές τους κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Η εγγραφή τους, εφόσον επιτύχουν, θα οριστικοποιηθεί με την έγκαιρη εντός προθεσμίας προσκόμιση του αντίστοιχου πτυχίου.

Επιτυχόντες θεωρούνται οι πρώτοι δέκα σε κάθε κατεύθυνση που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο βαθμό στη γραπτή και στην προφορική συνέντευξη και θα εγγράφονται με τη σειρά επιτυχίας τους. Εάν ένας επιτυχών δεν αποδέχεται την εγγραφή του τότε ο αριθμός δέκα (10) συμπληρώνεται από τους κατά σειρά επόμενους  μετά τον αριθμό δέκα (10) των αρχικά επιτυχόντων ανά κατεύθυνση.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επικοινωνία ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ όπως έχει εγκριθεί από τη ΓΣΕΣ του τμήματος.

Δικαιολογητικά
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία  του Τμήματος (Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 718 τηλ. 2103689405-6, 2103689384-5, 2103689457 Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 10:00-13:00) από 23/2/2009 – 20/3/2009 τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση (το έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία ή μέσω internet στην ιστοσελίδα
www.media.uoa.gr).
- Αντίγραφο Πτυχίου Α. Ε. Ι. (των τμημάτων που αναφέρονται στον όρο 1).
- Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας όλων των ετών στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο τελικός βαθμός πτυχίου αριθμητικά.
- Πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα δακτυλογραφημένο.
- Φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
- Δύο Συστατικές Επιστολές (σε σφραγισμένο φάκελο) από πανεπιστημιακούς (μέλη ΔΕΠ).
- Επιστημονικές Δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν).
- Υπεύθυνη Δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτήν την προκήρυξη.
- Πιστοποιητικό ξένων γλωσσών.
- Γραμμάτιο Είσπραξης από την Εμπορική Τράπεζα στον λογαριασμό 81706531. (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας).

Οι υποψήφιοι  καταθέτουν πρωτότυπα δικαιολογητικά ή επικυρωμένα αντίγραφα τα οποία δεν επιστρέφονται.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις καθώς και η προφορική συνέντευξη που θα ακολουθήσει θα διενεργηθούν από 1 Απριλίου έως 10 Απριλίου 2009 σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με σχετική ανακοίνωση.

Για την επιλογή των υποψηφίων είναι υποχρεωτική η άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας ιδίως Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής. Το επίπεδο των γνώσεων θα διαπιστώνεται είτε με την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος, (Proficiency ή Toefl για τα Αγγλικά, Dalf C1 για τα Γαλλικά και Gross Sprach Diplom για τα Γερμανικά) ή έπειτα από σχετική εξέταση (μετάφραση κειμένου σχετικού με το περιεχόμενο του Π. Μ. Σ). Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα, και να προσκομίζουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Θα συνεκτιμώνται και τα εξής:
Α) Οι επιδόσεις των υποψηφίων στις προπτυχιακές σπουδές, που θα διαπιστώνονται από την αναλυτική βαθμολογία και το βαθμό πτυχίου.
Β) Τα κίνητρα και η γενική ικανότητα του υποψηφίου να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις του ΠΜΣ που θα διαπιστώνονται από δύο συστατικές επιστολές καθηγητών τους και από προσωπική συνέντευξη με τη Συντονιστική Επιτροπή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εξαιρούνται από την κατάθεση των συστατικών επιστολών.
Γ) Η επιστημονική, ερευνητική ή και επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων σε θέματα επικοινωνίας, εφόσον αυτή υπάρχει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved