nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Αναλογιστική επιστήμη και διοικητική κινδύνου 16/3/09


Αθήνα 16.3.2009, 13:52
Το Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ανακοινώνει την έναρξη της 3ης σειράς του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου» (Actuarial Science and Risk Management) για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η εκπαίδευση, η προαγωγή της γνώσης, η έρευνα και η εξειδίκευση νέων επιστημόνων στο ευρύ και αναπτυσσόμενο πεδίο του Αναλογισμού, της Ασφαλιστικής Επιστήμης και της Διοικητικής Κινδύνου, έτσι ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν με επιτυχία να ανταπεξέλθουν στις σύγχρονες απαιτήσεις, εργαζόμενοι είτε σε αναλογιστικά τμήματα είτε σε τμήματα διοικητικής κινδύνου (ως risk managers) ασφαλιστικών εταιριών, τραπεζών ή και άλλων χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κέντρων προγραμματισμού και μελετών μεγάλων δημόσιων οργανισμών, εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κ.λπ.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι ένας μεγάλος αριθμός αποφοίτων του ΠΜΣ αναμένεται να επιδιώξει την απόκτηση άδειας αναλογιστή (actuary), μιας και το πρόγραμμα σπουδών υπερκαλύπτει την ύλη των μαθημάτων για τις αντίστοιχες εξετάσεις. Ο ρόλος του αναλογιστή, ως ανώτατο στέλεχος μιας ασφαλιστικής εταιρίας ή ενός δημόσιου φορέα, είναι νευραλγικός και πολυσύνθετος. Ενας τέτοιος ρόλος απαιτεί τη συνδυασμένη γνώση από τα μαθηματικά, τη στατιστική και τις πιθανότητες, τα χρηματοοικονομικά και την οικονομική επιστήμη, και στοχεύει στην ανάλυση, μελέτη και πρόβλεψη χρηματοοικονομικών δεδομένων, αλλά και την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση ενός κινδύνου ή μιας σειράς κινδύνων που συνεπάγονται οικονομικό κόστος.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Αναλογιστική Επιστήμη και Διοικητική Κινδύνου και Διδακτορικό Δίπλωμα στο ερευνητικό πεδίο του Αναλογισμού καθώς και στο πεδίο της Διοικητικής Κινδύνου.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση ΜΔΕ είναι 4 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων τα τρία πρώτα διατίθενται για τη διδασκαλία των μαθημάτων και το τέταρτο για τη συγγραφή της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας. Για την απόκτηση του ΜΔΕ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων για κάθε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα, τα οποία θα καταβάλλονται εφάπαξ πριν από την έναρξη του αντίστοιχου εξαμήνου.

Μετά την απόκτηση του ΜΔΕ οι απόφοιτοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής για Διδακτορικό Δίπλωμα, το οποίο απαιτεί για τη λήψη του τουλάχιστον 6 επιπλέον εξάμηνα.

Η  επιλογή των υποψηφίων του ΠΜΣ θα γίνει με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που θα συνεκτιμούν το βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία σε σχετικά προπτυχιακά μαθήματα, συστατικές επιστολές, τυχόν επιστημονικές δημοσιεύσεις, ερευνητική ή και εργασιακή εμπειρία (αν υπάρχει) και τη βαθμολογία έπειτα από προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, πτυχιούχοι και εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2009 των Τμημάτων Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, Στατιστικής - Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Στατιστικής, Μαθηματικών, Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Οικονομικών, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και άλλων συναφών Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων Τμημάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι συναφών τμημάτων των ΤΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του ν.2916/2001.

Αιτήσεις υποψηφιότητας μπορούν να καταθέτουν, εκτός των πτυχιούχων, και προπτυχιακοί φοιτητές των ως άνω προαναφερθέντων τμημάτων οι οποίοι αναμένουν να ολοκληρώσουν επιτυχώς τις προπτυχιακές τους σπουδές μέχρι και την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2009. Οι υποψήφιοι, την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου 2009 θα κληθούν για προσωπικές συνεντεύξεις στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων, ύψους 2400 ευρώ για κάθε ένα από τα τέσσερα εξάμηνα σπουδών.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μπορούν να σταλούν ταχυδρομικά ή και να κατατεθούν στη διεύθυνση: Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς (1ος όροφος), Καραολή και Δημητρίου 80, Πειραιάς 18534 (τηλ.: 210-4142005, 210-4142307, 210-4142085, 210-4142086, 210-4142222), από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2009 μέχρι και την Δευτέρα 18 Μαΐου 2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:
- Έντυπη αίτηση που δίνεται από τη γραμματεία του Τμήματος
- Αναλυτικό βιογραφικό υπόμνημα
- Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος για τους πτυχιούχους
- Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Υπεύθυνη δήλωση ότι «δεν είμαι εγγεγραμμένος σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος του ιδίου ή άλλου ΑΕΙ»
- Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ, τα έντυπα των οποίων δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος
- Αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Σε αντίθετη περίπτωση ο υποψήφιος μπορεί να προσέλθει σε σχετικές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης
- Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (αν υπάρχουν)
- Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (αν υπάρχουν)
- Αναλυτική έκθεση για τα επιστημονικά και επαγγελματικά ενδιαφέροντα και τους λόγους για τους οποίους ο υποψήφιος ενδιαφέρεται για μεταπτυχιακές ή και διδακτορικές σπουδές

Περισσότερες πληροφορίες για το ΠΜΣ, καθώς και τα έντυπα των συστατικών επιστολών και των αιτήσεων υποβολής υποψηφιότητας σε ηλεκτρονική μορφή, υπάρχουν στη διεύθυνση www.sta.unipi.gr/actuarial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved