ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο διακρατικό μεταπτυχιακό: Επιστήμες της μετάφρασης - μεταφρασιολογία και γνωσιακές επιστήμες 16/3/09


Αθήνα 16.3.2009, 17:33
Το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και το Πανεπιστήμιο της Caen Basse-Normandie (Γαλλία) συνδιοργανώνουν για το ακαδημαϊκό έτος 2009-10 κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: "Επιστήμες της Μετάφρασης - Μεταφρασιολογία και Γνωσιακές Επιστήμες", το οποίο οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο οικείο γνωστικό πεδίο.

Αντικείμενο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παραγωγή νέας γνώσης στα πεδία της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης, αξιοποιώντας τα πορίσματα αφενός της Γνωσιακής Ψυχολογίας και των Νευροεπιστημών αφετέρου της Πληροφορικής και της Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας του Λόγου ειδικότερα:

Στόχοι του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματος είναι:
1. Η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στους τομείς της Διδακτικής της Μετάφρασης και της Μεταφραστικής Πράξης μέσω διεπιστημονικής προσέγγισης.
2. Η μελέτη των γνωσιακών λειτουργιών κατά τη σύλληψη και επαναδιατύπωση του νοήματος κατά τη μεταφραστική διαδικασία.
3. Η έρευνα για το σχεδιασμό σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων της Μετάφρασης που θα αξιοποιεί τη νέα διεπιστημονική γνώση, με απώτερο στόχο την κατάρτιση παραγωγικότερων και πλέον αξιόπιστων μεταφραστών.

Σύμφωνα με τη διμερή σύμβαση τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου διεξάγονται στην Caen (Νορμανδία), του δευτέρου στην Κέρκυρα και παράλληλα οι φοιτητές εκπονούν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στην Κέρκυρα ή την Caen. Στο κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διδάσκουν Έλληνες και Γάλλοι καθηγητές. Βασική γλώσσα εργασίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

Μετά το πέρας των σπουδών τους, οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδίκευσης του Π.Μ.Σ. μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή με συνεπίβλεψη (cotutelle de thèse).

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ, βάσει φακέλου, έχουν πτυχιούχοι και διπλωματούχοι του ΤΞΓΜΔ και πτυχιούχοι πανεπιστημιακών τμημάτων μετάφρασης και διερμηνείας ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως εθνικότητας.

Όσοι καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι την 8η Μαΐου 2009 θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για να εξασφαλίσουν δωμάτιο σε φοιτητική εστία της Caen.

Θα γίνουν δεκτοί:
- μέχρι έξι πτυχιούχοι της Κατεύθυνσης «Μετάφραση» του ΤΞΓΜΔ του
Ιονίου Πανεπιστημίου, με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με μέση
βαθμολογία άνω του 7/10 στις ειδικές μεταφράσεις από και προς τη Γαλλική
των Ε΄, ΣΤ΄ και Η΄ εξαμήνων. Για την επιλογή τους θα ληφθεί υπόψη η μέση
βαθμολογία στα μαθήματα των ειδικών μεταφράσεων.
- μέχρι ένας πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Διερμηνεία» του ΤΞΓΜΔ του
Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και με βαθμό πτυχίου
άνω του 7/10.
- μέχρι ένας απόφοιτος του ΠΜΣ «Επιστήμη της Μετάφρασης» του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου με γλώσσα εργασίας τη Γαλλική και βάσει του βαθμού αποφοίτησης.
- μέχρι τρεις απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων τετραετούς φοίτησης (Bac+4) Μετάφρασης και Διερμηνείας της αλλοδαπής ή απόφοιτοι πανεπιστημιακών τμημάτων εφαρμοσμένων γλωσσών της αλλοδαπής με εμπειρία στη μετάφραση ή τη διερμηνεία. Η επιλογή θα γίνει με βάση τον βαθμό του πτυχίου και το περιεχόμενο του φακέλου που θα υποβάλλουν. Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη περιπτώσεις υποψηφίων με δημοσιευμένο επιστημονικό ή μεταφραστικό έργο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά μέχρι την παραπάνω προθεσμία:
1. Αίτηση στη Γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος (στην Ελληνική ή τη Γαλλική)
2. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου (οι πτυχιούχοι αλλοδαπών πανεπιστημίων οφείλουν να προσκομίσουν και σχετική βεβαίωση ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ).
3. Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση που η αναλυτική βαθμολογία έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, τότε αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από μετάφραση στην Ελληνική ή τη Γαλλική. Γίνονται δεκτές μεταφράσεις που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής ή της Γαλλικής Δημοκρατίας, από ορκωτούς μεταφραστές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή συναφούς τίτλου από το οποίο να προκύπτει η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
5. Βιογραφικό σημείωμα έκτασης έως 500 λέξεων (στη Γαλλική)
6. Επιστολή 300 περίπου λέξεων στην οποία θα αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να επιλέξουν το συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. (στη Γαλλική)
7. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων (εφόσον υπάρχουν).
8. Πρωτότυπες βεβαιώσεις επαγγελματικής απασχόλησης. Σε περίπτωση που η βεβαίωση έχει συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, τότε αυτή θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από μετάφραση στην Ελληνική ή τη Γαλλική. Γίνονται δεκτές μεταφράσεις που έχουν εκπονηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής ή της Γαλλικής Δημοκρατίας, από ορκωτούς μεταφραστές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από πτυχιούχους του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τα ονόματα των επιτυχόντων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΠΜΣ και θα καταχωρισθούν συνοπτικώς στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτό και για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος. Η φοίτηση είναι δωρεάν. Θα καταβληθεί προσπάθεια για στέγαση των επιτυχόντων σε φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου της Caen.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από:
1. Τη Γραμματεία του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ (κ. Λουΐζα Αβραμίδη, τηλ.: 26610-87215, φαξ: 26610-44145, email:
avramidi@dflti.ionio.gr, Μέγαρο
Καποδίστρια, Καποδιστρίου 124, 49100 Κέρκυρα
2. Τον Διευθυντή του κοινού ελληνογαλλικού ΠΜΣ, Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Μιχάλη Πολίτη (
politis@dflti.ionio.gr).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved