nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Γεωγραφία και εφαρμοσμένη γεωπληροφορική 10/4/09


Αθήνα 10.4.2009, 15:11
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου προκηρύσσει 30 θέσεις φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο: «Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική».

Το πρόγραμμα έχει δλυο κατευθύνσεις: α) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στην Ανθρωπογεωγραφία και το Σχεδιασμό του Χώρου και β) Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική στη Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος και Κινδύνων.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του ΜΔΕ είναι τρία διδακτικά
εξάμηνα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχων ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ. Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι των ανωτέρω Τμημάτων, οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών έως την περίοδο των εγγραφών τον Οκτώβριο 2009.

Ταυτόχρονα με την αίτηση υποψηφιότητας κάθε ενδιαφερόμενος δηλώνει μία από τις παραπάνω δύο κατευθύνσεις που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Κατά τη διάρκεια του Α΄ και Β΄ εξαμήνου προσφέρονται συνολικά 23 μαθήματα, από τα οποία ο μεταπτυχιακός φοιτητής οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε οκτώ Το Γ΄ εξάμηνο των σπουδών είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής.

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Για την επιλογή θα συνεκτιμηθούν: (α) ο γενικός βαθμός πτυχίου, (β) η αναλυτική βαθμολογία στα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ προπτυχιακά μαθήματα, (γ) ο βαθμός της πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας (όπου προβλέπεται), (δ) οι τυχόν ερευνητικές, μελετητικές και επαγγελματικές δραστηριότητες και δημοσιεύσεις κλπ, καθώς και (ε) δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές μελών ΔΕΠ από ελληνικά ή ξένα ισότιμα
ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, και τέλος οποιοδήποτε άλλο στοιχείο συμβάλλει στην συγκρότηση του “προφίλ” του υποψηφίου ως προς την ικανότητά του να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Γεωγραφία.

Οι Έλληνες υποψήφιοι πρέπει να έχουν επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, η οποία να αποδεικνύεται με αναγνωρισμένο από το ελληνικό κράτος
πιστοποιητικό, ενώ οι αλλοδαποί επάρκεια ελληνικής γλώσσας. Υποψήφιοι που δεν έχουν πιστοποιητικό επάρκειας αγγλικής γλώσσας, είναι δυνατόν να προεπιλεγούν εφόσον πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια, και να κληθούν να εξεταστούν γραπτώς στην αγγλική γλώσσα στο Τμήμα Γεωγραφίας τον Σεπτέμβριο 2009. Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου 2009 και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία και την ιστοσελίδα του Τμήματος. Για την παρακολούθηση του προγράμματος προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ) είναι τρία πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Για την απόκτηση ΔΔ στη Γεωγραφία, υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της
αλλοδαπής, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Βιογεωγραφία και Οικολογία (2 θέσεις)
2. Οικογεωγραφία - Φυσικοί Πόροι της Μεσογείου (2 θέσεις)
3. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (1 θέση)
4. Τουρισμός και Ανάπτυξη (1 θέση)
5. Καινοτομία, Διάχυση και Ανάπτυξη (1 θέση)
6. Διαχείριση Χωρικών ή Χωρο-χρονικών Δεδομένων (1 θέση)
7. Διαχείριση Υδατικών Πόρων (1 θέση)
8. Γεωγραφία Φυσικών Καταστροφών (1 θέση)
9. Πολιτισμικές Γεωγραφίες της Σύγχρονης Καθημερινής Ζωής (1 θέση)
10. Γεωγραφίες των Σύγχρονων Επικοινωνιακών Τεχνολογιών (1 θέση)
11. Αξιολόγηση του Ελληνικού Τοπίου (1 θέση)
12. Γεωποικιλότητα και Γεωδιατήρηση: Ανάδειξη Γεωτόπων στην Ανατολική Μεσόγειο (1 θέση)
13. Ιστορική Γεωγραφία (1 θέση)

Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται κατόπιν αξιολόγησής τους κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης. Για την επιλογή των υποψηφίων διδακτόρων θα συνυπολογιστούν: (α) Ο βαθμός του πτυχίου ή διπλώματος, της πτυχιακής ή διπλωματικής τους εργασίας (όπου προβλέπεται) και η επίδοση στα συναφή με το αντικείμενο της Δ.Δ. μαθήματα, (β) ο βαθμός του ΜΔΕ και της μεταπτυχιακής τους διατριβής, (γ) οι τυχόν ερευνητικές και μελετητικές τους δραστηριότητες, οι τυχόν επιστημονικές τους δημοσιεύσεις, μονογραφίες, κ.λπ, (δ) το Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής που θα πρέπει να καταθέσουν, όπως περιγράφεται πιο κάτω, (ε) δύο τουλάχιστον συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ελληνικών ή ξένων ισότιμων ΑΕΙ, ή από ερευνητές αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής, (στ) όποιο άλλο στοιχείο είναι δυνατόν, κατά την κρίση των υποψηφίων, να συμβάλει στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης εικόνας των επιστημονικών τους ενδιαφερόντων και της εμπειρίας τους. Η προφορική συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί στις 10-11 Ιουνίου 2009 και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από τη Γραμματεία ΠΜΣ και την ιστοσελίδα του Τμήματος.

Δικαιολογητικά
Κάθε υποψήφιοςπρέπει να υποβάλει εμπρόθεσμα, αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή, στη Γραμματεία ΠΜΣ του Τμήματος Γεωγραφίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση Υποψηφιότητας (διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα:
http://www.geo.aegean.gr/pms)
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.
4. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων.
5. Επικυρωμένο αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (απαραίτητο στην
υποψηφιότητα για ΔΔ).
6. Επικυρωμένο αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων (απαραίτητο στην υποψηφιότητα για ΔΔ).
7. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο FCE, MCCE, TOEIC (βαθμολογία 505 και άνω) ή αντίστοιχο κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, και πιστοποιητικού επάρκειας της Ελληνικής γλώσσας (για αλλοδαπούς υποψήφιους).
8. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).
9. Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες.
10. Δύο Συστατικές Επιστολές από μέλη ΔΕΠ Ελληνικών ή ξένων ΑΕΙ ή από ερευνητές.αναγνωρισμένων ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας ή της αλλοδαπής στο ειδικό Έντυπο Συστατικής Επιστολής που διατίθεται στη Γραμματεία και στην ιστοσελίδα
http://www.geo.aegean.gr/pms.
11. Απλά αντίγραφα τυχόν επιστημονικών δημοσιεύσεων, μονογραφιών, κ.λπ.
12. Τέλος, οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με την γνώμη τους, θα συνέβαλλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη για το επιστημονικό και ερευνητικό προφίλ τους.

Σε περίπτωση που οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ του εξωτερικού, θα πρέπει απαραιτήτως να υποβληθούν και οι επικυρωμένες βεβαιώσεις ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ.

Πέρα από τα παραπάνω δικαιολογητικά, οι υποψήφιοι για ΔΔ θα πρέπει, το αργότερο μέχρι 3 Ιουνίου 2009, να υποβάλουν Σχέδιο Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής το οποίο θα πρέπει απαραιτήτως να περιέχει:
(α) Τον τίτλο του προτεινόμενου θέματος της διατριβής
(β) Περιγραφή του προτεινόμενου θέματος διδακτορικής διατριβής
(γ) Περιγραφή του σκοπού της διδακτορικής διατριβής καθώς και των επιμέρους στόχων (των βασικών ερευνητικών ερωτημάτων ή προβλημάτων στα οποία θα απαντήσει, ή και των ειδικότερων υποθέσεων τις οποίες θα υποβάλλει σε έλεγχο)
(δ) Εκτίμηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων
(ε) Πρόταση μεθοδολογίας που θα ακολουθηθεί
(στ) Στοιχεία πρωτοτυπίας του προτεινόμενου θέματος
(ζ) Ενδεικτική βιβλιογραφία
Η σύνταξη του Σχεδίου Πρότασης Διδακτορικής Διατριβής με την μορφή και το περιεχόμενο που αναφέρθηκε παραπάνω αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αποδοχή της πρότασης εκπόνησης της Δ.Δ. Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν πρώτα με το μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Γεωγραφίας του οποίου το ερευνητικό αντικείμενο είναι συναφές με το προτεινόμενο θέμα της ΔΔ (πληρ.:
http://www.geo.aegean.gr/greek/people.htm). Πριν την κατάθεση του Σχεδίου Πρότασης και πριν τη διαδικασία της συνέντευξης συνιστάται ο έλεγχός του από το εν δυνάμει επιβλέπον μέλος ΔΕΠ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ή αποστέλλονται το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου  2009 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Τμήμα Γεωγραφίας, Γραμματεία ΠΜΣ, Λόφος Πανεπιστημίου 811 00 Μυτιλήνη (Πληρ.: Χ. Βαρκαράκη. Τηλ. 22510-36472, φαξ:: 22510-36409, E-mail: geoinformatics@aegean.gr,  ιστοσελίδα: http://www.geo.aegean.gr/pms/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved