nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Μεταπτυχιακά - Διδακτορικά Επιστροφή    
Θέσεις στο μεταπτυχιακό: Ειδική Αγωγή

 

Αθήνα 30.3.2010, 14:32

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην «Ειδική Αγωγή» θα λειτουργήσει και κατά το ακαδ. έτος 2010 - 2011 το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φέτος στο Πρόγραμμα θα γίνουν δεκτοί 20 φοιτητές, υπό τον όρο έκδοσης νέας υπουργικής απόφασης. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν πτυχιούχοι ελληνικών ή ξένων Πανεπιστημιακών Τμημάτων ισότιμων προς τα ελληνικά, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/2001 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄), οι οποίοι γνωρίζουν καλά την ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Επί πλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν διδακτική, επαγγελματική ή άλλη σχετική πείρα με άτομα με αναπηρίες. 

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού ενημερωθούν για τους στόχους, το αντικείμενο, τη δομή και τη λειτουργία του ΠΜΣ (Οδηγός και κανονισμός σπουδών - ιστοσελίδα Τμήματος www.ecd.uoa.gr) καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 30 Απριλίου 2010, ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 30 Απριλίου 2010 στη Διεύθυνση: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Γραμματεία ΤΕΑΠΗ, Ναυαρίνου 13α - Ισόγειο (υπόψη Α. Χαλαζωνίτη) Τ.Κ. 106 80, Αθήνα.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:
1. Aίτηση υποψηφιότητας σε ειδικό έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από τη Γραμματεία του ΤΕΑΠΗ ή από την ιστοσελίδα: www.ecd.uoa.gr.
2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, τη γνώση της χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχει) καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα.
3. Αντίγραφο πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της σχολής ή του Τμήματος συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας.
4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
5. Αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας.
Αποδεικτικά πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 185/3.8.2007 τ. Α΄ είναι: «CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH (CPE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE. INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)-The British Council-IDP Education Australia IELTS Australia, με βαθμολογία από 7,5 και άνω, CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN, LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5-PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL, CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening)- MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken)-MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL- MASTERY και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL- MASTERY (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) Επίσης γίνονται δεκτά πιστοποιητικά TOEFL με βαθμό τουλάχιστον 80 (εάν πρόκειται για computer based test) και με βαθμό τουλάχιστον 500 (εάν πρόκειται για paper based test). Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το ΤΕΑΠΗ.
6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχουν).
7. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι: α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και κανονισμό σπουδών και αυτή τη προκήρυξη β) θα συμμετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του β΄ εξαμήνου και γ) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα.
8. Δύο συστατικές επιστολές.
9. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (ως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι πρέπει να είναι επικυρωμένα αντίγραφα και δεν επιστρέφονται.

Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται σε δύο στάδια:
* 1ο στάδιο (φάκελος). Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων συνυπολογίζοντας: βαθμό βασικού πτυχίου, μεταπτυχιακό σχετικό του ΠΜΣ, μεταπτυχιακό μη σχετικό του ΠΜΣ, μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο Ειδικής Αγωγής, επιμόρφωση (σεμινάρια), εργασιακή εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εργασιακή εμπειρία ως παιδαγωγοί σε γενικά σχολεία, εθελοντισμός, δημοσιεύσεις-ανακοινώσεις και συμμετοχή σε έρευνα. Το μέγιστο σύνολο βαθμολογίας του φακέλου είναι 14 βαθμοί. Επιλέγονται όσοι συμπληρώσουν βαθμολογία 7 και άνω. Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας, δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα. Οι υπόλοιποι επιλεγέντες καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της Αγγλικής γλώσσας καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής.
* 2ο στάδιο (συνέντευξη). Οι συνεντεύξεις γίνονται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής. Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται: α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Οι φοιτητές πρέπει να πληρούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις ως προς το γνωστικό υπόβαθρο. Για το σκοπό αυτό ενδέχεται να ζητηθεί από ορισμένους να παρακολουθήσουν μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του ΤΕΑΠΗ.

Οι φοιτητές του Προγράμματος «Ειδική Αγωγή», μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, θα λάβουν μεταπτυχιακό τίτλο, που χορηγείται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσεων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια, και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Οδηγό και κανονισμό σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των φροντιστηρίων, των σεμιναρίων, των πρακτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική. Ανεπαρκής παρακολούθηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική άσκηση, ή εργαστήριο. Οι φοιτητές φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών καταβάλλοντας το ποσό των 2.200,00 € ετησίως. Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2010-2011 την τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Πληροφορίες παρέχονται από Δευτέρα, έως Παρασκευή, στα τηλέφωνα 210-3688040 (ώρες 10.00 π.μ. – 11.00 π.μ.) και 210-3688526 (ώρα 14.00-15.00 μ.μ.) καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr e-mail: ahalazon@ecd.uoa.gr και pmsteapi@gmail.uoa.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved