nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Eπιδοτούμενα σεμινάρια Επιστροφή    
Επιδοτούμενο πρόγραμμα πληροφορικής για μηχανικούς
 

Αθήνα 23.1.2014, 22:12

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και επαγγελματικής υποστήριξης για νέους ανέργους ή ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς που ζουν ή εργάζονται στην Αθήνα, θα υλοποιήσει η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΣΤΙΕΤ».

Τα αντικείμενα εκπαίδευσης αφορούν:
- Γεωχωρικά Δεδομένα (Geographical Information), και δημιουργία υπηρεσιών διαδικτύου, εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας με βάση τα Γεωχωρικά Δεδομένα, διαχείριση βάσεων δεδομένων, λογισμικό WEB-GIS, διαφήμιση και μάρκετινγκ υπάρχουσας δραστηριότητας μέσω τεχνικών κοινωνικής δικτύωσης (search engine marketing, Google Adwords).
- Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε σχετικές εφαρμογές.
- Αρχές Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών
- Συμβουλευτική Υποστήριξη σε νομικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά ζητήματα από ειδικευμένη ομάδα συμβούλων. Η υπηρεσία αυτή θα παρασχεθεί κυρίως με τη μορφή ατομικών ή ομαδικών συνεδριών – συναντήσεων εργασίας, ανάπτυξης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans), βοήθεια για την ανεύρεση εργασίας ή για την διεύρυνση της ατομικής επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση της θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης όσοι συμμετέχουν και το επιθυμούν, έχουν τη δυνατότητα να περάσουν εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων Τεχνικού GIS Web Design. Η πιστοποίηση θα παρασχεθεί από διαπιστευμένο, από το ΕΣΥΔ, οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων. Το κόστος αναλαμβάνει το πρόγραμμα και οι ωφελούμενοι δεν θα έχουν οικονομικές υποχρεώσεις κατά την απόκτηση της έγκυρης αυτής πιστοποίησης.

Ειδικά αυτό το Πρόγραμμα ΤΟΠΣΑ πραγματοποιείται για την ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας για Νέους Επιστήμονες, Διπλωματούχους Μηχανικούς και ανέργους Τεχνολογικής Κατεύθυνσης που κατοικούν στην Περιφέρεια Αττικής. Ειδικότερα, απευθύνεται σε ανέργους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, καθώς και σε νέους επιστήμονες - διπλωματούχους μηχανικούς.

Νέοι επιστήμονες θεωρούνται οι μηχανικοί ή άλλοι επιστήμονες που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ, εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
- Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια ΔΟΥ) υποχρεωτικά από την 02/01/2011 και μετά ή
- Να έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.
- Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητάς τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους. Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από την λήψη του πτυχίου.
- Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους) πλην των γυναικών νέων μηχανικών, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας, που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεώς του. - Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώρισή τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.
- Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00 €.
- Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.
- Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και
- Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).

Στους ωφελούμενους δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:
- Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ).
- Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες.
- Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη ΔΟΥ, άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα μήνες.

Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μετά από αξιολόγηση αιτήσεων και συνεντεύξεις.

Βασική δράση και στόχος του προγράμματος είναι η απασχόληση, όσων συμμετέχουν σε αυτό:
- είτε με τη συμμετοχή τους στη σύσταση Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝΣΕΠ)
- είτε με την ένταξή τους στην αγορά εργασίας, ως μισθωτών
- είτε με την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή την επέκταση υπάρχουσας (αφορά τους νέους επιστήμονες / διπλωματούχους μηχανικούς).

Υποχρεώσεις
Οι συμμετέχοντες – ωφελούμενοι, μετά την επιλογή τους, και με στόχο την απασχόλησή τους:
- θα παρακολουθήσουν επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 125 ωρών στο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, με αντικείμενο: Υπηρεσίες Διαδικτύου με χρήση Γεωχωρικών Δεδομένων (WEB-GIS) και συναφείς διαδικτυακές εφαρμογές (3 εναλλακτικά προγράμματα), με δυνατότητα πιστοποίησης, καθώς και Αρχές Επιχειρηματικότητας, Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Κοινωνική Οικονομία, Ανάπτυξη Επιχείρησης Παροχής Υπηρεσιών,
- θα λάβουν συμβουλευτική υποστήριξη για όλα τα θέματα (νομικά, λογιστικά, χρηματοοικονομικά, ατομική συμβουλευτική) που αφορούν την ίδρυση μιας ΚΟΙΝΣΕΠ, την ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ή/και τη διεκδίκηση μιας θέσης εργασίας.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη, στοχεύοντας στην επιτυχία του προγράμματος, θα εφαρμόσει ένα σχέδιο ολοκληρωμένης προσέγγισης, στο οποίο εντάσσονται ενέργειες δικτύωσης με την αγορά εργασίας και δράσεις δημοσιότητας για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την προβολή του προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες και για υποβολή υποψηφιοτήτων: http://www.webgis-topsa.gr.

Η ΑΣΤΙΕΤ
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΣΤΙΕΤ» ιδρύθηκε για να υλοποιήσει το πρόγραμμα αυτό. Σε αυτή μετέχουν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης κα Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ΑΕ (ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ΑΕ), ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ), η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΕΜηΠΕΕ) και η ΕΝΝΟΥΣ ΕΠΕ – Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρήσεων (συντονιστής εταίρος).

* Κατεβάστε ενημερωτικό φυλλάδιο.
 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
Ενημερωτικό φυλλάδιο (αρχείο pdf 449 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved