nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Μη κερδοσκοπικοί φορείς θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας

 

Αθήνα 26.4.2011, 18:23

Φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ιδίως σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες αστικού δικαίου, συνδικαλιστικές οργανώσεις και επαγγελματικές ενώσεις θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας του υπουργείου Εργασίας, μέσω του οποίου 50.000 άνεργοι θα απασχοληθούν επί πεντάμηνο σε κοινωφελή έργα.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση (θα την βρείτε παρακάτω) οι φορείς αυτοί θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό - νομιμοποιητικά έγγραφα.
• Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς - κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
- Περιβάλλον - Πολιτισμός
- Κοινωνική ένταξη
- Κοινωνικές υπηρεσίες - Υγειονομικές Υπηρεσίες
- Αντιμετώπιση της φτώχειας
- Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κ.λπ
• Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στη σχετική Πρόσκληση.
• Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
• Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιμότητας.
• Είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.
• Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.

Αντίθετα δεν είναι δικαιούχοι:
- Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
- Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος
- Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
- ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
- Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
- Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης

Τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών.

Συμπράττοντες φορείς
Οι παραπάνω δικαιούχοι φορείς θα συνάπτουν έγγραφο Μνημόνιο συνεργασίας με τους συμπράττοντες φορείς, οι οποίοι δύνανται να είναι:
1. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
2. Κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.

Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
- να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα,
- να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο,
- να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις κλπ),
- να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση του έργου πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται από το πρόγραμμα,
- να πιστοποιούν σε μηνιαία βάση προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τμήματος του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.

Περαιτέρω προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι Δικαιούχοι και οι συμπράττοντες φορείς, θα εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών.

Ωφελούμενοι
Στα έργα που θα υλοποιηθούν θα απασχοληθούν άνεργοι οι οποίοι θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
• Αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα έως το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ’ έτος καθορίζεται.
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
• σε μακροχρόνια ανέργους
• σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
• σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία

Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων (όπως αυτά θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση), στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.

Όλα τα παραπάνω θα εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1.5131/οικ.3.949
Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου - Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 - 2013.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α), όπως ισχύει.
2. Τον Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» και ιδίως τα άρθρα 5 παρ. 2 περ. δ και 10 παρ. 5 αυτού, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 και άλλες διατάξεις».
3. Την με αριθμ. 2876/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού περί αλλαγής τίτλου Υπουργείων.
4. Την με αριθμ. 2877/7.10.2009 (ΦΕΚ 2234/Β) απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού της σειράς τάξης των Υπουργείων.
5. Το Π.Δ. 89/2010 (ΦΕΚ 154/Α) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
6. Το Π.Δ. 373/1995 (ΦΕΚ 201/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εσωτερικών στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους», όπως ισχύει.
7. Το Π.Δ. 178/2000 (ΦΕΚ 165/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.
8. Το Π.Δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
9. Το Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας», όπως ισχύει.
10. Το Π.Δ 185/2009 (ΦΕΚ 213/Α): Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», όπως ισχύει.
11. To Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ 221/Α): Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων, όπως ισχύει.
12. Το Π.Δ. 24/2010 (ΦΕΚ 56/Α) «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009».
13. Το Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας» η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων και τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ75/ Α), όπως ισχύει.
14. Τον N. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως εκάστοτε ισχύει.
15. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης
– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως εκάστοτε ισχύει.
16. Τον Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως εκάστοτε ισχύει.
17. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει.
18. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει.
19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως ισχύει.
20. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων»,
21. Την με αριθμό 7725/28.03.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 2007GR16UNS001).
22. Την με αριθμό C/2007/5534−12.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007−2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001).
23. Την με αριθμό 10/28.12.2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007−2013 για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος.
24. Την με αριθμό C/2007/5634−16.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002).
25. Την με αριθμό C/2007/5528−9.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» (Κωδικός CCI 2007GR05UPO003),
26. Την με αριθμ. Ε (2008) 6479/3.11.2008 απόφαση έγκρισης του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων 2007−2013».
27. Τον Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
28. Το Ν.Δ. 356/74 (ΦΕΚ 90/Α) «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων», όπως ισχύει.
29. Το Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως ισχύει.
30. Τον Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α) «Eίσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει.
31. Τον Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει,
32. Το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α) Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης.
33. Την με αριθμό 36952/1275/08 (ΦΕΚ 986/Β) Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 107900/16.03.2001 όμοιας Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικών Υπηρεσιών «Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου» και «Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο», με σκοπό την αναδιάρθρωσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007.
34. Την με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603/Β) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για την τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουρ− γίας Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».
35. Την με αριθμό 3850/ΕΥΣ 523/08 (ΦΕΚ 333/Β) των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών για την Τροποποίηση (αναδιάρθρωση) της απόφασης σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εφαρμογής Επιχειρησιακών Προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 3614/2007.
36. Την με αριθμό Οικ. 67775/2493/02−10−2008 (ΦΕΚ 2111Β/13−10−2008) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Σύστημα Διαχείρισης του Ενιαίου Μητρώου Αξιολογητών (ΕΜΑ) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», όπως ισχύει κάθε φορά.
37. Την με αριθμ. 46500/ΔΙΟΕ 1914 (ΦΕΚ 1642/Β/14.10.2010) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Παναγιώτη Ρήγα».
38. Την με αριθμ. 383/10 (ΦΕΚ 29 Β/18−1−2010− Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 60 Β/26−1−2010): Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου.
39. Την με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
40. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ.
41. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων.
42. Την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και ιδίως το νομότυπο των φορολογικών στοιχείων και παραστατικών σύμφωνα με τον ΚΒΣ.
43. Την ανάγκη καθορισμού Συστήματος Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της πράξης: «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007−2013.
44. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
Με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο πράξεων που αποσκοπούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2007 – 2013. Το παρόν Σύστημα Διαχείρισης, Παρακολούθησης, Αξιολόγησης και Ελέγχου, με βάση το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου, εξειδικεύει τις διαδικασίες με τις οποίες επιλέγονται οι δικαιούχοι της πράξης και οι ωφελούμενοι καθώς και τις διαδικασίες υλοποίησής της.

Η πράξη «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», εντάσσεται στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τα οποία με τις δράσεις τους υποστηρίζουν την προτεραιότητα 1β του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 που συνίσταται στην τόνωση της πρόσβασης στην απασχόληση και της ένταξης στην αγορά εργασίας των αιτούντων εργασία και των ανενεργών ατόμων, στην πρόληψη της ανεργίας, ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας και της ανεργίας των νέων, στην ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού και της παράτασης του επαγγελματικού βίου, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας.

Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Στόχος της πράξης είναι η δημιουργία απασχόλησης για την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η πράξη δίνει την δυνατότητα στους Δικαιούχους, όπως αυτοί εξειδικεύονται στα άρθρο 3 της παρούσας, να προσλαμβάνουν άτομα για την υλοποίηση δράσεων σε συνεργασία με αρμόδιους συμπράττοντες φορείς, στον τομέα δραστηριοποίησής τους, με τους όρους που εξειδικεύονται στην παρούσα και στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών/ ΕΦΔ.

Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ –ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ
3.1 Δικαιούχοι
Δικαιούχοι της πράξης δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (ιδίως Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες αστικού δικαίου, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, Επαγγελματικές ενώσεις), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό/νομιμοποιητικά έγγραφα.
• Στο καταστατικό τους, πρέπει να προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς/κοινωνικού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:
• Περιβάλλον/Πολιτισμός
• Κοινωνική ένταξη
• Κοινωνικές υπηρεσίες/Υγειονομικές Υπηρεσίες
• Αντιμετώπιση της φτώχειας
• Καταπολέμηση των διακρίσεων κάθε μορφής, κλπ
• Λειτουργούν αποδεδειγμένα πριν από την υποβολή της υποψηφιότητάς τους στη σχετική Πρόσκληση.
• Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
• Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
• Διαθέτουν πραγματική έδρα και οργανωμένο χώρο εργασίας, που πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας. Σε περίπτωση απασχόλησης ατόμου με αναπηρία, ή/και υποβολής πρότασης που αφορά σε άτομα με αναπηρία, πρέπει να ικανοποιούνται πλήρως οι σχετικοί κανόνες προσβασιμότητας.
• Είναι διαχειριστικά επαρκείς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό.
• Δε συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους, ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
Αποκλείονται ως δικαιούχοι της πράξης:
• Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
• Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το κράτος
• Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
• ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
• Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
• Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης
Τα σχετικά απαιτούμενα δικαιολογητικά θα προσδιορίζονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών/ΕΦΔ.
3.2 Συμπράττοντες φορείς
Ως συμπράττοντες φορείς ορίζονται οι φορείς με τους οποίους οι Δικαιούχοι συνάπτουν έγγραφο Μνημόνιο συνεργασίας, όπως περιγράφεται στο άρθρο 5 της παρούσας. Συμπράττοντες φορείς δύνανται να είναι:
1. ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
2. κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως περιγράφεται στο καταστατικό τους ή άλλο διοικητικό έγγραφο.
Οι συμπράττοντες φορείς θα πρέπει:
• να έχουν χαρτογραφήσει με συστηματικότητα τις ανάγκες τους στο χώρο των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα,
• να έχουν την αρμοδιότητα παρέμβασης στο συγκεκριμένο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο,
• να έχουν επιλύσει όλα τα ενδεχόμενα διαδικαστικά και θεσμικά ζητήματα (άδειες, αποφάσεις κλπ),
• να έχουν διασφαλίσει τους λοιπούς απαιτούμενους για την εκτέλεση του έργου πόρους, πλην του εργασιακού και ασφαλιστικού κόστους, το οποίο θα καλύπτεται από το πρόγραμμα,
• να πιστοποιούν σε μηνιαία βάση προς το Δικαιούχο την ολοκλήρωση του αντίστοιχου τμήματος του φυσικού αντικειμένου του έργου, βάσει του εγκεκριμένου Μνημονίου Συνεργασίας.
Περαιτέρω προδιαγραφές, όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι Δικαιούχοι και οι συμπράττοντες φορείς, θα εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών/ ΕΦΔ.

Άρθρο 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΣ − ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οι ωφελούμενοι/ες της πράξης θα πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• Να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή
• Αυτοαπασχολούμενοι, ασφαλισμένοι σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με ατομικό/οικογενειακό εισόδημα έως το ετήσιο αφορολόγητο όριο, όπως κατ’ έτος καθορίζεται.
• Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
Περαιτέρω κριτήρια επιλογής αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων ωφελουμένων, αποδεικνύονται με νόμιμα σχετικά δικαιολογητικά και δίνουν προτεραιότητα:
• σε μακροχρόνια ανέργους
• σε βραχυχρόνια ανέργους που δε λαμβάνουν επίδομα ανεργίας
• σε ανέργους νέους έως 30 ετών που αναζητούν εργασία
Το σύστημα επιλογής θα βασίζεται στη μοριοδότηση των παραπάνω κριτηρίων (όπως αυτά θα εξειδικευθούν στη σχετική πρόσκληση), στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικά ωφελούμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση, κατάταξη και τοποθέτηση των υποψηφίων σε αντίστοιχες θέσεις με τη χρήση μηχανογραφικού λογισμικού.
Όλα τα παραπάνω εξειδικεύονται στις σχετικές προσκλήσεις των Διαχειριστικών Αρχών/ ΕΦΔ.

Άρθρο 5
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αντικείμενο της πράξης είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στους Δικαιούχους, μέσω της πρόσληψης ατόμων (εφεξής ωφελούμενοι/ες), για την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε συνεργασία με συμπράττοντες φορείς. Τα προγράμματα δεν μπορούν να αφορούν σε πάγιες και διαρκείς ανάγκες στο πεδίο που θα υλοποιηθεί το έργο.
Η πράξη υλοποιείται με την μορφή επιχορήγησης προς τους Δικαιούχους η οποία καλύπτει τον εγκριθέντα προϋπολογισμό (μισθολογικό κόστος και λοιπές δαπάνες).
Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) στο σύνολό τους θα καλυφθούν από ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που θα καταρτισθεί με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−3−2010) και του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258).
Για τη χρηματοδότηση των Δικαιούχων απαιτείται η κατάρτιση και υποβολή έγγραφου Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Δικαιούχου και συμπράττοντος φορέα, το οποίο περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
• Περιγραφή του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα/των παρεχόμενων υπηρεσιών (τομέας παρέμβασης, αριθμός ωφελουμένων, αντικείμενο της εργασίας κλπ ), με λογική επιχειρησιακού σχεδίου
• Χωροθέτηση − Σκοπιμότητα – Στόχοι
• Εκτίμηση της απαιτούμενης για τις ανάγκες του έργου εργασίας (ανά ειδικότητα, όπου αυτό απαιτείται), περιγραφή των όρων παροχής αυτής, καθώς και της χρονικής κατανομής της
• Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, στο οποίο θα περιλαμβάνεται η χρονική κατανομή της αναγκαίας εργασίας σε ανθρωπομήνες ανά ειδικότητα
• Προϋπολογισμός με ανάλυση σε άμεσες και έμμεσες δαπάνες
• Δικαιώματα και υποχρεώσεις που αναλαμβάνει κάθε φορέας (Δικαιούχος και Συμπράττων)
• Αναμενόμενα αποτελέσματα
• Την αποδοχή των όρων της παρούσας και της οικείας πρόσκλησης.
Τα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα θα έχουν τοπικό χαρακτήρα και θα αφορούν σε δράσεις επιλέξιμες από το συγχρηματοδοτούμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, οι οποίες δράσεις θα εξειδικεύονται στις προσκλήσεις των οικείων Διαχειριστικών Αρχών/ΕΦΔ προς τους Δικαιούχους.

Άρθρο 6
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
6.1 ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η Επιτροπή Αξιολόγησης καθώς και οιαδήποτε επιτροπή κριθεί αναγκαία στο πλαίσιο της παρούσης θα συσταθεί/συγκροτηθεί με απόφαση του/των καθ’ ύλην αρμοδίου/ων οργάνου/ων.
Οι ανωτέρω επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους των οικείων Διαχειριστικών Αρχών/ΕΦΔ ή/και από εμπειρογνώμονες.
Το έργο των επιτροπών αυτών, θα καθορίζεται στις αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις.
6.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η αξιολόγηση θα γίνει βάσει εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης του οικείου Επιχειρησιακού Προγράμματος κριτηρίων.
Τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και οι ακριβείς όροι της διαδικασίας, τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά και όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες υποβολής θα περιγράφονται με ακρίβεια στις σχετικές προσκλήσεις Διαχειριστικών Αρχών/ΕΦΔ.

Άρθρο 7
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ − ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
7. 1 Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το μισθολογικό κόστος των ωφελουμένων που θα προσλάβει ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα.
Τα Γενικά Έξοδα (έμμεσο κόστος) του Δικαιούχου είναι επιλέξιμα εφόσον αποτελούν πραγματικές δαπάνες που σχετίζονται και με την υλοποιούμενη πράξη και την επιβαρύνουν στη βάση μίας δίκαιης και δεόντως αιτιολογημένης κατανομής.
Τα Γενικά Έξοδα (έμμεσο κόστος) του Δικαιούχου δεν μπορούν να περιλαμβάνουν αποσβέσεις παγίων και να υπερβαίνουν το 5% των άμεσων δαπανών για την υλοποίηση της πράξης.
Οι ειδικότεροι όροι επιλεξιμότητας των δαπανών όσον αφορά το είδος και το χρόνο πραγματοποίησής τους θα προσδιοριστούν στην πρόσκληση της Διαχειριστικής Αρχής/ΕΦΔ προς τους Δικαιούχους.
Ως πραγματικές θεωρούνται οι δαπάνες που έχουν πράγματι καταβληθεί, αντιστοιχούν σε πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί από τους Δικαιούχους, δικαιολογούνται από τους στόχους και τους όρους των εγκεκριμένων πράξεων και δικαιολογούνται από εξοφλημένα τιμολόγια ή λογιστικά στοιχεία ισοδύναμης αξίας, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1081/2006 και των εθνικών κανόνων επιλεξιμότητας που προσδιορίζονται με την Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης (14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008) όπως αυτά ισχύουν. Επισημαίνεται ότι ως «λογιστικό έγγραφο ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας», νοείται κάθε έγγραφο, το οποίο υποβάλλει ο δικαιούχος και το οποίο αιτιολογεί πλήρως ότι η λογιστική εγγραφή απεικονίζει πλήρως τις εργασίες που εκτελέστηκαν, σύμφωνα με αποδεκτές λογιστικές πρακτικές.
7.2 Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά τα οποία εκδίδουν οι Δικαιούχοι.
Αναφορικά με την τήρηση των στοιχείων, οι Δικαιούχοι οφείλουν να τηρούν ειδικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές της πράξης. Οι ανωτέρω πληρωμές πρέπει να καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα για κάθε πράξη.
Η υποχρέωση τήρησης των φακέλων, υφίσταται για το διάστημα που ορίζουν οι σχετικοί Κανονισμοί μετά την τελευταία πληρωμή, δηλ. κατ’ ελάχιστον μέχρι το τέλος του 2020. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης, θα αναγράφεται ο τίτλος της πράξης, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και κωδικός ΟΠΣ της συγχρηματοδοτούμενης πράξης.

Άρθρο 8
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΑΞΗΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
8.1 Η χρηματοδότηση της πράξης αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από Κοινοτικούς και Εθνικούς πόρους.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης, η έκδοση από την Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ, της απόφασης ένταξης αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση εγγραφής σε συλλογική απόφαση του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του φορέα χρηματοδότησης.
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
Η υλοποίηση της πράξης καθώς και όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εγκριτικά έγγραφα δεν μεταβιβάζονται, ούτε εκχωρούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.
8.2 Οι πληρωμές προς τον/τους Δικαιούχο/ους της πράξης θα πραγματοποιούνται σε 3 (τρείς) δόσεις ως εξής:
Α) Η πρώτη δόση ύψους 40% (σαράντα) επί της εγκριθείσας επιχορήγησης καταβάλλεται, αφού ο Δικαιούχος υποβάλει στην Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ Βεβαίωση έναρξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, με το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου δράσης του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που θα υλοποιήσει και μετά την πιστοποίηση του 20% των αναγγελιών πρόσληψης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση της δράσης όπως αυτή έχει εγκριθεί καθώς και την πιστοποίηση του 10% του φυσικού αντικειμένου.
β) Η δεύτερη δόση ύψους 50% (πενήντα) επί του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης καταβάλλεται με την πιστοποίηση του 100% των αναγγελιών πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την υλοποίηση του σχεδίου δράσης όπως αυτό έχει εγκριθεί και μετά την πιστοποίηση του 40% του φυσικού αντικειμένου.
γ) Η τρίτη και τελευταία δόση ύψους 10% (δέκα) επί του εγκριθέντος προϋπολογισμού αφορά στην πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού της εγκριθείσας επιχορήγησης και καταβάλλεται με την πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου της πράξης. Ο δικαιούχος υποβάλει στην Διαχειριστική Αρχή/ΕΦΔ αίτηση αποπληρωμής της δαπάνης για την υλοποίηση της πράξης, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης, και η οποία θα περιλαμβάνει ανάλυση των πραγματοποιηθεισών δαπανών για κάθε δράση και πιστοποίηση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου.
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης συνίσταται σε Ανθρωπομήνες απασχόλησης των ωφελουμένων, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα, όπως αυτό περιγράφεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας του άρθρου 5 της παρούσας.
8.3 Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου τόσο του έργου, όσο και της πράξης από την Διαχειριστική Αρχή/ ΕΦΔ γίνεται με επιτόπιο έλεγχο ή/και με διοικητικό έλεγχο με βάση τα δικαιολογητικά υλοποίησης που υποβάλλουν οι Δικαιούχοι ή/και από συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία μπορεί να ζητήσει η Διαχειριστική Αρχή/ ΕΦΔ εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και τα οποία οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν.
Κάθε καταβολή της επιχορήγησης προς το δικαιούχο πραγματοποιείται με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει δημιουργήσει ειδικά για την εκτέλεση της συγκεκριμένης πράξης και έχει γνωστοποιήσει στο φορέα χρηματοδότησης και την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή/ ΕΦΔ.

Άρθρο 9
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υλοποιήσουν το εγκεκριμένο πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα σύμφωνα με τον προσδιορισμένο σε αυτό αριθμό επιχορηγούμενων θέσεων εργασίας και να διατηρήσουν τις θέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του.
Σε περίπτωση που μειωθούν οι επιχορηγούμενες θέσεις απασχόλησης και εφόσον ο Δικαιούχος δεν τις αντικαταστήσει μέσα σε διάστημα 30 ημερών ο προϋπολογισμός του εγκεκριμένου σχεδίου θα μειώνεται κατά αναλογία των θέσεων εργασίας που μειώθηκαν.
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της οικείας Διαχειριστικής Αρχής/ΕΦΔ θα μειώνεται η επιχορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον Δικαιούχο.

Άρθρο 10
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
10.1 Γενικά.
10.1.1 Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή της πράξης, τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΣΠΑ, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:
• τη χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση των Πόρων,
• την τήρηση των εθνικών και κοινοτικών διατάξεων,
• την ορθή υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου, σύμφωνα με την απόφαση ένταξης της πράξης,
• την επιλεξιμότητα των δαπανών των δράσεων και την αιτιολόγησή τους,
• την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων,
• την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης,
• την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
10.1.2 Επίπεδο – είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα
1. Διοικητικές και Επιτόπιες Επαληθεύσεις επί μέρους πράξεων που διενεργούνται από τη Διαχειριστική Αρχή ή από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης
2. Επιθεωρήσεις, οι οποίες διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης ή υπό την ευθύνη της στη Διαχειριστική Αρχή, στον Ε.Φ.Δ. και στους Δικαιούχους συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,
3. Έλεγχος της ουσιαστικής λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου του Ε.Π. ο οποίος διενεργείται από την Αρχή Ελέγχου,
4. Έλεγχοι ελεγκτικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο έλεγχος συνίσταται στην εξέταση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και στην ορθή οικονομική διαχείριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις.
Επίσης ελέγχεται:
• Η εναρμόνιση της δράσης με τους στόχους του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με τους στόχους του ΕΣΠΑ και με τις διατάξεις των Κανονισμών, των σχετικών με την αποστολή των διαρθρωτικών ταμείων.
• Η καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την δικαιολόγηση και τη λογιστική καταγραφή των δαπανών, την τήρηση της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας και τη διαχείριση σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Προς τον/τους Δικαιούχο/ους
• Επιτόπιες επαληθεύσεις, οι οποίες διενεργούνται από τις αρμόδιες Ειδικές Υπηρεσίες.
• Επιθεωρήσεις που διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης.
• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 3614/2007, όπως αυτός ισχύει και με το ευρύτεροθεσμικό πλαίσιο του ΕΣΠΑ.
• Έλεγχοι, οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των συγχρηματοδοτούμενων υπηρεσιών και της πραγματοποίησης των δαπανών που δηλώνουν οι Δικαιούχοι, σύμφωνα με τους όρους της απόφασης ένταξης, του συμφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύμβασης, καθώς και της συμμόρφωσής του με τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες καθ’όλη την περίοδο υλοποίησης και βασίζονται:
• Στην με αριθμό 14053/ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β΄/27.03.2008) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
• Στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση καθώς και στις σχετικές προσκλήσεις Διαχειριστικών Αρχών/ ΕΦΔ.
• Στην καλή δημοσιονομική διαχείριση, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την αιτιολόγηση, τη λογιστική καταγραφή των δαπανών και την τήρηση των φορολογικών νόμων, σύμφωνα με τις αρχές της οικονομίας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
Υποχρεώσεις Δικαιούχων
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Σε όλα τα επίπεδα από το Δικαιούχο, την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης μέχρι και την Αρχή Πιστοποίησης πρέπει να ελέγχονται, να τηρούνται παραστατικά στοιχεία και να καταχωρούνται λογιστικές εγγραφές της πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕυρωπαϊκόΚοινωνικό Ταμείο.
Διαδρομή του Ελέγχου
Για κάθε συγχρηματοδοτούμενη πράξη απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου. Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που πιστοποιούνται στην Επιτροπή και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών, τους Ενδιάμεσους Φορείς και τους Δικαιούχους.
Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν οι Δικαιούχοι. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρησης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά (π.χ. τιμολόγια), τα οποία θα επισυνάπτονται.
β) Η επαλήθευση της καταβολής της δημόσιας συνεισφοράς στους Δικαιούχους.
γ) Η επαλήθευση της εφαρμογής των κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται από την Επιτροπή Παρακολούθησης.
δ) Η ύπαρξη, για κάθε πράξη, κατά περίπτωση, των τεχνικών προδιαγραφών και του σχεδίου χρηματοδότησης, εγγράφων, σχετικά με την έγκριση επιχορήγησης, εγγράφων για τις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων, εκθέσεων προόδου και εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

Άρθρο 11
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ
Όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της Πράξης θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες πληροφόρησης και δημοσιότητας, όπως θεσπίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006, όπως ισχύει, και καθορίζονται στις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη.
Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης της πράξης, εκ μέρους των φορέων, γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της κάθε επιμέρους ενέργειας α. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και β. του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα του Επιχειρησιακού Προγράμματος από το οποίο συγχρηματοδοτείται η πράξη.
Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφορίας στους/στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο.
Οι Δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειμένου βάσει του Παραρτήματος ΧΧΙΙΙ σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006, βάσει των οδηγιών των Ειδικών Υπηρεσιών και τις απαιτήσεις των πράξεων. Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν:
• Στο καθεστώς απασχόλησης στην αγορά εργασίας των ωφελουμένων
• Σε ηλικιακά δεδομένα των ωφελουμένων
• Σε δεδομένα για ευάλωτες ομάδες ωφελουμένων
• Στο μορφωτικό επίπεδο ωφελουμένων
Σε κάθε περίπτωση, οι Δικαιούχοι σε συνεργασία με την οικεία Διαχειριστική Αρχή επιμελούνται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελουμένων, όπου και εάν αυτό απαιτείται, ώστε να τηρείται πάντα η διάταξη περί μη δημοσιοποίησης των ονομάτων των ωφελουμένων από δράσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ.
Οι Δικαιούχοι υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των Κανόνων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύμφωνο Αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Άρθρο 12
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή προκηρύξεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εξειδικεύεται ή/και ορίζεται ο,τιδήποτε δεν αναφέρεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Η παρούσα κοινή υπουργική απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Απριλίου 2011

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΛΟΥΚΙΑ Τ. ΚΑΤΣΕΛΗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved