ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Οι αρμοδιότητες των υφυπουργών Εργασίας

Proslipsis.gr | Αθήνα 31.7.2019, 17:18

Με δύο κοινές αποφάσεις τους, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης αποδίδουν αρμοδιότητες στον υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Παναγιώτη Μηταράκη και στην υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου, αντίστοιχα.

Οι αποφάσεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τεύχος Β' αρ. 3053|2019.

* Ακολουθούν οι αποφάσεις.ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 33167/Δ1.11368 (1)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παναγιώτη Μη-
ταράκη.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσο-
τάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
στ) της Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β΄ 2901),
ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Παναγιώτη Μηταράκη του Αντωνίου, ανατίθε-
ται:
α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων όλων των οργανικών
μονάδων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υπο-
θέσεων,
β) η εποπτεία: (i) του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) (ii)του Ενιαίου Ταμείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.), του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), του Μετοχικού
Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) και της Εθνικής
Αναλογιστικής Αρχής (Ε.Α.Α.), (iii) των Ταμείων Επαγγελ-
ματικής Ασφάλισης και (iv) της είσπραξης ασφαλιστι-
κών εισφορών, από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
εποπτείας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, υπέρ Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και απόδοσής τους στον Οργανισμό
αυτόν καθώς και της εποπτείας της λειτουργίας των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) σε σχέση με
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
γ) ο διορισμός, η σύνθεση, συγκρότηση και ανασύν-
θεση των Διοικήσεων, των Διοικητικών Συμβουλίων
της περίπτωσης (β) του παρόντος άρθρου, καθώς και
η συγκρότηση όλων των συμβουλίων, ομάδων εργα-
σίας, υπηρεσιακών συμβουλίων και των πάσης φύσε-
ως επιτροπών και όλων των λοιπών συλλογικών ορ-
γάνων των ανωτέρω, όπως αυτά προβλέπονται από
το νόμο,
δ) η άρση διαφωνίας του Κυβερνητικού Επιτρόπου
σε αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης.
ε) οι αρμοδιότητες των υπό στοιχεία β(i) και (iv) και γ
του παρόντος άρθρου ως προς τον Ε.Φ.Κ.Α. ασκούνται
παράλληλα και από τον Υπουργό.
Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) Οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους,
στ) η έκδοση εγκυκλίων,
ζ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων (ε) και (ζ) ασκού-
νται παράλληλα από τον Υπουργό.
Οι αρμοδιότητες του παρόντος άρθρου όσον αφορά
τον ΕΦΚΑ ασκούνται παράλληλα από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες του Υφυπουργού
και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής
αυτής,
γ) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους,
δ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό-
μενων από το Υπουργείο Οργανισμών και Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με την εξαίρεση
του στοιχείου γ΄ του άρθρου 1 και την επιφύλαξη του
στοιχείου ε΄ του άρθρου 1 της παρούσας,
ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Δικαίου.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2019
Ο Πρωθυπουργός

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. 33168/Δ1.11369 (2)
Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία
Μιχαηλίδου.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του Συντάγματος,
β) της παραγράφου 5 του άρθρου 41 και του άρθρου
90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα, (π.δ. 63/2005, Α΄ 98),
γ) του π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασί-
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης»
(Α΄ 168), όπως ισχύει,
δ) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123),
στ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της
"Νέας Δημοκρατίας" (Ν.Δ.) ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 118),
ζ) της Υ2/9-7-2019 απόφασης του Πρωθυπουργού
«Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουρ-
γών» (Β΄ 2901),
η) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα-
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου του Αριστείδη, ανατίθε-
ται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
α) Της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και Καταπολέμησης της Φτώχειας, με το σύνολο των ορ-
γανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτή,
β) Της εποπτείας των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας
του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), του Κέντρου Εκ-
παίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών του π.δ. 265/
1979 (Α΄ 74), του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών του α.ν. 726/
1937 (Α΄ 228), του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης του άρθρου 6 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), του Κέντρου
Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης
της παρ. 1.Ι. του άρθρου 127 του ν. 4199/2013 (Α΄ 216),
του Θεραπευτηρίου Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας της
παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4302/2014 (Α΄ 225) και του
Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του ν. 4520/2018 (Α΄30), όπως
ισχύουν,
γ) της εποπτείας νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαί-
ου αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Άρθρο 2
Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,
β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστι-
κών διαταγμάτων,
γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χα-
ρακτήρα,
δ) η πρόταση για την έκδοση διαταγμάτων και η έκ-
δοση πράξεων από κοινού με άλλους Υπουργούς, Ανα-
πληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς,
ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο
του Κράτους,
στ) ο διορισμός των Διοικήσεων και των Διοικητικών
Συμβουλίων των νομικών προσώπων του στοιχείου β΄
και γ΄ του άρθρου 1 της παρούσας,
ζ) η έκδοση εγκυκλίων,
η) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς.
Οι αρμοδιότητες των περιπτώσεων ε) και η) ασκούνται
παράλληλα από τον Υπουργό.

Άρθρο 3
Εξαιρούνται από τις αρμοδιότητες της Υφυπουργού
και παραμένουν στον Υπουργό:
α) Η νομοθετική πρωτοβουλία,
β) ο προσδιορισμός της πολιτικής του Υπουργείου στο
πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου
και των λοιπών συλλογικών κυβερνητικών οργάνων
καθώς και ο συντονισμός της εφαρμογής της πολιτικής
αυτής,
γ) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους,
δ) ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευό-
μενων από το Υπουργείο Οργανισμών και Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, με εξαίρεση το
στοιχείο στ΄ του άρθρου 2 της παρούσας,
ε) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση, η μετάταξη,
η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την
υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές
του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των
υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδι-
ωτικού Δικαίου.

Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα 25 Ιουλίου 2019

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ο Υπουργός Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved