nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων

Proslipsis.gr | Αθήνα 7.11.2019, 21:54

To υπουργείο Δικαιοσύνης προκήρυξε τις εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων της Β' εξεταστικής περιόδου 2019, για όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Οι εξετάσεις είναι γραπτές και θα διενεργηθούν το τριήμερο 13 μέχρι και 15 Δεκεμβρίου 2019 στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτές πρέπει να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Οργανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, μέχρι και την Πέμπτη 5.12.2019, , 

* Ακολουθεί η προκήρυξη.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αριθμ. 77390 οικ.
Προκήρυξη εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων
Β΄ εξεταστικής περιόδου 2019 .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1 .Τις διατάξεις των άρθρων α) 6 και 18 έως 22 του
ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α΄ 208) και, β) 2, 3
και 11 παρ. 2.β. του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 45) όπως ισχύουν.
2. Τη με αριθμ. 67514οικ./14.9.2015 απόφαση του
Υπουργού Δικαιοσύνης «Τρόπος διενέργειας διαγωνι-
σμού υποψήφιων δικηγόρων» (Β΄ 2014), όπως ισχύει.
3. Τη με αριθμ. 67001/15.9.2015 απόφαση των Υπουρ-
γών Δικαιοσύνης και Οικονομικών «Καθορισμός παρα-
βόλου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 2016)
όπως ισχύει και
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων
Β΄ εξεταστικής περιόδου 2019 για όλους τους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν Παρασκευή
13.12.2019, Σάββατο 14.12.2019 και Κυριακή 15.12.2019
στις έδρες των Εφετείων της Χώρας. Οι εξετάσεις είναι
γραπτές και διεξάγονται την ίδια ημέρα και ώρα σε όλα
τα Εφετεία, σε χώρο που υποδεικνύει η οικεία Οργανω-
τική Επιτροπή κάθε Εφετείου.
2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλλη-
νες πολίτες ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου, κάτοχοι πτυχίου νομικής σχολής Ανώτατου Εκ-
παιδευτικού Ιδρύματος των ανωτέρω κρατών ή πτυχίου
άλλης Χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί ως ισότιμο
και αντίστοιχο σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Έλ-
ληνες το γένος μπορούν να διοριστούν δικηγόροι μετά
από άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης, ύστερα από γνώ-
μη του οικείου δικηγορικού συλλόγου.
Όλοι οι ανωτέρω θα πρέπει, μέχρι την τελευταία ημέ-
ρα διεξαγωγής των εξετάσεων, να έχουν συμπληρώσει
άσκηση δεκαοκτώ (18) μηνών.
3. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις
οφείλουν, μέχρι και την Πέμπτη 5.12.2019, να καταθέ-
σουν τα δικαιολογητικά τους στον Γραμματέα της Ορ-
γανωτικής Επιτροπής κάθε Εφετείου, συνυποβάλλοντας
σχετική αίτηση - υπεύθυνη δήλωση περί μη υπαγωγής
τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και
7 του Κώδικα Δικηγόρων. Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη
δήλωση επισυνάπτονται:
α) πιστοποιητικό άσκησης,
β) φωτοαντίγραφο πανεπιστημιακού πτυχίου ή ανά-
λογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου (δεν απαιτείται
επικύρωση),
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβα-
τηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση) και,
δ) ηλεκτρονικό παράβολο ποσού εξήντα πέντε (65)
ευρώ, ή, εάν ο υποψήφιος συμμετείχε σε προηγούμε-
νη εξέταση και απερρίφθη, ποσού τριάντα (30) ευρώ
(κωδικός 7793 για τα 65 ευρώ και 8417 για τα 30 ευρώ
αντίστοιχα). Υπάρχει δυνατότητα καταβολής και με δι-
πλότυπο είσπραξης τύπου Α΄ από Δημόσια Οικονομική
Υπηρεσία, των ως άνω ποσών που θα πιστωθούν στον
ΚΑΕ 3741 «Παράβολο από κάθε αιτία». Στο διπλότυπο θα
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η
αιτιολογία «Συμμετοχή στις εξετάσεις υποψήφιων δικη-
γόρων Β΄ περιόδου 2019».
4. Τα θέματα είναι κοινά για τους υποψήφιους όλης της
Χώρας και διατυπώνονται από την Κεντρική Επιτροπή
Εξετάσεων που συνεδριάζει στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι υποψήφιοι εξετάζονται
γραπτώς σε: α) Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία,
β) Ποινικό Δίκαιο και Ποινική Δικονομία, γ) Εμπορικό
Δίκαιο, δ) Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Δι-
οικητική Δικονομία και ε) Κώδικα Δικηγόρων και Κώδικα
Δεοντολογίας.
5. Το πρόγραμμα των εξετάσεων καθορίζεται ως εξής:
- Παρασκευή 13.12.2019 και ώρες 17.00-19.00: Ποινικό
Δίκαιο και Ποινική Δικονομία.
- Σάββατο 14.12.2019 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Αστικό Δίκαιο και Πολιτική Δικονομία,
ii) 14.00-16.00: Εμπορικό Δίκαιο.
- Κυριακή 15.12.2019 και ώρες:
i) 10.00-12.00: Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία
και Διοικητική Δικονομία.
ii)14.00-16.00: Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεο-
ντολογίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα,31 Οκτωβρίου 2019
Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved