nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
ΟΑΕΔ: Ρυθμίσεις για ανέργους


Θέματα που έχουν να κάνουν με τους ανέργους ρυθμίζει ο ΟΑΕΔ με απόφασή του, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 911|2020).

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. απόφ. 1850/30/15.03.2020
Τροποποίηση και συμπλήρωση της 3701/55/
22-11-2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβου-
λίου του ΟΑΕΔ (Β΄/3018).

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του
ν. 3996/2011 (ΦΕΚ Α΄ 170).
2. Το ισχύον νομικό πλαίσιο περί ασφαλίσεως της
ανεργίας.
3. Τις αριθμ. 17227/32/2012 (Β΄ 2346), 5072/6/2013
(Β΄ 449) και 40331/Δ1.13521/2019 (Β΄ 3520) υπουργική
απόφαση, ως ισχύουν.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679/27-4-2016 και τον
ν. 4624/2019 (Α΄ 137).
5. Την αριθμ. 792/20/20-3-2018 (Β΄ 1236) απόφαση
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.
6. Τη σύμφωνη γνώμη των μελών και
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα πράξη δεν προκύ-
πτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή
προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ, αποφασίζει:
Την τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 3701/
55/22-11-2011 απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (Β΄ 3018)
σχετικά με το Σύστημα Επικοινωνίας και Εγγραφής Ανέρ-
γων στον ΟΑΕΔ, ως εξής:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΕΡΓΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Εγγραφή ανέργων, Διαδικασία ανανέωσης
εγγραφής ανέργων στο Μητρώο
και κάθε σχετικό θέμα
Άρθρο 1
Εγγραφή ανέργου στο οικείο μητρώο
ανέργων ΟΑΕΔ
1. Η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων του ΟΑΕΔ είναι
εφικτή, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορί-
ζονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και δύναται να
πραγματοποιηθεί:
α) με αυτοπρόσωπη παρουσία στην αρμόδια Υπηρε-
σία ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας είτε
β) ηλεκτρονικά, με χρήση κωδικών πρόσβασης μέσω
διαδικτύου.
2. Αν κατά τον οποτεδήποτε και οποιοδήποτε έλεγχο
(ηλεκτρονικό ή δια ζώσης) προκύψει ότι ο συναλλασσό-
μενος δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις εγγραφής, αυτή
ανακαλείται, καθώς και όλες οι διοικητικές πράξεις που
έχουν εκδοθεί.
3. Η εγγραφή στο Μητρώο Ανέργων για τις περιπτώσεις
ασφαλισμένων που πληρούν τις προϋποθέσεις τακτικής
επιδότησης δύναται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
αναφερόμενα της παρ. 1 στην αρμόδια Υπηρεσία ΟΑΕΔ
της περιοχής της τελευταίας απασχόλησης τους.

Άρθρο 2
Ισχύς Δελτίου Ανεργίας μη επιδοτουμένων
εγγεγραμμένων ανέργων
1. Για τους μη επιδοτούμενους εγγεγραμμένους ανέρ-
γους στον ΟΑΕΔ, το Δελτίο Ανεργίας τους ισχύει επί ένα
τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία ανα-
νέωση, αυτού.
2. Η ανωτέρω τρίμηνη ισχύς του Δελτίου Ανεργίας αρ-
χίζει την ημέρα έκδοσής του ή της τελευταίας ανανέωσής
του και λήγει την ημέρα του τρίτου μήνα που αντιστοιχεί
σε αριθμό με την ημέρα που άρχισε η ισχύς του και, αν
δεν υπάρχει αντίστοιχη, την τελευταία ημέρα του μήνα.
Αν η τελευταία ημέρα ισχύος του Δελτίου Ανεργίας εί-
ναι μη εργάσιμη, η λήξη της ισχύος του ως άνω Δελτίου
μετατίθεται στην επόμενη εργάσιμη ημέρα.
3. Η ανανέωση, του Δελτίου Ανεργίας αποτελεί προϋ-
πόθεση για την επέκταση της ισχύος του. Η ανανέωση
γίνεται εντός καταστήματος πέντε (5) εργάσιμων ήμερων
πριν η μετά την προβλεπόμενη λήξη ισχύος του Δελτίου
με τους έξης τρόπους:
α) μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, με
τη χρήση κωδικών πρόσβασης
β) μέσω ΚΕΠ, μέσω αντίστοιχης ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής
4. Το δελτίο ανεργίας των εγγεγραμμένων μη επιδο-
τούμενων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ) παραμένει σε
ισχύ καθ' όλο το διάστημα της ισχύος του πιστοποιητικού
αναπηρίας της παραγρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσης
και για ένα επιπλέον τρίμηνο μετά τη λήξη του. Εφόσον
δεν προσκομιστεί ανανέωση του πιστοποιητικού ανα-
πηρίας, ισχύουν τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και
3 του παρόντος άρθρου, εφόσον ο κάτοχος του εξακο-
λουθεί να είναι άνεργος.
5. Η διαδικασία ανανέωσης του δελτίου ανεργίας
σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 3 αποτελεί αυ-
τοδίκαιη υπεύθυνη δήλωση συνέχισης της κατάστασης
ανεργίας, όπως αυτή έχει δηλωθεί κατά την αρχική εγ-
γραφή του.
6. Η ιδιότητα του ανέργου διατηρείται μέχρι τη
συνδρομή του λόγου διαγραφής. Στους λόγους δια-
γραφής συμπεριλαμβάνεται και η μη ανανέωση, του
Δελτίου Ανεργίας σύμφωνα με την παράγραφο 3 του
παρόντος άρθρου.
7. Σε περίπτωση που προκύψει λόγος διαγραφής ο
εγγεγραμμένος άνεργος υποχρεούται να τον δηλώσει
με οποιοδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εντός 8 εργάσι-
μων ημερών από τη συνδρομή του λόγου διαγραφής
και οπωσδήποτε πριν από την επόμενη ανανέωση του
δελτίου ανεργίας ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας.

Άρθρο 3
Ισχύς Δελτίου Ανεργίας εγγεγραμμένων
ανέργων που έχουν υποβάλει αίτηση
τακτικής επιδότησης ή επιδοτούνται
τακτικώς λόγω ανεργίας
1. Το δελτίο ανεργίας των τακτικώς επιδοτούμενων
ανέργων παραμένει σε ισχύ καθ' όλο το διάστημα
της επιδότησής τους. Μετά τη λήξη αυτής θα παρα-
μένει σε ισχύ για ένα τρίμηνο ως δελτίο ανεργίας μη
επιδοτούμενου ανέργου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
παρούσας, εφόσον ο κάτοχος του εξακολουθεί να είναι
άνεργος.
2. Σε περίπτωση εγγεγραμμένου ανέργου που έχει
υποβάλει αίτηση επιδότησης ανεργίας η οποία τελεί σε
εκκρεμότητα, δεν αίρεται η υποχρεωτική δήλωση πα-
ρουσίας, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας,
κατ' αναλογία με τους επιδοτούμενους.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά Εγγεγραμμένων
και Επιδοτούμενων Ανέργων
1. Για την εγγραφή ή/και τη χορήγηση παροχών ανερ-
γίας απαιτούνται κατά περίπτωση τα εξής:
• Προσωπικά Στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,
Οικογενειακή Κατάσταση, Υπηκοότητα)
• Στοιχεία Μόνιμης Κατοικίας/Διαμονής
• Στοιχεία μη μισθωτής εργασίας
• Στοιχεία λύσης εργασιακής σχέσης και στοιχεία προη-
γούμενου εργοδότη
• Ασφαλιστική ιστορία και ασφαλιστική κατάσταση
• Στοιχεία συζύγου και προστατευομένων μελών
• Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτρο-
πής ΙΚΑ του ν. 2643/1998 ή Γνωμάτευση ΚΕΠΑ του
ν. 3863/15-7-2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/15-7-2010) σε ισχύ
με την οποία να πιστοποιείται το ποσοστό αναπη-
ρίας, το οποίο θα πρέπει απαραίτητα να είναι 50%
και άνω σύμφωνα με τον ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/
18-9-1998, τ.Α΄).
Τα παραπάνω στοιχεία εξακριβώνονται είτε μέσω της
καθ' οιονδήποτε τρόπο αυτεπάγγελτης αναζήτησης από
τους αρμόδιους Φορείς είτε με την κατά περίπτωση επί-
δειξη ή προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών από
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
2. Η Υπηρεσία μπορεί κατά τη διάρκεια της εγγεγραμ-
μένης ανεργίας να ζητεί από τον άνεργο οποιοδήποτε
δικαιολογητικό θεωρεί απαραίτητο κατά την κρίση της
για τον έλεγχο της ανεργίας του και την εξακρίβωση της
πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης παροχών.
3. Ο εγγραφόμενος στο Μητρώο του ΟΑΕΔ άνερ-
γος θα ενημερώνεται εγγράφως και ενυπόγραφα με
σχετική ΥΔ του ν. 1599/1986 για τον σκοπό της επε-
ξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του, για το νο-
μικό πλαίσιο: α) εγγραφής, παραμονής και διαγραφής
από το Μητρώο, β) επιδότησης, αναστολής ή δια-
κοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του να
ενημερώσει την Υπηρεσία ότι συντρέχει οποιοσδήποτε
λόγος διαγραφής του δελτίου, αναστολής ή διακοπής
της επιδότησης εντός 8 εργασίμων ημερών από τη
συνδρομή του λόγου και οπωσδήποτε πριν από την
επόμενη ανανέωση του δελτίου ανεργίας ή τη χρήση
αυτού ή την έκδοση βεβαιώσεων ανεργίας ή τη λήξη
του μήνα επιδότησης.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Εγγραφή και προσέλευση επιδοτούμενων
ανέργων και διαδικασία καταβολής
επιδομάτων
Άρθρο 5
Εγγραφή Ανέργου για λήψη τακτικής
επιδότησης λόγω ανεργίας -
για λοιπές παροχές ασφάλισης
1. Τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας
1.1. Ο ενδιαφερόμενος να υπαχθεί σε τακτική επιδό-
τηση λόγω ανεργίας οφείλει να υποβάλει αίτηση και να
αξιώσει την απαίτηση για τη χορήγηση αυτής εντός εξή-
ντα (60) ημερών από την επομένη της λύσης ή της λήξης
της εργασιακής του σχέσης είτε:
α) προσερχόμενος αυτοπροσώπως στην αρμό-
δια Υπηρεσία ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του
ή της τελευταίας απασχόλησής του είτε
β) μέσω διαδικτύου με τη χρήση κωδικών πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Οργανισμού, κατόπιν
της με οποιονδήποτε τρόπο εκδόσεως του Δελτίου Ανερ-
γίας του.
1.2. Σε περίπτωση συνέχισης ανασταλείσας επιδό-
τησης, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο ετών από την
ημερομηνία αναγνώρισης της αξίωσης της αρχικής επι-
δότησης που ανεστάλη.
1.3. Για την έγκριση υπαγωγής στην τακτική επιδότηση
λόγω ανεργίας απαιτείται η εξακρίβωση της πλήρωσης
των προϋποθέσεων του ισχύοντος νομικού πλαισίου περί
τακτικής επιδότησης ανεργίας μέσω της αναζήτησης
πληροφοριών της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας, οι
οποίες αντλούνται είτε αυτεπαγγέλτως καθ' οιονδήποτε
τρόπο από τους αρμόδιους φορείς είτε με την προσκό-
μιση όσων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατόν να αναζη-
τηθούν αυτεπαγγέλτως από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.
Στην περίπτωση δικαιολογητικών για τη συλλογή των
οποίων απαιτείται η συνδρομή των ασφαλισμένων, η
προσκόμιση αυτών μπορεί να γίνει εντός τασσομένης
προθεσμίας 20 ημερών από την επομένη της σχετικής
ενημέρωσης τους από την Υπηρεσία και οπωσδήποτε
πριν από την παρέλευση 3μήνου από αυτήν, άλλως η
αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός και αν υπάρχει αντι-
κειμενική αδυναμία προσκόμισης του ελλείποντος πλην
αναγκαίου δικαιολογητικού που, όμως, δεν ανάγεται στο
πρόσωπο του ασφαλισμένου. Στην περίπτωση υποβο-
λής των δικαιολογητικών μετά την έκδοση απορριπτικής
απόφασης, αφού η Υπηρεσία εκτιμήσει ως επαρκείς τους
λόγους της καθυστερημένης προσκόμισης τους, δύναται
να ανακαλέσει την απορριπτική αυτή απόφαση.
1.4. Η δυνατότητα της με οποιονδήποτε τρόπο ανα-
ζήτησης στοιχείων από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για τη
διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων τακτικής
επιδότησης εξακολουθεί να υφίσταται καθ' όλη τη διάρ-
κεια της εγκριθείσας επιδότησης και μετά τη λήξη αυτής.
1.5. Σε κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της
αίτησής του ο άνεργος θα ενημερώνεται για τον σκο-
πό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων
του, για το νομικό πλαίσιο επιδότησης, αναστολής ή
διακοπής αυτής, καθώς και για την υποχρέωσή του
να προσέρχεται στην Υπηρεσία σε προκαθορισμένα
χρονικά διαστήματα και να την ενημερώσει για τη
συνδρομή λόγου αναστολής ή διακοπής εντός 8 ερ-
γασίμων ημερών και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη
του μήνα επιδότησης. Στην περίπτωση της ηλεκτρο-
νικής αιτήσεως η επιβεβαίωση της ενημέρωσης αυτής
είναι υποχρεωτική και με την υποβολή της θα χορη-
γείται στον ασφαλισμένο αριθμός πρωτοκόλλου και
θα παρέχεται ενημέρωση για το χρονικό διάστημα της
πρώτης υποχρεωτικής προσέλευσής του στην Υπηρε-
σία σύμφωνα με το άρθρο 7, ενώ όσον αφορά στην
πλήρωση του νομικού πλαισίου επιδότησης, δικαιο-
λογητικά για τα οποία τυχόν απαιτείται η συνδρομή
του ασφαλισμένου θα ζητούνται εγγράφως από την
Υπηρεσία κατά την παρ. 1.3 του παρόντος. Στην περί-
πτωση της αυτοπρόσωπης υποβολής αιτήσεως κατά
την προσέλευση του στην Υπηρεσία, ο ασφαλισμένος:
α) θα παραλαμβάνει αντίγραφο του εντύπου της αίτησής
του, στο οποίο θα αναγράφονται τυχόν δικαιολογητικά
των οποίων η προσκόμιση εκκρεμεί και το χρονικό διά-
στημα της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας,
κατά το οποίο θα παραλαμβάνει και την απόφαση επί
της αιτήσεως, εφόσον έχει εκδοθεί και β) θα υπογράφει
προτυπωμένο κείμενο ΥΔ του ν. 1599/1986, όπου θα
δηλώνει ότι παρέλαβε το αντίγραφο της αίτησής του,
ότι έλαβε γνώση για την υποχρέωση προσκόμισης των
εκκρεμών δικαιολογητικών, για το χρονικό διάστημα
της πρώτης υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας του κα-
θώς και για ένα προς ένα τα σημεία της ενημέρωσης
που περιγράφεται στο πρώτο εδάφιο.
2. Λοιπές Παροχές.
2.1. Οι αιτήσεις για τις λοιπές παροχές του ΟΑΕΔ υπο-
βάλλονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
διαδικτύου από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο με τη χρήση
κωδικών πρόσβασης.
Πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής του
ο άνεργος/εργαζόμενος θα ενημερώνεται για τον σκοπό
της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του και
για το νομικό πλαίσιο των παροχών. Προϋπόθεση της
υποβολής της αίτησης αποτελεί η ηλεκτρονική επιβε-
βαίωση της ενημέρωσης αυτής.
2.2. Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμ-
μετοχής, δικαιολογητικά συνοδευτικά των αιτήσεων για
τις λοιπές παροχές, όπως αυτά προσδιορίζονται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις σχετικές εγκυκλίους, ανα-
ζητούνται αυτεπαγγέλτως από τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
όταν η αυτεπάγγελτη αναζήτηση καθίσταται δυνατή από
τη διασύνδεση και τη διαλειτουργικότητα του ΟΠΣ ΟΑΕΔ
με άλλα πληροφοριακά συστήματα (ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΗΔΙ-
ΚΑ, Μητρώο Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ κ.ο.κ.). Στις περιπτώσεις
που η αυτεπάγγελτη αναζήτηση των δικαιολογητικών
δεν καθίσταται δυνατή μέσω της διαλειτουργικότητας
του ΟΠΣ ΟΑΕΔ με τα άλλα πληροφοριακά συστήματα,
οι δικαιούχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά στις αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΟΑΕΔ εντός τασσομένης προθεσμίας 20 ημερών από την
επομένη της σχετικής ενημέρωσης τους από την Υπηρε-
σία και οπωσδήποτε πριν από την παρέλευση 3μήνου
από αυτήν, άλλως η αίτησή τους απορρίπτεται, εκτός
και αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία προσκόμισης
του ελλείποντος πλην αναγκαίου δικαιολογητικού, που,
όμως, δεν ανάγεται στο πρόσωπο του ασφαλισμένου.
Στην περίπτωση υποβολής των δικαιολογητικών μετά
την έκδοση απορριπτικής απόφασης, αφού η Υπηρεσία
εκτιμήσει ως επαρκείς τους λόγους της καθυστερημένης
προσκόμισης τους, δύναται να ανακαλέσει την απορρι-
πτική αυτή απόφαση.
3. Οι δικαιούχοι των παροχών του παρόντος άρ-
θρου, φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συ-
μπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Η αίτηση
επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (Α΄75) για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται
σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται
στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και
διοικητικές κυρώσεις.
4. Κατόπιν του ελέγχου των απαιτούμενων από τις σχε-
τικές εγκυκλίους δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου
και της διασταύρωσης αυτών με τα αναγραφόμενα στις
αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2, οι αρμόδιες Υπηρεσί-
ες προβαίνουν στην έκδοση σχετικής διοικητικής πρά-
ξης σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας
υπό την προϋπόθεση της προσκόμισης/αυτεπάγγελτης
άντλησης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
Η διαδικασία έκδοσης των ατομικών διοικητικών πρά-
ξεων και της καταβολής των πληρωμών διέπεται από το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
5. Αιτήσεις Μεταφοράς Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας.
Ο ασφαλισμένος μετά την αυτοπρόσωπη ή ηλεκτρονι-
κή αίτηση επιδότησής του, δύναται να αιτηθεί τη μετα-
φορά αυτής σε άλλη υπηρεσία ΚΠΑ2, εφόσον πρόκειται
να διαμείνει σε κατοικία που εντάσσεται στην περιοχή
αρμοδιότητάς της. Η αίτηση μεταφοράς και τα δικαιο-
λογητικά της νέας κατοικίας υποβάλλονται είτε στην
Υπηρεσία ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής είτε στο ΚΠΑ2 μετα-
φοράς με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην πρώτη περίπτωση
το ΚΠΑ2 αρχικής εγγραφής οφείλει να διαβιβάσει άμεσα
τον φάκελο του ασφαλισμένου στο ΚΠΑ2 μεταφοράς, ο
δε ασφαλισμένος οφείλει να παρουσιαστεί στο ΚΠΑ2 με-
ταφοράς κατά την πρώτη υποχρεωτική δήλωση παρου-
σίας. Το ΚΠΑ2 μεταφοράς είναι αρμόδιο για την έγκριση
της αίτησης μεταφοράς και την έκδοση απόφασης επί
της αιτήσεως τακτικής επιδότησης.

Άρθρο 6
Υπηρεσία ΚΠΑ2 παραλαβής απόφασης
και πραγματοποίησης παρουσιών
Ο επιδοτούμενος άνεργος μετά την υποβολή της αίτη-
σής του κατά το άρθρο 5 της παρούσας υποχρεούται να
προσέλθει για την πραγματοποίηση της πρώτης υποχρε-
ωτικής δήλωσης παρουσίας και την παραλαβή της από-
φασης επί της αιτήσεως του στο ΚΠΑ2 όπου υπεβλήθη
η αίτηση, εκτός και αν έχει προηγηθεί μεταφορά κατά
την παρ. 5 του άρθρου 5 σε άλλο ΚΠΑ2, όπου και οφείλει
να προσέλθει για τα παραπάνω. Μετά την παραλαβή
της απόφασης επί της αιτήσεώς του με την οποία του
αναγνωρίζεται δικαίωμα επιδότησης, ο επιδοτούμενος
μπορεί να προσέρχεται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία ΚΠΑ2
του Οργανισμού για να δηλώσει την παρουσία του σύμ-
φωνα με το άρθρο 7 της παρούσας.
Στις περιπτώσεις αιτήσεων που παραμένουν σε εκ-
κρεμότητα για οποιονδήποτε λόγο οι άνεργοι οφεί-
λουν να προσέλθουν στο ΚΠΑ2 όπου υπεβλήθη η
αίτηση, με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 5,
για την πρώτη υποχρεωτική δήλωση παρουσίας τους
και την παραλαβή της απόφασης επί της αιτήσεώς τους,
ενώ όλες οι άλλες υποχρεωτικές δηλώσεις παρουσίας
μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε Υπη-
ρεσία ΚΠΑ2.

Άρθρο 7
Περιοδικότητα της αυτοπρόσωπης
εμφάνισης του επιδοτούμενου ανέργου
1. Ο άνεργος που έχει υποβάλει αίτηση επιδότησης,
υποχρεούται να εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία,
όπως αυτή προσδιορίζεται από το άρθρο 6, εντός του
τρίτου μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
για την επιδότησή του, να δηλώσει ότι εξακολουθεί να
είναι άνεργος και να παραλάβει την απόφαση επί της αι-
τήσεώς του - με την επιφύλαξη της παρ. 1.3 του άρθρου 5
της παρούσας. Κατά την προσέλευση του αυτή ο άνεργος
θα ενημερώνεται ενυπόγραφα για τις ακριβείς ημερομη-
νίες στις οποίες οφείλει να προσέρχεται στις Υπηρεσίες
ΚΠΑ2 του άρθρου 6 και να δηλώνει την παρουσία του.
Η υποχρέωση προσέλευσης κατά τον τρίτο μήνα από
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν αίρεται στην
περίπτωση που εκκρεμεί η έκδοση της απόφασης για
οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση απορριπτικής επί
του αιτήματος του απόφασης, ο άνεργος οφείλει να ανα-
νεώνει το δελτίο ανεργίας του σύμφωνα με το άρθρ. 2
της παρούσας, ως εγγεγραμμένος άνεργος.
2. Ο επιδοτούμενος άνεργος υποχρεούται να προσέρ-
χεται αυτοπροσώπως και να δηλώνει την παρουσία του
στις Υπηρεσίες ΚΠΑ2 του Οργανισμού μία φορά κατά
τη διάρκεια του τρίτου μήνα εκάστου τριμήνου της επι-
δότησής του (εφεξής μήνας υποχρεωτικής παρουσίας).
Η υποχρέωση προσέλευσης κατά τον μήνα υποχρεω-
τικής παρουσίας διατηρείται ακόμα και αν εκκρεμεί η
έκδοση απόφασης επί της αιτήσεως του ασφαλισμένου.
3. Σε περίπτωση που εξαιτίας της διάρκειας της επιδό-
τησης του ανέργου, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που
απομένει μέχρι τη λήξη της επιδότησης είναι μικρότε-
ρο του τριμήνου, ο άνεργος υποχρεούται να εμφανιστεί
εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερών πριν από τη
λήξη της επιδότησής του (μήνας υποχρεωτικής παρου-
σίας). Με την εμφάνισή του αυτή ο άνεργος κατοχυρώνει
το δικαίωμα είσπραξης του ποσού που αναλογεί στο
σχετικό χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της επιδότησης.
4. Με την εμφάνισή του κάθε τρίμηνο κατά τον μήνα
υποχρεωτικής παρουσίας ο επιδοτούμενος άνεργος
θα υποβάλει «Υπεύθυνη Δήλωση» του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986, με προτυπωμένο κείμενο, με το οποίο
θα βεβαιώνει ότι κατά τη διάρκεια των προηγουμένων
μηνών δεν συνέτρεξε λόγος αναστολής ή διακοπής της
επιδότησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 22
και 23 του ν.δ. 2961/1954, στα άρθρα 7 και 8 του Κανο-
νισμού Παροχών Ανεργίας και Στρατεύσεως του ΟΑΕΔ,
ως ισχύουν, και την παρούσα.
5. Ο άνεργος υποχρεούται στην αυτοπρόσωπη εμφά-
νισή του κάθε φόρα που καλείται από την αρμόδια Υπη-
ρεσία και μέσα στην προθεσμία που ορίζεται σε σχετική
πρόσκληση.
6.α. Με την καθ' οιονδήποτε τρόπο υποβολή της αίτη-
σής του και μετά την αναγνώριση της αξίωσής του για
επιδότηση από την Υπηρεσία, ο άνεργος κατοχυρώνει το
δικαίωμα είσπραξης των ποσών που αναλογούν στους
δύο πρώτους μήνες της επιδότησής του.
β. Με την εμφάνισή του, σύμφωνα με την παρ. 2 του
παρόντος ο επιδοτούμενος άνεργος κατοχυρώνει το δι-
καίωμα είσπραξης των επιδομάτων που αντιστοιχούν
στον μήνα υποχρεωτικής παρουσίας και στους δύο (2)
πρώτους μήνες του αμέσως επόμενου τριμήνου.
γ. Αν ο άνεργος δεν εμφανισθεί στην Υπηρεσία εντός
του μήνα υποχρεωτικής παρουσίας στερείται το μηνιαίο
επίδομα που αντιστοιχεί στον μήνα αυτό.
δ. Σε περίπτωση μη προσέλευσης σε μήνα υποχρεωτι-
κής παρουσίας, το δικαίωμα είσπραξης των δύο πρώτων
μηνών του τριμήνου που έπεται αυτού κατοχυρώνεται
με την προσέλευση στον αμέσως επόμενο μήνα υπο-
χρεωτικής παρουσίας.
ε. Εφόσον ο άνεργος δεν τηρήσει την υποχρέωση να
εμφανισθεί στην Υπηρεσία για δύο συνεχόμενους μήνες
υποχρεωτικής παρουσίας (τρίτους μήνες), διακόπτεται η
επιδότηση από την πρώτη ημέρα του μηνιαίου επιδόμα-
τος που αντιστοιχεί στον πρώτο εκ των δύο συνεχόμενων
μηνών υποχρεωτικής παρουσίας (τρίτους μήνες), ενώ
το δελτίο ανεργίας λήγει από την ημερομηνία διακοπής
της επιδότησης.
στ. Όταν το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα επιδό-
τησης είναι μικρότερο του τριμήνου ως τρίτος μήνας
για την εφαρμογή της παρούσας λογίζεται ο τελευταίος
μήνας της επιδότησης.
ζ. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται και:
α) στον άνεργο που λαμβάνει επίδομα μακροχρονίως
ανέργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του
ν. 3016/2002
β) στον δικαιούχο του βοηθήματος σε ασφαλισμένους
του ΕΦΚΑ - τ.ΟΑΕΕ, τ.ΕΤΑΠ MME τ.ΕΤΑΑ-, σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 8
Διαδικασία καταβολής επιδομάτων
1. Με την αναγνώριση του δικαιώματος επιδότησης
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και κατόπιν της συμπλή-
ρωσης κάθε μήνα επιδότησης εκδίδονται τα σχετικά
χρηματικά εντάλματα από τις αρμόδιες Περιφερειακές
Διευθύνσεις καθώς και οι εντολές πληρωμής για τη λο-
γιστική τακτοποίηση της δαπάνης. Το μηνιαίο επίδομα
καταβάλλεται δεδουλευμένο σε πίστωση των ατομικών
λογαριασμών των δικαιούχων την τελευταία εργάσι-
μη ημέρα κάθε εβδομάδας σε όσους επιδοτούμενους
ανέργους έχει συμπληρωθεί κάθε φορά ο μήνας επι-
δότησης.
2. Το μηνιαίο ποσό που εμπίπτει στον μήνα της υποχρε-
ωτικής παρουσίας του ανέργου στην Υπηρεσία σύμφω-
να με το άρθρο 7 καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν
στους μήνες που ακολουθούν πιστώνονται, εφόσον ο
άνεργος εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως περι-
γράφονται στο άρθρο 7.

Άρθρο 9
Αναστολή - Διακοπή Επιδότησης Ανέργου
1. Όταν συντρέχει λόγος αναστολής ή διακοπής της
επιδότησης ο επιδοτούμενος άνεργος οφείλει να ενη-
μερώσει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με κάθε
πρόσφορο μέσο εντός οκτώ (8) εργασίμων ημερών από
την ημέρα συνδρομής του λόγου αναστολής ή διακοπής
αυτής και σε κάθε περίπτωση πριν από τη λήξη του μήνα
επιδότησης.
2. Σε περίπτωση παράλληλης απασχόλησης και επι-
δότησης συνεπεία της μη δήλωσης ανάληψης οποιασ-
δήποτε μορφής απασχόλησης, εξαρτημένης ή μη εντός
των ανωτέρω προθεσμιών από την έναρξη της απασχό-
λησης, επέρχεται διακοπή της επιδότησης σύμφωνα με
το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
3. Πλέον των λόγων αναστολής του άρθρου 22 του
ν.δ. 2961/1954 και της παρ. 1 του άρθρο 7 του Κανο-
νισμού Παροχών Ανεργίας και Στράτευσης, αναστολή
επέρχεται στην περίπτωση μετάβασης στο εξωτερικό για
περισσότερες από 20 σποραδικές ή συνεχόμενες ημέρες
κατά τη διάρκεια ενός έτους ή για περισσότερες από
20 συνεχόμενες ημέρες κατά τη διάρκεια δύο διαδοχι-
κών ετών σύμφωνα με την αριθμ. 792/20/20-3-2018/
(Β΄ 1236) απόφαση του Δ.Σ.
4. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατά τα παρα-
πάνω ενημέρωσης ότι συνέτρεξε λόγος αναστολής ή
διακοπής της επιδότησης και είσπραξης ποσών επιδό-
τησης, συντρέχοντος του λόγου αναοτολής/διακοπής,
εκδίδεται η σχετική απόφαση και καταλογίζεται χρέος
σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν.δ. 2961/1954.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Έκδοση βεβαιώσεων
Άρθρο 10
Έκδοση Βεβαίωσης Ανεργίας, Βεβαιώσεων
Συμμετοχής σε δράσεις
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Όσες βεβαιώσεις ανεργίας και βεβαιώσεις συμμετοχής
σε δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών χορηγούνται
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ παρέχο-
νται και μέσω των ΚΕΠ. Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται
μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ φέρουν
προηγμένη υπογραφή και ασφαλή χρονολόγηση και δυ-
νάμει του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 3979/2011 (Για την
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις Α΄ 138)
έχουν ισχύ ακριβούς αντιγράφου.

Άρθρο 11
Τελικές Διατάξεις
Σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης ή περιπτώσεων ανω-
τέρας βίας είναι δυνατόν:
α. Οι διαδικασίες εγγραφής στο μητρώο ανέργων και
αναγγελιών για τακτική επιδότηση ανεργίας να γίνονται
αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
β. Οι διαδικασίες αυτοπρόσωπης εμφάνισης να γίνο-
νται ηλεκτρονικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Μαρτίου 2020

Ο Πρόεδρος
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ


Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2020, 15:01
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved