nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για την απαγόρευση εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών

Proslipsis.gr | Αθήνα 18.3.2020, 15:44

Την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφωνίας Σένγκεν, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19, αποφάσισαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 916|2020).

* Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 19030
Επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης εισόδου
στη χώρα των υπηκόων τρίτων κρατών πλην των
κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Συμφω-
νίας Σένγκεν προς περιορισμό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου της από 14.03.2020
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέ-
τρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της δια-
σποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και ιδίως των
παραγράφων 1 και 2 αυτού.
2. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγεί-
ας» (Α΄ 148).
4. Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσω-
τερικών» (Α΄ 180).
5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
6. Την από 17.03.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
7. Την Οδηγία 2003/109/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά
με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι
επί μακρόν διαμένοντες, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης [2004] L 016/44.
8. Το γεγονός ότι η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19
πλήττει, κατά την παρούσα περίοδο, το σύνολο της πα-
γκόσμιας κοινότητας, όπως αναγνωρίζεται και από τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).
9. Την αριθμ. Β1α/οικ. 19029/17.3.2020 βεβαίωση της
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφο-
ρών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Την προσωρινή απαγόρευση εισόδου στη χώρα
όλων των υπηκόων τρίτων κρατών από οποιοδήποτε
σημείο εισόδου στη χώρα και με οποιονδήποτε τρόπο
ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένων των
αεροπορικών, θαλάσσιων, σιδηροδρομικών και οδικών
συνδέσεων, για προληπτικούς λόγους προστασίας της
δημόσιας υγείας από την περαιτέρω διασπορά του κο-
ρωνοϊού COVID-19 στην ελληνική επικράτεια.
2. Η απαγόρευση της παρ. 1 της παρούσας δεν ισχύει
για τους υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ) και της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανο-
μένων των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία
αυτοί έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και
των ανηλίκων τέκνων τους.
3. Ο περιορισμός της παρούσας ισχύει για το χρονικό
διάστημα από 18.3.2020 και ώρα 06:00 έως και 18.4.2020
και ώρα 06:00.
4. Η απαγόρευση της παρούσας δεν καταλαμβάνει:
α) ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ερευνητές και
επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εφόσον επιδεικνύ-
ουν στα σημεία εισόδου στη χώρα την άδεια άσκησης
επαγγέλματος ή άλλα κατάλληλα στοιχεία που αποδει-
κνύουν την επαγγελματική τους ιδιότητα και υπό την
προϋπόθεση της άμεσης ένταξής τους στη διαχείριση
του Εθνικού Συστήματος Υγείας,
β) επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή
της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών,
οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της
ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν,
γ) μέλη κυβερνητικών αποστολών,
δ) μέλη των διπλωματικών ή προξενικών αρχών και
αποστολών, μέλη διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών,
μέλη ανθρωπιστικών οργανώσεων κατά την εκτέλεση
των καθηκόντων τους, στρατιωτικούς και στελέχη των
σωμάτων ασφαλείας,
ε) οδηγούς φορτηγών οχημάτων, τα οποία διελαύνουν
για τη μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και το απολύ-
τως απαραίτητο βοηθητικό προσωπικό για τη μεταφορά
αυτών, καθώς και,
στ) επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit).
5. Υπήκοοι τρίτων κρατών που υπάγονται στην απαγό-
ρευση της παρούσας έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν
αίτημα στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου κατοι-
κίας ή διαμονής τους για την κατ΄ εξαίρεση είσοδό τους
στη χώρα για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved