nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Επικαιρότητα Επιστροφή    
Η απόφαση για τον περιορισμό της κυκλοφορίας των πολιτών

Proslipsis.gr | Αθήνα 23.3.2020, 02:10

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β' αρ. 985|2020) η διυπουργική απόφαση για την επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Αριθμ. Δ1α/Γ.Π οικ 20036
Επιβολή του μέτρου του προσωρινού περιορι-
σμού της κυκλοφορίας των πολιτών προς αντι-
μετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνο-
ϊού COVID-19.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ - ΥΓΕΙΑΣ -
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευ-
τική δήλωση αυτού.
2. Την παράγραφο 3 του εξηκοστού όγδοου άρθρου
της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπει-
ών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας
και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς
και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 68).
3. Το π.δ. 86/2018 «Ανασύσταση του Υπουργείου Δη-
μόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μετονομα-
σία του σε Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (Α΄ 159).
4. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου
Υγείας» (Α΄ 148).
5. Το π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Δι-
οικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161).
6. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
7. Την από 22.03.2020 γνώμη της Εθνικής Επιτροπής
Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού
COVID-19.
8. Την αριθμ. Β1α/οικ. 20034/22.03.2020 βεβαίωση της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Ανα-
φορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας
απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο πρώτο
Περιορισμός κυκλοφορίας
1. Για επιτακτικούς λόγους αντιμετώπισης σοβαρού
κινδύνου δημόσιας υγείας που συνίστανται στη μείω-
ση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,
επιβάλλεται ως μέτρο πρόληψης και για το απολύτως
αναγκαίο χρονικό διάστημα, περιορισμός της κυκλο-
φορίας των πολιτών εν όλω στην Επικράτεια. Ο περιορι-
σμός ισχύει για το χρονικό διάστημα από 23.03.2020 ώρα
06:00 έως και 06.04.2020 και ώρα 06:00. Ο περιορισμός
δεν καταλαμβάνει μέλη της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς,
Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και Υπηρεσια-
κούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρ-
χους, Περιφερειάρχες, Αντιπεριφερειάρχες και Συντονι-
στές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για μετακινήσεις που
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους
υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνά-
μεις, καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό
προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του
Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστα-
σίας και παροχής υπηρεσιών υγείας και το εξουσιοδο-
τημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής
Προστασίας για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους.
2. Από τα μέτρα της παρ. 1 εξαιρούνται μετακινήσεις
των πολιτών για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών
ή επαγγελματικών, αναγκών τους που δεν μπορούν να
ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο και οι οποίες επιτρέπο-
νται συγκεκριμένα για τους ακόλουθους περιοριστικά
αναφερόμενους λόγους:
α) Μετάβαση από και προς την εργασία για τις εργά-
σιμες ώρες.
β) Μετάβαση σε φαρμακείο, επίσκεψη στον γιατρό ή
μετάβαση σε νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, εφόσον αυτό
συνιστάται μετά από σχετική επικοινωνία.
γ) Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών
ειδών πρώτης ανάγκης, όπου δεν είναι δυνατή η έγκαιρη
αποστολή τους.
δ) Μετάβαση στην τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι
δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή.
ε) Μετάβαση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που
βρίσκονται σε ανάγκη.
στ) Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία) υπό τους όρους
που προβλέπει ο νόμος ή μετάβαση διαζευγμένων γονέ-
ων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, που είναι αναγκαία
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και τέκνων,
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ζ) Σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ή κίνηση με
κατοικίδιο ζώο, ατομικά ή ανά δύο άτομα, υπό την προϋ-
πόθεση τήρησης, στην τελευταία αυτή περίπτωση, της
αναγκαίας απόστασης 1,5 μέτρου.
η) Εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας.
3. Για την κατ' εξαίρεση μετακίνηση της παρ. 2 θα
πρέπει ο πολίτης να φέρει υποχρεωτικά μαζί του την
αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο, καθώς και βε-
βαίωση κίνησης, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Για
την περίπτωση (α) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης είναι
πάγια ή διαμορφώνεται με βάση τον τρόπο εργασίας του
πολίτη σύμφωνα με τις ισχύουσες έκτακτες ρυθμίσεις και
παρέχεται, με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος,
από τον εργοδότη ή, σε περίπτωση νομικού προσώπου,
από τον νόμιμο εκπρόσωπό του ή, σε περίπτωση ελεύ-
θερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον
ίδιο, περιέχει, δε, το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας
και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το
ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του, λαμβανο-
μένης υπόψη και τυχόν αναγκαίας υπερωριακής απα-
σχόλησης (Βεβαίωση τύπου Α). Για τις περιπτώσεις (β)
έως και (ζ) της παρ. 2, η βεβαίωση κίνησης αφορά κάθε
μεμονωμένη κίνηση και μόνο αυτή, υπογράφεται από
τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, με προσωπική του ευθύνη,
και περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και
τον τόπο προορισμού του πολίτη καθώς και τον συγκε-
κριμένο λόγο της μετακίνησης (Βεβαίωση τύπου Β). Οι
βεβαιώσεις του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να
λαμβάνονται από την ηλεκτρονική σελίδα forma.gov.gr
και να συμπληρώνονται από τον πολίτη, ή να χορηγού-
νται μέσω δωρεάν τηλεπικοινωνιακού μηνύματος (sms)
στον ειδικό αριθμό 13033 απευθείας στο κινητό τηλέ-
φωνο του ενδιαφερομένου ή να αντιγράφονται έντυπα
ή ιδιογράφως κατά το περιεχόμενο του οικείου υποδείγ-
ματος που αναρτάται στον ιστότοπο forma.gov.gr. Σε
περίπτωση που είναι απολύτως αναγκαία η μετακίνηση
εργαζομένου εκτός έδρας, θα πρέπει να φέρει μαζί του
δύο βεβαιώσεις (Βεβαίωση τύπου Α και Βεβαίωση τύπου
Β). Οι βεβαιώσεις της παρούσας υπέχουν θέση υπεύ-
θυνης δήλωσης για τον υπογράφοντα και η τυχόν ψευ-
δής δήλωση επιφέρει τις προβλεπόμενες από τον νόμο
κυρώσεις. Για την περίπτωση (η) απαιτείται Βεβαίωση
Κατοικίας Ειδικής Χρήσης, που λαμβάνεται ατελώς από
τον ιστότοπο https://www.aade.gr/bebaiosi-katoikiaseidikis-
hrisis, ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος Ε1.
4. Για τον χρόνο εφαρμογής της παρούσας, απαγο-
ρεύεται η παραμονή πολιτών σε παιδικές χαρές, χώρους
εξωτερικής άθλησης, οργανωμένες μαρίνες, πάρκα και
άλση.
5. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς λειτουργούν σε περι-
ορισμένη συχνότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας, δια-
σφαλίζοντας επαρκή κίνηση ιδίως κατά τις ώρες κίνησης
των εργαζομένων. Επιβατηγά, δημόσιας και ιδιωτικής
χρήσεως, οχήματα κυκλοφορούν για τους λόγους της
παρ. 2 της παρούσας μόνο με τον οδηγό και έως έναν
επιβάτη.
6. Επιχειρήσεις και φορείς λειτουργούν με το αναγκαίο
προσωπικό για την παροχή της υπηρεσίας ή την εκπλή-
ρωση του έργου τους, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
7. Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής
της παρούσας, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την
επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων
είναι η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία, οι
Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους και η Εθνι-
κή Αρχή Διαφάνειας του άρθρου 82 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133). Στα πρόσωπα που παραβιάζουν τις διατάξεις
της παρούσας επιβάλλεται, με απλή πράξη των ανωτέρω
αρχών, σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας, όπως ισχύει, διοικητικό πρόστιμο εκατόν
πενήντα (150) ευρώ για κάθε παράβαση, χωρίς να θίγο-
νται οι τυχόν προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.

Άρθρο δεύτερο
Ειδικές ρυθμίσεις ως προς την αντιμετώπιση
πληθυσμών Ρομά, αστέγων, τοξικοεξαρτημένων
ατόμων και ατόμων σιτιζομένων σε οργανωμένα
συσσίτια κατά το χρονικό διάστημα περιορισμού
της κυκλοφορίας
1. Με ειδική μέριμνα του οικείου δήμου ενημερώ-
νονται με κάθε πρόσφορο μέσο οι πληθυσμοί Ρομά
έκαστης περιοχής, ώστε να παραμείνουν καθ' όλο το
διάστημα του προσωρινού περιορισμού της κυκλοφο-
ρίας εντός των καταυλισμών, υπό την επιφύλαξη των
κατ' εξαίρεση επιτρεπόμενων κινήσεων της παρ. 2 του
άρθρου πρώτου. Για τον σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή
μπορεί να ζητεί τη συνδρομή της οικείας αστυνομικής
αρχής και να χρησιμοποιεί ηχητικά ενημερωτικά μηνύ-
ματα προς άμεση ενημέρωση των πληθυσμών αυτών.
2. Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετα-
κινούνται, με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε
κατάλληλους δημοτικούς χώρους φιλοξενίας και τους
παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, συσσίτιο και περί-
θαλψη.
3. Οι κοινωνικές υπηρεσίες/δομές των δήμων με-
ριμνούν για την κατ' οίκον παράδοση του ημερησίου
συσσιτίου σε δικαιούχους οργανωμένων συσσιτίων και
δικαιούχους προγραμμάτων επισιτιστικής και βασικής
υλικής συνδρομής (ΤΕΒΑ). Σε περίπτωση που ο δικαιού-
χος, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είχε δηλώσει διεύθυν-
ση διαμονής, αυτή δηλώνεται τηλεφωνικά από τον ίδιο
στην αρμόδια υπηρεσία. Δικαιούχοι συσσιτίου της παρ. 2
σιτίζονται στις δομές στις οποίες μετακινούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2020

Οι Υπουργοί
Προστασίας του Πολίτη 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved