nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Διοικητικά στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΚΥΠΡΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΚHΡYΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία (1) κενή θέση Προϊστάμενου Μονάδας Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για τα Κεντρικά Γραφεία.

Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού. Ο ετήσιος μισθός είναι €57,696 που θα καταβάλλεται σε δεκατρείς (13) ισόποσες δόσεις, δώδεκα από αυτές στο τέλος κάθε μήνα και η δέκατη τρίτη δόση αναλογεί στο δέκατο τρίτο μισθό και μισθοδοτική αύξηση κάθε τρία (3) χρόνια όπως θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Σημείωση:
Ο ακαθάριστος μισθός υπόκειται σε μειώσεις στις απολαβές που επιβλήθηκαν με τον περί της Μείωσης Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμο, Ν.168(Ι)/2012.

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού ή συμβολαίου απασχόλησης που ρυθμίζει τη μισθοδοσία του προσωπικού, πρόσωπα που προσλαμβάνονται στις κατώτερες θέσεις των υφιστάμενων δομών θα λαμβάνουν κατά τα δύο πρώτα έτη της απασχόλησής τους, μισθό μειωμένο κατά δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με το βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία θέση συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις. Με τη συμπλήρωση εικοσιτεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης στους υπό αναφορά μειωμένους μισθούς, το προσωπικό θα τοποθετείται στο βασικό μισθό που αναφέρεται για την οικεία συν τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και τιμαριθμικές αυξήσεις.

Ενδεχόμενη προηγούμενη υπηρεσία ή απασχόληση σε μειωμένο μισθό στον Οργανισμό ή σε μειωμένη κλίμακα εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, συμψηφίζεται με την απασχόληση σε μειωμένο μισθό θέσης στον Οργανισμό, για σκοπούς συμπλήρωσης των εικοσιτεσσάρων μηνών.

Α. Καθήκοντα και Ευθύνες:
(1) Προΐσταται της Μονάδας Πληροφορικής του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.
(2) Υπεύθυνος για την υποστήριξη του δικτύου του Οργανισμού και των Διευθύνσεων του για την εξασφάλιση ομοιομορφίας και ενίσχυση της αποδοτικότητας μέσα από την ορθή και αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας και των εγκαταστάσεων τους.
(3) Μεριμνά για τη διαχείριση και συνεχή βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής και τεχνολογίας των δημόσιων υποδομών υγείας των Διευθύνσεων και του ίδιου του Οργανισμού.
(4) Συνεργάζεται εποικοδομητικά με άλλες κρατικές Υπηρεσίες και αρμόδιες αρχές.
(5) Ασκεί αρμοδιότητες σχετικά με τον προγραμματισμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και την εύρυθμη λειτουργία του Οργανισμού και παρέχει υποστήριξη στον Επιχειρησιακό Διευθυντή και τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή για την εκτέλεση των λειτουργιών της Μονάδας.
(6) Μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού και ετοιμάζει σημειώματα, υπομνήματα, εκθέσεις και εισηγήσεις σχετικά με την επίλυση διαφόρων θεμάτων στα πλαίσια των καθηκόντων του που αφορούν τη λειτουργία του Οργανισμού.
(7) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή.
Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις Νομοθετικές/Κανονιστικές, Γενικές ή Ειδικές Διατάξεις, Οδηγίες, Εγκυκλίους και Πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόζονται στον Οργανισμό.

Β. Απαιτούμενα Προσόντα:
(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος, ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Επιστήμη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή/και της Πληροφορικής (περιλαμβανομένων των Software Engineering, Management Information Systems, Information Technology, Ηλεκτρονική Μηχανική ή/και άλλο συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σε ένα τουλάχιστον από τα πιο πάνω θέματα).
(2) Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(3) Δεκαετής (10) τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στο σημείο 1 πιο πάνω, εκ των οποίων πέντε (5) χρόνια σε διευθυντική θέση.
(4) Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας νομοθεσίας.
(5) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής, ή Γαλλικής ή Γερμανικής γλώσσας.
Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

Γ. Διάρκεια Απασχόλησης:
(1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμου και των προνοιών των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017».
(2) Οι πρώτοι δεκαοκτώ (18) μήνες υπηρεσίας θεωρούνται ως δοκιμαστική περίοδος κατά την οποία ο Οργανισμός επιφυλάσσει πλήρως το δικαίωμά του να τερματίσει το συμβόλαιο κατά την απόλυτη κρίση του, χωρίς προειδοποίηση ή χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση.
(3) Η απασχόληση μπορεί να τερματιστεί οποτεδήποτε είτε από τον εργοδότη είτε από τον εργοδοτούμενο, αφού δοθεί η αναγκαία προειδοποίηση που προβλέπεται στους περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμους.
(4) Σε περίπτωση που η εργασία για την οποία έγινε η πρόσληψη παύσει να υφίσταται πριν τη λήξη της παρούσας σύμβασης απασχόλησης, αυτή θα τερματίζεται αυτοδικαίως.
(5) Η περίοδος απασχόλησης περιλαμβάνει και την άδεια που κερδίζεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησης.
(6) Ανάλογα με τις ανάγκες του Οργανισμού, δυνατόν να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου εργασίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Δ. Γενικές Προϋποθέσεις Διορισμού:
(1) Κανένας δεν διορίζεται στον Οργανισμό, εκτός εάν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να επιτρέψει σε ειδική περίπτωση, για εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, όπως πρόσωπο που δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποβάλει αίτηση για διορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις των «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί ) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και σε περίπτωση επιλογής του, αυτό μπορεί να διοριστεί:
(i) Με σύμβαση για ορισμένο χρονικό διάστημα, ή
(ii) πάνω σε μόνιμη βάση, αν το εν λόγω πρόσωπο είχε απασχοληθεί στη δημόσια υπηρεσία ή τον Οργανισμό με σύμβαση για περίοδο όχι μικρότερη από τέσσερα (4) έτη.
(2) Κανένας δε διορίζεται στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας εκτός αν συμπλήρωσε την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Δημοκρατίας, έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
(3) Η κρίση επί της αξίας των υποψηφίων μπορεί να απαιτήσει από αυτούς να προσέλθουν σε προφορική ή/και γραπτή εξέταση.
(4) O υποψήφιος που θα επιλεγεί, με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης, θα πρέπει να εγγραφεί ως Μέλος του ΕΤΕΚ στην οικεία για κάθε περίπτωση ειδικότητα σύμφωνα με το σχετικό νόμο, πριν την έναρξη ισχύος του διορισμού του.
Πέραν των πιο πάνω, ως προς τους όρους απασχόλησης θα εφαρμόζονται «οι περί Ίδρυσης του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Γενικοί) Κανονισμοί του 2017», όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται από τους ανωτέρω Κανονισμούς, θα εφαρμόζονται οι ισχύοντες Εσωτερικοί Κανονισμοί του Οργανισμού.

Ε. Υποβολή Αιτήσεων:
(1) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΟΚΥπΥ, https://www.shso.org.cy/wp-content/uploads/2019/08/ApplicationFormV3.pdf ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22605670 ή 22605475. Οι αιτητές, θα πρέπει να απευθύνονται στον “Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (Ο.Κ.Υπ.Υ.)” και να αναφέρουν τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση.
(2) Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια, όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή, αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανόμενων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα και συστατικών επιστολών από προηγούμενους εργοδότες.
(3) Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μεταξύ των ωρών 8:30 - 14:30 στη διεύθυνση: Γωνία Προδρόμου 1 και Χείλωνος 17, 3ος όροφος, Κτίριο Υπουργείου Υγείας, 1449 Λευκωσία, έναντι απόδειξης παραλαβής, ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου, με συστημένη επιστολή με ένδειξη: Γενικό Διευθυντή, Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, Τ.Θ. 25087, 1306 Λευκωσία.
(4) Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων θα είναι η 31η Ιουλίου 2020 και ώρα 14.30 (θα ληφθεί υπόψη η ημερομηνία της ταχυδρομικής σφραγίδας όπου εφαρμόζεται).
(5) Αιτήσεις που δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες και δεν προσκομίζουν τις κατάλληλες βεβαιώσεις οι οποίες αφορούν τα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Κωδικός: A0109159       Δημοσίευση: 13-07-2020

Ζητείται Διευθυντής Κτηματομεσιτικού Γραφείου.

Απαιτούμενα προσόντα:
Εμπειρία στον κτηματομεσιτικό κλάδο
Διοικητικές ικανότητες
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση Η/Υ, Office Microsoft (Εxcel, Word, PowerPoint, Publisher), Photoshop, Adobe
Ισχυρές επικοινωνιακές δεξιότητες
Γνωριμίες και δημόσιες σχέσεις
Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου και όγκου δουλειάς
Ικανότητα εποπτείας, συντονισμού ομάδος κτηματομεσιτών

Προσφέρονται:
Μισθός, ασφάλιση και παροχές
Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον και οργάνωση

Στείλτε το βιογραφικό σας στο email: admin@dre.gr.
Κωδικός: A0109121       Δημοσίευση: 13-07-2020

GREECE Athens
Head of Quality Assurance and Customer Service.

One of the top-performing real estate tech companies in the U.K. is hiring the Head of Quality Assurance and Customer Service based in Athens.

Responsibilities:
Run the QACS Department, determine its operational processes, define customer-service standards, ticket resolution protocols.
Recruit, select, onboard, train, assign tasks and coach Member Care Agents, define their working schedule.
Manage and continuously improve the quality management system.
Analyze performance by comparing actions and results to the established Standard Operational Procedures (SOP) and Key Performance Indicators (KPI).
Report deviations and inefficiencies.
Contribute to the improvement of processes and capacity building of employees.
Organize customer surveys including NPS, regularly report the survey results and propose service quality improvement directions.
In coordination with City managers lead landlord relations, prepare work demand letters and supporting materials following applicable standards and undertake to follow up actions.
Control monthly rental payments.

Requirements:
Fluent speaking/writing English.
(5+ years) Experience in Customer Service/Customer relationship.
Experience in Hospitality, or Real Estate or Property Management.
Undergrad College Degree in Business, Communication, P.R. or related field suggested, or equivalent professional experience.
Strong Leader with strategic thinking skills, people management, change management and innovation, persuasion and influencing skills.
Disciplined, Systematic, Entrepreneurial.
Fluent in computer applications.

Client Offers:
Competitive salary +benefits
Stock options of company.
Performance bonuses.
Opportunity for growth

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0109114       Δημοσίευση: 09-07-2020

ALBANIA
Production Manager in Albania

Our client a textile industry established in Albania is currently seeking to hire a Production Manager.

Suitable candidates, textile technologists, chemists or mechanical engineers should have experience of at least 3 years in a leading position in a well-established company. Knowledge of at least one foreign language, human resources and financial management, inventory management, energetic, ambitious, with administrative and organizational skills.

The job holder will have the following job description:
Leads the activities of the production process according to the qualitative and quantitative objectives set by the management.
Participates in the preparation of the plant's annual operating budget.
Management of personnel by assigning tasks to the right people, ensuring their vocational training by participating in the recruitment, evaluation, in accordance with company's procedures.
Organizes the allocation of personnel shifts.
Monitors compliance with the safety rules and quality standards and actively participate in the necessary corrective actions.
Cooperates with supply chain, accounting, distribution and generally every other department involved in the production process pursuing to meet production targets, customer service and cost-efficiency of the unit.
Investigates and proposes new methods of production in-order-to increase the efficiency of the production procedure.
Communicates appropriately with customer representatives to help improve the efficiency of the production process.

Please send your resume by email at cv@hrstrategy.gr mentioning job title.

Hrstrategy Human Resources Management Consultants: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0108973       Δημοσίευση: 02-07-2020

Διοικητικός Υπάλληλος για το Τμήμα Διαγωνισμών / Προσφορών

Εμπορική – Εισαγωγική Εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει διοικητικό υπάλληλο για την στελέχωση του τμήματος δημόσιων διαγωνισμών.

Αρμοδιότητες Θέσης:
- Τήρηση και ενημέρωση των αρχείων επί των εντύπων, εγγράφων και διαδικασιών
- Προετοιμασία των οικονομικών και τεχνικών φακέλων των διαγωνισμών
- Συγκέντρωση και προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων & δικαιολογητικών
- Σύνταξη και υποβολή οικονομικών και τεχνικών προσφορών
- Τήρηση των ισχυόντων διαδικασιών ISO του συστήματος ποιότητας

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου
- Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Άριστη γνώση της Αγγλικής και άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
- Καλή χρήση του προφορικού και γραπτού λόγου
- Γνώση του συστήματος ηλεκτρονικών διαγωνισμών – ΕΣΗΔΗΣ
- Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
- Δίπλωμα οδήγησης

Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.sa.gr365@gmail.com (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ ΔΥ.20).
Κωδικός: A0108922       Δημοσίευση: 30-06-2020

Μηχανολόγος / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Εμπορική – εισαγωγική εταιρεία επιθυμεί να προσλάβει άμεσα ένα άτομο στο τμήμα πωλήσεων της επιχείρησης με την ιδιότητα Μηχανολόγου Μηχανικού.

Αρμοδιότητες Θέσης:
- Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
- Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων
- Προετοιμασία έργων και Project
- Εκπόνηση & παρακολούθηση προσφορών σε διαγωνισμούς προμηθειών Δημοσίου
- Επικοινωνία με προμηθευτές εξωτερικού και εσωτερικού για παραγγελίες

Προφίλ / Προσόντα Υποψηφίου
- Απαραίτητο Πτυχίο Πολυτεχνικής Σχολής – Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
- Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γραπτά & προφορικά
- Επιθυμητή γνώση 2ης ξένης γλώσσας
- Ανεπτυγμένες πωλησιακές δεξιότητες
- Ευελιξία και υψηλός βαθμός προσαρμοστικότητας
- Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και διαχείρισης κρίσεων
- Αυστηρός προσανατολισμός στον στόχο και στην επίτευξη του αποτελέσματος
- Διαπροσωπικά προσόντα, διπλωματία και ικανότητα πειθούς κατά τη διαπραγμάτευση
- Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους
- Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv.sa.gr365@gmail.com (ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ: ΜΗΜ.20).
Κωδικός: A0108924       Δημοσίευση: 30-06-2020

ΑΤΤΙΚΗ Νότια προάστια
Υπεύθυνος έρευνας Φαρμακευτικής Αγοράς.

Φαρμακευτική εταιρεία των Νοτίων προαστίων πελάτης μας επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο/η έρευνας προϊόντων φαρμακευτικής αγοράς.

Περιγραφή θέσης
Χαρτογράφηση των αναγκών της ελληνικής αγοράς για νέα φαρμακευτικά σκευάσματα.
Αναζήτηση στην διεθνή αγορά νέων δραστικών ουσιών ή φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Δημιουργία business plan για την εισαγωγή στην αγορά των νέων σκευασμάτων.
Υπόδειξη των σκευασμάτων που θα έχουν επιτυχή εμπορική πορεία.
Συμμετοχή στην ολοκλήρωση νέων συνεργασιών με οίκους του εξωτερικού.

Προσόντα
- Πτυχίο Φαρμακευτικής, Χημείας, Βιοχημείας, Ιατρικής
- Αγγλικά άριστου επιπέδου
- Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε παρόμοια θέσης φαρμακευτικής εταιρίας

Βιογραφικά σημειώματα, στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε, μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources: εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στελέχη και επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0108716       Δημοσίευση: 24-06-2020

GREECE
National Account Manager – Engineering

Our client a German Industrial company of technical equipment, wishes to hire a National Account Manager based in Greece (any town).

The right incumbents should have:
An industrial or constructions sector commercial background
Holders of a degree in engineering or business administration
Excellent command of English and/or German
Great organizational skills
Good leadership skills to provide support to their team
Experience in a similar position of at east 2 years, while total experience in sales more than 7 years

Job description
Directs the company’s sales function in Greece
Identifies and establishes new business
Organises sales visits to the clients in Greece
Liaises with existing clients
Prepares tenders, proposals and quotations
Provides pre-sales and post-sales support
Negotiates contracts, terms and conditions
Reviews cost and sales performance
Prepares reports and sales literature
Attends trade exhibitions, conferences and meetings in Greece and abroad
Ensures that sales targets are met.
Remuneration
An attractive remuneration package will be offered to the successful applicant.

To apply please send your resume in English (or German), indicating job title at cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources: committed to providing the highest level & finest quality of services to our clients (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0108839       Δημοσίευση: 24-06-2020

Στέλεχος Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων (Project Manager)

Ζητείται άτομο για τη στελέχωση του Τμήματος Υλοποίησης και Διαχείρισης Έργων από την εταιρία Media Suite στην Θεσσαλονίκη, θέση πλήρους απασχόλησης με τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

1. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
2. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ,
3. Πολύ καλή γνώση αγγλικών,
4. Πολύ καλή χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου,
5. Οργάνωση, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και προτεραιοτήτων.

Η θέση αφορά την διαχείριση και υλοποίηση έργων στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες - προμηθευτές, στελέχη πελατών και φορέων, παρουσία όπου απαιτείται κατά την διάρκεια υλοποίησης των έργων.

Επιθυμητή η δυνατότητα ταξιδίων, εσωτερικού και εξωτερικού.

Αποστολή βιογραφικών στο hr@mediasuite.gr.

Κωδικός: A0108586       Δημοσίευση: 11-06-2020

ΑΤΤΙΚΗ Βόρεια προάστια
Βοηθός Υπευθύνου Βάρδιας Παραγωγής - Βόρεια Προάστια Αθήνας.

Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στα βόρεια προάστια της Αθήνας, επιθυμεί να προλάβει Βοηθό Υπευθύνου Βάρδιας Παραγωγής.

Περιγραφή εργασίας:
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής.
Συμμετοχή στην εκκίνηση και λήξη λειτουργίας των μηχανών βιομηχανικής παραγωγής.
Αλλαγή λειτουργίας των παραγωγικών γραμμών αναλόγως προϊόντος.
Έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Καθαρισμός των γραμμών παραγωγής και του χώρου εργασίας.
Η τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Η τήρηση των κανόνων ασφάλειας του ανθρωπίνου δυναμικού της βάρδιας.
Καταγραφή και αναφορών τυχόν προβλημάτων παραγωγής.
Προγραμματίζει και οργανώνει τις θέσεις εργασίας βάσει του ημερησίου προγράμματος παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ.
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας.

Η εταιρία προσφέρει:
Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να στείλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0108559       Δημοσίευση: 09-06-2020

ΑΤΤΙΚΗ Αυλώνας
Βοηθός Υπευθύνου Βάρδιας Παραγωγής - Αυλώνας Αττικής

Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στον Αυλώνα Αττικής, επιθυμεί να προλάβει Βοηθό Υπευθύνου Βάρδιας Παραγωγής.

Περιγραφή εργασίας:
Η θέση αναφέρεται στον Υπεύθυνο Βάρδιας Παραγωγής.
Συμμετοχή στην εκκίνηση και λήξη λειτουργίας των μηχανών βιομηχανικής παραγωγής.
Αλλαγή λειτουργίας των παραγωγικών γραμμών αναλόγως προϊόντος.
Έλεγχος των παραγόμενων προϊόντων σε διάφορες φάσεις της παραγωγικής διαδικασίας.
Καθαρισμός των γραμμών παραγωγής και του χώρου εργασίας.
Η τήρηση του προγράμματος παραγωγής.
Η τήρηση των κανόνων ασφάλειας του ανθρωπίνου δυναμικού της βάρδιας.
Καταγραφή και αναφορών τυχόν προβλημάτων παραγωγής.
Προγραμματίζει και οργανώνει τις θέσεις εργασίας βάσει του ημερησίου προγράμματος παραγωγής.

Απαραίτητα Προσόντα:
Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση.
Γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ.
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο εργασίας.

Η εταιρία προσφέρει:
Ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας.
Δυνατότητες εργασιακής εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Βιογραφικά σημειώματα μπορείτε να στείλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr.

Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής (www.hrstrategy.gr).
Κωδικός: A0108560       Δημοσίευση: 09-06-2020

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2020  proslipsis.gr, All rights reserved