nmathioud for ProslipsisGR - Widget

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 
 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Λογιστές - Φοροτεχνικοί Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

Το Λογιστικό Γραφείο «Στεργενάκη Αντιγόνη και Συνεργάτες» αναζητά Βοηθό Λογιστή.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Απόφοιτος οικονομικής σχολής ΤΕΙ ή ΙΕΚ
• Διετής προϋπηρεσία σε λογιστήριο
• Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία
• Απαραίτητη γνώση χειρισμού MS OFFICE

Θα συνεκτιμηθεί θετικά γνώση του προγράμματος Epsilon Λογιστική Διαχείριση.

Αποστολή Βιογραφικών: sevi_stergenaki@yahoo.gr. Όλα τα βιογραφικά θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Κωδικός: A086138       Δημοσίευση: 18-04-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Καβαλάρι
Ζητείται Bοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία, σε εργοστάσιο πλαστικών υλών στο Καβαλάρι του νομού Θεσσαλονίκης.
Email: chrismarinos@hotmail.com. Τηλ.: 6988385650,.
Κωδικός: A086000       Δημοσίευση: 13-04-2019

ATTIKH Αθήνα
Ζητείται Λογιστής - Λογίστρια από ΝΠΙΔ με μεγάλη προϋπηρεσία σε βιβλία Γ' κατηγορίας και γνώσεις ΕΛΠ. Άμεση πρόσληψη.
Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών.
Αποστολή Βιογραφικών στο biografikont@gmail.com.
Κωδικός: A085984       Δημοσίευση: 12-04-2019

ΑΤΤΙΚΗ Αθήνα
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ
Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.) αποτελεί αυτοδίκαιη εκ του νόμου μετατροπή του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του τ. Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.). Ειδικότερα το Ταμείο, από την έγκριση του καταστατικού και μετά, ήτοι από την 01/03/2013, αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και λειτουργεί ως Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης του Ν. 3029/2002.

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.) αποφάσισε την πρόσληψη ενός (1) λογιστή, για το Γραφείο Λογιστηρίου του Ταμείου, με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ενός (1) έτους με δυνατότητα ανανέωσης, που να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Απαιτούμενα προσόντα:
• Πτυχίο Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. της Ελλάδας στην Λογιστική ή Ελεγκτική ή τα Χρηματοοικονομικά ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τις ελληνικές αρχές
• Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή εμπειρία σε παρόμοια θέση
• Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Γνώση λογιστικών προγραμμάτων και προγραμμάτων μισθοδοσίας (επιθυμητά Business Misthodosia, Winera ERP)
• Κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτέχνη κατηγορίας Α΄ ή Β’ τάξης
• Άριστη χρήση εφαρμογών Microsoft Office και Outlook
• Για τους άντρες υποψηφίους εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
• Συστατικές επιστολές εφόσον υπάρχουν

Επιθυμητές προσωπικές δεξιότητες:
• Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
• Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα δημιουργίας συνεργασιών
• Δυνατότητα παράλληλης ενασχόλησης με πολλαπλά θέματα
• Ικανότητες οργάνωσης
• Διακριτικότητα και εμπιστευτικότητα
• Ευθύνη, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα για εργασία υπό πίεση

Οι κύριες αρμοδιότητες για την θέση αυτή είναι οι κάτωθι:
• Καθημερινή καταχώριση εγγραφών εσόδων και εξόδων (Γ’ βιβλία κατηγορίας)
• Καθημερινός έλεγχος για συμφωνία τραπεζικών λογαριασμών και υπολοίπου ταμείου
• Προετοιμασία και έλεγχος ημερήσιων και μηνιαίων αναφορών για τη Διοίκηση του Ταμείου
• Προετοιμασία και έκδοση μισθοδοσίας
• Συμμετοχή στη προετοιμασία του προϋπολογισμού
• Συνεργασία με όλα τα τμήματα του Ταμείου
• Καθημερινή αρχειοθέτηση
• Λοιπές εργασίες του λογιστηρίου

Η διαδικασία επιλογής υποψηφίου διέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ταμείου (κεφάλαιο Δ άρ. 1.3.β) και τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις που εκεί αναπτύσσονται.

Τρόπος αποστολής/καταληκτική ημερομηνία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο με τίτλο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» αναγράφοντας τα αναλυτικά στοιχεία επικοινωνίας τους. Η προθεσμία υποβολής των βιογραφικών αρχίζει από την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 έως και Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. με τους ακόλουθους τρόπους:
1. Μέσω συστημένης επιστολής στη διεύθυνση:
Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.Ι.Δ.
Χαλκοκονδύλη 56
τ.κ. 104 32 Αθήνα
2. Ιδιοχείρως στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.-Ν.Π.ΙΔ. στον 6ο όροφο στην παραπάνω διεύθυνση και ώρες 08:30π.μ. έως 15:00μ.μ.

Το εμπρόθεσμο της ταχυδρομικής αποστολής κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης.
Βιογραφικά που υποβάλλονται εκπρόθεσμα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου αλλά δεν λαμβάνονται υπόψη.

Διαδικασία Επιλογής
Τα βιογραφικά σημειώματα θα αξιολογηθούν και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη επόμενη φάση αξιολόγησης, θα υποβληθούν σε προσωπική συνέντευξη, για την οποία θα κληθούν με προσωπική πρόσκληση, και θα συνεκτιμηθούν τα τυπικά τους προσόντα για την συνολική αξιολόγησή τους.

Για τυχόν διευκρινήσεις ή ερωτήσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Διοικητικού Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού στα τηλέφωνα 210-5289583 και 210-5289572 καθημερινά από τις 09:00π.μ.-15:00μ.μ. ή τις αποστείλετε ηλεκτρονικά στο dioik@teayfe.gr

Με την υποβολή υποψηφιότητας ο διαγωνιζόμενος συναινεί στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων με αποκλειστικό σκοπό να διερευνηθεί η προοπτική της μελλοντικής επαγγελματικής συνεργασίας με το Ταμείο. Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε υποψηφίου δε διαβιβάζονται σε τρίτους και κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως σήμερα ισχύει.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Κωστούρος
Κωδικός: A085871       Δημοσίευση: 09-04-2019

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Ζητείται Υπεύθυνος -η Λογιστηρίου.

Περιγραφή θέσης
Ανώνυμη Κατασκευαστική εταιρεία ειδικών κατασκευών επίπλων (Οινόφυτα – Βοιωτίας) προτίθεται να προσλάβει άμεσα Υπεύθυνο Λογιστηρίου (θέση πλήρους απασχόλησης).

Απαραίτητα Προσόντα
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα διαθέτει τις ακόλουθες γνώσεις και δεξιότητες:
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής κατεύθυνσης.
• 5 έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες σε οργανωμένο λογιστήριο με βιβλία Γ΄ κατηγορίας , τουλάχιστον 2 σε θέση προϊσταμένου.
• Πολύ καλή γνώση Η/Υ , γνώση περιβάλλοντος ERP , πολύ καλή γνώση προγραμμάτων MS Office.
• Καλή γνώση εργατικού δικαίου , δικαίου ανώνυμων εταιρειών.
• Οργάνωση , διεκπεραίωση και συντονισμός της εύρυθμης λειτουργίας όλων των ενεργειών του λογιστηρίου.

Επιπλέον Δεξιότητες
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικών.
• Ομαδικό πνεύμα.
• Ευελιξία.
• Αποτελεσματική Επικοινωνία.
• Προσαρμοστικότητα.
• Προσοχή στη λεπτομέρεια.
• Εχεμύθεια.

Η Εταιρεία προσφέρει:
• Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας.
• Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
• Περιβάλλον συνεργασίας και υποστήριξης.

Θα προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Βοιωτίας - Εύβοιας.

Υποβολή αιτήσεων: cv@pafos.gr.
Κωδικός: A085844       Δημοσίευση: 09-04-2019

Λογιστής Α' έμπειρος, με οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, ζητείται για πλήρη απασχόληση. Μη καπνιστής, με οικολογική και κοινωνική συνείδηση. Ευπρόσδεκτα και άτομα μεγάλης ηλικίας. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητική αμοιβή.
Βιογραφικά στο e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ.: 6972873974.
Κωδικός: A085736       Δημοσίευση: 05-04-2019

ΑΤΤΙΚΗ Αχαρνές
Εταιρεία παροχής λογιστικών υπηρεσιών ζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλη εμπορική εταιρεία με διπλογραφικό σύστημα τήρησης βιβλίων και έδρα τις Αχαρνές (Μενίδι) Αττικής, υπάλληλο πλήρους απασχόλησης (τμήμα λογιστηρίου - μισθοδοσίας).

Περιγραφή Θέσης
• Συμφωνία προμηθευτών εσωτερικού και εξωτερικού
• Επικοινωνία με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
• Τήρηση προθεσμιών & συντονισμός τμήματος αποθήκης
• Συμφωνία λογαριασμών τραπεζών και καρτών
• Σύνταξη και αποστολή μηνιαίων φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, INTRASTAT, παρακρατούμενων φόρων)
• Καταχωρήσεις παραστατικών (τιμολόγια – έξοδα)
• Άριστη γνώση εργατικής νομοθεσίας (συμβάσεις εργασίας, μερική απασχόληση, ωράρια, αποδοχές, άδειες, εγκυμοσύνες, ασθένειες κλπ) και ασφαλιστικής νομοθεσίας (ΙΚΑ)
• Άριστος χειρισμός ηλεκτρονικού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (αποχωρήσεων, συμβάσεων, πινάκων, καταχώρηση προσλήψεων σε ηλεκτρονική εφαρμογή Υ.Ε.Κ.Α.) & προγράμματος μισθοδοσίας PYLON HRM της EPSILON NET
• Εμπειρία σε θέματα ελέγχων ΣΕΠΕ, ΙΚΑ
• Σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ

Προφίλ Υποψηφίου
• Απαραίτητη αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις
• Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή οικονομικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά)
• Άριστη χρήση Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο e-mail: vtaliadourou@inter-finance.gr.
Κωδικός: A085674       Δημοσίευση: 04-04-2019

ATTICA Kifissia
DIRIGO is a fast growing company, operating in the boutique hospitality & events management sector. We are currently looking for a high-caliber candidate to join our Accounting Department, based in our head offices in Kifissia, Greece. In this role, you will be assisting the team with invoices, payments, and you will provide book-keeping support.

RESPONSIBILITIES
• Maintaining of accounting books and records
• Handling Invoices and preparation of payment instructions
• Communication with our Hotel Controllers
• Liaising with authorities

QUALIFICATIONS & SKILLS
• BSc in Accounting, Finance or Economics
• Excellent command of English Language
• PC Literacy (MS Office)
• Attention to detail
• Organizational skills
• Team player
• Ability to work under pressure and tight deadlines
• Reliable, dedicated work ethic

WHAT WE OFFER
• Friendly environment
• Opportunity to grow your expertise in a fast-changing environment.

Interviews will take place in our headquarters in Kifissia. The candidate would need to be available to start immediately.

If you are interested in this position please reply, by sending us an updated CV in English at the email address career@dirigo.gr.
Κωδικός: A085294       Δημοσίευση: 23-03-2019

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Θέρμη
Ζητείται υπάλληλος πλήρους απασχόλησης με καθήκοντα Βοηθού Λογιστή σε εργοστάσιο κατασκευής ανελκυστήρων στη περιοχή Θέρμης Θεσσαλονίκης.
Επιθυμητά προσόντα: Γνώση Αγγλικών και Λογιστικών Προγραμμάτων ERP (κατά προτίμηση το πρόγραμμα Atlantis Enry).
Email: kalliotislift@yahoo.com. Τηλ.: 2310-466454.
Κωδικός: A085220       Δημοσίευση: 21-03-2019

ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Περιγραφή Θέσης
Κατασκευαστική εταιρεία ειδικών κατασκευών επίπλων (Οινόφυτα - Βοιωτίας) αναζητά Βοηθό Λογιστή για το τμήμα λογιστηρίου.

Απαραίτητα Προσόντα
• Απόφοιτος Λογιστικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ ή ΤΕΙ)
• Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
• Καλή γνώση υπολογιστών – MS Office
• Γνώση ERP Entersoft
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε λογιστήριο διπλογραφικών βιβλίων
• Αξιοπιστία , επικοινωνία , ομαδικότητα

Παροχές
• Πλήρης Απασχόληση
• Μισθός αναλόγως προσόντων
• Συνεχής Εκπαίδευση
• Δυνατότητα απεριόριστης επαγγελματικής εξέλιξης
• Μετακίνηση – Μεταφορά από το νομό Αττικής

Θα προτιμηθούν κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Βοιωτίας - Εύβοιας.

Αποστολή Βιογραφικών: cv@pafos.gr.
Κωδικός: A085200       Δημοσίευση: 20-03-2019

ΑΤΤΙΚΗ Νίκαια
Βοηθός Λογιστή ζητείται από Λογιστικό γραφείο στη Νίκαια, με τουλάχιστον 2ετή προϋπηρεσία.
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση Αγγλικών και η κατοχή δικύκλου.
Αποστείλατε βιογραφικό στο: polatos@otenet.gr.
Κωδικός: A085183       Δημοσίευση: 20-03-2019

ΚΙΛΚΙΣ
Eταιρεία παραγωγής υφασμάτων στην Βιομηχανική περιοχή Νέας Σάντας - Κιλκίς, ζητά να προσλάβει άμεσα Υπάλληλο Γραφείου / Βοηθό Λογιστή.

Απαραίτητα Προσόντα
• Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και βιβλία Γ’ κατηγορίας
• Γνώσεις εμπορική διαχείρισης (τιμολόγηση, καταχωρήσεις, διαχείριση υπολοίπων πελατών, διαχείριση αποθήκης - διακίνηση)
• Γνώση E.R.P. προγραμμάτων ALTEC - Kεφάλαιο και Atlantis
• Άριστη γνώση MS Office
• Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες υποψηφίους)

Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου για την μετάβαση στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στην Βιομηχανική περιοχή Νέας Σάντας - Κιλκίς,.

Η Εταιρεία προσφέρει:
• Μισθό πλήρους απασχόλησης
• Ασφάλεια
• Πενθήμερη, 8ωρη εργασία

Είδος Εργασίας: Πλήρης απασχόληση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό στο email: info@europeknitting.gr.
Κωδικός: A084703       Δημοσίευση: 06-03-2019

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
  

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2018  proslipsis.gr, All rights reserved