nmathioud for ProslipsisGR - Widget
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Aλλα στελέχη Επιστροφή στις κατηγορίες αγγελιών

ΑΤΤΙΚΗ Άλιμος
Η εταιρεία SPECTRAtech ΑΕ με έδρα τον Άλιμο Αττικής, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση Project Engineer.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Επαρκής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
- Ικανότητα συντονισμού ομάδας έργου
- Ικανότητα ολοκλήρωσης έργων εντός αυστηρά προκαθορισμένων χρονικών ορίων
Κύριες αρμοδιότητες:
- Σχεδιασμός, Σύνταξη, Κοστολόγηση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Επίβλεψη οπτικοακουστικών/τεχνικών έργων μέσω καθορισμού, κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών
- Διαμοίραση αρμοδιοτήτων και συντονισμός εμπλεκομένων έργου (κατασκευαστών, προμηθευτών, υπεργολάβων, ομάδας έργου)
- Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
- Επίλυση προβλημάτων
Αποστολή βιογραφικών: cv@spectratech.gr με ΘΕΜΑ: Project Engineer.
Κωδικός: A070196       Δημοσίευση: 04-12-2017

ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Η ΕΤΑΠ Κυκλάδων, Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, ενδιαφέρεται να καταγράψει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για πιθανή μελλοντική συνεργασία με έδρα την Σύρο.

Περιγραφή Θέσεων
Α) Θέση Υπεύθυνου Πόρων και Λειτουργιών.

Συνοπτική Περιγραφή Θέσης:
• Συμμετοχή στην οργάνωση των εργασιών του οργανισμού, σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί από τη Διοίκηση και το θεσμικό / νομικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του, και στη διασφάλιση της ομαλής καθημερινής λειτουργίας όλων των τμημάτων του.
• Διασφάλιση της βέλτιστης κατανομής πόρων (ανθρώπινων και υλικών) με έμφαση στην εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αποδοτικότητας των δράσεων και των λειτουργιών.
• Σύνταξη και παρακολούθηση χρονοδιαγραμμάτων για τη διεκπεραίωση των εργασιών, ανάθεση αυτών σε στελέχη του Φορέα, παρακολούθηση προόδου υλοποίησής τους και διασφάλιση της έγκαιρης και επιτυχούς ολοκλήρωσής τους.
• Εκπροσώπηση του οργανισμού σε συναντήσεις, συνέδρια, ημερίδες, συνεντεύξεις Τύπου.
• Σύνταξη ενημερωτικών σημειωμάτων επί όλων των ανωτέρω δραστηριοτήτων του προς τη Διοίκηση.

Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε αντικείμενα Διοίκησης & Οικονομίας, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Οικονομικών (μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα).
• Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 ετών σε αντίστοιχες θέσεις.
• Άριστες οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, ικανότητες διαχείρισης ομάδων διαφορετικών επιστημονικών εξειδικεύσεων
• Εμπειρία σε κατάρτιση και υλοποίηση προϋπολογισμού συνδεόμενου με τους επιχειρησιακούς στόχους
• Εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων Έργων, Αναπτυξιακών Έργων, Προγραμμάτων Κατάρτισης, Εκδηλώσεων (συνεντεύξεις Τύπου, ημερίδες κλπ.), Εκθέσεων, Επιχειρηματικών Αποστολών.
• Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση διαδικασιών του Δημόσιου Τομέα, ιδιαίτερα σε θέματα που σχετίζονται με την διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
• Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου.
• Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, Δελτίων Τύπου, αναφορών πεπραγμένων, κλπ.
• Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί ανάλογα.
• Άριστη γνώση και εμπειρία στον χειρισμό εφαρμογών διαδικτύου (εφαρμογές web, e-mail, social media) και Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

Β) Θέση Γραμματείας Διοίκησης.

Περιγραφή Θέσης:
• Γραμματειακή και επικοινωνιακή υποστήριξη Διοίκησης.
• Προγραμματισμός και προετοιμασία των καθημερινών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των μετακινήσεων / ταξιδιών των μελών της Διοίκησης, των συναντήσεων και πάσης φύσεως επικοινωνιών τους.
• Συμμετοχή σε συναντήσεις, εφόσον απαιτηθεί.
• Τήρηση πλήρους αρχείου επαφών και ιστορικό συναντήσεων με κάθε τρίτο.
• Διαχείριση αιτημάτων επικοινωνίας όλων των προσώπων / οργανισμών / φορέων με την Διοίκηση.

Προσόντα:
• Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση σε αντικείμενα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας, Marketing, Διαχείρισης Έργων (σχετικοί μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών θα συνεκτιμηθούν ανάλογα).
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχες θέσεις.
• Άριστες οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, θέσπιση και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εργασιών, ευχάριστη προσωπικότητα.
• Ικανότητα διαχείρισης πολλών παράλληλων εργασιών.
• Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου.
• Γνώση και εμπειρία στη διαχείριση σχέσεων με εκπροσώπους του Τύπου.
• Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση άλλων γλωσσών θα εκτιμηθεί ανάλογα.
• Εμπειρία στη συγγραφή κειμένων, Δελτίων Τύπου, αναφορών πεπραγμένων, τήρηση press file κλπ.
• Άριστη γνώση και εμπειρία στον χειρισμό εφαρμογών διαδικτύου (εφαρμογές web, e-mail, social media) και Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
• Δυνατότητα μετακινήσεων εντός και εκτός Ελλάδος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό έως την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edimakop@cycladescc.gr.
Κωδικός: A070115       Δημοσίευση: 30-11-2017

ΑΤΤΙΚΗ Άλιμος
Η εταιρεία SPECTRAtech ΑΕ που εδρεύει στον Άλιμο Ατικής, αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση του Οικονομοτεχνικού Συμβούλου.
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης επιχειρήσεων)
2. Συμβουλευτική εμπειρία σε σύνταξη και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων ΕΣΠΑ & Αναπτυξιακού Νόμου, καθώς και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αρμοδιότητες:
Σχεδιασμός, Σύνταξη, Υποβολή, Διαχείριση και Επίβλεψη αξιολόγησης και υλοποίησης επενδυτικού έργου για προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και ευρύτερου δημοσίου τομέα
Αποστολή βιογραφικών: cv@spectratech.gr με ΘΕΜΑ: Οικονομοτεχνικός Σύμβουλος.
Κωδικός: A069516       Δημοσίευση: 06-11-2017

ΑΤΤΙΚΗ Άλιμος
Η εταιρεία SPECTRAtech ΑΕ με έδρα τον Άλιμο Αττικής αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο για τη θέση Project Engineer.
Απαραίτητα προσόντα:
- Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
- Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
- Επαρκής εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
- Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
- Ικανότητα συντονισμού ομάδας έργου
- Ικανότητα ολοκλήρωσης έργων εντός αυστηρά προκαθορισμένων χρονικών ορίων
Κύριες αρμοδιότητες:
- Σχεδιασμός, Σύνταξη, Κοστολόγηση, Ανάπτυξη, Υλοποίηση και Επίβλεψη οπτικοακουστικών/τεχνικών έργων μέσω καθορισμού, κατάλληλης οργάνωσης και διαχείρισης των απαιτήσεων αυτών
- Διαμοίραση αρμοδιοτήτων και συντονισμός εμπλεκομένων έργου (κατασκευαστών, προμηθευτών, υπεργολάβων, ομάδας έργου)
- Τήρηση αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων
- Επίλυση προβλημάτων
Αποστολή βιογραφικών: cv@spectratech.gr, με θέμα: Project Engineer.
Κωδικός: A069525       Δημοσίευση: 06-11-2017

     Σελίδα:      

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας
 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, Tηλ: 213-0142306, mail: info@proslipsis.gr
©  2004-2017  proslipsis.gr, All rights reserved