ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Επιστολές Επιστροφή    
Επιστολή: Να τροποποιηθούν οι πίνακες κατάταξης του υπουργείου Οικονομικών 23/11/09


Αθήνα 23.11.2009, 14:54
Το κείμενο ένστασης που υπέβαλε στο ΑΣΕΠ, ζητώντας την τροποποίηση του πίνακα διοριστέων της προκήρυξης 1Γ/2008 (υπουργείο Οικονομικών), παραθέτει αναγνώστριά μας σε επιστολή που μας απέστειλε. 

Γράφει:

Σας παραθέτω την ένσταση που υπέβαλα στο ΑΣΕΠ και την οποία επίσης θα αποστείλω στο Υπουργείο Οικονομικών, σε μια προσπάθεια να παρακινήσω όσο το δυνατόν περισσότερους υποψηφίους της 1Γ/2008 προκήρυξης να εναντιωθούν στην κατάφωρα άδικη πρόσληψη στις καίριες θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών ατόμων που σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα:

ΠΡΟΣ
Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού

ΕΝΣΤΑΣΗ
Της Μ. Χ.

ΚΑΤΑ
1) Του από 05.11.2009 αναρτηθέντος προσωρινού ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ και ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση θέσεων του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (Προκήρυξη 1Γ/2008 – ΦΕΚ 461/11.09.2008) και
2) Του Ελληνικού Δημοσίου, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών και τον Υπουργό Μακεδονίας-Θράκης.
Βόλος 16 Νοεμβρίου 2009

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2008 δημοσιεύθηκε  η υπ’ αριθμόν 1Γ/2008 (ΦΕΚ 461/11.09.2008) Προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση συνολικά οκτακοσίων εβδομήντα επτά (877) θέσεων τακτικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών  και του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης ως ακολούθως: Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), πεντακόσιες σαράντα πέντε (545) θέσεις. Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), διακόσιες τρεις (203) θέσεις. Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εκατόν είκοσι εννέα (129) θέσεις.

Για τη συμμετοχή μου ως υποψήφια για τις θέσεις της ως άνω Α’ κατηγορίας (ΠΕ) υπέβαλα εμπροθέσμως -έως και την 24η Οκτωβρίου 2008- αίτηση που συντάχθηκε σε ειδικό έντυπο του ΑΣΕΠ.

Η διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων τελικά έλαβε χώρα, μετά από αρκετές καθυστερήσεις, την 4η και 5η Απριλίου 2009 και ειδικότερα στις 04.04.2009 οι υποψήφιοι εξεταστήκαμε στα μαθήματα 1.2. Δημόσιο Δίκαιο, 1.3. Ιδιωτικό Δίκαιο, 1.1. Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου και 1.6. Δημόσια Οικονομική και Δημοσιονομικό Δίκαιο, ενώ στις 05.04.2009 στα μαθήματα 1.4. Οικονομική και 1.5. Λογιστική.

Μετά τον έλεγχο από τον Α.Σ.Ε.Π. της πληρότητας και ορθότητας των στοιχείων που δηλώθηκαν από εμένα και τους υπόλοιπους υποψηφίους και που αποτελούν τις τυπικές προϋποθέσεις για την πρόσληψη σε θέση της ως άνω κατηγορίας και έπειτα από την διόρθωση και βαθμολόγηση της γραπτής εξέτασης της 4ης και 5ης Απριλίου 2009 αναρτήθηκε, στις 5 Νοεμβρίου 2009, ο προσωρινός ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ των υποψηφίων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ο αντίστοιχος ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ.

Τον ως άνω πίνακα προσβάλλω µε την παρούσα ένστασή µου για τους παρακάτω ορθούς, νόμιμους και βάσιμους λόγους:

- Επειδή στην υπ’ αριθμ. 1Γ/2008 Προκήρυξη και ειδικότερα στο Κεφάλαιο Γ’ αυτής που φέρει τον τίτλο «ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ», ορίζεται μεταξύ άλλων ότι: «… Βαθμός της γραπτής εξέτασης του κάθε υποψηφίου είναι ο σταθμισμένος μέσος όρος των βαθμών όλων των μαθημάτων, λαμβανομένων υπόψη και των συντελεστών βαρύτητας του κάθε μαθήματος. Διοριστέοι είναι τόσοι υποψήφιοι όσοι και οι αντίστοιχες προκηρυσσόμενες θέσεις, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης».

- Επειδή σύμφωνα με τον προσβαλλόμενο αναλυτικό ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ η τελική συνολική βαθμολογία μου (με τις προσαυξήσεις) είναι 76,1 σε κλίμακα βαθμολογίας 1-100 για την ομάδα 1 και 77,76 για την ομάδα 2, βάσει της οποίας εσφαλμένα έχω λάβει την 721η θέση στη γενική σειρά κατάταξης μεταξύ των λοιπών υποψηφίων για την ομάδα 1 και την 73η θέση για την ομάδα 2, με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από τον Πίνακα Διοριστέων. Ειδικότερα, η αναλυτική βαθμολογία μου σύμφωνα με τον προσβαλλόμενο Πίνακα Κατάταξης είναι η εξής: Μάθημα 1 (Λογιστική) 48,33 – Μάθημα 2 (Δημόσια Οικονομική) 78,75 – Μάθημα 3 (Λεκτικές Δεξιότητες και Κατανόηση Κειμένου) 79,17 – Μάθημα 4 (Δημόσιο Δίκαιο) 61,54 – Μάθημα 5 (Ιδιωτικό Δίκαιο) 90,63 – Μάθημα 6 (Οικονομική) 83,33, από την οποία προκύπτει ως βαθμός γραπτής εξέτασης 71,1 για την ομάδα 1 και 72,76 για την ομάδα 2, επιπλέον των προσαυξήσεων (2,5 μονάδες από τον βαθμό τίτλου σπουδών και 2,5 μονάδες από τους μήνες εμπειρίας) και συνολικά 76,1 και 77,76 αντίστοιχα.

- Επειδή πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι μετά τον γραπτό διαγωνισμό της 4ης και 5ης Απριλίου 2009 δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ στις 09.04.2009 οι υποτιθέμενες ορθές απαντήσεις, οι οποίες όμως αποδείχθηκαν λανθασμένες προκαλώντας την αντίδραση των υποψηφίων, πολλοί εκ των οποίων απηύθυναν στο ΑΣΕΠ -τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail- αίτημα προκειμένου το τελευταίο να προβεί σε διόρθωση των ‘ορθών’ απαντήσεων.

- Επειδή το ΑΣΕΠ, με νεότερη ανακοίνωσή του στις 16 Απριλίου 2009, προέβη σε διόρθωση μόνο κάποιων εκ των λανθασμένων απαντήσεων του γραπτού διαγωνισμού, απογοητεύοντας και πάλι τους υποψηφίους. Ειδικότερα, η διόρθωση αφορούσε μόλις δύο ερωτήσεις στο μάθημα ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ, ενώ οι υπόλοιπες απαντήσεις που εσφαλμένα δημοσιεύθηκαν από το ΑΣΕΠ ως ορθές, έμειναν ως έχει. Ενδεικτικά αναφέρω την με αριθμό 77 ερώτηση στο μάθημα ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: «Μονοπρόσωπη κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να συσταθεί: α )μόνο στην περίπτωση της ΑΕ, β) μόνο στην περίπτωση της ΕΠΕ, γ) στις περιπτώσεις της ΑΕ και της ΕΠΕ, δ) μόνο κατόπιν άδειας Εμπορικού Επιμελητηρίου», όπου σύμφωνα με τις απαντήσεις που εξέδωσε το ΑΣΕΠ ορθή επιλογή είναι η γ, ενώ στην πραγματικότητα ορθή επιλογή είναι αδιαμφισβήτητα η β, καθώς σύμφωνα με τους νόμους του Εμπορικού Δικαίου η ίδρυση Α.Ε. πάσχει ακυρότητα σε περίπτωση που ο αριθμός των ιδρυτών της είναι κατώτερος από δύο. Απαγορεύεται επομένως να συσταθεί Α.Ε. από ένα μόνο πρόσωπο, δηλαδή δεν γίνεται να ιδρυθεί εξ αρχής μονοπρόσωπη Α.Ε., ενώ αντίθετα επιτρέπεται η ίδρυση μονοπρόσωπης Ε.Π.Ε.. Επιτρέπεται όμως κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Α.Ε. να μείνει μόνο ένας μέτοχος.

- Επειδή στις έντονες διαμαρτυρίες των υποψηφίων που προκάλεσε με τη σειρά της η από 16.04.09 ανακοίνωση, το ΑΣΕΠ απαντούσε πως δεν ήταν δυνατό να προβεί σε επιπλέον διορθώσεις για το λόγο ότι δήθεν είχε ήδη ξεκινήσει η βαθμολόγηση των γραπτών βάσει των δημοσιευμένων ‘ορθών’ απαντήσεων, κάτι που στη συνέχεια αποδείχθηκε καθ’ όλα ψευδές αφού από τότε χρειάστηκε να περάσουν επτά μήνες (!) έως ότου εκδοθούν τελικά τα προσωρινά αποτελέσματα κατηγορίας ΠΕ, γεγονός αδιανόητο δεδομένου ότι η εξέταση έγινε αποκλειστικά με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών και η βαθμολόγηση υποτίθεται ότι έγινε με τον τρόπο που ορίζεται στο Κεφάλαιο Γ’ της υπ’ αριθμ. 1Γ/2008 Προκήρυξης, ήτοι «……με ηλεκτρονική ανάγνωση των απαντητικών φύλλων μέσω οπτικοηλεκτρονικού σαρωτή (scanner-OMR) με βάση τις προκαθορισμένες, από την Κεντρική Επιτροπή, ορθές απαντήσεις.».

- Επειδή, σε αντίθεση με τις ψευδείς εξαγγελίες του ΑΣΕΠ προς τους αγανακτισμένους υποψηφίους περί έναρξης της διαδικασίας βαθμολόγησης, που μόνο σκοπό είχαν την έντεχνη και δήθεν δικαιολογημένη απόρριψη των αιτημάτων μας περί διόρθωσης των ορθών απαντήσεων του γραπτού διαγωνισμού, οι εφημερίδες δημοσίευαν ότι: «Από τέλος Ιουλίου αναμένεται να αρχίσει το αρμόδιο τμήμα του ΑΣΕΠ να ασχολείται «σοβαρά» με το σκανάρισμα των γραπτών για τις 877 θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών, διότι τουλάχιστον μέχρι τα τέλη Ιουνίου το βάρος έχει δοθεί στα γραπτά των εκπαιδευτικών της 2Κ και 3Κ. Τώρα, αν λάβουμε υπόψη μας και τον νέο διαγωνισμό των εκπαιδευτικών για τις τεχνικές ειδικότητες, μάλλον η διαδικασία πάει πιο πίσω. Ωστόσο, από το ΑΣΕΠ μας πληροφόρησαν πως τα πρώτα αποτελέσματα του πρώτου διαγωνισμού των εκπαιδευτικών θα αρχίσουν να ανακοινώνονται από τις 15 Ιουνίου και μετά.» (Άρθρο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ-ένθετο ΕΡΓΑΣΙΑ με τίτλο "Αποτελέσματα εφοριακών-εκπαιδευτικών", 11 Μαΐου 2009).

- Επειδή στις 14.10.2009 και ενώ ακόμα εκκρεμούσε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατηγορίας ΠΕ, η εφημερίδα ΕΘΝΟΣ – ένθετο ΕΡΓΑΣΙΑ δημοσίευσε το παρακάτω άρθρο, το οποίο σας παραθέτω αυτολεξεί:
«Το χρονοδιάγραμμα για τα αποτελέσματα εφοριακών
Στην τελική ευθεία φτάνει η διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών και της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του διαγωνισμού για τις 877 θέσεις σε Εφορίες, τελωνεία και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Μέχρι 15 Οκτωβρίου αναμένεται να ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα της κατηγορίας ΤΕ και τέλος του μήνα, το αργότερο μέχρι αρχές Νοεμβρίου, τα οριστικά της κατηγορίας ΔΕ, καθώς και τα προσωρινά της ΠΕ.
Ο διαγωνισμός είχε διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Απριλίου και το ΑΣΕΠ τον Ιούνιο εκτιμούσε ότι μέχρι 15 Αυγούστου θα είχε ολοκληρώσει τις διαδικασίες βαθμολόγησης των απαντήσεων. Ωστόσο μέχρι σήμερα ήδη έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα προσωρινά αποτελέσματα για τις κατηγορίες Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενώ απομένουν μόνο της ΠΕ.
Για τις δύο πρώτες κατηγορίες εκπαίδευσης, και κυρίως για την Τεχνολογική, οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν ήταν πάρα πολλές και στις περισσότερες οι υποψήφιοι είχαν δίκιο. Επρόκειτο για λάθη στη συμπλήρωση στοιχείων, στο έντυπο των ερωτήσεων όπου σε αντιστοιχία με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό υπήρχαν διαφορές. Στα απαντητικά φύλλα συμπλήρωναν με διαφορετικό τρόπο στα τετραγωνάκια, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη βαθμολόγηση των απαντήσεων και πολλές φορές άδικα. Υπήρχαν κι άλλα μικροπροβλήματα, τα οποία αθροιστικά δημιούργησαν τις καθυστερήσεις. Αναφέρουμε ότι τέτοιου είδους προβλήματα στη κατηγορία ΠΕ παρουσιάζουν πάνω από 700 γραπτά.
Το θέμα πλέον αποφασίστηκε να αντιμετωπιστεί από την Ολομέλεια του ΑΣΕΠ, το οποίο θα συνεδριάσει από μέρα σε μέρα και πάντως πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω προβλήματα, καθυστερήσεις και αδικίες σε βάρος των υποψηφίων».

- Επειδή σε γενικές γραμμές η με αριθμό 1Γ/2008 Προκήρυξη «πέρασε από σαράντα κύματα», με το Υπουργείο Οικονομικών να προσπαθεί να βρει τρόπους, εκτός των άλλων, οι υποψήφιοι να περάσουμε και από συνέντευξη, καθώς και να επιβάλει κριτήρια τα οποία δεν προβλέπονται από τον νόμο.

- Επειδή τελικά το ΑΣΕΠ και το Υπουργείο Οικονομικών χρειάστηκαν περισσότερους από τριάντα μήνες για να πραγματοποιήσουν τον γραπτό διαγωνισμό για τις 877 θέσεις εφοριακών, τελωνειακών και δημοσιονομικών, και θα χρειαστούν μερικοί ακόμα για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και να προσληφθούν τελικά οι επιτυχόντες.

- Επειδή όλα τα παραπάνω έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των υποψηφίων στις "αδιάβλητες" διαδικασίες πρόσληψης που κατά τα άλλα υπόσχονται το ΑΣΕΠ και η μέθοδος του γραπτού διαγωνισμού.

- Επειδή επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση όπως τροποποιηθεί ο από 5 Νοεμβρίου 2009 αναρτηθείς Πίνακας Κατάταξης των υποψηφίων για τις θέσεις ΠΕ και ο Πίνακας Διοριστέων που προέκυψε από αυτόν, αφού είναι καθ’ όλα εσφαλμένος και παράνομος, καθώς δεν έγινε βάσει των απαιτούμενων από την σχετική Υπουργική Απόφαση ειδικών προσόντων και δικαιολογητικών. Ειδικότερα:
Επειδή τρεις στις δέκα θέσεις που προκηρύχθηκαν με την με αριθμό 1Γ/2008 Προκήρυξη προορίζονται για πολύτεκνους, τρίτεκνους, ομογενείς και παλιννοστούντες Ποντίους, εφόσον βεβαίως πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη. Συγκεκριμένα, από το σύνολο των 877 θέσεων (ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) οι 272 είναι ειδικές θέσεις, οι οποίες κατανέμονται: Σε πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων 175. Σε τρίτεκνους και τέκνα τριτέκνων, εφόσον πληρούν το όριο ηλικίας, 87. Σε ομογενείς του Ν. 2790 πέντε (5) θέσεις. Σε παλιννοστούντες Ποντίους πέντε (5) θέσεις.
Αναλυτικά δε, οι ειδικές θέσεις ανά κατηγορία είναι οι εξής:
Πολύτεκνοι
• ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 7
• ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 10
• ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 1
• ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 15
• ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 3
• ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 13
• ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 1
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 78
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 12
• ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 23
• ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 10
• ΤΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 2
Τρίτεκνοι
• ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 4
• ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 6
• ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 7
• ΠΕ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ 7
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 40
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ 5
• ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 13
• ΤΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 5
Παλιννοστούντες Πόντιοι
• ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 1
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 3
• ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 1
Ομογενείς Ν. 2790/2000
• ΔΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 1
• ΠΕ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 3
• ΠΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ 1

- Επειδή, σύμφωνα με ανακοίνωση του ίδιου του Υπουργείου Οικονομικών (εφημερίδα ΕΘΝΟΣ 16/9/2009), οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν για να περιληφθούν στους ειδικούς πίνακες διοριστέων είναι οι ακόλουθες:
1. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συνυποβάλουν με την αίτησή τους τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται για την απόδειξη της ιδιότητάς τους και
2. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να λάβουν στον γραπτό διαγωνισμό το κατώτατο όριο βαθμολογίας, δηλαδή τη βάση.

- Επειδή η βαθμολογία σε όλους τους γραπτούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ ανάγεται σε κλίμακα 1-100, ως βάση δε, θεωρείται ανέκαθεν η συγκέντρωση 60 μονάδων στη συνολική βαθμολογία, ενώ δεν νοείται επιτυχών σε γραπτό διαγωνισμό υποψήφιος ο οποίος δεν έχει λάβει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με 50 μονάδες (μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων).

- Επειδή σύμφωνα με τον από 5 Νοεμβρίου 2009 ενιαίο Πίνακα Διοριστέων ΠΕ εσφαλμένα έχουν κριθεί ως διοριστέοι σε κάποιες από τις ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενες ειδικές θέσεις, υποψήφιοι οι οποίοι σε καμία περίπτωση δεν πληρούν την ως άνω δεύτερη προϋπόθεση, καθώς όχι μόνο δεν έχουν συγκεντρώσει τελικό βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο των 60 μονάδων, αλλά αρκετοί εξ αυτών δεν έχουν καν λάβει στον γραπτό διαγωνισμό την ελάχιστη βαθμολογία των 50 μονάδων! Ειδικότερα αναφέρω με αλφαβητική σειρά τους παρακάτω: (για την ομάδα 1)
Α. Δ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,04 και τελικό βαθμό 55,42 μονάδες
Α.  Β. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 48,95 και τελικό βαθμό 56,06 μονάδες
Α. Α. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,5 και τελικό βαθμό 55,7 μονάδες
Α. Μ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 43,38 και τελικό βαθμό 46,63 μονάδες
Α.  Ε. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,21 και τελικό βαθμό 56,97 μονάδες
Α. Δ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 52,57 και τελικό βαθμό 53,41 μονάδες
Α. Μ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 41,65 και τελικό βαθμό 48,88 μονάδες
Γ. Π. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 38,07 και τελικό βαθμό 39,6 μονάδες
Γ. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 44,05 και τελικό βαθμό 48,53 μονάδες
Γ. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 58,8 και τελικό βαθμό 59,94 μονάδες
Γ. Δ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 49,62 και τελικό βαθμό 54,4 μονάδες
Γ. Μ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 55,74 και τελικό βαθμό 58,81 μονάδες
Γ. Ε. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 57,55 και τελικό βαθμό 59,55 μονάδες
Δ. Ν. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 49,74 και τελικό βαθμό 56,76 μονάδες
Ζ. Θ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 57,7 και τελικό βαθμό 59,34 μονάδες
Ζ. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 39,74 και τελικό βαθμό 51,06 μονάδες
Κ. Ε. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,84 και τελικό βαθμό 56,5 μονάδες
Κ. Μ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,95 και τελικό βαθμό 59,09 μονάδες
Κ. Μ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 33,81 και τελικό βαθμό 43,58 μονάδες
Κ. Μ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 40,52 και τελικό βαθμό 43,58 μονάδες
Κ. Κ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 51,41 και τελικό βαθμό 59,59 μονάδες
Κ. Α. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 56,55 και τελικό βαθμό 59,66 μονάδες
Κ. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 44,37 και τελικό βαθμό 47,01 μονάδες
Κ. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 51,25 και τελικό βαθμό 56,32 μονάδες
Κ. Σ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,36 και τελικό βαθμό 56,58 μονάδες
Λ. Δ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,59 και τελικό βαθμό 58,09 μονάδες
Λ. Ο. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 52,76 και τελικό βαθμό 54,95 μονάδες
Μ. Ι. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,79 και τελικό βαθμό 56,48 μονάδες
Μ. Ι. (ΠΑΛ) με βαθμολογία γραπτού 51,56 και τελικό βαθμό 54,97 μονάδες
Μ.  Μ. Γ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 40,19 και τελικό βαθμό 41,69 μονάδες
Μ. Τ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 42,98 και τελικό βαθμό 45,26 μονάδες
Μ. Σ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,01 και τελικό βαθμό 58,39 μονάδες
Μ. Θ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 46,94 και τελικό βαθμό 52,23 μονάδες
Μ. Ε. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 47,06 και τελικό βαθμό 53,56 μονάδες
Μ. - Μ. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 42,32 και τελικό βαθμό 44,43 μονάδες
Μ. Π. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 47,57 και τελικό βαθμό 53,07 μονάδες
Ν. Ε. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 35,8 και τελικό βαθμό 41,32 μονάδες
Ν. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 35,31 και τελικό βαθμό 37,05 μονάδες
Ν. Δ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,03 και τελικό βαθμό 57 μονάδες
Ν. Π. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 55,19 και τελικό βαθμό 55,86 μονάδες
Π. Μ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,41 και τελικό βαθμό 55,83 μονάδες
Π. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 33,2 και τελικό βαθμό 36,83 μονάδες
Π. Φ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 36,79 και τελικό βαθμό 43,72 μονάδες
Π. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 44,79 και τελικό βαθμό 47,31 μονάδες
Π. Χ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 57,09 και τελικό βαθμό 59,81 μονάδες
Π. Α. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,53 και τελικό βαθμό 56,94 μονάδες
Π. Χ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,32 και τελικό βαθμό 59,26 μονάδες
Π. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 53,69 και τελικό βαθμό 59,62 μονάδες
Ρ. Δ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 55,16 και τελικό βαθμό 56,33 μονάδες
Σ. Π. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 34,69 και τελικό βαθμό 37,81 μονάδες
Σ. Λ. (ΟΜΟ) με βαθμολογία γραπτού 51,57 και τελικό βαθμό 54,9 μονάδες
Σ. Β. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 50,16 και τελικό βαθμό 58,79 μονάδες
Σ. Ε. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,81 και τελικό βαθμό 56,62 μονάδες
Σ. Μ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 55,49 και τελικό βαθμό 59,04 μονάδες
Σ. Α. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 33,07 και τελικό βαθμό 37,55 μονάδες
Σ. Α. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 56,99 και τελικό βαθμό 59,51 μονάδες
Τ. Β. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 56,87 και τελικό βαθμό 58,94 μονάδες
Τ. Κ. (ΟΜΟ) με βαθμολογία γραπτού 43,86 και τελικό βαθμό 47,77 μονάδες
Τ. Γ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 41,99 και τελικό βαθμό 44,09 μονάδες
Τ. Δ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 52,14 και τελικό βαθμό 54,28 μονάδες
Τ. Ν. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 56,25 και τελικό βαθμό 57,57 μονάδες
Τ. Χ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 54,81 και τελικό βαθμό 59,28 μονάδες
Φ. Ζ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 39,73 και τελικό βαθμό 62,14 μονάδες
Φ. Δ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,78 και τελικό βαθμό 58,42 μονάδες
Φ. Σ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,49 και τελικό βαθμό 56,71 μονάδες
Φ. Σ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 53,84 και τελικό βαθμό 55,37 μονάδες
Χ. Β. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 56,54 και τελικό βαθμό 59,6 μονάδες
Χ. Σ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 41,87 και τελικό βαθμό 47,97 μονάδες
Χ. Α. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 52,9 και τελικό βαθμό 59,2 μονάδες
Χ. Φ. (ΠΟΛ) με βαθμολογία γραπτού 55,86 και τελικό βαθμό 59,96 μονάδες
Ψ. Κ. (ΤΡΙ) με βαθμολογία γραπτού 50,14 και τελικό βαθμό 54,71 μονάδες

- Επειδή, η με αριθμό 1Γ/2008 Προκήρυξη ορίζει με σαφήνεια ότι: «Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι ειδικές θέσεις που προβλέπονται για πολύτεκνους, τέκνα πολυτέκνων, γονείς με τρία τέκνα, τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, παλιννοστούντες ποντίους ομογενείς και παλιννοστούντες ομογενείς του ν. 2790/2000, από υποψηφίους των αντίστοιχων κατηγοριών, οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν από υποψηφίους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, εφόσον έχουν υποβάλει σχετική αίτηση συμμετοχής για τους αντίστοιχους κλάδους.»

- Επειδή από τα παραπάνω σαφώς προκύπτει ότι ο από 5 Νοεμβρίου 2009 αναρτηθείς Πίνακας Διοριστέων σύμφωνα με τον οποίο κρίθηκαν διοριστέοι οι παραπάνω αναφερόμενοι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών για τις θέσεις της κατηγορίας ΠΕ είναι εσφαλμένος και παράνομος, καθώς δεν έγινε βάσει των απαιτούμενων ειδικών προσόντων και ως εκ τούτου πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε οι ανωτέρω υποψήφιοι να αντικατασταθούν στις θέσεις που κατέλαβαν από άλλους υποψήφιους που δεν έχουν τις ιδιότητες αυτές, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης.

- Επειδή από την βαθμολογία μου, όπως αναλύεται παραπάνω, επιπλέον των γενικών τυπικών και πρόσθετων προσόντων διορισμού μου και των μονάδων εμπειρίας μου προκύπτει ότι πληρώ όλες τις προϋποθέσεις για την κάλυψη των επιδιωκόμενων θέσεων, έπρεπε επομένως να συμπεριληφθώ στον ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ.

- Επειδή, δεδομένων των προσόντων μου και της υψηλής βαθμολογίας μου στον γραπτό διαγωνισμό, ο αποκλεισμός μου από τον Πίνακα Διοριστέων και η επιλογή ως διοριστέων υποψηφίων με βαθμολογία που δεν ξεπερνά τις 35 μονάδες, καταστρατηγεί κάθε έννοια δικαιοσύνης και αξιοκρατίας!

- Επειδή αξίζει να σημειωθεί πως το Υπουργείο Εσωτερικών πλέον κατευθύνεται προς την  κατάργηση των ειδικών πινάκων για τους πολύτεκνους, τρίτεκνους και παλλινοστούντες ομογενείς, γεγονός που αποσκοπεί ακριβώς στην τόνωση της εμπιστοσύνης των υποψηφίων στο θεσμό των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ στο Δημόσιο και τους φορείς που αυτό εποπτεύει.

- Επειδή έχω έννομο συμφέρον όπως προσβάλλω τον από 5 Νοεμβρίου 2009 ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ, σύμφωνα με τον οποίο εσφαλμένα κατέλαβα την 721η θέση στη σειρά κατάταξης με αποτέλεσμα τον αποκλεισμό μου από τους διοριστέους, και την αντίστοιχη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ.

- Επειδή η ορθή επανεξέταση των προσόντων των υποψηφίων που έλαβαν σειρά κατάταξης προηγούμενη της δικής μου και η λήψη υπόψη όλων των προαναφερόμενων στοιχείων οδηγεί στο ότι υφίστανται στο πρόσωπό μου  οι τυπικές, αλλά και ουσιαστικές προϋποθέσεις για την πρόσληψή μου σε μία εκ των επιδιωκόμενων θέσεων κατηγορίας ΠΕ. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο από 05.11.2009 αναρτηθείς Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων της ως άνω κατηγορίας και ο βάσει αυτού ενιαίος Πίνακας Διοριστέων είναι µη νόμιμος και ως εκ τούτου πρέπει να τροποποιηθεί.

- Επειδή η παρούσα ένστασή μου είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου

ΖΗΤΩ
- Να γίνει δεκτή η ένστασή μου ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή και
- Να τροποποιηθεί ο από 05.11.2009 αναρτηθείς Πίνακας Κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΠΕ και ο βάσει αυτού ενιαίος Πίνακας Διοριστέων και
- Να συμπεριληφθώ στην Κατάσταση Διοριστέων.

Η ενιστάμενη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved