ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιδότηση επιχειρήσεων για πρόσληψη 7.800 ανέργων (3/11/05)


Αθήνα 3.11.2005, 23:10
Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις επιδοτούνται προκειμένου να προσλάβουν συνολικά 7.800 ανέργους.

Τα παραπάνω προβλέπει πρόγραμμα του υπουργείου Απασχόλησης, που θα υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ το αμέσως προσεχές διάστημα και μετά την έκδοση σχετικής πρόσκλησης.

Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 24 μήνες και σε αυτό θα μπορούν να ενταχθούν απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας έως 30 ετών. Οι δύο πρώτοι μήνες θα αφορούν στην εργασιακή προσαρμογή και την εξοικείωση των ανέργων με το εργασιακό περιβάλλον, με το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους ωραρίου να ανέρχεται στα 22 ευρώ την ημέρα. Οι επόμενοι 19 μήνες αφορούν στην επιχορηγούμενη απασχόληση των ανέργων, με το ύψος της επιδότησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης να ανέρχεται στα 14 ευρώ την ημέρα για τους κοινούς ανέργους και στα 18 ευρώ την ημέρα για τους μακροχρόνια ανέργους. Οι τελευταίοι 3 μήνες θα αφορούν στην υποχρέωση της διατήρησης της θέσης εργασίας, χωρίς επιδότηση. Όσοι άνεργοι εντάσσονται στο πρόγραμμα, θα συνάπτουν σχέση εργασίας από την πρώτη μέρα της απασχόλησης τους στην επιχείρηση που θα τους επιλέξει.
Υπενθυμίζεται ότι μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ τουλάχιστον 6 μήνες και έχουν ηλικία έως 25 έτη, καθώς και οι εγγεγραμμένοι τουλάχιστον επί 12 μήνες, ηλικίας 25 ετών και άνω.

Δικαιούχοι
Στο προγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι οι άνεργοι νέοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τις επιχειρήσεις και πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Κατεξαίρεση, δικαιούχοι του προγράμματος είναι και άνεργες γυναίκες, μητέρες ανήλικων τέκνων, ηλικίας έως 35 ετών.
Από το σύνολο των θέσεων ποσοστό 60% θα καλυφθεί από γυναίκες και 40% από άνδρες, ενώ τουλάχιστον 67% θα καλυφθεί από άνεργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Οι παραπάνω δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει :
- Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, και να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., την ημερομηνία δημοσίευσης (σε ΦΕΚ) του προγράμματος.
- Να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης τους.
- Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.
- Οι πτυχιούχοι σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ.
- Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, εντάσσονται αυτές που συγκεντρώνουν τις εξής προϋποθέσεις:
- Δημιουργούν θέση εργασίας, η οποία αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της, σε σχέση με το μέσο όρο των τελευταίων 12 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης. Η μερική και εποχική απασχόληση υπολογίζονται στην καθαρή αύξηση και ισοδυναμούν με κλάσμα ετήσιων μονάδων εργασίας.
Στην περίπτωση που η πρόσληψη δεν αντιπροσωπεύει καθαρή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της επιχείρησης, αλλά αφορά σε πλήρωση κενής θέσης που δημιουργήθηκε από α) οικειοθελή αποχώρηση, β) συνταξιοδότηση λόγω ηλικίας, γ) οικειοθελή μείωση του χρόνου εργασίας και δ) καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά από μήνυση για αξιόποινη πράξη, η υπαγωγή στο πρόγραμμα είναι δυνατή εφόσον προσληφθεί άνεργος σε μειονεκτική θέση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες μητέρες).
- Δεν έχουν συμμετάσχει σε κανένα άλλο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης ή απόκτησης εργασιακής εμπειρίας του ΟΑΕΔ, το οποίο προκηρύχθηκε εντός του 2005.
- Το απασχολούμενο προσωπικό τους (κατά την ημέρα εκδήλωσης του ενδιαφέροντος υπαγωγής στο νέο ειδικό πρόγραμμα) δεν υπερβαίνει τα 50 άτομα.

Κάθε επιχείρηση μπορεί να απασχολήσει:
- Έναν άνεργο, εάν δεν απασχολεί άλλο προσωπικό.
- Εως 2 ανέργους, εάν απασχολούν προσωπικό από 1 έως 9 άτομα.
- Επιχειρήσεις με προσωπικό από 10 έως 50 άτομα, μπορούν να απασχολήσουν αριθμό ανέργων που ανέρχεται μέχρι και το 20% της μέσης απασχόλησης που παρουσίαζαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Διαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην υπηρεσία Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που ανήκουν (ή στην υπηρεσία όπου ανήκει στην έδρα της, όταν διατηρούν υποκαταστήματα) μετά την έκδοση της εγκυκλίου από τον ΟΑΕΔ, με την οποία θα ορίζεται η ημερομηνία έναρξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στο σύνολο τους, οι λεπτομέρειες υλοποίησης του προγράμματος. Στην αίτηση θα περιγράφεται επαρκώς το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό προφίλ των θέσεων εργασίας που προσφέρουν, προκειμένου η υπηρεσία να προτείνει τον κατάλληλο άνεργο νέο.

Για την υποβολή των αιτήσεων δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, καθώς το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προβλεπόμενου αριθμού ανέργων.

Δεσμεύσεις
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τον αριθμό των θέσεων εργασίας που αντιστοιχεί στο συνολικό (προϋπάρχουν και επιδοτούμενο) προσωπικό, καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος (24 μήνες).
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προϋπάρχουν προσωπικό της (λόγω καταγγελίας σύμβασης ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου) και εφόσον δεν το αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται και θα επιστρέφεται το αναλογούν ποσό επιχορήγησης.
Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται από την παραπάνω διάταξη άτομα που έχουν προσλάβει σύμφωνα με τα προγράμματα των Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, σε περίπτωση που αυτά αποχωρήσουν οικειοθελώς ή απολυθούν κατά τη διάρκεια του ειδικού προγράμματος. Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται επίσης για άτομα που θα προσλάβουν μετά την υπαγωγή τους στο ειδικό πρόγραμμα.

Έναρξη και όροι επιδότησης
Κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα επιδοτείται από την ημερομηνία πρόσληψής του. Η επιδότηση θα υπολογίζεται για κάθε εργάσιμη ημέρα πλήρους απασχόλησης και μέχρι 25 ημέρες κατανώτατο όριο για κάθε μήνα εφόσον όμως υπάρχουν 20 τουλάχιστον ημερομίσθια το μήνα για κάθε επιχορηγούμενο εργαζόμενο.

Εφόσον προηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης εργαζόταν λιγότερο από 20 ημέρες το μήνα και εξακολουθήσει να εφαρμόζεται το ίδιο καθεστώς απασχόλησής του και μετά την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραμμα, τότε θα συνεχίζεται κανονικά η επιδότηση. Σε αντίθετη όμως περίπτωση (πλήρης απασχόληση του μη επιχορηγούμενου προσωπικού) η επιχείρηση υποχρεούται να το απασχολεί τουλάχιστον για 20 ημερομίσθια κατά μήνα.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος είναι δυνατόν επιδοτούμενος ή μη μισθωτός να πραγματοποιήσει μόνο για 6 μήνες κάτω των 20 ημερομισθίων.

Επαναλαμβάνεται ότι κατά τη συνολική διάρκεια του προγράμματος (24 μήνες), οι επιδοτούμενοι θα απολαμβάνουν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα που προβλέπονται από την οικεία συλλογική σύμβαση εργασίας.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved