ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: Αυτά θα είναι τα νέα stage (αναλυτική παρουσίαση)

 

Αθήνα 15.9.2010, 11:02

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ
Διαφοροποιημένα ως προς αυτά του παρελθόντος, ξεκινούν και πάλι τα περίφημα προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), στα οποία αναμένεται να ενταχθούν δεκάδες χιλιάδες άνεργοι νέοι.

Η διαφοροποίηση έγκειται κυρίως σε τρία σημεία: θα απευθύνονται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, θα προβλέπουν χρόνο μαθητείας διάρκειας έξι μηνών με υποχρέωση του εργοδότη να μετατρέψει τις συμβάσεις σε αορίστου χρόνου για άλλους 30 μήνες και θα παρέχουν στους μαθητευόμενους ιατροφαρμακευτική και ασφαλιστική κάλυψη.


Αναλυτικά:

Σκοπός των προγραμμάτων είναι η πρόσληψη από επιχειρήσεις ανέργων κάτω των 30 ετών, οι οποίοι θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο πρόγραµµα: α) απόκτησης εργασιακής εµπειρίας – προεργασίας, διάρκειας έξι µηνών και β) απασχόλησης, µε την µετατροπή του συµφωνητικού συνεργασίας σε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, για συνολικό επιπλέον χρονικό διάστηµα 30 µηνών.

Στόχος των προγραμμάτων είναι η συστηµατική προετοιµασία, η ενίσχυση και η προσαρµογή των επαγγελµατικών δεξιοτήτων των ανέργων ηλικίας µέχρι 30 ετών στην εξέλιξη και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα. Για να υπαχθεί µια ιδιωτική επιχείρηση στο πρόγραµµα, δεν θα πρέπει να έχει προβεί, µετά την 19−4−2010, σε µείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύµβασης εργασίας. Σε περίπτωση απόλυσης η επιχείρηση θα πρέπει να έχει προβεί σε αντικατάσταση του µισθωτού έως την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης συµµετοχής στο πρόγραµµα.

Η ανωτέρω προϋπόθεση ισχύει και για επιχειρήσεις που δηµιουργηθήκαν µετά από µεταβίβαση ή αλλαγή νοµικής µορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία στον ίδιο ή σε άλλο χώρο µε το αυτό αντικείµενο δραστηριότητας.

Δεν θεωρείται µείωση η καταγγελία σύµβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύµβασης εργασίας ορισµένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο, που αφορά στον εργαζόµενο, εφόσον προσκοµίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στα προγράμματα δεν υπάγονται:
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009).
- Τα νυχτερινά κέντρα και οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (άρθρο 20 του Ν. 2956/2001), για µισθωτούς τους που παρέχουν εργασία σε άλλον εργοδότη (έµµεσος εργοδότης).
- Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν τους ανέργους νέους τις βραδινές ώρες πέραν της 22ης ώρας
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης.
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως και την τελική διάθεση και εµπορία των προϊόντων της στην αγορά, π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τοµέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία κλπ), στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής γεωργικών προϊόντων, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη µεταπώληση σε µεταπράτες ή εµπόρους των γεωργικών προϊόντων και η επιχορήγηση µετακυλύει στους παραγωγούς, άµεσα ή έµµεσα [οι δραστηριότητες στη γεωργική εκµετάλλευση, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειµένου να προετοιµασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκοµιδή, κοπή και αλώνισµα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών) ή η πρώτη πώληση προς µεταπωλητές ή προς µεταποιητικές επιχειρήσεις].
- Ατοµικές επιχειρήσεις για άτοµα που είναι σύζυγοι ή συνδέονται µε α’ βαθµού συγγένεια εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας µε τον επιχειρηµατία.
- Οι Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., και Ε.Π.Ε. για τους οµόρρυθµους εταίρους στις Ο.Ε. και Ε.Ε., για τα µέλη του Δ.Σ. στις Α.Ε., για τους εταίρους στις Ε.Π.Ε., καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ βαθµού εξ αίµατος ήεξ αγχιστείας αυτών.
- Οι συνεταιρισµοί για τα µέλη τους.
- Όταν το αντικείµενο εργασιών µίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείµενα εξαιρείται του προγράµµατος.
- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληµατικές.
Μια µικροµεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) θεωρείται προβληµατική επιχείρηση όταν πληροί τους ακόλουθους όρους:
α) αν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) αν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο αυτού του κεφαλαίου έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον η σχετική επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της εγχώριας νοµοθεσίας ώστε να υπαχθεί σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Οι ΜΜΕ που έχουν συσταθεί από χρόνο µικρότερο της τριετίας δεν θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ότι είναι προβληµατικές αναφορικά µε το εν λόγω διάστηµα, εκτός εάν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (γ) της παρούσας παραγράφου.
Μια µεγάλη επιχείρηση θεωρείται προβληµατική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) εάν πρόκειται για εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του εγγεγραµµένου της κεφαλαίου και άνω του ενός τετάρτου του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή
β) εάν πρόκειται για εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ορισµένα µέλη έχουν απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη της εταιρείας, εφόσον έχει απωλεσθεί πάνω από το µισό του κεφαλαίου της, όπως εµφανίζεται στους λογαριασµούς της εταιρείας, και πάνω από το ένα τέταρτο του κεφαλαίου αυτού έχει απωλεσθεί κατά τη διάρκεια των δώδεκα τελευταίων µηνών, ή˙
γ) ανεξάρτητα από τη µορφή της εταιρείας, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει όσον αφορά την υπαγωγή της σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία.
Ακόµα και στην περίπτωση που δεν συντρέχει καµία από τις περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, µια εταιρεία µπορεί να συνεχίσει να θεωρείται προβληµατική, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν οι συνήθεις ενδείξεις µιας προβληµατικής επιχείρησης όπως αύξηση των ζηµιών, µείωση του κύκλου εργασιών, διόγκωση των αποθεµάτων, πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα, φθίνουσα ταµειακή ροή, αυξανόµενη δανειοληψία, αύξηση των οικονοµικών επιβαρύνσεων καθώς και εξασθένιση ή εξαφάνιση της αξίας του καθαρού ενεργητικού. Στις σοβαρότερες περιπτώσεις, η επιχείρηση µπορεί να έχει ήδη κηρυχθεί σε πτώχευση ή να αποτελεί αντικείµενο συλλογικής πτωχευτικής διαδικασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του εθνικού δικαίου που τη διέπει.

Άνεργοι
Τα ωφελούµενα άτοµα που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα πρέπει:
- Να είναι νέοι άνεργοι, ηλικίας κάτω των 30 ετών.
- Να έχουν την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ
- Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.
- Να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης και να έχουν συµφωνήσει σε ατοµικό σχέδιο δράσης.
- Προτεραιότητα δίδεται στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες, όµως δεν είναι δυνατή η υπαγωγή για άτοµα που τοποθετούνται αναγκαστικά µε τις διατάξεις του Ν. 2643/98.

Διαδικασία υπαγωγής
Οι επιχειρήσεις που επιθυµούν να ενταχθούν στο προγράμματα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στον διαδικτυακό τόπο του Οργανισµού (
www.oaed.gr). Στην αίτηση θα περιγράφονται αναλυτικά η προσφερόµενες προς κάλυψη θέσεις, καθώς και η διαδικασία ενσωµάτωσης των ανέργων στην επιχείρηση µέσω της ενίσχυσης του εκπαιδευτικού και επαγγελµατικού προφίλ τους, προκειµένου το ΚΠΑ2 Καστοριάς να προτείνει τον κατάλληλο άνεργο νέο.
Η υποβολή των αιτήσεων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω του ΚΠΑ ή ΚΠΑ 2 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Λεπτοµέρειες
Μετά την προέγκριση πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος ύστερα από την απόφαση ανάθεσης, από την αρµόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ζεύγος ελεγκτών, προκειµένου να ελεγχθεί η δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραµµα (λειτουργία της επιχείρησης, µείωση προσωπικού λόγω απόλυσης από την 19−4−2010 και µετά, κ.λπ.). Ακολουθεί η απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας για την υπαγωγή της επιχείρησης στο πρόγραµµα, η οποία θα κοινοποιείται στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

Μετά την εγκριτική απόφαση ο υπεύθυνος διαχειριστής ενηµερώνει το σύστηµα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστηµα.

Ύστερα από την εγκριτική απόφαση θα ελέγχεται άµεσα από τον αρµόδιο υπάλληλο «διαχειριστή» η διαθεσιµότητα του εργατικού δυναµικού, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προϊστάµενο και όλους τους εργασιακούς συµβούλους της Υπηρεσίας.

Μέσα από τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστηµα προσφοράς – ζήτησης εργασίας, και ύστερα από την διαδικασία εξατοµικευµένης προσέγγισης και σύµφωνα µε τις προτάσεις που περιέχονται στα ατοµικά σχέδια δράσης, θα γίνεται η παραποµπή τους στις επιχειρήσεις από τους εργασιακούς συµβούλους των Υπηρεσιών, µε στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης.

Μετά την εγκριτική απόφαση θα καλούνται από την αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ, τόσο οι νέοι όσο και οι επιχειρήσεις να υπογράψουν, εντός 35 ηµερών, συµφωνητικό συνεργασίας, όπου θα διατυπώνονται οι όροι τήρησης του προγράµµατος. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο εργατικό δυναµικό η αίτηση τίθεται σε
«αναµονή» διάρκειας 7 ηµερών µετά το πέρας των
35 ηµερών από την προέγκριση. Σε περίπτωση που οι θέσεις, που έχει αιτηθεί, δεν καλυφθούν εντός της ανωτέρω προθεσµίας θεωρούνται άκυρες.

Η αρµόδια Υπηρεσία οφείλει ύστερα από την σύζευξη µεταξύ του ωφελούµενου νέου και της επιχείρησης: α) να ζητεί από τις επιχειρήσεις τις ηµέρες εβδοµαδιαίας απασχόλησης του συµβαλλόµενου β) το συµφωνητικό συνεργασίας µε την επιχείρηση στην οποία θα απασχοληθεί τον αριθµό λογαριασµού τραπέζης, τον αριθµό ΙΚΑ κ.λπ. ώστε να γίνεται η καταβολή του µισθού του.

Μετά την εξατοµικευµένη προσέγγιση των ανέργων, την υπόδειξή τους στις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις και την τελευταία πρόσληψη, ο υπεύθυνος διαχειριστής ενηµερώνει το σύστηµα ότι η αίτηση περνάει στο στάδιο της «έγκρισης» και ολοκληρώνει την έγκριση στο σύστηµα.

Για την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, θα ορίζονται στο συµφωνητικό συνεργασίας: α) σύµβουλος στήριξης του ασκούµενου από την επιχείρηση, που θα διαθέτει επαρκή γνώση του αντικειµένου, και β) τα στάδια ενσωµάτωσης του καταρτιζόµενου στην επιχειρησιακή λειτουργία. Το συµφωνητικό συνεργασίας υπογράφεται σε τρία πρωτότυπα αντίγραφα, εκ των οποίων ένα παραµένει στο ΚΠΑ, δίνεται στον ασκούµενο και στην ενταγµένη επιχείρηση.

Διάρκεια και ποσό επιχορήγησης
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται συνολικά σε είκοσι 26 µήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για επιπλέον 10 µήνες.

Το ποσό της επιχορήγησης ανέρχεται:
α) για τους έξι πρώτους µήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας − προεργασία, οι ωφελούµενοι νέοι θα αµείβονται από τον Ο.Α.Ε.Δ. µε ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών και επιδόµατος αδείας µε βάση τον ως άνω µισθό. Για την προϋπηρεσία τους οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.−Ε.Τ.Α.Μ. για τον κλάδο συντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήµατος, µε βάση τον ως άνω µισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο Ο.Α.Ε.Δ. παρακρατεί την προβλεπόµενη εισφορά του ασφαλισµένου και την αποδίδει στο Ι.Κ.Α., µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά του εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισµό.
β) για τους υπόλοιπους είκοσι επόµενους µήνες απασχόλησης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για όλους τους κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και της επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΜ, καθώς και στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Για τους εργαζόµενους, που αντί του ΕΤΕΑΜ, ασφαλίζονται σε άλλα Επικουρικά Ταµεία, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για όλους του κλάδους κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των αντίστοιχων Επικουρικών Ταµείων, καθώς και στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών εκείνων που το ΙΚΑ εισπράττει ή συνεισπράττει υπέρ Φορέων και Κλάδων Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επίσης, ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται επιπλέον το ποσό που αντιστοιχεί στο 100% των µηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και των επιδοµάτων αδείας, για τους µήνες που αυτά καταβάλλονται. Ως βάση για τον ποσοστιαίο υπολογισµό των ανωτέρω ποσών επιχορήγησης λαµβάνονται οι πραγµατικές ακαθάριστες αποδοχές των εργαζοµένων - επιχορηγουµένων που αντιστοιχούν µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Στο πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, µέρος του αναφερόµενου συνολικού ποσού επιχορήγησης που έχει αποδοθεί µέσω του αλληλόχρεου στο προηγούµενο έτος και αφορά σε ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών των κλάδων ασθένειας σε είδος, σε χρήµα και επαγγελµατικού κίνδυνου του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, καταβάλλεται στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ σε χρήµα και ταυτόχρονα πιστώνεται ισόποσα ο αλληλόχρεος, αφού οι αρµόδιες Υπηρεσίες του ΙΚΑ διαβιβάσουν στα αρµόδια ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 κατάσταση µε αναλυτικά στοιχεία των επιχορηγούµενων επιχειρήσεων και των ασφαλισµένων, που έχουν υπαχθεί στο πρόγραµµα.

Οι αξιώσεις των εργοδοτών για τα παραπάνω ποσά της επιχορήγησης που δεν ικανοποιούνται µέσω του αλληλόχρεου θα καταβάλλονται απευθείας στην επιχείρηση (θεραπεία ενστάσεων).

Άλλοι όροι
Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων είκοσι επόµενων µηνών, η επιχείρηση εντός των πρώτων τριάντα ηµερών, που ακολουθούν τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της ΑΠΔ του κάθε τριµήνου, υποβάλλει την αίτηση µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιχορήγησης. Το ΚΠΑ εκδίδει άµεσα την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης, εφόσον έχει προηγηθεί θετικός επιτόπιος έλεγχος κατά τη διάρκεια του τριµήνου και µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Στις περιπτώσεις που δεν έχει διενεργηθεί έλεγχος µέχρι την υποβολή της αίτησης, ο έλεγχος θα διενεργείται πριν την έκδοση εγκριτικής απόφασης. Στη συνέχεια, το ΚΠΑ2 Καστοριάς κοινοποιεί την εγκριτική απόφαση για την καταβολή της επιχορήγησης στο Υποκατάστηµα του ΙΚΑ, που ανήκει η έδρα της επιχείρησης, και ταυτόχρονα υποβάλλει στην αρµόδια Περιφερειακή Διεύθυνση για ενταλµατοποίηση της δαπάνης την εγκριτική απόφαση µε τα σχετικά δικαιολογητικά. Το Υποκατάστηµα του ΙΚΑ θα κοινοποιεί στο ΚΠΑ χρηµατικό κατάλογο στον οποίο θα αποτυπώνεται το σύνολο των
ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχεί στο ποσό της επιχορήγησης, για την πίστωση του λογαριασµού του εργοδότη και χρέωση του αλληλόχρεου λογαριασµού (ΙΚΑ –ΟΑΕΔ).

Για τους έξι πρώτους µήνες που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας - προεργασία, οι ωφελούµενοι νέοι θα αµείβονται από τον ΟΑΕΔ µε ποσό ίσο µε τον κατώτατο µισθό, όπως καθορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, καθώς και την αναλογία δώρων, εορτών και επιδόµατος αδείας µε βάση τον ως άνω µισθό. Για την προϋπηρεσία τους οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για τον κλάδο συντάξεως, ασθένειας σε είδος και κινδύνου ατυχήµατος, µε βάση τον ως άνω µισθό. Από το ανωτέρω ποσό ο ΟΑΕΔ παρακρατεί την προβλεπόµενη εισφορά του ασφαλισµένου και την αποδίδει στο ΙΚΑ, µαζί µε την προβλεπόµενη εισφορά του εργοδότη που βαρύνει τον Οργανισµό. Η καταβολή των αποδοχών στους ωφελούµενους νέους, θα γίνεται µηνιαία µετά από διοικητική ή επιτόπια πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου το οποίο θα εκφράζεται σε ανθρωποµήνες απόκτησης προϋπηρεσίας. Οι µηνιαίες αποδοχές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων είκοσι επόµενων µηνών απασχόλησης η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε επιχορηγούµενο άνεργο νέο, από την ηµεροµηνία πρόσληψής του. Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε µήνα πλήρους απασχόλησης για τους επιχορηγούµενους µισθωτούς, εφόσον υπάρχουν 20 τουλάχιστον ηµέρες ασφάλισης, που αντιστοιχούν σε πλήρες ωράριο εργασίας. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος συµπεριλαµβανοµένου και του χρονικού διαστήµατος της δέσµευσης είναι δυνατόν ο επιχορηγούµενος νέος να ασφαλίζεται µόνο για 3 µήνες, κάτω των 20 ηµερών ασφάλισης. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος είναι δυνατή η χρήση, από τις ενταγµένες επιχειρήσεις, των κειµένων διατάξεων σχετικά µε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας για το µη επιχορηγούµενο προσωπικό. Ως τρίµηνα, για την υλοποίηση του υπόλοιπων 20 επόµενων µηνών του προγράµµατος θεωρούνται τα τρίµηνα για τα οποία υπάρχει υποχρέωση του εργοδότη υποβολής ΑΠΔ. (Ιανουάριος έως Μάρτιος, Απρίλιος έως Ιούνιος, Ιούλιος έως Σεπτέµβριος, Οκτώβριος έως Δεκέµβριος).

Δικαιολογητικά
Για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 6 µηνών που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας – προεργασία η ενταγµένη επιχείρηση, υποχρεούται να υποβάλει κάθε µήνα και εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µήνα, µηνιαίο δελτίο παρουσίας του καταρτιζόµενου που θα περιλαµβάνει τις ηµέρες παρακολούθησης του προγράµµατος, καθώς και έκθεση αξιολόγησης προόδου του καταρτιζόµενου, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασιακής προσαρµογής του.

Για το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων 20 επόµενων µηνών απασχόλησης το ΚΠΑ θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης, αφού ελέγξει τα κάτωθι δικαιολογητικά που η επιχορηγούµενη επιχείρηση υποβάλλει:
1) Έντυπη κατάσταση που θα περιλαµβάνει:
- το ονοµατεπώνυµο του επιχορηγούµενου νέου βάσει του προγράµµατος,
- την χρονολογία της πρόσληψης
- οι ηµέρες ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκαν κατά µήνα,
- το συνολικό µηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόµενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόµενου από τις οικείες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίες (ΣΣΕ).
- το ποσό που αντιστοιχεί στις µηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές µε τα αντίστοιχα ποσοστά εισφορών, όπως εµφανίζονται στις ΑΠΔ, το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης, µε το οποίο βαρύνεται ο αλληλόχρεος λογαριασµός ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, σύµφωνα µε το πρόγραµµα, το µηνιαίο ποσό επιχορήγησης που καταβάλλεται εκτός του αλληλόχρεου λογαριασµού ΙΚΑ−ΟΑΕΔ, στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων µισθωτών, ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.
-
Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (ΑΠΔ), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή.
-
Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας θεωρηµένη από το ΣΕΠΕ.
-
Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, όπου απαιτείται. - Σύµφωνα µε τις µε αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Α/10067/2007 (ΦΕΚ 629 Β) και ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.1.1/2407/26−01−2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ297 Β) τα παραπάνω δικαιολογητικά αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρµόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία. Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3614/ 2007, το ποσό της επιχορήγησης δεν παρακρατείται και δεν εκχωρείται.
-
Τιµολόγιο µε το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσό επιχορήγησης.

Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας (παλαιές και νέες) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος, που ανέρχεται συνολικά στους 36 µήνες. Σε περίπτωση που η επιχείρηση µειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούµενο και µη) και εφόσον δεν το αντικαταστήσει µέσα σε 30 ηµέρες, το πρόγραµµα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες µειώθηκε το προσωπικό. Ειδικά για το χρονικό διάστηµα των πρώτων 6 µηνών που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπει−
ρίας - προεργασίας, οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να αντικαταστήσουν τον επιχορηγούµενο νέο, εντός 30 ηµερών, και µε άνεργο ο οποίος δεν ανήκει στην ηλικιακή οµάδα στόχο του προγράµµατος, και να συνεχίσουν αµέσως το πρόγραµµα επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών µε τροποποιητική της αρχικής εγκριτικής απόφασης ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραµµα . Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά 30 ηµέρες, µετά από απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) σε επιχορηγούµενη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση µόνο για τη θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Ως µείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία σύµβαση εργασίας, καθώς και η εθελουσία έξοδος που γίνεται µε πρωτοβουλία του εργοδότη, µέσω προγραµµάτων παροχής οικονοµικών κυρίως κινήτρων. Η επιχείρηση δεν πρέπει να διακόψει τη λειτουργία της, ή να µεταφερθεί εκτός των ορίων υλοποίησης του προγράμματατος ή να προβεί σε µεταβολή των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος, άλλως διακόπτεται η επιχορήγηση µε επιστροφή του καταβληθέντος ποσού, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην

Επιµήκυνση
Είναι δυνατή κατά τη συνολική διάρκεια του προγράµµατος η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 30 το πολύ ηµέρες µε ισόχρονη δέσµευση της επιχείρησης, για µη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογηµένης ασθένειας του νέου, β) µη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών διακοπών, γ) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται µετά από αίτηση του νέου. Η επιµήκυνση γίνεται µετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ. Επίσης, σε περίπτωση αντικατάστασης του νέου µέσα στην προθεσµία των 30 ηµερών είναι δυνατή η επιµήκυνση του χρόνου επιχορήγησης και δέσµευσης του εργοδότη κατά 30 ηµέρες για κάθε νέο που αντικαταστάθηκε, µετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου του ΚΠΑ.

Διακοπή επιχορήγησης
Στην περίπτωση παράβασης των όρων και το ποσό της δαπάνης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως απευθείας στην επιχείρηση, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 29 του Ν. 1262/82, (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως συµπληρώθηκε από τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1836/89, και η επιχορήγηση θα διακόπτεται µε επιστροφή του αναλογούντος ποσού. Σε περίπτωση παράβασης των όρων κατά το στάδιο της απασχόλησης, µετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση µε απόδοση µέσω του αλληλόχρεου, θα εφαρµόζονται οι κάτωθι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/Α/15−03−2010), για την διακοπή της επιχορήγησης:
Επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν υπαχθεί στα καταρτιζόµενα κατά τη διαδικασία αυτού του άρθρου προγράµµατα απασχόλησης και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραµµάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη µη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρµογή του προγράµµατος, υποχρεούνται να καταβάλουν οι ίδιες τις ασφαλιστικές εισφορές (εργοδοτών και εργαζοµένων) που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο χρονικό διάστηµα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούµενης και µη) των µισθωτών που καθορίζει το πρόγραµµα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων) από τις επιχειρήσεις και εργοδότες που έχουν παραβεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραµµάτων γίνεται σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του οικείου ασφαλιστικού φορέα, ενώ το ποσό της δαπάνης που καταβλήθηκε από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως για τις ως άνω ασφαλιστικές εισφορές αποδίδεται από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα στον ΟΑΕΔ. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ αποφασίζει το διοικητικό συµβούλιο ή τα όργανα που ορίζει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του ΟΑΕΔ και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Για το ποσό που θα αποδοθεί στον ΟΑΕΔ, και στις δυο ανωτέρω περιπτώσεις, αποφασίζει ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ, που αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή του για τη διακοπή της επιχορήγησης µε επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού. Αχρεωστήτωςκαταβληθέν ποσό είναι το αναλογούν ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό του καταβληθέντος ποσού επί των µηνών που δεν τήρησε η επιχείρηση τους όρους του προγράµµατος δια των µηνών του συνολικού προγράµµατος.

Παραγραφή αξίωσης
Σε περίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής των δικαιολογητικών, κατά το χρονικό διάστηµα των υπόλοιπων 20 επόµενων µηνών του προγράµµατος, για καταβολή της επιχορήγησης πέραν της προθεσµίας των 30 ηµερών του µήνα που ακολουθεί τη λήξη της προθεσµίας υποβολής της ΑΠΔ του κάθε τριµήνου, τότε η αξίωσή της επιχείρησης για το συγκεκριµένο ποσό παραγράφεται χωρίς διακοπή της επιχορήγησης,
µε απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί και εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του Προγράµµατος. Είναι δυνατή η επιµήκυνση της ως άνω προθεσµίας, κατά 30 ηµέρες, µετά από απόφαση του Προϊσταµένου του ΚΠΑ.

Ανάκληση υπαγωγής
Υστέρα από τη λήξη της προθεσµίας των 42 ηµερών για την υπογραφή του συµφωνητικού συνεργασίας, ο Προϊστάµενος του ΚΠΑ προβαίνει στην ολική ανάκληση της εγκριτικής απόφασης, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν κάλυψε το σύνολο των αιτηθεισών θέσεων ή σε µερική ανάκληση στην περίπτωση που η επιχείρηση κάλυψε µέρος των αιτηθεισών θέσεων. Εάν µετά την πρόσληψη των επιχορηγούµενων απότην επιχείρηση, διαπιστωθεί παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος και δεν έχει καταβληθεί επιχορήγηση, ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προβαίνει στην ανάκληση της εγκριτικής απόφασης.

Επίλυση διαφορών
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει κατά το στάδιο των πρώτων 6 µηνών που αφορούν στην απόκτηση εργασιακής εµπειρίας – προεργασίας, µεταξύ των ωφελούµενων νέων και των ενταγµένων επιχειρήσεων θα επιλύεται µε απόφαση που θα λαµβάνεται από Επιτροπή, που θα συσταθεί µετά από απόφαση του Διοικητή του ΟΑΕΔ, και θα αποτελείται από µέλη της Δοµής Στήριξης, που θα συγκροτηθεί, και στελέχη του Οργανισµού. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει µεταξύ των ενταγµένων στο συνολικό πρόγραµµα και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, θα επιλύεται µε απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ µέσω του ΚΠΑ στην οποία έχει κατατεθεί η αίτηση για ένταξη της επιχείρησης στο πρόγραµµα µέσα σε 30 ηµέρες από την κοινοποίηση της απόρριψης του αιτήµατος από την Υπηρεσία ή της απορριπτικής απόφασης. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει µεταξύ του ΟΑΕΔ και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ως προς το ύψος του ποσού που πρέπει να αποδοθεί στον ΟΑΕΔ επιλύεται µε Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου
Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόµενους από το Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράµµατος οποιαδήποτε χρονική στιγµή, προκειµένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του συνολικού προγράµµατος. Οι έλεγχοι θα πραγµατοποιούνται πριν την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της επιχορήγησης και οπωσδήποτε µέσα στο τρίµηνο αναφοράς.

Για τους επιτόπιους ελέγχους που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του συνολικού προγράµµατος, η αρµόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ συντάσσει σχετικές εκθέσεις τις οποίες διατηρεί στο φάκελο της επιχείρησης ή του φορέα και στις οποίες καταγράφονται µε λεπτοµέρεια αν τηρούνται οι όροι της ένταξης. Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον φορέα ή στην επιχείρηση.

Για τον έλεγχο των όρων υλοποίησης και την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος, ο ΟΑΕΔ τηρεί ξεχωριστό φάκελο για κάθε επιχείρηση που εντάσσεται στο πρόγραµµα. Ο φάκελος αυτός διατηρείται στις Υπηρεσίες Απασχόλησης του ΟΑΕΔ και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που αφορούν τη σχέση της επιχείρησης µε το συνολικό πρόγραµµα, ξεκινώντας από την αίτηση και µέχρι τη λήξη του χρόνου διατήρησης του προσωπικού, παραστατικά υπαγωγής όπως η έκθεση ελέγχου και καταβολής της επιχορήγησης, παραστατικά δαπανών τόσο της δικαιούχου επιχείρησης όσο και της Υπηρεσίας που καταβάλλει την επιχορήγηση, διοικητικές πράξεις της Υπηρεσίας όπως εγκριτικές αποφάσεις, αποφάσεις έναντι πιθανών ενστάσεων, εκθέσεις ελέγχων κ.λπ.

Τα παραστατικά υπαγωγής ελέγχονται στην επιχείρηση. Οι ελεγχόµενες επιχειρήσεις υποχρεούνται :
- Να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια, κατά τον έλεγχο, στους ελεγκτές υπαλλήλους.
-  Να τηρούν τα αποδεικτικά στοιχεία και έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση για τουλάχιστον 3 χρόνια από την αποπληρωµή του προγράµµατος.
- Για την οµαλή πορεία των προγραµµάτων την επίτευξη των στόχων τους, θα παρακολουθούνται κάθε µήνα:
- οι δεσµευθείσες θέσεις
- οι καλυφθείσες θέσεις,οι οποίες προκύπτουν µετά την έκδοση των εγκριτικών αποφάσεων
- η καταβολή των επιχορηγήσεων κ.λπ.

Η οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος διενεργείται, στην Υπηρεσία υλοποίησης του προγράµµατος, µέσω ξεχωριστής λογιστικής µερίδας στην οποία καταχωρούνται, διακριτά για κάθε επιχορηγούµενη επιχείρηση, όλες οι πληρωµές που πραγµατοποιούνται µε τα διακριτικά χαρακτηριστικά των αντίστοιχων παραστατικών τους (ηµεροµηνία, είδος και αριθµός παραστατικού, κατηγορία, ποσό και αιτιολογία δαπάνης).

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 2007 – 2013» καθώς και η ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού», διατηρούν το δικαίωµα να πραγµατοποιούν ελέγχους στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των καθηκόντων του, ως Ενδιάµεσου Φορέα Διαχείρισης.

Έλεγχοι σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στους σχετικούς κανονισµούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρµόδια όργανα της Ε.Ε. Οι έλεγχοι του προγράµµατος θα διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/34255/0022/6−6−2001 (ΦΕΚ 746 Β), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της µε αριθµό 2854/01−07−2008 Απόφασηςτου Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις, καθώς και οι έλεγχοι, συνίστανται στην επαλήθευση της παράδοσης των
συγχρηµατοδοτούµενων υπηρεσιών και της πραγµατοποίησης των δαπανών, που δηλώνουν οι δικαιούχοι, σύµφωνα µε τους όρους της απόφασης ένταξης των πράξεων, του συµφώνου αποδοχής όρων της απόφασης ένταξης και της υπογραφείσας σύµβασης, καθώς και τη συµµόρφωση των εµπλεκόµενων φορέων µε τους κοινοτικούς κανόνες καθ’ όλη την περίοδο υλοποίησης του συνολικού προγράµµατος, οι οποίοι βασίζονται στο εγκεκριµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ καθώς και την Υπουργική Απόφαση του Συστήµατος µε αρ. πρωτ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.08 (ΦΕΚ540/Β).

Πληροφόρηση και δηµοσιότητα
Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισµού (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράµµατος (µε αναφορά στην ονοµασία της πράξης και στο ποσό της δηµόσιας χρηµατοδότησης που χορηγείται στην πράξη) δηµοσιοποιείται στην ιστοσελίδα
www.espa.gr.

Σε κάθε περίπτωση δηµοσιοποίησης/δηµοσίευσης των πράξεων, εκ µέρους του ΟΑΕΔ, γίνεται µνεία για την συµµετοχή στη χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου και του Ελληνικού Δηµοσίου και ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων» 2007 – 2013».

Όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να τηρούν και να καταθέτουν στοιχεία φυσικού αντικειµένου βάσει του Παραρτήµατος ΧΧΙΙΙ σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στον Κανονισµό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεµβρίου 2006, βάσει των οδηγιών της Ειδικής Υπηρεσίας και τις απαιτήσεις των πράξεων.

Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν sε ηλικιακά δεδοµένα των ωφελουµένων, στο µορφωτικό επίπεδο ωφελουµένων. Όλοι οι φορείς υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των δράσεων δηµοσιότητας που υλοποιούν, ως προς το φυσικό και το οικονοµικό τους αντικείµενο.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved