ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ 2010

 

Αθήνα 12.11.2010, 19:01

Τα σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις έτους 2010 (ΛΑΕΚ) ρυθμίζει απόφαση του ΟΑΕΔ που παρουσιάζει η Proslipsis.

Το πρόγραμμα αφορά επιχειρήσεις με 1 - 25 εργαζόμενους και ως στόχο έχει τη διεύρυνση των ευκαιριών να κατάρτισης των εργαζομένων σε αυτές τις επιχειρήσεις.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
- Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
- Κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0, 45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009
- Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
- Το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
- Δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

* Ακολουθεί η σχετική απόφαση.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
(Αριθμ. Αποφ. 4209/39/21−10−2010)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
Α. Του Ν. 2224/94, άρθρα 14 και 15.
Β. Του Ν. 2336/95, άρθρο 10.
Γ. Του Ν. 2434/96, άρθρο 1.
Δ. Του Ν. 2956/01, άρθρο 6 παρ.7 άρθρο 8 παρ.2 εδ.ΙΔ, άρθρο 9 παρ.2 εδ.2.
2. Τη με αριθμ. 1292/35/12−10−2010 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ.
3. Τη γνώμη των μελών του, αποφασίζει:
1. Την υλοποίηση προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις, έτους 2010 ως εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-25 εργαζόμενοι) η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ με τη με αριθμό 1292/35/12−10−2010 απόφασή της εκπόνησε πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης υλοποιούμενο από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών για μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν 1 − 25 εργαζόμενους, με τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2010»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:
Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού, δικαιούχοι υλοποίησης είναι:
1. Οι οριζόμενοι από το καταστατικό τους Φορείς Εκπροσώπησης των Εργοδοτών, των οποίων οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας, οι επιστημονικοί σύλλογοι των οποίων οι επιχειρήσεις−μέλη απασχολούν από 1−25 άτομα και δεν καλύπτονται από τους δικαιούχους του σημείου 1 (φορείς εκπροσώπησης των
εργοδοτών).
Οι δικαιούχοι φορείς οφείλουν να συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους μόνο εργαζόμενους επιχειρήσεων του κλάδου που εκπροσωπούν.
Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι (ανεξάρτητοι):
των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0, 45%).
Επισημαίνεται ότι:
1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να απευθύνονται στο εργατικό κέντρο της περιοχής τους, στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι ως μέλη, στο Νομό που υλοποιείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για να βεβαιωθεί η ειδικότητα απασχόλησής τους. Στην περίπτωση αυτή, το εργατικό κέντρο δύναται να συνεργαστεί με φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, με την υποχρέωση τήρησης των όρων της παρούσης.
2. Σε περίπτωση που κάποιος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο Νομό, τότε το εργατικό κέντρο καθώς και το σωματείο εργαζομένων που εκπροσωπεί αποκλειστικά την ειδικότητά τους, του Νομού αυτού, έχει δικαίωμα να υποβάλλει και να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού.
Στη περίπτωση αυτή, θα πρέπει να τηρεί στο φυσικό του αρχείο βεβαίωση από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα αναφέρεται ότι δεν επιθυμεί να υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να τηρούνται τα οριζόμενα στη παρούσα απόφαση.
Μετά την προκήρυξη του Προγράμματος από τον ΟΑΕΔ και κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων, τα δευτεροβάθμια τοπικά συνδικαλιστικά όργανα των δικαιούχων εργοδοτικών φορέων, τα οποία δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης ως δικαιούχοι φορείς, δύνανται να αναλάβουν τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πρωτοβάθμιων φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων, με ενδεικτικές ενέργειες όπως προβολή στον τοπικό τύπο, διενέργεια ημερίδων κ.λ.π.
Στους στόχους των ανωτέρω ενεργειών εντάσσεται και η προσέλκυση και συμμετοχή στις ενέργειες κατάρτισης, εργαζομένων που δεν συμμετείχαν κατά το παρελθόν, ή νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.
Επίσης, μετά την υλοποίηση κάθε προγράμματος κατάρτισης από πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο θα συντάσσεται από το δευτεροβάθμιο τοπικό συνδικαλιστικό όργανο στο οποίο ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών, «έκθεση υλοποίησης του προγράμματος» που θα περιλαμβάνει:
- Τα στοιχεία του δικαιούχου φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών
- Τα στοιχεία του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (όπως καταχωρούνται στο πληροφοριακό σύστημα του ΛΑΕΚ)
- Σχόλια και παρατηρήσεις σχετικά με την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος κατάρτισης (π.χ. αναγκαιότητα αντικειμένου κατάρτισης, βαθμός δυσκολίας προγράμματος κ.λ.π.)
- Προτάσεις σχετικά με μελλοντική υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης σύμφωνα με τις ανάγκες:
- των επιχειρήσεων που εκπροσωπούνται από τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
- της τοπικής αγοράς εργασίας καθώς και
- του εργατικού δυναμικού της περιοχής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ:
Στο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εντάσσονται οι επιχειρήσεις που:
- επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
- κατέβαλαν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0, 45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2009
- απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
- το πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα
- δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του Ο.Α.Ε.Δ. και του ΛΑΕΚ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Η χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, ανέρχεται σε ποσό ύψους 25.000.000, 00 Ευρώ και βαρύνει τον προϋπολογισμό του Λογαριασμού για την Aπασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.
Το παραπάνω ποσό έχει κατανεμηθεί ανά Νομό κατά Περιφερειακή Διεύθυνση όπως αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (1).

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να υλοποιηθούν έως και τις 31/3/2011 με δικαίωμα παράτασης με απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
Τα προγράμματα κατάρτισης υλοποιούνται από Πιστοποιημένα από το ΕΚΕΠΙΣ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης σε δομές των ανωτέρω Κέντρων Κατάρτισης ή σε ενοικιαζόμενες από αυτά δομές, είτε σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών και των εργαζομένων που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
• έχουν επαρκή επιφάνεια ανάλογη με τον αριθμό των καταρτιζομένων
• δεν είναι υπόγειοι
• διαθέτουν καλό αερισμό
• έχουν επαρκή χώρο διαλείμματος
• διαθέτουν τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό κ.λ.π.
• διαθέτουν τις απαραίτητες προδιαγραφές υγιεινής
και ασφάλειας
1. Τα προγράμματα κατάρτισης: υλοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας και μέχρι την 22.00΄ ώρα.
περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος και η διάρκειά τους κυμαίνεται από είκοσι (20) έως σαράντα (40) ώρες
ο αριθμός διδακτικών ωρών ημερησίως δεν υπερβαίνει τις τέσσερις (4).
Μετά από κάθε μία εκπαιδευτική ώρα σαράντα πέντε (45΄) λεπτών γίνεται διάλειμμα δέκα πέντε (15) λεπτών ή μετά από κάθε δύο εκπαιδευτικές ώρες ενενήντα (90΄) λεπτών γίνεται διάλειμμα δεκαπέντε λεπτών (15΄). δεν επιτρέπεται κατάρτιση κατά τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες.
2. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζόμενου στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα κατάρτισης.
Κατ΄ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται, και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Στη περίπτωση αυτή δεν υφίσταται ωράριο και επομένως δεν ισχύει η δέσμευση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης εκτός ωραρίου.
3. Δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ίδιου εργαζόμενου σε περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείεται η συμμετοχή του καταρτιζόμενου από όλα τα προγράμματα κατάρτισης που δηλώθηκε.
4. Ο αριθμός καταρτιζομένων για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης κυμαίνεται από δέκα (10) έως είκοσι πέντε (25).
5. Οι απουσίες για κάθε καταρτιζόμενο δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 20% του συνόλου των ωρών κατάρτισης που έχουν καταχωρηθεί στην αίτηση υλοποίησης προγράμματος. Ο παραπάνω αριθμός των απουσιών δεν μπορεί να αποτελέσει αιτιολογία μείωσης των ημερών υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
Στην περίπτωση υπέρβασης του ανωτέρω ποσοστού κατά την αποπληρωμή του προγράμματος:
α. δεν υπολογίζονται οι πραγματοποιηθείσες ώρες του συγκεκριμένου καταρτιζομένου σε ότι αφορά στις δαπάνες μετακίνησης - διατροφής,
β. υπολογίζεται το 50% των πραγματοποιηθεισών ωρών σε ότι αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη και στην αποζημίωση του φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων εφόσον υπάρχει συνεργασία.
6. Για την αποπληρωμή του προγράμματος κατάρτισης, ο αριθμός των καταρτιζομένων που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των αρχικά δηλωθέντων ατόμων.
7. Ανά ώρα κατάρτισης, ο αριθμός των παρόντων καταρτιζομένων δεν πρέπει να είναι μικρότερος του 50% του αριθμού των αρχικά δηλωθέντων.
8. Ο εκπαιδευτής και οι καταρτιζόμενοι, καθόλη τη διάρκεια της κατάρτισης θα πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο ταυτότητας το οποίο επιδεικνύουν κατά τον έλεγχο στον ελεγκτή−υπάλληλο του ΟΑΕΔ.
Ο εκπαιδευτικός φορέας υποχρεούται να τηρεί, στο τόπο υλοποίησης του προγράμματος, για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, αντίγραφο φακέλου με τα στοιχεία των καταρτιζομένων (φωτοτυπία ταυτότητας, νόμιμο παραστατικό της αρμόδιας ΔΟΥ για τη διασταύρωση του ΑΦΜ, επωνυμία επιχείρησης στην οποία εργάζεται ο κάθε καταρτιζόμενος και στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζομένων, βεβαίωση φορέα εργαζομένων και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου ασφάλισής τους). Ο φάκελος θα παραδίδεται στους ελεγκτές του ΟΑΕΔ κατά τον έλεγχο.
9. Για τη διδασκαλία θεμάτων πληροφορικής απαιτείται η διάθεση ενός Η/Υ ανά δύο (2) καταρτιζόμενους τουλάχιστον.
10. Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης μπορεί να περιλαμβάνει θεματικές ενότητες με περιεχόμενο συναφές με το επάγγελμα ή την ειδικότητα του κλάδου που υπάγεται ο εργοδοτικός φορέας ή/και οριζόντιες θεματικές ενότητες (π.χ. χρήση Η/Υ, εκμάθηση γλωσσών, τεχνικές πωλήσεων, αρχές οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, αρχές marketing κ.λ.π.).
Κάθε πρόγραμμα κατάρτισης δύναται να περιλαμβάνει 5−10% των ωρών διδασκαλίας με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας» κατά προτίμηση στο τέλος του προγράμματος. Εξαιρούνται τα προγράμματα που έχουν ως κύριο θεματικό αντικείμενο την Υγιεινή και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας.
11. Κάθε πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης που:
- λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυμούν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης
- λαμβάνουν μέρος εργαζόμενοι των οποίων οι εργοδότες επιθυμούν τη συμμετοχή τους καθώς και ανεξάρτητοι εργαζόμενοι οι οποίοι απευθύνονται στον φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων που τους εκπροσωπεί, πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει εργαζόμενους από τέσσερις (4) τουλάχιστον επιχειρήσεις.
Η ανωτέρω δέσμευση (δηλαδή των (4) τουλάχιστον επιχειρήσεων) δεν ισχύει για τα προγράμματα κατάρτισης που περιλαμβάνουν μόνο ανεξάρτητους εργαζόμενους (βλέπε κεφάλαιο 1) ίδιας ειδικότητας.
12. Ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών έχει δικαίωμα να ακυρώσει όλο το πρόγραμμα κατάρτισης αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, με συνέπεια τη μη αποπληρωμή του.
13. Μετά την αξιολόγηση των εγκριθέντων προς υλοποίηση προγραμμάτων, δεν επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
• σε αντικείμενα κατάρτισης
• στο περιεχόμενο και τον συνολικό αριθμό των ωρών του αναλυτικού προγράμματος
• σε στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή με βάση αυτά γίνεται η κατάταξη και έγκριση του προγράμματος.
14. Μετά την υποβολή της πρότασης, η οποία γίνεται μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://laek.oaed.gr και μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης, (στις εργάσιμες ημέρες δεν συμπεριλαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης), επιτρέπονται αλλαγές στα ακόλουθα:
- αντικατάσταση ή μείωση μέχρι του 1/2 του συνολικού αριθμού των καταρτιζομένων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/2 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω.
- αντικατάσταση, μείωση ή αύξηση μέχρι του 1/2 του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων, που έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της προς αξιολόγηση πρότασης του Φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του υπολογισμού του 1/2 είναι δεκαδικός αριθμός, τότε αυτός διορθώνεται με στρογγυλοποίηση πάντοτε προς τα κάτω. στους εκπαιδευτές
- Παρέχεται η δυνατότητα στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών αντικατάστασης σε περίπτωση κωλύματος εκπαιδευτή/εισηγητή που έχει ήδη οριστεί στο ηλεκτρονικό σύστημα οποτεδήποτε επιθυμεί, αλλά σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη και μέχρι 20 λεπτά μετά την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, στο οποίο θα αντικατασταθεί ο εισηγητής. στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος
- Παρέχεται η δυνατότητα αλλαγής τόπου υλοποίησης πριν την υποβολή του προγράμματος κατάρτισης για υλοποίηση, εφόσον ο νέος τόπος είναι πιστοποιημένη δομή ή πληροί τις προϋποθέσεις της παρούσας εγκυκλίου.
• Στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος κατάρτισης στη διαμόρφωση των ημερών και ωρών του ωρολογίου προγράμματος στη χρονική διάρκεια του προγράμματος
- Οι αλλαγές στις ημερομηνίες ή στις ώρες διεξαγωγής του προγράμματος, μπορούν να πραγματοποιηθούν οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος και μέχρι είκοσι (20) λεπτά μετά την έναρξη του ημερησίου προγράμματος κατάρτισης.
Τα βήματα για την ηλεκτρονική καταχώρηση των αλλαγών που αφορούν στην υλοποίηση του προγράμματος είναι τα ακόλουθα:
α. διαγραφή της συγκεκριμένης ημερομηνίας που έχει καταχωρηθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα
β. εισαγωγή της νέας ημερομηνίας και του νέου προγραμματισμού.
Σημειωτέον ότι η νέα ημερομηνία θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της παραπάνω αλλαγής στο πληροφοριακό σύστημα.
Για οποιαδήποτε αλλαγή οι φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών υποχρεούνται να ενημερώνουν τον ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης προγραμμάτων ΛΑΕΚ.
15. Το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο ορίζεται στο ποσό των δεκατεσσάρων (14, 00). Ευρώ
Το ποσό αυτό αναλύεται ως εξής:
- έξι (6) Ευρώ, ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης. πέντε (5) Ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, που αφορά στις δαπάνες διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο.
- τρία (3), ευρώ ωριαίο κόστος ανά καταρτιζόμενο, που αφορά στις δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με φορέα εργαζομένων, το Μέσο Ωριαίο Κόστος (Μ.Ω.Κ.) υλοποίησης του προγράμματος, αυξάνεται κατά ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1, 50).
Επισημαίνεται ότι:
1. Το κόστος σχετικά με τη συνεργασία του φορέα των εργαζομένων με φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών (1, 50 ευρώ ωριαία αποζημίωση ανά καταρτιζόμενο) για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης, δεν θα ξεπερνά το ποσό που αφορά στον αριθμό των είκοσι (20) προγραμμάτων ανά εργατικό κέντρο, ασχέτως αν το συγκεκριμένο εργατικό κέντρο συμμετέχει σε περισσότερα προγράμματα κατάρτισης.
2. Σε περίπτωση που φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης σε κάποιο Νομό και το εργατικό κέντρο του Νομού αυτού υλοποιεί πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων του φορέα αυτού, δεν καταβάλλεται η ωριαία αποζημίωση του ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (1, 50) ανά ώρα κατάρτισης.
3. Επίσης το συνολικό κόστος του προγράμματος αυξάνεται κατά 4% σε περίπτωση που το πρόγραμμα υλοποιείται από πρωτοβάθμιο φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών και εφόσον το δευτεροβάθμιο τοπικό όργανο (ομοσπονδία) δεν υλοποιεί προγράμματα. Το ποσό αυτό αποδίδεται στο δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) το οποίο έχει αναλάβει τη δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο και τη σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1−25».
Το συνολικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί σε κάθε δευτεροβάθμιο όργανο (ομοσπονδία) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 Ευρώ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Γενικές Αρχές
1. Η όλη διαδικασία υποβολής, ελέγχου και αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΛΑΕΚ (
http://laek.oaed.gr).
2. Η ηλεκτρονική υποβολή πρότασης υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης μπορεί να γίνει τουλάχιστον (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.
3. Κατά την υποβολή της πρότασης οι δικαιούχοι φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών είναι υποχρεωμένοι να τηρούν φυσικό αρχείο με όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά καθώς επίσης και εκτυπώσεις όλων των ηλεκτρονικά υποβληθέντων και καταχωρηθέντων στοιχείων.
Το αρχείο αυτό τηρείται για χρονική περίοδο πέντε (5) ετών από την αποπληρωμή του προγράμματος και είναι στη διάθεση του ΟΑΕΔ εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του για έλεγχο.
Α. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών όπου θα αναφέρεται η έγκρισή του για την υλοποίηση του προγράμματος και ο ορισμός ενός ατόμου ως υπεύθυνου για το πρόγραμμα κατάρτισης.
Β. Απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ. του φορέα εργαζομένων, στην περίπτωση που υπάρχει συνεργασία με το φορέα εκπροσώπησης εργοδοτών, καθώς και το είδος της συνεργασίας αυτής για την υλοποίηση του προγράμματος.
Στο απόσπασμα πρακτικού θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς η επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών που θα συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων.
Γ. Απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ. της ομοσπονδίας που ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα αναφέρονται η απόφαση της να μην υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης καθώς και οι ενέργειες της για δημοσιοποίηση του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, η δέσμευση επόπτευσης του προγράμματος κατάρτισης και η σύνταξη της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1−25» για μέλη του που θα υλοποιήσουν προγράμματα κατάρτισης.
Δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Ε. Επικυρωμένο πρακτικό από δικαστική αρχή των τελευταίων εκλογών του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών όπου θα εμφανίζεται ο αριθμός των ψηφισάντων μελών του φορέα, με τη σφραγίδα δικαστικού αντιπροσώπου. Για τους φορείς οι οποίοι έχουν κατά νόμον διεξαγάγει τις τελευταίες εκλογές χωρίς την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, απαιτούνται ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον Ειρηνοδίκη όλων των μελών της εφορευτικής επιτροπής που θα βεβαιώνουν τον αριθμό των ψηφισάντων μελών του φορέα καθώς και ότι η ψηφοφορία διεξήχθη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του νόμου.
Το παραπάνω αντίγραφο πρακτικού αφορά μόνο στο πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και όχι στον κατάλογο των μελών του φορέα.
ΣΤ. Ιδιωτικό συμφωνητικό για κάθε πρόγραμμα ανάθεσης υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης από πιστοποιημένο ΚΕΚ (όπου θα αναφέρονται, ο Α.Φ.Μ. του εργοδοτικού φορέα και του ΚΕΚ, ο κωδικός πιστοποίησης του ΚΕΚ, η δ/νση υλοποίησης, ο τίτλος του προγράμματος, το συνολικό ποσό αμοιβής του ΚΕΚ, η ημερομηνία σύνταξής του με υπογραφή, σφραγίδα, τα στοιχεία καθώς και οι υποχρεώσεις και των δύο συμβαλλομένων).
Ζ. Για κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετέχει σε πρόγραμμα κατάρτισης, δήλωση του Ν. 1599/89 στην οποία θα αναγράφονται τα εξής:
- Η επιχείρηση έχει καταβάλλει για όλους τους εργαζόμενους την εργοδοτική εισφορά 0, 45% στο ΙΚΑ για το έτος 2009.
- Η επιχείρηση δεν έχει κάνει ούτε πρόκειται να κάνει χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ μέσα από το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ΛΑΕΚ 0, 45% για το έτος 2010.
- Η επιχείρηση δεν απασχολεί πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων στα υποκαταστήματά της.
- Οι εργαζόμενοι της επιχείρησης οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα παρακολουθήσουν περισσότερα του ενός (1) προγράμματα κατάρτισης χρηματοδοτούμενα από τον ΛΑΕΚ κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας.
- Οι καταρτιζόμενοι δεν θα απολυθούν καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα της κατάρτισης και για τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από αυτή εκτός και αν συντρέχει σπουδαίος λόγος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον αστικό κώδικα
Σε περίπτωση που εποχικές επιχειρήσεις επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους κατά το χρονικό διάστημα που δεν λειτουργούν, η τελευταία παράγραφος δεν θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην παρούσα υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης ανεξάρτητοι εργαζόμενοι, αντί της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να προσκομίσουν:
• Βεβαίωση από τον φορέα εργαζομένων της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2009 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθένειας τους.
Η. Έντυπο υλικό που αφορά τις πραγματοποιηθείσες ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος και έκθεση υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1−25, του δευτεροβάθμιου οργάνου, στο οποίο ανήκει ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών.
4. Σε περίπτωση που η επιχείρηση στην οποία εργάζονται είναι εποχική (άρθρο 24 του νόμου 1836/89) και η κατάρτιση υλοποιείται κατά το χρονικό διάστημα που η επιχείρηση δε λειτουργεί τότε πρέπει να διατηρείται στο φυσικό αρχείο του δικαιούχου φορέα η «λύση της σύμβασης εργασίας» της προηγούμενης εργασιακής περιόδου, ή η σύμβαση εργασίας για καθένα από τους καταρτιζόμενους της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της κατάρτισης.
5. Έχουν δικαίωμα να διδάξουν σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ μόνον όσοι έχουν αποκτήσει από τον ΟΑΕΔ τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΛΑΕΚ.(πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο
http://laek.oaed.gr).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι Φορείς που επιθυμούν να κάνουν χρήση των πόρων του ΛΑΕΚ για υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης το έτος 2010, πρέπει μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται από την σχετική προκήρυξη, να δηλώσουν στον ηλεκτρονικό κόμβο του ΛΑΕΚ (
http://laek.oaed.gr) τα στοιχεία τους.
Για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.
Η συμπλήρωση των πεδίων θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Σε περίπτωση καταχώρησης ηλεκτρονικά ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων και ειδικά στα στοιχεία που αφορούν στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ή δήλωση διαφορετικού ταχυδρομικού κώδικα ή διαφορετικού αρμόδιου ΚΠΑ από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θεωρείται άκυρο και δεν αποπληρώνεται.
Ο ορισμός των καταρτιζομένων από τον δικαιούχο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα κατάρτισης ταυτόχρονα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση αυτού ότι είναι εργαζόμενοι κατά την χρονική διάρκεια της κατάρτισης σε επιχείρηση του
κλάδου τους και καταβάλλεται γι αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ 0, 45%.
Το ημερήσιο παρουσιολόγιο κάθε προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα με βάση τα όσα έχει δηλώσει ο φορέας ο οποίος μέχρι και είκοσι (20) λεπτά μετά την προβλεπόμενη έναρξη του προγράμματος κατάρτισης, υποχρεούται να δηλώσει τις απουσίες των καταρτιζομένων. Επίσης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης απουσιών – των αποχωρησάντων καταρτιζομένων − κατά τη διάρκεια του δεκαπεντάλεπτου (15) διαλλείματος μεταξύ 3ης και 4ης διδακτικής ώρας.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θα θεωρηθεί ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί. Για κάθε μέρα κατάρτισης η εκτύπωση και η τήρηση στο φυσικό αρχείο του ημερήσιου απουσιολογίου είναι υποχρεωτική.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Ο αριθμός των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποιήθηκαν το 2009 σε σχέση με τον αριθμό των εγκριθέντων την ίδια περίοδο.
2. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Η υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης από τον Φορέα για πρώτη φορά,
3. Συντελεστής βαρύτητας 30%
Ο αριθμός των εργαζομένων που συμμετέχουν για πρώτη φορά σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ ως προς τον μέγιστο αριθμό εργαζομένων που δύνανται να συμμετέχουν (25 εργαζόμενοι),
Καταρτιζόμενος για πρώτη φορά θεωρείται ο εργαζόμενος:
α. ο οποίος καταρτίζεται για πρώτη φορά σε πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1−25
β. ο οποίος δεν έχει λάβει μέρος σε προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ1−25 τα τελευταία τρία (3) έτη
γ. ο οποίος συμμετείχε σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ και δεν ολοκλήρωσε την κατάρτισή του.
4. Συντελεστής βαρύτητας 20%
Ο αριθμός των επιχειρήσεων – μελών του Φορέα, που συμμετέχουν σε κάθε πρόγραμμα ως προς τον μέγιστο αριθμό επιχειρήσεων που δύνανται να συμμετέχουν (25 επιχειρήσεις),
Σε περίπτωση ισοβαθμίας, μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προγραμμάτων, η κατάταξη αυτών γίνεται σύμφωνα με τα παρακάτω με τη σειρά που αναφέρονται:
Α. Αριθμός καταρτιζομένων που συμμετέχουν
Β. Αριθμός επιχειρήσεων που συμμετέχουν
5. Η έγκριση προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων – μελών του φορέα, ως εξής:
α. Έως 25 επιχειρήσεις−μέλη του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, δύναται να εγκριθεί μία (1) πρόταση.
β. Από 25 μέχρι 325 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 30 επιχειρήσεις.
γ. Για περισσότερες από 325 επιχειρήσεις – μέλη, δύναται να εγκρίνεται μία (1) επιπλέον πρόταση για κάθε 100 επιχειρήσεις πέραν των 325.
δ. Ο αριθμός προγραμμάτων που δύναται να εγκριθούν σε ένα Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.
6. Ο συνολικός αριθμός προγραμμάτων, την υλοποίηση των οποίων δύναται να αναλάβει Πιστοποιημένο (ΚΕΚ) δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο της Δυναμικότητας του ΚΕΚ στο Νομό.
Δίνεται η δυνατότητα μεταφοράς δυναμικότητας σε δυσπρόσιτες περιοχές οι οποίες στερούνται δομών, με την προϋπόθεση η συνολική υποβολή προγραμμάτων κατάρτισης να μην υπερβαίνει το τριπλάσιο της Δυναμικότητας του ΚΕΚ στην Επικράτεια.
Δυσπρόσιτες περιοχές ορίζονται:
1.οι περιοχές που δε διαθέτουν δομές πιστοποιημένων ΚΕΚ και απέχουν πλέον των 30 χιλιομέτρων από αστικό κέντρο που διαθέτει πιστοποιημένες δομές ΚΕΚ.
2. τα απομακρυσμένα νησιά που δε διαθέτουν δομές πιστοποιημένων ΚΕΚ.
Η τελική κατάταξη και κατανομή προτάσεων από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ είναι αποτέλεσμα συνδυασμού όλων των παραπάνω κριτηρίων.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
1. Η επιχείρηση απασχολεί περισσότερους από 25 εργαζόμενους.
2. Η έλλειψη δικαιολογητικών από το φυσικό αρχείο που αντιστοιχούν στα στοιχεία που έχει δηλώσει ηλεκτρονικά ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών σε περίπτωση ελέγχου.
3. Η λανθασμένη ή ελλιπής ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων.
4. Η διάρκεια του προγράμματος είναι μικρότερη των 20 ωρών ή μεγαλύτερη των 40 ωρών.
5. Ο αριθμός των καταρτιζομένων είναι μικρότερος των 10 ή μεγαλύτερος των 25.
6. Η μη συμμετοχή τουλάχιστον τεσσάρων (4) επιχειρήσεων σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης
7. Η συμμετοχή επιχείρησης σε πρόγραμμα φορέα του οποίου δεν είναι μέλος
8. Η μη καταβολή στο ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0, 45% των εργαζομένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οι οποίοι πρέπει να έχουν αποκλειστικά την ιδιότητα του εργαζομένου.
Οι πίνακες επιλογής των προγραμμάτων που προκύπτουν από το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ. Η απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του ΛΑΕΚ εγκρίνεται τελικά από το Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.
Με την τελική έγκριση των προτάσεων, τα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του ΛΑΕΚ και ο Φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά. Στη συνέχεια μπορεί να προχωρήσει στην έναρξη υλοποίησης για όσα προγράμματα έχουν εγκριθεί.

ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Η υποβολή πρότασης έναρξης υλοποίησης προγράμματος γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος Διαχείρισης Προγραμμάτων ΛΑΕΚ.
Στη περίπτωση που το σύστημα δεν εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε εγκρίνεται η υλοποίησή του και ο φορέας αυτόματα λαμβάνει τον κωδικό υλοποίησης του συγκεκριμένου προγράμματος.
Στη περίπτωση που εντοπίσει κάποιο πρόβλημα, τότε αυτό εμφανίζεται στην οθόνη αυτόματα και ο Φορέας μπορεί να προχωρήσει στη διόρθωσή του πριν την καταχώρηση του προγράμματος, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα έγκρισης υλοποίησής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Με τη με αριθμ. 2/34255/0022/7−6−01 κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών−Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά και με τη με αριθμ. Β118616/13−7−01 απόφαση του Διοικητή ΟΑΕΔ, καθορίζονται η διαδικασία, τα όργανα, και οι κατηγορίες των ελέγχων, σχετικά με την διενέργεια ελέγχων σε προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης.
Ο Ο.Α.Ε.Δ. μέσω των ελεγκτών υπαλλήλων του, διενεργεί ελέγχους σχετικά με την ορθή υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση ως εξής:
1. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγράμματος κατάρτισης
Ο ΟΑΕΔ τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο για κάθε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, στον οποίο περιέχονται όλα τα προγράμματα και οι σχετικές πληροφορίες τις οποίες αυτός υπέβαλε.
Σε περίπτωση που ο φορέας κληθεί να προσκομίσει το φυσικό του αρχείο και αυτό είτε δεν υπάρχει, είτε από τον έλεγχο προκύψει ότι έχει υποβάλει διαφορετικά στοιχεία μέσω του διαδικτύου, είτε είναι ελλιπές, είτε δεν είναι δικαιούχος του προγράμματος σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, επιβάλει ως ποινή:
• την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης ή
• την επιστροφή του ποσού αποπληρωμής που τυχόν
έχει λάβει
Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει στον φορέα:
• τη μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης που υλοποίησε σύμφωνα με την παρούσα
απόφαση
• ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια.
Το φυσικό αρχείο τηρείται στην έδρα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, από τον υπεύθυνο του φορέα τα στοιχεία του οποίου δηλώνονται στο Πληροφοριακό Σύστημα.
2. Έλεγχος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης
Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος.
Με ευθύνη του Φορέα Εκπροσώπησης Εργοδοτών και του φορέα υλοποίησης, πρέπει να παρέχεται κάθε διευκόλυνση προς τους ελεγκτές ώστε να έχουν μεταβεί άμεσα στην αίθουσα υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο εντός δέκα (10) λεπτών από την προσέλευσή τους.
Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.
Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις οι οποίες βεβαιώνονται εγγράφως από τους αντίστοιχους φορείς και εφόσον υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο αλλά για τεχνικούς λόγους ευθύνης του ΟΑΕΔ, ή της ΔΕΗ, ή της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας δεν είναι διαθέσιμη η ιστοσελίδα του, τότε το αποτέλεσμα του επιτόπιου ελέγχου καταχωρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα το αργότερο εντός τριών (3) ημερών με ευθύνη του ελεγκτή. Σε κάθε περίπτωση ελέγχου ενημερώνεται ηλεκτρονικά η καρτέλα του προγράμματος του φορέα ως προς το αποτέλεσμα, την ημερομηνία και την ώρα υλοποίησης του ελέγχου.
Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν απουσίες καταρτιζομένων που δεν έχουν δηλωθεί σχετικά, τότε θεωρείται ότι οι συγκεκριμένοι καταρτιζόμενοι απουσίαζαν και από όλες τις ημέρες κατάρτισης που έχουν προηγηθεί.
Ο εκπαιδευτικός φορέας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης προγράμματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει:
- ηλεκτρονικό υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης εντός των δομών που γίνεται η κατάρτιση
- φωτοτυπίες των ταυτοτήτων των καταρτιζομένων
- νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ για την διασταύρωση της ορθότητας του ΑΦΜ των καταρτιζομένων
- ονομαστική κατάσταση καταρτιζομένων με την επωνυμία της επιχείρησης στη οποία εργάζεται ο καθένας
- στη περίπτωση συμμετοχής ανεξάρτητων καταρτιζομένων, βεβαίωση φορέα εργαζομένων και φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισής τους
Ο Επιτόπιος έλεγχος χαρακτηρίζεται αρνητικός και το πρόγραμμα κατάρτισης απορρίπτεται και δεν απο− πληρώνεται όταν διαπιστωθεί ότι:
1. Απουσιάζει ποσοστό άνω του 50% του αριθμού των καταρτιζομένων που ο φορέας έχει δηλώσει για κάθε ημέρα κατάρτισης.
2. Απουσιάζει ο εκπαιδευτής
3. Ο διδάσκων κατά τον έλεγχο εκπαιδευτής δεν έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα.
4. Στην αίθουσα κατάρτισης υπάρχουν πάνω από είκοσι πέντε (25) άτομα, εκτός του εκπαιδευτή.
5. Δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης ή δεν παρασχέθηκαν οι απαραίτητες διευκολύνσεις ώστε οι ελεγκτές να μεταβούν στον χώρο της κατάρτισης εντός δέκα λεπτών (10) από την προσέλευσή τους.
6. Ο χώρος που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
7. Δεν υπάρχει ηλεκτρονικός υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο και δυνατότητα εκτύπωσης στο χώρο που υλοποιείται το πρόγραμμα κατάρτισης.
8. Έχει γίνει αλλαγή στο αντικείμενο κατάρτισης ή/και στο περιεχόμενο προγράμματος.
9. Έχει γίνει αλλαγή στις ώρες ή στις ημέρες υλοποίησης του προγράμματος χωρίς να έχει ενημερώσει ο φορέας ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
10. Έχει γίνει αλλαγή που αφορά στους καταρτιζόμενους, στην ημερομηνία έναρξης του προγράμματος, στη χρονική διάρκεια του προγράμματος κατάρτισης και ο φορέας δεν έχει ενημερώσει ηλεκτρονικά το Π.Σ του ΛΑΕΚ.
11. Στην αίθουσα παρίστανται ως καταρτιζόμενοι του προγράμματος και άτομα διαφορετικά των δηλωθέντων στο πρόγραμμα.
12. Δεν εντοπίστηκε ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος λόγω ελλιπών ή ανακριβών στοιχείων.
13. Έχει καταχωρηθεί ηλεκτρονικά ως αρμόδιο ΚΠΑ διαφορετικό από αυτό που υπάγεται ο τόπος υλοποίησης του προγράμματος.
Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου, σε ότι αφορά την υλοποίηση του προγράμματος ή το φυσικό αρχείο αυτού, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών μπορεί να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου, μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του ελέγχου.
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ με εισήγησή της θέτει υπόψη της Επιτροπής Διαχείρισης ΛΑΕΚ την ένσταση για τη λήψη σχετικής απόφασης και ο φορέας ενημερώνεται ηλεκτρονικά για το αποτέλεσμα της ένστασης.
Η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να επιβάλει στο φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών ως ποινή:
• την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης
• την μη αποπληρωμή όλων των προγραμμάτων κατάρτισης
• ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια
Επίσης η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, σε περίπτωση παράβασης των παραπάνω περιπτώσεων 5, 11, 12 και 13 μπορεί να επιβάλει, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ποινή αποκλεισμού στο φορέα κατάρτισης από τα προγράμματα κατάρτισης από 1 έως 3 χρόνια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Ο φάκελος αποπληρωμής ενός προγράμματος κατάρτισης δημιουργείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα όταν ο Φορέας δηλώσει τις δαπάνες κάθε προγράμματος κατάρτισης που έχει υλοποιήσει.
Για την αποπληρωμή κάθε προγράμματος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει, να προσκομίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του προγράμματος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για έλεγχο.
Σε περίπτωση που αποδειχτεί ότι ο Φορέας δεν έχει στην κατοχή του τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν κατέβαλε τις παραπάνω δαπάνες, τότε ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με τη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν. 2434/1996, επιβάλλει ως ποινή:
• την μη αποπληρωμή αυτού του προγράμματος κατάρτισης
Εκτός από την παραπάνω υποχρεωτική ποινή η Επιτροπή Διαχείρισης του ΛΑΕΚ, με απόφασή της και ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης μπορεί να επιβάλλει:
• ποινή αποκλεισμού από τα προγράμματα κατάρτισης του ΛΑΕΚ από 1 έως 3 χρόνια
Επισημαίνεται ότι δεν αποπληρώνονται προγράμματα κατάρτισης, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής αναληθών στοιχείων, σε ότι αφορά στα στοιχεία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και των καταρτιζομένων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΛΑΕΚ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
Σε ότι αφορά τα έξοδα διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο το ποσό αποδίδεται στους δικαιούχους από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ
Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών πρέπει να δηλώσει ηλεκτρονικά τον Α.Φ.Μ, τον Αριθμό Λογαριασμού κάθε δικαιούχου (ΙΒΑΝ) στην τράπεζα και να τηρεί για κάθε καταρτιζόμενο που ολοκλήρωσε την κατάρτιση, φωτοτυπία της ταυτότητας ΑΔΤ και του βιβλιαρίου καταθέσεων στη σελίδα όπου φαίνεται ο αριθμός λογαριασμού του δικαιούχου που θα κατατεθεί το δικαιούμενο ποσό.
Σε περίπτωση που έχει γίνει λανθασμένη ή ελλιπής καταχώριση στοιχείων ή ο αριθμός λογαριασμού τράπεζας είναι ανενεργός, θα δίνεται 6μηνη προθεσμία, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων αποπληρωμής του προγράμματος, για τακτοποίηση της εκκρεμότητας προκειμένου να καταστεί δυνατή η καταβολή από τον ΟΑΕΔ του δικαιούμενου ποσού. Μετά την παρέλευση του ως άνω διαστήματος, το ποσό θα πιστώνεται στο Λογαριασμό του ΛΑΕΚ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος υλοποίησης του προγράμματος δικαιολογείται με εξοφλημένο τιμολόγιο με πλήρη ανάλυση δαπανών το οποίο εκδίδει ο εκπαιδευτικός φορέας προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Μαζί με το τιμολόγιο θα πρέπει να επισυνάπτεται απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης.
Στο τιμολόγιο θα πρέπει να γίνεται πλήρης ανάλυση της δαπάνης η οποία θα περιλαμβάνει και τα εξής στοιχεία:
• Κωδικό Προγράμματος
• Αντικείμενο κατάρτισης
• Αριθμό καταρτιζομένων
• Ημερομηνία έναρξης –λήξης
• Ονοματεπώνυμο εισηγητή –ώρες διδασκαλίας– το ποσό και ο αριθμός του λογαριασμού του εισηγητή ή της επιταγής με την οποία καταβλήθηκε το σχετικό ποσό
• Α.Φ.Μ. εισηγητή, κωδικό εισηγητή
Το παραστατικό αυτής της δαπάνης πρέπει να μην έχει εκδοθεί μετά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου τόσο του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, όσο και του εκπαιδευτικού φορέα (άρθρο 12, παρ.14 Κ.Β.Σ.)
Η καταβολή της αμοιβής των εκπαιδευτών γίνεται:
• Είτε με δίγραμμη επιταγή
• Είτε με τραπεζική επιταγή
• Είτε με κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου
Σε περίπτωση συνεργασίας του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών με φορέα εκπροσώπησης των εργαζομένων για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης, προσκομίζεται αντίγραφο νόμιμου παραστατικού είσπραξης, που εκδίδει το εργατικό κέντρο προς τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών.
Για την καταβολή του ποσού που αναλογεί στο 4% του συνολικού ποσού αποπληρωμής του προγράμματος κατάρτισης στην ομοσπονδία, προσκομίζεται
1) αντίγραφο νόμιμου παραστατικού είσπραξης, που εκδίδει η ομοσπονδία,
2) φωτοτυπίες εντύπων που αποδεικνύουν τις ενέργειες δημοσιοποίησης του Προγράμματος σε τοπικό επίπεδο, αντίγραφο της «έκθεσης υλοποίησης προγράμματος κατάρτισης ΛΑΕΚ 1−25» καθώς και
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ 1−25 ως δικαιούχος φορέας.
Τελικό στάδιο αποπληρωμής:
Μετά την πιστοποίηση του ποσού που δικαιούται, ο φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών προσκομίζει: φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα τιμολόγιο είσπραξης προς τον ΟΑΕΔ με λεπτομερή ανάλυση των δαπανών του συγκεκριμένου προγράμματος σύμφωνα με τα αντίστοιχα νόμιμα εξοφλημένα παραστατικά (τιμολόγια, αποδείξεις, δελτία παροχής υπηρεσιών) που έχει στην κατοχή του ο φορέας για όλες τις δαπάνες του προγράμματος κατάρτισης.
Επισημαίνεται ότι στο τιμολόγιο θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται:
- επωνυμία του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών,
- ΔΟΥ,
- ΑΦΜ,
- αριθμός τιμολογίου,
- ημερομηνία μεταγενέστερη της έκδοσης της απόφασης του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ σχετικά με την αποπληρωμή του προγράμματος,
— ονοματεπώνυμο και υπογραφή εκδώσαντα.
Για την καταβολή του ποσού της αποπληρωμής του προγράμματος θα γίνεται πίστωση του λογαριασμού του φορέα σε οποιαδήποτε τράπεζα επιθυμεί. Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος λογαριασμός (ΙΒΑΝ) θα πρέπει να είναι στο όνομα του φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών και μόνο. Το ποσό προμήθειας της τράπεζας βαρύνει τον δικαιούχο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 25.000.000, 00 Ευρώ εις βάρος του προϋπολογισμού του ΛΑΕΚ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved