ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων των ΤΟΠΣΑ και ΤΟΠΕΚΟ

Αθήνα 27.2.2013, 15:32

Την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας (ΤοπΣΑ) και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» (ΤοπΕΚΟ) προβλέπει πρόγραμμα που θα υλοποιήσει προσεχώς ο ΟΑΕΔ (τη σχετική απόφαση παρουσιάζει η Proslipsis παρακάτω).

Κάθε επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του. 
α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ¤ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης). 
β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 18 ¤ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).  

Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις μήνες. 

Δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. 

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού. Ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. 

Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ περιτροπής απασχόληση κλπ. 

Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. 

Δεν υπάγονται: 
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009). 
- Τα νυχτερινά κέντρα 
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. 
- Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing). 
- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. 
- Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις 
- Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό 
- Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες 
- Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά, 
- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κλπ), 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006) (φυτικών και ζωικών), οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)]. 
- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. 
- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. 
- Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον ίδιο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση. 
- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. 
- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας. 

Ωφελούμενοι άνεργοι 
Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που: 
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος. 
- Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). 

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 
- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση: 
- είχαν απασχοληθεί καθΆ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας 
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα) 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση. 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας του εργοδότη. 
- για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 
- για άτομα που: 
- είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. 
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. 
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ, όπωςπροαναφέρθηκε στην παρ.1 του παρόντος άρθρου) 
- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98. 
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, 
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης). 
- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. 

Διαδικασία υπαγωγής
Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω ιστοσελίδα. Εντός τριάνταημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει στην πρόσληψη του ατόμου. 

* Ακολουθεί η απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΤΜΗΜΑ Ι 
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 29 
Τ.Κ.: 10110 
Fax: 210-5295400 
Τηλ: 213-1516074- 093 
Πληρ: Ε. Κούρκουλου, Α. Τσουκαλά 
Email: ekourkoulou@ypakp.gr 
 atsoukala@ypakp.gr 
 
 
 Αθήνα 17 /02/2014 
 
 Αριθμ. Πρωτ: 5024/120 
 
 
 
Θέμα: Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» και 
«Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70 Α΄) «Για την παροχή 
κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας και 
τροποποίησης συναφών διατάξεων» όπως ισχύει. 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 25, 29 και 34 του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της 
παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές 
διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας» (ΦΕΚ 88 Α΄). 
3. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 και ιδιαίτερα των άρθρων 4 παρ. 1, 10 παρ. 5 και 
άρθρο 14 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 
προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και 
άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α΄) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, 
σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει. 
6. Τις διατάξεις του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής για την 
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» και τις διατάξεις του Ν. 
3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α΄) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο 
τομέα και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 3833/2010 «Προστασία της Εθνικής 
Οικονομίας – επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής 
κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α΄). 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 3 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημόσιου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247 
Α΄), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
9. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012 (ΦΕΚ 28 Α΄) «Έγκριση 
των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». 
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄), όπως 
ισχύει. 
11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας» (ΦΕΚ 
163 Α), όπως ισχύει. 
12. Τις διατάξεις του Π.Δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας 
απασχόλησης και διαχείρισης κοινοτικών πόρων στο Υπουργείο Εργασίας», όπως 
ισχύει. 
13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 85/21-6-2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ141 Α΄). 
14. Τις διατάξεις του Π.Δ. 86/21-6-12 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141 Α΄). 
15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 94/2012 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και 
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» ΦΕΚ 141 Α΄). 
16. Τις διατάξεις του Π.Δ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
(ΦΕΚ 194 Α΄). 
17. Τις διατάξεις του Β.Δ 405/1971 (ΦΕΚ 123 Α΄) «Περί οργανώσεως, 
συγκροτήσεως και λειτουργίας των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ», όπως ισχύει. 
18. Τις διατάξεις του Ν.Δ 2961/1954 (ΦΕΚ 197 Α΄) «Περί συστάσεως Οργανισμού 
Απασχολήσεως και Ασφαλίσεως Ανεργίας», όπως ισχύει. 
19. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄) «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», 
όπως ισχύει. 
20. Τις διατάξεις του Π.Δ 118/25-06-2013 (ΦΕΚ 152 Α΄) «Τροποποίηση του π.δ. 
85/2012 (¶ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο 
Ανάπτυξης, και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων αντιστοίχως. 
21. Τις διατάξεις του Π.Δ. 119/25-06-2013 (ΦΕΚ 153 Α) «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 
22. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2006 περί 
καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1260/1999, όπως ισχύει. 
23. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της Επιτροπής της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη 
θέσπιση κανόνων σχετικά με την Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/06 
του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το 
Ταμείο Συνοχής και του Κανονισμού (ΕΚ) 1080/06 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, όπως ισχύει. 
24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1081/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την 
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1784/1999», όπως ισχύει. 
25. Τον Κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου «Για τη θέσπιση 
του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στο γενικό προϋπολογισμό των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». 
26. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1998/2006 της Επιτροπής της 15.12.2006 για την 
εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις ενισχύσεις ήσσονος 
σημασίας (EE L379/5, 28.12.2006). 
27. Τη με αριθμό 7725/28.03.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί 
έγκρισης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Κωδικός CCI 
2007GR16UNS001). 
28. Τη με αριθμό C/2007/5534-12.11.2007 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού 2007-2013» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας (Κωδικός CCI 2007GR05UPO001). 
29. Τη με αριθμό 10/28.12.2010 Απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 
για την έγκριση της τροποποίησης του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράμματος. 
30. Το άρθρο 10 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
31. Τα άρθρα 87, 88 και 89 της Συνθήκης περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων, περί κρατικών ενισχύσεων. 
32. Το ολοκληρωμένο Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Οικονομίας 
(COM(2008) 800/26.11.2008), με το οποίο αποφασίσθηκε η λήψη έκτακτων 
μέτρων για την ανάπτυξη και την απασχόληση με σκοπό την τόνωση της 
ζήτησης και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην Ευρωπαϊκή οικονομία. 
33. Το Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 
34. Το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, εθνικό και κοινοτικό, που 
αναφέρεται στην υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων. 
35. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 της Πράξης 6 του Υπουργικού 
Συμβουλίου της 28-2-2012 (ΦΕΚ 38 Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή 
της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 4046/2012. 
36. Τη με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ 120/Β) Απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών «Είσπραξη εσόδων υπέρ τρίτων από τις Δημόσιες 
Οικονομικές Υπηρεσίες», όπως ισχύει. 
37. Τη με αριθμό 36952/1275/20.5.2008 (ΦΕΚ 986 Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας με θέμα Τροποποίηση της υπΆ αριθμ. 
107900/16.3.2001 (ΦΕΚ 599 Β) ως τροποποιηθείσα ισχύει, κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής 
Υπηρεσίας Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει. 
38. Τη με αριθμό 25253/2235/08 (ΦΕΚ 603 Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας για την Τροποποίηση της με αριθμό 118267/14.12.2000 όμοιας 
Απόφασης, ως ίσχυε, περί Σύστασης και Λειτουργίας Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», με σκοπό την αναδιάρθρωσή της, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 η οποία μετονομάζεται σε Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης (Διαχειριστική Αρχή) του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού». 
39. Τη με αριθμό 14053/ΕΥΣ/1749/27.03.2008 Υπουργική απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης» (ΦΕΚ 540 Β), όπως εκάστοτε ισχύει. 
40. Τη με αριθμ. 30182/ΕΥΣ/4441/12-7-2010 κοινή υπουργική απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με θέμα «Εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»», όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.
41. Τη με αριθμό Υ48/9.7.2012 (ΦΕΚ 2105 Β) Απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών κ. 
Χρήστου Σταϊκούρα». 
42. Τη με αριθμό 53672/4775/17.7.2008 (ΦΕΚ ) Απόφαση της Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
43. Τη με αριθμ. 2.475/οικ.3.33/ 10-1-2012 Κοινή Υπουργική Απόφασης «Σύστημα 
Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου και Διαδικασία 
Εφαρμογής: 
 • της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις 
ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 3 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και 
 • της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ¶ξονα 
Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου 
δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 
στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007−2013». 
44. Τη με αριθμ. πρωτ. 2/82850/0022/25-9-2013 (ΦΕΚ 487 ΥΟΔΔ) ΚΥΑ των 
υπουργών Οικονομικών και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
«Καθορισμός των προβλεπομένων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν.4144/2013 
σχετικά με τον ενιαίο λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών 
(Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)» (ΦΕΚ 487/ΥΟΔΔ/2013). 
45. Την υπΆ αριθμ. 2747/19-11-2013 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (αρ. συνεδρ. 
55/19-11-2013), η οποία μας διαβιβάστηκε με το υπ. αριθμ. 98059/20-11-2013 
έγγραφο του. 
46. Τη με αρ. πρωτ. οικ. 41731/313/4-12-2013 «Βεβαίωση σχετικά με τη 
δυνατότητα κάλυψης της δαπάνης από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής», της Διεύθυνσης Εποπτείας Οργανισμών της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
47. Τη με αρ. πρωτ. 41332/285/4-12-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Έγκριση ανάληψη υποχρέωσης».
48. Τη με αρ. πρωτ. 100180/27-11-2013 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 
49. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται: α) 
δαπάνη ύψους δεκαεπτά εκατομμυρίων ευρώ (17.000.000,00 ευρώ), που θα 
καλυφθεί με κοινοτική συγχρηματοδότηση (ΕΚΤ) και επιχορήγηση του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο πλαίσιο του Θεματικού ¶ξονα 3, 
¶ξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην 
απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού» 2007 – 2013 και βαρύνει τον ΚΑΕ 2493 «Επιχορηγήσεις για την 
καταπολέμηση της ανεργίας» του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ. Για το 
οικονομικό έτος 2014 προκαλείται δαπάνη ύψους δέκα εκατομμυρίων ευρώ 
(10.000.000¤) και για το έτος 2015 δαπάνη ύψους επτά εκατομμυρίων ευρώ 
(7.000.000¤) β) εκτιμώμενη συνολική δαπάνη από τη διενέργεια ελέγχων, η 
οποία δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη, σε βάρος της πίστωσης του ΚΑΕ 4419 
«Λοιπές δαπάνες που πραγμ. Από Ν.Π.Δ.Δ.» του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ 
ύψους τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000,00) για το έτος 2014. Για το έτος 
2014 θα ληφθεί μέριμνα για την εγγραφή των αντίστοιχων πιστώσεων στον εν 
λόγω προϋπολογισμό για τις οποίες έχει γίνει η σχετική έγκριση ανάληψη 
υποχρέωσης με την αριθμ. 28963/1528/10-9-2013 απόφασης του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 
Την κατάρτιση προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την πρόσληψη 10.000 ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την 
απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» 
και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ»» το 
οποίο έχει ως εξής: 

¶ρθρο 1 
Αντικείμενο προγράμματος- Στόχος του προγράμματος 
Σκοπός του προγράμματος είναι η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 
ωφελούμενων των δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα 
στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας - ΤοπΣΑ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: 
Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 3 
«Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» και «Τοπικές δράσεις κοινωνικής 
ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη 
και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του 
Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του 
ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», που υλοποιούνται στο πλαίσιο 
του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 
για την προγραμματική περίοδο 2007-2013». Proslipsis.gr

¶ρθρο 2 
Πλαίσιο ένταξης - χρηματοδότηση - επιλέξιμες περιοχές 
1. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού ¶ξονα 3, 
¶ξονες Προτεραιότητας 7 και 8 : «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013. 
Η αναλογούσα Εθνική Συμμετοχή, καθώς και η αντίστοιχη κοινοτική συνδρομή της 
πράξης, θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και θα βαρύνει τον ΚΑΕ 
2493. Οι σχετικές εισροές των πόρων του Ε.Κ.Τ. θα αποτελέσουν έσοδα του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα εκταμιεύονται σύμφωνα με το ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο. 
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας 
(δηλαδή το σύνολο εκτός του Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας). Η κατανομή του 
έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής: 
- ¶ξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 
Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος, 
- ¶ξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: 
Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, 
Η μέγιστη συνολική δαπάνη θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 17.000.000 ευρώ (ΚΑΕ 
2493). 
Με βάση τους ¶ξονες Προτεραιότητας τα ποσά, το ποσοστό της κοινοτικής συνδρομής 
και της εθνικής συμμετοχής, καθώς και οι θέσεις για τις προβλεπόμενες πράξεις του 
προγράμματος εξειδικεύονται ως εξής: 
- ¶ξονας Προτεραιότητας 7 για τις οκτώ ως άνω Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 
Σύγκλισης: ποσό 9.656.000 ¤ και 5.680 θέσεις 
- ¶ξονας Προτεραιότητας 8 για τις τρεις ως άνω Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου: ποσό 
7.344.000 και 4.320 θέσεις 
Η μέγιστη συνολική δαπάνη των 17.000.000 ευρώ κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής: 
- Για το έτος 2014:10.000.000 ευρώ 
- Για το έτος 2015: 7.000.000 ευρώ 
Η εκτιμώμενη δαπάνη από τη διενέργεια των ελέγχων ανέρχεται στο ποσό των 300.000 
ευρώ για το έτος 2014, δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος και θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 
2. Το πρόγραμμα εντάσσεται στον Θεματικό ¶ξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση 
της πρόσβασης στην απασχόληση», ¶ξονες Προτεραιότητας 7 και 8 με κωδικό θέματος 
προτεραιότητας 66 της με αριθμό 53672/4775/17.7.2008 Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα "Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 
στον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»”, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το πρόγραμμα καταρτίζεται στα πλαίσια της με αριθμ. 2.475/οικ.3.33/2012 ΚΥΑ 
(ΦΕΚ 16/Β/11-1-2012):Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης Ελέγχου 
και Διαδικασία Εφαρμογής: 
• της δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των 
τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές πολιτικές 
απασχόλησης, του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης 
στην Απασχόληση» και 
• της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της 
Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού 
ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού ¶ξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» 
στο πλαίσιο του Τομεακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου 
Δυναμικού» για την προγραμματική περίοδο 2007−2013». 
4. Οι ενισχύσεις που προβλέπονται χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1998/2006 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis). Η ενίσχυση 
που θα λάβει μια επιχείρηση βάσει της παρούσας ΚΥΑ, αθροιζόμενη με οποιαδήποτε 
άλλη de minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει η επιχείρηση, δεν πρέπει να υπερβαίνει 
το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το 
συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μια επιχείρηση που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό 
των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 
Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της εγκριτικής 
απόφασης. 
Επισημαίνεται ότι στον ως άνω έλεγχο της σώρευσης αθροίζονται και οι ενισχύσεις 
ήσσονος σημασίας που έχουν λάβει οι συνδεδεμένες με την αιτούσα επιχειρήσεις. 

¶ρθρο 3 
Ρόλος του ΟΑΕΔ 
Σύμφωνα α) με το άρθρο 25 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ Α΄ 88) που αντικατέστησε το 
άρθρο 2 του Ν.2956/2001 (ΦΕΚ Α΄ 258) “Ο Ο.Α.Ε.Δ. έχει σκοπό την εφαρμογή της 
κυβερνητικής πολιτικής για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ανεργίας, την 
ενίσχυση και διευκόλυνση της ένταξης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην αγορά 
εργασίας ….. και μεριμνά ιδίως …….για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας με 
την παροχή οικονομικών ενισχύσεων προς τους εργοδότες”, και β) με το άρθρο 29 του Ν. 
1262/82 (ΦΕΚ Α΄ 70) για τον σκοπό της καταπολέμησης της ανεργίας με τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας είναι δυνατό να επιχορηγούνται από τον ΟΑΕΔ επιχειρήσεις και 
γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που καταρτίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου 
Εργασίας μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ. 
Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3614/2007,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο 
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), στο πλαίσιο του 
προγράμματος, ασκεί καθήκοντα Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ). 
Με τη με αριθμό 53672/4775/17-07-2008 ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 
9.12276/οικ.6.1615/15-07-2009 ΥΑ και τη με αριθμό 0.6403/οικ. 6.733/30-3-2010 ΥΑ, 
όπως εκάστοτε ισχύει, εκχωρήθηκαν αρμοδιότητες διαχείρισης για πράξεις του Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον ΟΑΕΔ. Για την πράξη αυτή δικαιούχοι είναι 
οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα. 

¶ρθρο 4 
Δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμμετοχής 
1. Δικαιούχοι - Επιχειρήσεις 
Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά οι εργοδότες του ιδιωτικού 
τομέα, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα. 
Επίσης δικαιούχοι είναι και οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚοινΣεπ) που 
έχουν ιδρυθεί στα πλαίσια των δράσεων ΤοπΣΑ ή ΤοπΕΚΟ κι επιθυμούν να προσλάβουν 
με το πρόγραμμα απλά μέλη τους ως εργαζόμενους. 
Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του 
τριμήνου πριν την ημερομηνία της αίτησης (ημερολογιακά) για υπαγωγή στο πρόγραμμα, 
σε μείωση προσωπικού. 
Επισημαίνεται ότι ως μείωση προσωπικού θεωρείται η καταγγελία της σύμβασης 
εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, 
μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου. 
Επίσης δεν είναι δυνατή η υπαγωγή των επιχειρήσεων που έχουν προβεί κατά τη διάρκεια 
του τριμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε αλλαγή του καθεστώτος 
απασχόλησης του προσωπικού της, από πλήρη σε μερική απασχόλησης ή σε εκ 
περιτροπής απασχόληση κλπ. 
Δεν θεωρείται μείωση η οικειοθελής αποχώρηση, η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, η 
καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης και η καταγγελία σύμβασης 
εργασίας ορισμένου χρόνου πριν τη λήξη της που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά 
στον εργαζόμενο, εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης για υπαγωγή μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της 
εγκριτικής απόφασης και αφορούν και στις επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν μετά από 
μεταβίβαση ή εκμίσθωση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή 
δημιουργία νέας επιχείρησης από τους ιδίους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το 
αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. 
Δεν υπάγονται: 
- Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, 
από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του ν. 3812 (ΦΕΚ 
234/Α/28.12.2009). 
- Τα νυχτερινά κέντρα 
- Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης. 
- Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου 
(telemarketing). 
- Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους. 
- Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις 
- Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό 
- Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση 
συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες 
- Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά, 
- Σύλλογοι και σωματεία που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
- Οι επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν αυτοτελή επαγγελματική έδρα ή όταν η έδρα είναι 
η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, κλπ) εκτός των 
επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το 
προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (π.χ. υπηρεσίες εκμετάλλευσης 
φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί κλπ), 
- Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας (από την πρωτογενή 
αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια έως την τελική διάθεση και εμπορία των προϊόντων 
της στην αγορά π.χ. ιχθυοπωλεία), στον τομέα του άνθρακα (π.χ. εταιρείες εξόρυξης, 
ορυχεία), στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων (όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1857/2006) (φυτικών και ζωικών), οι 
επιχειρήσεις που ασχολούνται με την μεταπώληση σε μεταπράτες ή εμπόρους και η 
επιχορήγηση μετακυλύει στους παραγωγούς, άμεσα ή έμμεσα [οι δραστηριότητες 
στην γεωργική εκμετάλλευση (φυτικό και ζωικό κεφάλαιο), οι οποίες είναι 
απαραίτητες προκειμένου να προετοιμασθεί το προϊόν για την πρώτη πώληση (π.χ. 
συγκομιδή, κοπή και αλώνισμα των σιτηρών, συσκευασία των αυγών)]. 
- Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα 
αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. 
- Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών 
ενισχύσεων. 
- Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής 
μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή 
εκμίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από 
μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση και επαναλειτουργία ή 
δημιουργία νέας επιχειρήσεις ή εκμίσθωση από άλλους εταίρους ή εργοδότες στον 
ίδιο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι 
επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη 
επιχείρηση. 
- Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές. 
- Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις, οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν 
πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου, για ίσο 
αριθμό θέσεων με αυτόν που δεν ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα. Αντιθέτως 
εντάσσονται όσες επιχειρήσεις κατέθεσαν εντολή κενής θέσης και η αρμόδια 
Υπηρεσία δεν υπέδειξε άτομο λόγω έλλειψης ειδικότητας. 
2. Ωφελούμενοι- ¶νεργοι 
Τα ωφελούμενα άτομα είναι άνεργοι που: 
- Διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση συμμετοχής στο πρόγραμμα, όταν 
πρόκειται για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ, που θα προκύπτει από το ειδικό μητρώο 
της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) για τις ανάγκες του προγράμματος. 
- Έχουν ωφεληθεί δράσεων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας – ΤοπΣΑ» και «Τοπικές 
δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες - ΤοπΕΚΟ» και διαθέτουν βεβαίωση 
συμμετοχής σε πρόγραμμα ΤοπΣΑ και ΤοπΕΚΟ από την αρμόδια Αναπτυξιακή Σύμπραξη (ΑΣ). 
Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή: 
- Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση: 
- είχαν απασχοληθεί καθΆ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν 
νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με 
το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας 
- είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο 
εργοδότη με όμοια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα) 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε 
κατά το προηγούμενο 12μηνο οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την 
ενταχθείσα επιχείρηση. 
- είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος 
ή εξ΄ αγχιστείας του εργοδότη. 
- για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή 
(έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου). 
- για άτομα που: 
- είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και Ι.Κ.Ε. 
- είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. 
- είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων 
- είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ, όπως
προαναφέρθηκε στην παρ.1 του παρόντος άρθρου) 
- τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98. 
- θα προσληφθούν στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε 
άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της 
υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το 
μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά, 
- θα προσληφθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να 
διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος 
εργοδότης). 
- θα απασχοληθούν με μίσθωση - σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή. 

¶ρθρο 5 
Διαδικασία υπαγωγής δικαιούχων 
 Μετά την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις που 
διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν 
να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
αίτηση υπαγωγής η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
(www.oaed.gr) και την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων 
(http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται η έδρα της 
επιχείρησης επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Επιπλέον οι δικαιούχοι οφείλουν να 
υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση βάσει του προτύπου που είναι αναρτημένο στην ως άνω 
ιστοσελίδα. 
Εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης υπαγωγής στο 
πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει στην πρόσληψη του ατόμου. 

¶ρθρο 6 
Ποσό και συνολική διάρκεια επιχορήγησης 
1. Ποσό επιχορήγησης. 
Η επιχείρηση επιχορηγείται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την 
ημερομηνία πρόσληψής του. 
α) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) κάτω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 15 ¤ 
την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης). 
β) Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους 
ανέργους ηλικίας (μισθωτοί και ημερομίσθιοι) άνω των 25 ετών ανέρχεται στο ποσό των 
18 ¤ την ημέρα και μέχρι 25 ημέρες το μήνα (ημέρες ασφάλισης).  
Το ποσό επιχορήγησης καλύπτει τμήμα του μισθολογικού κόστους. 
2. Διάρκεια επιχορήγησης. 
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος ορίζεται στους τέσσερις (4) μήνες. 

¶ρθρο 7 
Διαδικασία και όροι επιχορήγησης 
Υποβολή αίτησης και καταβολή της επιχορήγησης 
α) Αξιώσεις των δικαιούχων για είσπραξη της επιχορήγησης για άτομα που θα υπαχθούν 
στο πρόγραμμα ασκούνται εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου 
απασχόλησης. 
Για τη λήψη της επιχορήγησης η επιχείρηση οφείλει να υποβάλλει αίτηση με τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά θα προσδιοριστούν στη Δημόσια Πρόσκληση 
του προγράμματος. 
β) Η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), ύστερα από το σχετικό έλεγχο των δικαιολογητικών 
(διοικητικός έλεγχος) και αφού διαπιστώσει ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του 
προγράμματος, προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή 
της ενίσχυσης. 
γ)Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό 
επιχορήγησης λόγω εκπρόθεσμης υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας 
των δύο μηνών από τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της 
αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του 
συγκεκριμένου ποσού. 
δ) Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά εξήντα (60) ημέρες, ύστερα 
από απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. 
 Όροι 
Η επιχορήγηση θα υπολογίζεται για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης για τους μισθωτούς 
και για τους ημερομισθίους το ανώτερο μέχρι είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης. 
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων 
στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, 
επιχορηγούμενου και μη. 
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όσον αφορά στο δεσμευόμενο (επιχορηγούμενο και 
προϋπάρχον) προσωπικό, δεν είναι δυνατή η μετατροπή του καθεστώτος απασχόλησης 
από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής κλπ. Οι ανωτέρω δεσμεύσεις ισχύουν και για το 
χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία 
της εγκριτικής απόφασης. Proslipsis.gr
 Οι αποδοχές των εργαζομένων (επιχορηγούμενου και μη προσωπικού) καθορίζονται από 
την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία. 
Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν θα πρέπει να ασκούν άλλο 
ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, ούτε να προβούν σε έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ.. 
Σε διαφορετική περίπτωση απεντάσσονται από το πρόγραμμα. 

¶ρθρο 8 
Διενέργεια ελέγχων - Υποχρεώσεις τήρησης αρχείων 
i. Ύστερα από την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης 
πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος (επιτόπια επαλήθευση), μετά την απόφαση 
ανάθεσης από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού, σε ελεγκτές προκειμένου να 
ελεγχθεί αν ο δικαιούχος τηρεί τους όρους του προγράμματος (λειτουργία της 
επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κλπ). 
ii. Ο ΟΑΕΔ ασκεί τους προβλεπόμενους από το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
ΕΠ του ΕΣΠΑ, ελέγχους στους δικαιούχους της πράξης του συνολικού προγράμματος 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του 
συνολικού προγράμματος, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες οι οποίοι βασίζονται 
στο εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, εφαρμόζοντας τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 
14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» διατηρεί 
το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ, ως προς την τήρηση των 
καθηκόντων του, ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης. Έλεγχοι σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς και το Ν. 3614/07 διενεργούνται από την 
Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ), καθώς και τα αρμόδια όργανα της 
Ε.Ε. 
Οι επαληθεύσεις του προγράμματος (επιτόπιοι έλεγχοι) θα διενεργούνται από 
υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα α) στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 
υπΆ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ487/9-10-2013) β) τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με 
αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. - Προστασία ελεγκτών 
Ο.Α.Ε.Δ. του Ν.4144/2013, ορίζει ότι : «1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι 
δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής 
αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την 
παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση 
της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που 
διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους 
ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από 
το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν 
διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά 
την άσκηση των καθηκόντων τους.» 

¶ρθρο 9 
Χρόνος υποχρεωτικής απασχόλησης – Δεσμεύσεις 
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες και μη θέσεις 
εργασίας καθΆ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (4 μήνες). 
Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της και εφόσον δεν το 
αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες 
θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει 
επιχορηγηθεί, τότε θα επιστρέφει στον Οργανισμό εντόκως το αναλογούν ποσό 
επιχορήγησης σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-
2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από 
απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας (ΚΠΑ ή ΚΠΑ2). 
Σε περίπτωση μη αντικατάστασης λόγω έλλειψης ειδικότητας (που θα διαπιστώνεται από 
την Υπηρεσία) σε επιχορηγούμενη ή μη θέση θα διακόπτεται η επιχορήγηση μόνο για τη 
θέση αυτή, χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη. 
Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό 
διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση 
εγκριτικής απόφασης. 
Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και μη προσωπικό θεωρείται η 
καταγγελία σύμβασης εργασίας, όπως επίσης και η εθελουσία έξοδος που γίνεται με 
πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων 
εθελούσιας εξόδου. Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού προσωπικό η κενή θέση που 
οφείλεται σε λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου, οικειοθελή αποχώρηση, συνταξιοδότηση 
μισθωτού επιχείρησης. 
Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου 
προσωπικού που μείωσε και με άλλο εργαζόμενο που προσέλαβε η επιχείρηση μετά την 
αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της), 
έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης. 
 
¶ρθρο 10 
Επιμήκυνση Προγράμματος 
Είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες 
με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) 
δικαιολογημένης ασθένειας εργαζομένου, β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά 
από αίτηση του εργαζομένου και γ) μη λειτουργίας της επιχείρησης λόγω θερινών 
διακοπών. Η επιμήκυνση γίνεται μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του 
Προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ. 
Επίσης σε περίπτωση αντικατάστασης μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) 
ημερών είναι δυνατή η επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα 
(30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από αίτηση του εργοδότη και 
απόφαση του αρμόδιου Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Απασχόλησης. 
Σε περίπτωση αντικατάστασης θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμόδιες ΑΣ οι οποίες 
είναι υπεύθυνες για τους συγκεκριμένους ωφελούμενους. 

¶ρθρο 11 
Διακοπή επιχορήγησης – Δημοσιονομική διόρθωση 
Σε περίπτωση που το ποσό της ενίσχυσης έχει καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αχρεωστήτως 
απευθείας στην δικαιούχο επιχείρηση και διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή 
προϋποθέσεων του προγράμματος, θα εφαρμόζονται αντίστοιχα οι διατάξεις του άρθρου 
29 του ν.1262/1982 (ΦΕΚ 70/ΑΆ/16.6.1982), όπως ισχύει για την απόδοση στον ΟΑΕΔ, 
για την διακοπή της επιχορήγησης καθώς και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-
25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ ΒΆ 120) Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία 
εκδόθηκε κατΆ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου 
Λογιστικού (Ν. 2362 / 1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του 
Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 
Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της ΥΠΑΣΥΔ 
με αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27-3-2008, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. 

¶ρθρο 12 
Επίλυση διαφορών 
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των επιχειρήσεων και των Υπηρεσιών 
Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, πλην των περιπτώσεων δημοσιονομικής διόρθωσης του 
άρθρου 11 της παρούσας, θα επιλύεται με απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Ενστάσεων. 
Οι ενστάσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία εντός δεκαπέντε (15) ημερών από 
την κοινοποίηση της απορριπτικής απόφασης. 
 
¶ρθρο 13 
Τήρηση όρων πληροφόρησης και δημοσιότητας 
1. Για λόγους διαφάνειας, βάσει του άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΚ) 1828/2006 της 
Επιτροπής, ο κατάλογος των δικαιούχων του παρόντος προγράμματος (με αναφορά στην 
ονομασία της πράξης και στο ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στην 
πράξη) δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα www.espa.gr. 
2. Σε κάθε περίπτωση δημοσιοποίησης/δημοσίευσης των πράξεων, εκ μέρους του ΟΑΕΔ, 
γίνεται μνεία για την συμμετοχή στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ελληνικού Δημοσίου και 
ειδικότερα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013. 
3. Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της 
πληροφορίας στους/στις ωφελούμενους/ες και, υπό την έννοια αυτή, χρησιμοποιούν, 
ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στην απόκτηση 
χρηστικής πληροφορίας από τον πληθυσμό στόχο. 
Προκειμένου για την ενημέρωση των δικαιούχων και των ωφελούμενων ανέργων για τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΝΘΕ, οι 
Υπηρεσίες (ΚΠΑ 2), θα προβαίνουν στις παρακάτω ενέργειες: 
i. Γνωστοποίηση προς τους δικαιούχους για την αναγραφή των στοιχείων 
συγχρηματοδότησης του προγράμματος, στα παραστατικά πληρωμών και στα 
παραστατικά μισθοδοσίας των ωφελουμένων. 
ii. Γραπτή ενημέρωση των ωφελουμένων ανέργων από τους Δικαιούχους, για την ένταξη 
τους στο ανωτέρω συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

¶ρθρο 14 
Τελικές διατάξεις 
1. Με δημόσια πρόσκληση που εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή του Οργανισμού 
προσδιορίζεται η ημερομηνία έναρξης της υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
υπαγωγή στο πρόγραμμα και εξειδικεύεται ή/και ορίζεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται 
στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 
2. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο πρόγραμμα, 
λήγει αυτόματα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος αιτήσεων, ύστερα από την κάλυψη 
των κατανεμηθεισών θέσεων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Μετά την 
αυτόματη λήξη της αναφερόμενης προθεσμίας, συνεχίζεται η υποβολή των αιτήσεων για 
αριθμό θέσεων που αντιστοιχεί μέχρι το 10% των αρχικά κατανεμηθεισών θέσεων. Στην 
περίπτωση αυτή οι θέσεις παραμένουν σε στάδιο αναμονής και ικανοποιούνται με βάση 
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δημιουργηθούν κενές θέσεις. 
3. Το Δ.Σ. του Οργανισμού δύναται με απόφαση του να αναστείλει, να συνεχίσει και να 
λήξει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για υπαγωγή στο 
πρόγραμμα. 
4. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος, εξειδικεύονται με αποφάσεις 
του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής. 
5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  
ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved