ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Διευκρινήσεις από τον ΣΕΠΕ για τη δράση κατάρτισης ανέργων

Αθήνα 23.6.2016, 17:35

Αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα του ΣΕΠΕ, ως Αναθέτουσας Αρχής, διευκρινήσεις επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν για το έργο: Δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης για ανέργους νέους 18 - 24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Διευκρινήσεις σε ερωτήματα που δεν υποβλήθηκαν στη γλώσσα του διαγωνισμού (ελληνική) ή ήταν ασαφή ή αόριστα. δεν παρέχονται.

Αναλυτικά οι διευκρινήσεις:

* Στο άρθρο 13 ΙΙΙ παράγραφος 1 αναφέρεται σε ένα έργο. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 όμως η Πρόσκληση ζητάει 2 διαφορετικά έργα. Ποιο από τα δύο είναι το σωστό;
- Δεν υπάρχει λάθος. Δύο έργα απαιτούνται όπως προβλέπονται στο άρθρο 12 παρ. 1. Το άρθρο 13 ΙΙΙ παρ. 1 περιγράφει τι απαιτείται για την απόδειξη συμμόρφωσης με το κριτήριο αυτό.

* Στο άρθρο 13 ΙΙΙ στην παράγραφο 2 αναφέρεται ‘Για την απόδειξη της συνδρομής του κριτηρίου της παρ. 3 του άρθρου 12’ που όμως δεν αναφέρεται σε καμιά ομάδα έργου. Ποιο είναι το σωστό;
Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 αναφέρεται ‘Για την απόδειξη της συνδρομής του κριτηρίου της παρ. 4 του άρθρου 12’ που όμως δεν υπάρχει η αντίστοιχη παράγραφος 4 που επικαλείται. Μπορείτε σας παρακαλούμε πολύ να κάνετε ορθή επανάληψη;
- Όπως ορθά παρατηρήθηκε κατά την υποβολή του ερωτήματος πρόκειται για αναριθμητισμό. Ως εκ τούτου είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για τις παραγράφους 2 και 3 αντίστοιχα αφού μόνο εκεί υπάρχουν τέτοια κριτήρια.

* Στο άρθρο 6 στο τέλος της παραγράφου 1 αναφέρεται Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέσει Δομές με τις
προαναφερθείσες προδιαγραφές και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας». Οι Δομές αυτές σε ορισμένες Περιφέρειες μπορεί
να μην είναι ίδιες αλλά να είναι ενοικιαζόμενες; Αν ναι θα πρέπει να προσκομιστούν προσύμφωνα συνεργασίας του υποψήφιου Αναδόχου και το φορέα που διαθέτει τη δομή που θα ενοικιάσει - παραχωρήσει;
- Τα έγγραφα, που κατατίθενται με την υποβολή της προσφοράς σε σχέση με τη χρήση δομών με μίσθωση ή κατά παραχώρηση ορίζονται στα άρθρα: 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 27 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ παρ. 6 και 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

* Στη φάση του διαγωνισμού ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει προσύμφωνο συνεργασίας πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου και πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου Αν ανία θα περιληφθεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον φάκελο δικαιολογητικών;
- Τα έγγραφα, που κατατίθενται με την υποβολή της προσφοράς σε σχέση με τη χρήση δομών με μίσθωση ή κατά παραχώρηση ορίζονται στα άρθρα: 13 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, 27 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ παρ. 6 και 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Proslipsis.gr

* Οι υποχρεωτικές ενότητες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με πιο Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Αξιολόγησης Παρακολούθησης και Έλεγχου Ενεργειών Κατάρτισης θα υλοποιηθούν;
- Σύμφωνα με ότι αναφέρεται στο άρθρο 1. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, παρ. 24 τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 1.5188/οικ3.968 (ΦΕΚ 915/Β/20.5.2011) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ’αρ.οικ.55582/1933/2008 (ΦΕΚ 1491/Β) όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμό 0.15968/3.2570/2010 (ΦΕΚ 1503/Β) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα “Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου των Ενεργειών Επαγγελματικής Κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ βάσει του άρθρου 34, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού 1083/2006, όπως ισχύει, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013) για όλα τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που εμπεριέχουν δράσεις κατάρτισης”.

* Είναι στοιχείο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ο αριθμός των Δομών και ο αριθμός των Νομών που θα δεσμευτεί να υλοποιήσει ο Ανάδοχος, πέρα των υποχρεωτικών Δομών στις 13 Περιφέρειες; Αν ναι, πρέπει να προσκομιστούν προσύμφωνα συνεργασίας, πιστοποιητικά και πολεοδομικές άδειες στην φάση του διαγωνισμού;
- Δεν αποτελεί στοιχείο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς ο αριθμός των Δομών που προσφέρει ο υποψήφιος Ανάδοχος και ο αριθμός των Νομών που θα δεσμευτεί να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης, πέραν της δέσμευσης για διάθεση Δομών με τις
απαιτούμενες προδιαγραφές και στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας

* Ο Φορέας Πιστοποίησης θα πρέπει να αναφερθεί; Αν ναι θα πρέπει να προσκομισθεί προσύμφωνο συνεργασίας; Βλ. ΜΕΡΟΣ Γ΄, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Άρθρο 42. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Δ. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων.
Στο ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, αναφέρεται ότι: «1. Στο διαγωνισμό μπορούν να μετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/ κοινοπραξίες αυτών…….
2. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι πάροχοι συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής (κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας) κατά τα παρακάτω οριζόμενα στο άρθρο 12. Ειδικότερα εφόσον οι συμμετέχοντες είναι επιχειρήσεις, που διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο, πρέπει να είναι αδειοδοτημένοι ως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 ή 2.
3. Προκειμένου για ενώσεις εταιρειών/ κοινοπραξίες δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας καλύπτουν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου». 
Αντίστοιχα στο Άρθρο 12 «ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» και σε συνέχεια του ανωτέρω σημείου 2 του Άρθρου 10, αναφέρονται τα εξής:
«Ο υποψήφιος για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας και οικονομικής επάρκειας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ειδικότερα::
1. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μέσο όρο κύκλου εργασιών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων, για τις οποία; έχουν δημοσιευθεϊ ισολογισμοί, ίσο ή μεγαλύτερο από 1.000.000,00 €. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος κύκλου εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις
δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 1.000.000,00 €. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας.
2. Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον:
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προϋπολογισμού, που κατ'ελάχ/στον ανέρχεται σε ποσό 600.000,00 €
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης».
Παρακαλώ, αποσαφηνίστε την παραπάνω απαίτηση.
Συγκεκριμένα, διευκρινίστε μας:
Α. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η προϋπόθεση 1 του Άρθρου 12 συντρέχει για κάθε ένα μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας ή ισχύει ότι, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας;
Β. Σε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας η προϋπόθεση 2 του Άρθρου 12 συντρέχει για κάθε ένα μέλος της Ένωσης /Κοινοπραξίας ή ισχύει ότι, σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον:
Α) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης προϋπολογισμού, που κατ' ελάχιστον ανέρχεται σε ποσό 600.000,00 €
Β) ενός (1) έργου συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και πιστοποίησης»;
- Επί του Α ερωτήματος: Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ. 1 «Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας η παραπάνω
προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης/ κοινοπραξίας». Επομένως ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών που να ισούται η να είναι μεγαλύτερος από 1.000.000 € αφορά αθροιστικά σε όλα τα μέλη
ένωσης/ κοινοπραξίας χωρίς άλλη διάκριση.
Επί του Β ερωτήματος: Κατά τη ρητή διάταξη του άρθρου 12 παρ. 2 της Διακήρυξης «Ο υποψήφιος ή σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας ένα τουλάχιστον μέλος της πρέπει να έχει προβεί σε εμπρόθεσμη και προσήκουσα ολοκλήρωση τουλάχιστον…» Επομένως τουλάχιστον ένα μέλος της ένωσης/ κοινοπραξίας πρέπει να πληροί αυτόν τον όρο.

* Παρακαλούμε, διευκρινίστε μας εάν τα κατά περίπτωση ζητούμενα στη διακήρυξη έγγραφα και δικαιολογητικά μπορούν να είναι: για μεν τα δημόσια έγγραφα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων, για τα ιδιωτικά έγγραφα ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων εγγράφων που έχουν προηγουμένως μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα (σε περίπτωση ξενόγλωσσων) και θεωρηθεί από δικηγόρο ή αρμόδια δημόσια αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4250/2014; 
- Η προσφορά που θα κατατεθεί πρέπει να περιέχει ως ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 πρωτότυπα έγγραφα και δικαιολογητικά ή νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα αυτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν και όσα ρητά ορίζονται στα άρθρα 9 παρ. 11, 13 V και 16 παρ. 1 της Διακήρυξης.

* Στο ΜΕΡΟΣ Γ ' : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΑΡΘΡΟ 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, αναφέρεται ότι:
«Η τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες :
Α. Επιλογή και συντονισμός των εκπαιδευτών σε σχέση με τις απαιτήσεις του Έργου.........
Β. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι και Τεχνικές...............
Γ. Περιγραφή διαδικασίας παρακολούθησης και αξιολόγησης του Έργου........................
Ε. Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων
ΣΤ. Περιγραφή της διαδικασίας εποπτείας και ποιοτικής παρακολούθησης και ελέγχου της πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων
Ζ. Αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης του Έργου............».
Η φράση «Η Τεχνική Προσφορά των υποψηφίων πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες Ενότητες...» είναι περιοριστική και εξαντλητική; Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίστε μας εάν η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει τις παραπάνω ενότητες και οποιοδήποτε προσθήκη ενότητας στην τεχνική προσφορά αποτελεί παράβαση των όρων της διακήρυξης.
- Η Τεχνική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει τις ενότητες που αναφέρονται στο άρθρο 42 «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» της διακήρυξης. 
 Proslipsis.gr
* Στη διακήρυξη δεν γίνεται αναφορά στην έννοια "υπεργολαβίας'' ή/και "υπεργολάβου". Επιτρέπεται η χρήση υπεργολάβων;
- Δεν απαγορεύεται.

* Στο άρθρο 42, παρ. Ζ, αναφέρεται: «Οι δομές που θα χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο προκειμένου να παράσχει τις υπηρεσίες επαγγελματικής κατάρτισης της παρούσας πρέπει να έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, να διαθέτουν ισχύουσα πολεοδομική άδεια εκπαιδευτηρίου, πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου καθώς επίσης και προσβασιμότητα σε ΑΜΕΑ, σύμφωνα με το Νόμο 4067/2012 (ΥΕΚ 79/Α/2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και τις Οδηγίες Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Σχεδιάζοντας για Όλους». Οι δομές οι οποίες έχουν τακτοποίηση για αλλαγή σε χρήση εκπαιδευτηρίου, σύμφωνα με νόμο ρύθμισης πολεοδομικών θεμάτων {π.χ. 4178/2013) θεωρούνται ότι πληρούν το κριτήριο της προκήρυξης?
- Κατά ρητό όρο της διακήρυξης οι δομές, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων ισχύουσα πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου (άρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 27 παρ. 6 και άρθρο 42 παρ. Ε). Δομές χωρίς τέτοια άδεια δεν μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου.
Είναι ωστόσο δυνατή η διάθεση δομών οι οποίες έχουν τακτοποίηση για αλλαγή σε χρήση εκπαιδευτηρίου εφόσον τεκμηριώνεται με την προσφορά ότι αυτή η τακτοποίηση είναι ισοδύναμη με πολεοδομική άδεια χρήσης εκπαιδευτηρίου.
Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης των Δομών όπως και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται θα τα προσκομίσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης.

* Σύμφωνα με το κεφάλαιο IV. ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΔΑΝΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ, ο υποψήφιος Ανάδοχος δύναται να βασίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με αυτούς. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να κάνει Επίκληση Δάνειας επαγγελματικής ικανότητας.
Σχετικά με το παραπάνω αναφερόμενο παρακαλούμε διευκρινίστε μας τα παρακάτω:
Α. δύναται συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη νομική οντότητα με τον υποψήφιο Ανάδοχο να «δανείσει» στον υποψήφιο Ανάδοχο επαγγελματική ικανότητα;
Β. μπορεί μία συνδεδεμένη ή συνεργαζόμενη νομική οντότητα να αποτελεί εταίρο σε ένα σχήμα /Ένωση/Κοινοπραξία και ταυτόχρονα να «δανείζει» επαγγελματική ικανότητα στο πλαίσιο ίδιου έργου σε ένα άλλο σχήμα/ Ένωση/Κοινοπραξία;
Γ. Η νομική οντότητα η οποία «δανείζει» τον υποψήφιο Ανάδοχο εμπίπτει στους όρους και προϋποθέσεις των Άρθρων ΑΡΘΡΟ 10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και ΑΡΘΡΟ
11. ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ - ΛΟΓΟΙ της διακήρυξης;
Δ. Σύμφωνα με την παράγραφο 1, σημείο γ. του ίδιου κεφαλαίου IV, αναφέρεται ότι «Η απόδειξη της δέσμευσης του τρίτου δανείζοντος φορέα κατά τα ανωτέρω γίνεται με την προσκόμιση κάθε αναγκαίου εγγράφου και ενδεικτικά: «……γ. Όλων των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών του άρθρου 13.ΙΙαπό τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να «δανειστεί», όπως αυτή ζητείται παραπάνω». 
Παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν η παραπομπή στο άρθρο 13.ΙΙ (ΔΙΚΑJΟΛΟΓΗΠΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΊΉΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ) είναι ορθή ή εάν η Παραπομπή αφορά το άρθρο 13.ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΠΚΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ / ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΠΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ /ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ.
Ε. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας υποψήφιος Ανάδοχος
μπορεί να στηριχτεί στην επαγγελματική ικανότητα τρίτου
φορέα για την απόδειξη ικανότητας εκτέλεσης του έργου,
αυτό δεν αποτελεί και ανάθεση υπεργολαβίας ταυτόχρονα;
- Στο Α. Όπως ρητά ορίζεται στο διακήρυξη (και στο νόμο) κάθε τρίτος «μη μετέχων στην προσφορά» μπορεί να προσφέρει δάνεια εμπειρία (άρθ.13 παρ. IV παρ.1). Το δε δικαίωμα δανεισμού παρέχεται ανεξαρτήτως της έννομης σχέσης που συνδέει δανείζοντα και δανειζόμενο, όπως ρητά αναφέρεται στη διακήρυξη (άρθ.13 περ.IV παρ.1)
Στο Β. Όχι διότι όπως ρητά ορίζεται στο διακήρυξη (και στο νόμο) κάθε τρίτος «μη μετέχων στην προσφορά» μπορεί να προσφέρει δάνεια εμπειρία (άρθ. 13 περ. IV παρ. 1).
Επιπλέον το άρθρο 10 παρ. 5 της διακήρυξης που αναφέρεται στους υποψήφιους και στο δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ρητά ορίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν μπορεί να μετέχει άμεσα ή έμμεσα σε περισσότερες της μιας προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού άλλως απορρίπτονται όλες.
Στο Γ. Τα άρθρα 10 και 11 της διακήρυξης αναφέρονται στους υποψήφιους και στο δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Στο Δ. Για την απόδειξη της δάνειας εμπειρίας απαιτούνται όλα τα αναγκαία προς τούτου έγγραφα και ενδεικτικά τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 παρ.IV μεταξύ των οποίων αυτά «από τα οποία αποδεικνύεται η ύπαρξη της επαγγελματικής ικανότητας του τρίτου που πρόκειται να «δανειστεί», όπως αυτή ζητείται παραπάνω», δηλαδή στην οικεία θέση της διακήρυξης (ορθό 13.ΙΙΙ).
Στο Ε. Δεν υπάρχει ερώτημα προς διευκρίνιση. 

* Στο ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΣΥΝΗΘΙΣΤΑ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ, παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται επίσης να απορρίψει αιτιολογημένα προσφορά.\ με απόφασή της μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής, σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας, κατόπιν πρόσκλησης του
υποψήφιου προς παροχή εξηγήσεων.».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν υπάρχει κάποιο όριο βάσει του οποίου μία οικονομική προσφορά μπορεί να κριθεί ως «ασυνήθιστα χαμηλή» από την Επιτροπή αξιολόγησης.
- Η Διακήρυξη δεν περιέχει πρόβλεψη τέτοιου ορίου

* Οι δομές οι οποίες διαθέτουν οικοδομική άδεια με χρήση εκπαιδευτηρίου και πιστοποίηση του ΕΟΠΠΕΠ αλλά το πιστοποιητικό πυροπροστασίας δεν αναφέρει χρήση εκπαιδευτηρίου αλλά Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ή Κέντρο δια βίου μάθησης θεωρούνται ότι πληρούν το κριτήριο της προκήρυξης;
- Κατά ρητό όρο της διακήρυξης οι δομές, που θα χρησιμοποιηθούν, πρέπει να διαθέτουν μεταξύ άλλων πιστοποιητικό πυροπροστασίας για χρήση εκπαιδευτηρίου (άρθρο 6 παρ. 1 σε συνδυασμό με άρθρο 27 παρ. 6 και άρθρο 42 παρ. Ε). Δομές χωρίς τέτοιο πιστοποιητικό δεν μπορούν λοιπόν να χρησιμοποιηθούν από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση του έργου. Είναι, ωστόσο, δυνατή η διάθεση δομών οι οποίες έχουν πιστοποιητικό πυροπροστασίας που δεν αναφέρει χρήση εκπαιδευτηρίου αλλά Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ή Κέντρο δια βίου μάθησης εφόσον τεκμηριώνεται με την προσφορά ότι αυτό το πιστοποιητικό είναι ισοδύναμο με πιστοποιητικό χρήσης εκπαιδευτηρίου. Proslipsis.gr
Σημειώνεται ότι τα απαιτούμενα συμφωνητικά μίσθωσης ή παραχώρησης των Δομών όπως και όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά για τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές που τίθενται θα τα προσκομίσει ο Ανάδοχος κατά την υπογραφή της σύμβασης.

* Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος 4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ καισυγκεκριμένα στο Κριτήριο με α/α Κ4, αποτυπώνεται ότι η Περιγραφή της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελουμένων έχει συντελεστή βαρύτητας 25%. Δεδομένου ότι σύμφωνο με το σημείο νi, της Ενότητας ΣΤ. Επιμέρους Ενέργειες του ΑΡΘΡΟ 29. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ, αναφέρεται ότι «Την Πιστοποίηση θα διενεργήσουν Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ΙSO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες που περιλαμβάνονται στην παρούσα Διακήρυξη, είτε από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις», παρακαλώ διευκρινίστε μας το εξής:
Εφόσον σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης η πιστοποίηση είναι υποχρεωτικό να διενεργηθεί από Φορείς Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή/ και διεθνώς και οι οποίοι είτε είναι διαπιστευμένοι σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17024 είτε είναι πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ να χορηγούν πιστοποιητικά για τις συγκεκριμένες ειδικότητες, είτε από εταιρείες Λογισμικού, οι οποίες παρέχουν σχετικές Πιστοποιήσεις και άρα θα πρέπει η απαίτηση να πληρείται υποχρεωτικά από τον υποψήφιο (on/off κριτήριο), με ποιόν τρόπο το κριτήριο αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο.
- Η πιστοποίηση δεξιοτήτων είναι συμβατική υποχρέωση του Αναδόχου, όπως αναφέρεται στη διακήρυξη.
Τα κριτήρια επάρκειας του υποψηφίου (κριτήρια on-off) αναφέρονται στο άρθρο 12. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ της διακήρυξης και δεν περιλαμβάνουν πιστοποιητικά πιστοποίησης.
Αντικείμενο αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι η περιγραφή και ανάλυση των επί μέρους σταδίων της διαδικασίας πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων από τον υποψήφιο, όπως περιγράφεται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ/ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, Άρθρο 42. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της διακήρυξης. βαθμολόγησης από την επιτροπή αξιολόγησης; Και εφόσον αποτελεί κριτήριο βαθμολόγησης, τότε όλοι οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να λάβουν την ίδια βαθμολογία στο συγκεκριμένο κριτήριο;

* Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος 2 αναφέρεται ότι: «Η βαθμολογία των επιμέρους κριτηρίων των προσφορών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι υποχρεωτικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι). Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι υποχρεωτικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι)».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας σύμφωνα με ποια κριτήρια πρόκειται η βαθμολογία τεχνικών προσφορών να αυξάνεται στους 120 βαθμούς και συνεπώς τί αντιπροσωπεύουν οι 20 αυτοί βαθμοί.
- Όπως αναφέρεται στο άρθρο 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ «Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι τους 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι υποχρεωτικές απαιτήσεις (απαράβατοι όροι)».

* Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Διακήρυξης, κεφάλαιο 3 αναφέρεται ότι: «Οι συμμετέχοντες στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα ύψους πέντε ευρώ και τριάντα τρία λεπτά (5,33 €) μικτά ανά ώρα θεωρητικής κατάρτισης και τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (3,20 €) ανά ώρα πρακτικής άσκησης, μείον τις νόμιμες κρατήσεις, με την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει την κατάρτιση και την πρακτική άσκηση και έχουν συμμετάσχει στην διαδικασία πιστοποίησης». Επίσης, στο κεφάλαιο 4 του ίδιου Άρθρου αναφέρεται ότι: «4. Η δαπάνη του εκπαιδευτικού επιδόματος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή/Δικαιούχο και η καταβολή του υλοποιείται με αυτεπιστασία από αυτήν είτε με δίγραμμες τραπεζικές επιταγές, είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό».
Παρακαλούμε διευκρινίστε μας εάν οι ασφαλιστικές εισφορές των εκπαιδευομένων / καταρτιζομένων βαραίνουν τον Ανάδοχο ή την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς δεν προκύπτει ρητά από τη διακήρυξη.
- Οι ασφαλιστικές εισφορές καλύπτονται από την Αναθέτουσα Αρχή/ Δικαιούχο (Άρθρο 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, παρ. 3).

* Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 30. ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ενότητα 9 αναφέρεται ότι «9. Κατά την υλοποίηση της κατάρτισης εφ όσον υπερβαίνει τις τρεις (3) ώρες ημερησίως θα χορηγούνται εδέσματα /χυμοί/καφέδες στους καταρτιζόμενους. Το κόστος αυτό καλύπτεται αποκλειστικά από τον Ανάδοχο». Proslipsis.gr
Λαμβάνοντας υπόψη ότι στο πλαίσιο της διακήρυξης ως κατάρτιση νοείται το σύνολο των 380 ωρών (θεωρία και πρακτική), παρακαλώ διευκρινίστε μας εάν η παραπάνω απαίτηση χορήγησης εδεσμάτων/χυμών/καφέδων στους καταρτιζόμενους αφορά μόνο στο κομμάτι της θεωρητικής κατάρτισης ή και της πρακτικής άσκησης.
- Αφορά το σύνολο της κατάρτισης, δηλαδή Θεωρητική κατάρτιση και Πρακτική άσκηση.

* Στο ΑΡΘΡΟ 43. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, παράγραφος 1 αναφέρεται ότι: «Η Βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τον «Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης» προσφορών που παρουσιάζεται στη συνέχεια. Οι προσφορές δεν βαθμολογούνται με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής». Παρακαλούμε, διευκρινίστε μας τι σημαίνει η φράση «Οι προσφορές δεν βαθμολογούνται με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής»;
- Τα κριτήρια επιλογής (άρθρα 45 και 46 του Π.Δ. 60/07), όπως ορίζονται στο άρθρο 12 της διακήρυξης, δεν βαθμολογούνται, όπως άλλωστε ορίζεται από το Π.Δ. 60/07.


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved