ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις 17/12/08


Αθήνα 17.12.2008, 14:45
Πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις που απασχολούν από έναν έως 25 εργαζόμενους κατήρτισε ο ΟΑΕΔ, στοχεύοντας στην στήριξη των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Η υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις ξεκίνησε σήμερα και θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009, ενώ η υλοποίηση του προγράμματος θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2009.

Το συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από φορείς εκπροσώπησης των εργοδοτών και θα χρηματοδοτηθεί από τον κλάδο ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ. Για πρώτη φορά φέτος δυνατότητα υποβολής προτάσεων για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης παρέχεται, υπό προϋποθέσεις, και στα Εργατικά Κέντρα της χώρας.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους και:
• είναι μέλη των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών του κλάδου τους, οι οποίοι αναλαμβάνουν την υλοποίηση του προγράμματος κατάρτισης.
• καταβάλλουν στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (0,45%) για τους εργαζόμενους της επιχείρησής τους για το έτος 2008.
• απασχολούν από 1 έως 25 εργαζόμενους.
• το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο συμμετέχουν δεν χρηματοδοτείται από άλλο φορέα.
• δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ για τους εργαζόμενους που λαμβάνουν μέρος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής και εργαζόμενων των οποίων:
• οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών ή οι εργοδότες  δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
• το αντικείμενο απασχόλησης δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη,
υπό τον όρο ότι καταβάλλεται για αυτούς η εργοδοτική εισφορά στον Ειδικό Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.

Οι εργαζόμενοι αυτοί μπορούν να απευθύνονται στο Εργατικό Κέντρο της περιοχής τους το οποίο βεβαιώνει την ειδικότητα απασχόλησής τους και το οποίο μπορεί να συνεργαστεί με οποιονδήποτε φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών, για την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης. Το Εργατικό Κέντρο ενός νομού μπορεί επίσης να υποβάλλει και να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης για τους εργαζόμενους επιχειρήσεων της περιοχής, στην περίπτωση που ο αντίστοιχος φορέας εκπροσώπησης των εργοδοτών δεν επιθυμεί να υλοποιήσει πρόγραμμα κατάρτισης.

Υλοποίηση
Τα προγράμματα κατάρτισης θα διεξάγονται από Πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) είτε στα ίδια τα ΚΕΚ είτε σε δομές των φορέων εκπροσώπησης των εργοδοτών, εφόσον πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Τα προγράμματα θα πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου εργασίας, σε ομάδες 10-25 καταρτιζομένων ανά πρόγραμμα, έχουν συνολική διάρκεια από 20 έως 50 ώρες (μέχρι 4 διδακτικές ώρες ημερησίως) και περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος.

Το μέσο ωριαίο κόστος υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης ορίζεται στα 14 ευρώ ανά καταρτιζόμενο και καλύπτει δαπάνες υλοποίησης της κατάρτισης, διατροφής και μετακίνησης ανά καταρτιζόμενο και δαπάνες για τη διαχειριστική υποστήριξη του προγράμματος κατάρτισης από τον φορέα εκπροσώπησης των εργοδοτών. Στη περίπτωση που το πρόγραμμα κατάρτισης υλοποιείται σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο το μέσο ωριαίο κόστος υλοποίησης του προγράμματος αυξάνεται κατά 1,50 ευρώ. Στα προγράμματα μπορούν να διδάξουν μόνον όσοι έχουν αποκτήσει από τον ΟΑΕΔ «Αριθμό Μητρώου Εισηγητή».

Αιτήσεις
Η όλη διαδικασία γίνεται με αξιοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ, αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στον κεντρικό κόμβο του ΟΑΕΔ
http://laek.oaed.gr:
- από την υποβολή των προτάσεων των φορέων για προγράμματα κατάρτισης την αξιολόγηση των προτάσεων,
- την έγκριση της υλοποίησης των προγραμμάτων, μέχρι
- την κοινοποίηση έναρξης υλοποίησης, 
- πιθανές τροποποιήσεις στον προγραμματισμό τους (εφόσον δεν αφορούν στα αντικείμενα κατάρτισης, στο περιεχόμενο και τον συνολικό αριθμό των ωρών του αναλυτικού προγράμματος ή σε στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή με βάση αυτά γίνεται η κατάταξη και έγκριση του προγράμματος), 
- τον έλεγχο και 
- την αποπληρωμή των προγραμμάτων κατάρτισης.

Ο φορέας εκπροσώπησης εργοδοτών (ή το Εργατικό Κέντρο) υποβάλει πρόταση για την υλοποίηση ενός προγράμματος κατάρτισης στον ηλεκτρονικό κόμβο http://laek.oaed.gr, όπου παρέχονται και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή προτάσεων είναι ο φορέας να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ και να διαθέτει αντίστοιχους κωδικούς πρόσβασης (η διαδικασία εγγραφής περιγράφεται αναλυτικά στις «Οδηγίες σε μορφή PDF» που θα βρουν στο δικτυακό κόμβο http://laek.oaed.gr).

Η συμπλήρωση των πεδίων στις ηλεκτρονικές φόρμες του προγράμματος θεωρείται ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση του φορέα για το αληθές των στοιχείων που δηλώνει. Κατάθεση δικαιολογητικών (περιγράφονται αναλυτικά στον παραπάνω δικτυακό τόπο) δεν απαιτείται, αλλά για κάθε στοιχείο που δηλώνεται ηλεκτρονικά, ο φορέας υποχρεούται να τηρεί στο φυσικό του αρχείο το αντίστοιχο δικαιολογητικό.

Κάθε πρόταση πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει εργαζόμενους από τέσσερις τουλάχιστον επιχειρήσεις.

Οι προτάσεις αξιολογούνται με βάση σειρά κριτηρίων που διευκρινίζονται στην υπ’ αριθμό Β149673/15-12-2008 εγκύκλιο του ΟΑΕΔ.

Σε κάθε πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιούνται από τον ΟΑΕΔ επιτόπιοι έλεγχοι ανάλογα με τη διάρκεια του προγράμματος. Η διαδικασία του ελέγχου καταγράφεται ηλεκτρονικά από τους ελεγκτές του ΟΑΕΔ στον τόπο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης.

Για την αποπληρωμή κάθε προγράμματος κατάρτισης ο Φορέας θα πρέπει, να προσκομίσει όλα τα παραστατικά δαπανών για το σύνολο του κόστους του προγράμματος και να τηρεί αντίγραφα αυτών στο φυσικό του αρχείο για έλεγχο.

Σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος από το φορέα (η ακύρωση γίνεται επίσης μέσω διαδικτύου), το πρόγραμμα δεν αποπληρώνεται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής
Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα κατάρτισης, με εξαίρεση τους εργαζόμενους σε εποχικές επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν.1836/89), οι οποίοι μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν. Κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετάσχει μόνον σε ένα πρόγραμμα κατάρτισης έτους 2008.
Ανεξάρτητοι εργαζόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος σε πρόγραμμα κατάρτισης, προσκομίζουν:
• Βεβαίωση από το εργατικό κέντρο της περιοχής τους όπου θα αναγράφεται η ειδικότητα με την οποία απασχολούνται.
• Επικυρωμένο αντίγραφο του θεωρημένου για το 2008 από το ΙΚΑ βιβλιαρίου ασθένειας τους.

Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του κάθε προγράμματος οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν πέραν του αντικειμένου του προγράμματός τους και διδασκαλία με θέμα «Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved