ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
"Κουπόνι καινοτομίας" 7.000€ σε επιχειρήσεις 23/3/09
 


Αθήνα 23.3.2009, 07:06
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση για συμμετοχή στη δράση «Κουπόνια Καινοτομίας για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Κάθε "κουπόνι καινοτομίας" είναι αξίας 7.000€.

Στόχος της δράσης, ο προϋπολογισμός της οποίας ανέρχεται στα 8.400.000,00 €, είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων μέσω της αγοράς γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης από τους φορείς καινοτομίας για την επίλυση προβλήματος ή και τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας. Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) που πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις. Η χρηματοδότηση αφορά συμβουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες γνώσης και εμπειρογνωμοσύνης.

Στην δράση μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
- Καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με την σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
- Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης από 0 μέχρι και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας - ΕΜΕ και παράλληλα καλύπτουν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό τους ως μικρομεσαίες, σύμφωνα με τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Με βάση την συγκεκριμένη σύσταση, ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού να μην υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ, Επίσης, θα πρέπει να ικανοποιείται το κριτήριο της "ανεξάρτητης επιχείρησης", σύμφωνα με το οποίο δεν επιτρέπεται μια ΜμΕ να κατέχει ποσοστό μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης επιχείρησης ή να ελέγχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 25% από μια ή από κοινού από περισσότερες επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά απασχολούν περισσότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού τους υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ Αναλυτικά, οι προϋποθέσεις για το χαρακτηρισμό μιας επιχείρησης ως ΜμΕ περιλαμβάνονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
- Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητας τους μέσα στα όρια της ελληνικής επικράτειας.
- Δεν βρίσκονται υπό εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
- Δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.
- Δεν δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή την εμπορία των προϊόντων του τομέα γεωργίας όπως αυτές προσδιορίζονται στον πίνακα του παραρτήματος Ι (πρώην παράρτημα ΙΙ) του άρθρου 32 (πρώην άρθρο 38) της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν ανήκουν στον κλάδο της αλιείας ή υδατοκαλλιέργειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 104/2000 του Συμβουλίου.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα κατά την έννοια του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2002.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της χαλυβουργίας, όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα Β΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου για τις Περιφερειακές Ενισχύσεις προς μεγάλα επενδυτικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των ναυπηγικών εργασιών όπως αυτές προσδιορίζονται στο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία (2003/C317/06).
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα Γ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν δραστηριοποιούνται στον τομέα των συνθετικών ινών όπως αυτός προσδιορίζεται στο Παράρτημα Δ΄ του νέου Πολυτομεακού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής και εξέτασης της αίτησής τους κυρώσεις για παράβαση Κοινοτικών Κανονισμών ή Εθνικής Νομοθεσίας.
- Κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη δεν έχουν λάβει ενισχύσεις ήσσονος σημασίας από συμμετοχή σε διάφορα επιδοτούμενα προγράμματα μεγαλύτερες από 200.000 € σύμφωνα με τον κανονισμό 1998/2006 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (κανόνας de minimis). Ειδικότερα για τον τομέα οδικών μεταφορών, οι ενισχύσεις δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 €, σύμφωνα με προαναφερθέντα κανονισμό.
- Στη διάρκεια ισχύος της παρούσας πρόσκλησης δεν θα πρέπει να τους έχει χορηγηθεί άλλο κουπόνι καινοτομίας ακόμα και για διαφορετικό πρόβλημα που αφορά άλλο σχέδιο μεταφοράς τεχνογνωσίας.
- Οι δραστηριότητές τους εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες των κωδικών ΣΤΑΚΟΔ 2003 (Στατιστική Ταξινόμηση Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας) που αναγράφονται  στον σχετικό πίνακα. Επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν είναι επιλέξιμες.

Αιτήσεις
Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 26η Μαρτίου 2009, ώρα 12:00, μέχρι εξαντλήσεως της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη δράση, παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τα γραφεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας - Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Τμήμα Α’ Μεταφοράς Τεχνολογίας, υπεύθυνος επικοινωνίας κ. Β. Γέρος, τηλ.: 210-7458172, e-mail: vgeros@gsrt.gr.

Θέματα που αφορούν στην υποβολή της αίτησης θα υποστηρίζονται από τις 23 Μαρτίου από το Γραφείο Αρωγής (Help Desk), με στοιχεία επικοινωνίας: 8011124900.

* Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε την προκήρυξη της δράσης.

 

 

 1 αρχεία διαθέσιμα για download 
H προκήρυξη (αρχείο pdf 259 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved