ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
  
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Υποβολή προτάσεων στη δράση: Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης 5/7/09


Aθήνα 5.7.2009, 
Προτάσεις για συμμετοχή στη δράση "Δημιουργία - υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (Spin-off και Spin-out)" καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να υποβάλουν η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των Δράσεων του υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ).

Επιλέξιμες για συμμετοχή στη δράση είναι νέες καινοτόμες επιχειρήσεις (δηλαδή καινοτόμες επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπό σύσταση ή συστάθηκαν το πολύ έξι έτη πριν από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης για υπαγωγή στην παρούσα δράση) μικρού μεγέθους (σύμφωνα με τη σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων).

Ο αναμενόμενος μέσος προϋπολογισμός των έργων θα είναι της τάξης των 1.100.000€ (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή). Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε επιχείρηση δε θα υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000€. Η μέγιστη ένταση ενίσχυσης σε καμία περίπτωση δε θα υπερβαίνει το 70% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών. Η ιδία συμμετοχή δε μπορεί να είναι λιγότερη του 25% των συνολικά επιλέξιμων δαπανών.

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Δαπάνες δημιουργίας ή επέκτασης υπαρχουσών υποδομών
β) Γενικές Λειτουργικές Δαπάνες
γ) Δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη
δ) Λοιπές Δαπάνες που η επιχείρηση κρίνει ως απαραίτητες την υλοποίηση του έργου και δεν περιλαμβάνονται στις προαναφερθείσες κατηγορίες.

Υποβολή προτάσεων
Η διαδικασία υποβολής των πρoτάσεων για την παρούσα προκήρυξη θα είναι συνεχώς ανοιχτή από την δημοσίευση της παρούσης (30 Ιουνίου 2009), με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 30 Ιουνίου 2010 (εφόσον υπάρχουν ακόμα διαθέσιμα κονδύλια). Ανά 3 μήνες από την ημερομηνία της προκήρυξης της δράσης θα σχηματίζονται ομάδες προς αξιολόγηση προτάσεων και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης θα ορίζονται οι δικαιούχοι χρηματοδότησης στο πλαίσιο της δράσης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται σε ένα πρωτότυπο και ένα ισόκυρο αντίγραφο (αν διαπιστωθεί ασυμφωνία μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου υπερισχύει το πρωτότυπο) καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή (CD-Rom) με τη χρήση κειμενογράφου MS Word XP ή προγενέστερο, στην ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ από την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης έως και την 30 Ιουνίου 2010, ή οποιαδήποτε άλλη προγενέστερη ημερομηνία που θα έχει αναλωθεί ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης.

Η υποβολή αρχικά γίνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ/ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14 - 18, Αθήνα 11527.

Πλήρης προκήρυξη, οδηγός εφαρμογής, θεσμικό πλαίσιο και έντυπα υποβολής πρότασης στον δικτυακό τόπο της ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr, (πληρ. Ν. Μουραβλιάνσκυ, nmoura@gsrt.gr, 210-7458197).

Η δράση
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημιουργίας και της εξέλιξης επιχειρηματικών καινοτόμων δραστηριοτήτων, στην αξιοποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, στην εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και στην αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από ερευνητές και από επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες της Ελλάδας και του εξωτερικού ώστε να ευνοηθεί τελικά η παραγωγή νέων προϊόντων, διεργασιών και διαδικασιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης που θα συμβάλουν μεσομακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της χώρας.

Είναι εθνικής εμβέλειας και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα" (ΕΠΑΝ-ΙΙ), ¶ξονα Προτεραιότητας 1 «Δημιουργία και αξιοποίηση της Καινοτομίας υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη» και από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), τα οποία ανήκουν στις 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013 ως εξής:
- ΕΠ Αττικής, ΑΠ 3 "Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης",
- ΕΠ Μακεδονίας - Θράκης, ΑΠ 4 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας" και ΑΠ 5 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας",
- ΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου, ΑΠ 8 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας" και
- ΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΑΠ 6 "Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου".

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης για την παρούσα προκήρυξη εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 25.000.000 €. Η κατανομή της δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια έχει ως ακολούθως: Αττική 9.000.000 €, Κεντρική Μακεδονία 3.000.000€, Δυτική Μακεδονία 3.000.000€, Στερεά Ελλάδα 3.000.000€, Νήσοι Νοτίου Αιγαίου 1.000.000€., λοιπές περιφέρειες στόχου 1 (Αν. Μακεδονία-Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρος, Β. Αιγαίο, Κρήτη, Ιον. Νησιά, Πελοπόννησος, Δυτ. Ελλάδα) 6.000.000€.

Η ενίσχυση της δράσης προς νέες καινοτόμες επιχειρήσεις συμβιβάζεται με την Κοινή Αγορά σύμφωνα με τον Γενικό κανονισμό Απαλλαγής κατά κατηγορία (ΕΕ L 214/3 της 9.8.2008).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved