ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Χρηματοδοτικά προγράμματα Επιστροφή    
Επιχορήγηση επιχειρήσεων για έργα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης 4/8/09


Αθήνα 4.8.2009, 22:54
Την επιχορήγηση νέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, συνολικού προϋπολογισμού 54 εκατ. ευρώ, προβλέπει μια νέα Πράξη του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η επιχορήγηση προβλέπεται από την Πράξης "Υποστήριξη Νέων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης", την οποία προκήρυξη ήδη η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής Δράσεων του υπουργείου.

Η Πράξη αυτή στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από δυναμικές επιχειρήσεις, οι οποίες ξεκινούν ή έχουν ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία,
3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα),
4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική,
5. Ενέργεια,
6. Μεταφορές,
7. Περιβάλλον,
8. Υγεία,
9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας,
10. Πολιτιστική Κληρονομιά.

Προτάσεις για επιχορήγηση μπορούν να υποβάλουν νέες επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις έως έξι ετών από την ίδρυσή τους (ανεξαρτήτως μεγέθους και μορφής) και επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, χρόνου λειτουργίας και μορφής, οι οποίες δεν έχουν χρηματοδοτηθεί για έρευνα έως σήμερα από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και προγράμματα.

Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται υπεργολαβικά από τους εξής ερευνητικούς-τεχνολογικούς φορείς: εργαστήρια των ΑΕΙ ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, καθώς και φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν αρχικά να υποβάλλονται καθημερινά στη διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ 115 27. Η αξιολόγησή τους θα γίνει σε δύο διακριτούς κύκλους. Η πρώτη αξιολόγηση θα αφορά τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης έως και τις 9 Νοεμβρίου 2009, ενώ η δεύτερη αφορά τις προτάσεις που θα υποβληθούν από 10 Νοεμβρίου 2009 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2010.

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 11.280.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται περίπου σε 19 εκατ. ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 60% και 40% σε δύο κύκλους υποβολής προτάσεων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 200.000 ευρώ. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, είναι από 24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο.

Υποστήριξη ομάδων
Παράλληλα, η ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ καλεί τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) να υποβάλουν προτάσεις για εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη Ομάδων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για Δραστηριότητες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης».

Η Πράξη στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με την επιχορήγηση έργων, που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από ομάδες ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ήδη ανεπτυγμένη παραγωγική και εμπορική δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς:

1. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
2. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία, Τρόφιμα και Βιοτεχνολογία,
3. Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής με έμφαση σε παραδοσιακούς κλάδους (κλωστοϋφαντουργία, ένδυση, κατασκευές, έπιπλο, χημική βιομηχανία, δέρμα),
4. Προηγμένα υλικά, Νανοτεχνολογία - Νανοεπιστήμες και Μικροηλεκτρονική,
5. Ενέργεια,
6. Μεταφορές,
7. Περιβάλλον,
8. Υγεία,
9. Διάστημα και Τεχνολογίες ασφάλειας,
10. Πολιτιστική Κληρονομιά,
11. Κοινωνική και Οικονομική διάσταση της ανάπτυξης.

Προτάσεις για επιχορήγηση υποβάλλονται από τρεις ή περισσότερες ανεξάρτητες μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη συμμετοχή επί συμβάσει (υπεργολαβία) ενός τουλάχιστον φορέα εκτέλεσης ΕΤΑ και με προαιρετική τη συμμετοχή των αντίστοιχων συνδέσμων ή ενώσεών των ΜμΕ. Ως φορείς ΕΤΑ νοούνται εργαστήρια των ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων, Εταιρείες Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΓΓΕΤ και Κέντρο Καινοτομιών του ΕΟΜΜΕΧ, Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 και Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις.

Η δημόσια δαπάνη της Πράξης ανέρχεται σε 23.730.000 ευρώ και ο συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται περίπου σε 35.000.000 ευρώ. Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης θα κατανεμηθεί σε ποσοστό 60% και 40% σε δύο κύκλους υποβολής προτάσεων. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά έργο ανέρχεται σε 500.000 ευρώ. Η διάρκεια των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι από 24 μέχρι 36 μήνες το μέγιστο.

Οι προτάσεις των ενδιαφερομένων μπορούν αρχικά να υποβάλλονται καθημερινά στη διεύθυνση: Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΥΣΕΔ-ΕΤΑΚ), Μεσογείων 14-18, ΑΘΗΝΑ 115 27. Η αξιολόγησή τους θα γίνει σε δύο διακριτούς κύκλους. Πρώτη αξιολόγηση θα αφορά τις προτάσεις που θα υποβληθούν από την ημερομηνία προκήρυξης της πράξης έως και 26/10/09, ενώ η δεύτερη τις προτάσεις που θα υποβληθούν από 27/10/2009 έως και 31/05/2010.

Oι ενδιαφερόμενοι -τόσο για τις νέες όσο και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις- μπορούν να λάβουν όλα τα απαραίτητα έντυπα σε ψηφιακή μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΕΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsrt.gr. Πληροφορίες για την Πράξη παρέχονται από τους κ.κ. Σαργιάνο Νικόλαο και Κωδωνά Κων/νο, τηλ.: 210-7458196, 210-7458123, e-mail: nis@gsrt.gr, kodonas@gsrt.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved