ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πως εντάσσονται οι υπάλληλοι εργοδηγοί ΔΕ στην κατηγορία ΤΕ (18/11/05)


Αθήνα 18.11.2005, 13:23
Τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι της κατηγορίας ΔΕ τεχνικών  -  εργοδηγών για να ενταχθούν στην κατηγορία ΤΕ εργοδηγών,  ορίζει εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών, που παρουσιάζει η Proslipsis.

H ένταξη αφορά τους υπηρετούντες υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών, αλλά όχι τους υπαλλήλους - αποφοίτους Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου και εκτελούν καθήκοντα άλλου κλάδου (π.χ. ως ενταγμένοι στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικών) και γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.).

Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου είναι το εξής:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 7 του Ν.2557/1997 (Φ.Ε.Κ. 271/97Α') εντάχθηκαν βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο του Υπουργείου Πολιτισμού και του Τ.Α.Π. της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών / Σχεδιαστών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. οι υπάλληλοι που είχαν προσληφθεί πριν το 1986 και υπηρετούσαν στον κλάδο ΔΕ Εργοδηγών / Σχεδιαστών με απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχίου Σχολών Εργοδηγών Σχεδιαστών της Σχολής ΑΤΟ
«Δοξιάδη» τριετούς φοίτησης οι οποίες καταργήθηκαν με το Ν. 576/77 (Φ. 102/77Α') και είχαν ήδη ενταχθεί μισθολογικά σύμφωνα με το Ν. 2470/97 στην κατηγορία ΤΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.

2. Στη συνέχεια οι προαναφερόμενες διατάξεις επεκτάθηκαν:

α) Με την από 31-12-02 «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και των συνθηκών απασχόλησης των έμμισθων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και των εποπτευόμενων από αυτό Δ.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ.» (Φ.Ε.Κ. 1633/Β’/2002), η οποία υπεγράφη από τον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Πολιτισμού (Π.Ο.Σ.ΥΠ.ΠΟ.), και στους υπαλλήλους όλων των τεχνικών κλάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των αντίστοιχων κλάδων των εποπτευομένων από το Υπουργείο Πολιτισμού Δ.Υ. και Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών, δημοσίων ή αναγνωρισμένων ως ισοτίμων με αυτές ιδιωτικών, αντιστοίχων ειδικοτήτων που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977.

β) Με την από 31-12-04 «Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τη ρύθμιση των όρων και των συνθηκών απασχόλησης των Έμμισθων Πολιτικών Υπαλλήλων των Συλλόγων Εργοδηγών Δημοσίου που εργάζονται με σχέση Εργασίας Δημοσίου Δικαίου σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 1963/Β’/2004), η οποία υπεγράφη από τον κ. Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργοδηγών Δημοσίου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. (Π.Ο.Σ.Ε.Δ.Ν.Ο.), και στους υπηρετούντες μονίμους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ακαι ββαθμού, που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/ Εργοδηγών, οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως δημοσίων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το Ν. 576/1977 και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3205/2003.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 138/Α’/2005) «οι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι οποίοι υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/ Εργοδηγών, εντάσσονται βαθμολογικά σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι. και εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής. Η ανωτέρω ένταξη και εξομοίωση πραγματοποιείται, εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοίτησης, δημόσιων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών, αντίστοιχων ειδικοτήτων, που καταργήθηκαν με το ν. 576/1977 (Φ.Ε.Κ. 102/Α’) και έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3205/2003 (Φ.Ε.Κ. 297 Α’). Οι περιπτώσεις β’, γκαι δτης παρ. 22 του άρθρου 7 του ν. 2557/1997 εφαρμόζονται και για την παραπάνω κατηγορία υπαλλήλων.»

4. Οι προϋποθέσεις ένταξης υπαλλήλων στην κατηγορία ΤΕ Εργοδηγών:

α) για την ένταξη σύμφωνα με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της 31.12.2004:

να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ακαι ββαθμού, που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/ Εργοδηγών

να είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως δημοσίων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών

να έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3205/2003

να ήταν αποδεδειγμένα (με βεβαίωση) μέλη της ΠΟΣΕΔΝΟ κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Συλλογικής συμβάσεως.

να έχουν προσληφθεί πριν το 1986

β) για την ένταξη σύμφωνα με το Ν. 3345/2005:

να είναι μόνιμοι υπάλληλοι του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. ακαι ββαθμού, που υπηρετούν σε τεχνικούς κλάδους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών/ Εργοδηγών

να είναι κάτοχοι απολυτηρίου εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου και Πτυχιούχοι μέσων τεχνικών σχολών Εργοδηγών τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως δημοσίων ή αναγνωρισμένων ως ισότιμων με αυτές ιδιωτικών

να έχουν ήδη ενταχθεί μισθολογικά με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3205/2003

5. Η διαδικασία ένταξης:

αφορά τους υπηρετούντες υπαλλήλους της κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών Εργοδηγών, αλλά όχι τους υπαλλήλους - αποφοίτους Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών που είναι κάτοχοι απολυτήριου τίτλου εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου και εκτελούν καθήκοντα άλλου κλάδου (π.χ. ως ενταγμένοι στην κατηγορία ΔΕ Διοικητικών) και γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.).

οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της συλλογικής συμβάσεως ή του Ν. 3345/2005 εντάσσονται αυτοδίκαια (χωρίς αίτηση) στην κατηγορία ΤΕ. Η ένταξή τους είναι υποχρεωτική

οι εντασσόμενοι εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα του κλάδου των εργοδηγών, δεν εξομοιώνονται με τους πτυχιούχους των Τ.Ε.Ι. και δεν υπάρχει καμιά τυπική ή ουσιαστική εξομοίωση των πτυχίων τους

ως ημερομηνία ένταξής λαμβάνεται η ημερομηνία της δημοσίευσης του Ν. 3345/16.6.2005. Σημειώνεται ότι για τους υπαλλήλους που η ένταξή τους στον κλάδο Εργοδηγών της κατηγορίας ΤΕ γίνεται με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που υπεγράφη στις 31.12.2004 (Φ.Ε.Κ. 1963/Β’), ως ημερομηνία ένταξης λαμβάνεται η ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ., δηλαδή η 31.12.2004

η ένταξη γίνεται σε προσωρινό κλάδο κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι., ανεξαρτήτως της ειδικότητας που είχαν ως Εργοδηγοί

η βαθμολογική τους κατάταξη γίνεται με την ένταξή τους στην κατηγορία ΤΕ, μέσω της σχετικής απόφασης του οικείου οργάνου του αρμόδιου φορέα. Η ένταξη τους γίνεται με το βαθμό που κατέχουν οι εν λόγω υπάλληλοι. Ο τυχόν πλεονάζων χρόνος στο βαθμό που κατέχουν αποτελεί χρόνο υπηρεσίας στο βαθμό αυτό της κατηγορίας ΤΕ, εφόσον έχει διανυθεί με τις τυπικές προϋποθέσεις με τις οποίες εντάσσονται στην κατηγορία ΤΕ

οι υπηρεσίες αποφασίζουν αν θα καταργήσουν τις θέσεις ΔΕ Τεχνικών / Εργοδηγών, ή θα τις μετατρέψουν σε θέσεις άλλων ειδικοτήτων. Σε καμία πάντως περίπτωση οι εν λόγω θέσεις δεν καλύπτονται με προσλήψεις νέου προσωπικού, όσο υπηρετούν οι εντασσόμενοι στην ΤΕ

η ένταξη σε προσωποπαγείς θέσεις προσωρινού κλάδου της κατηγορίας ΤΕ Εργοδηγών (χωρίς πτυχίο ή δίπλωμα Τ.Ε.Ι.) γίνεται με απόφαση του οικείου οργάνου του αρμόδιου φορέα, η οποία δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved