ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων

 

Αθήνα 4.9.2010, 14:26

Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση, καθιερώνεται Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης, που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Σκοπός του Συστήματος είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επιμόρφωσης - κατάρτισης στους υπαλλήλους του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και την υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.

Το Σύστημα θα προβλέπει την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών, την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της απόφασης.

 

Αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/οικ. 19975 (1)
Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263/τ.Α΄/23.11.2007), περί πιστοποίησης εκπαιδευτικών δομών, προγραμμάτων επιμόρφωσης και επιπέδου γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ» (ΦΕΚ ΦΕΚ 26/τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010 «Σύστημα επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια - Σύσταση Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 51/τ.Α΄/29.03.2010).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3345/2005 «Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων» (ΦΕΚ 138/τ.Α΄/16.06.2005).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του π.δ. 57/2007 «Κωδικοποίηση διατάξεων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
5. Τις διατάξεις του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)».
6. Την αριθ. 3640 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. (συνεδρίαση αριθ. 7/20.7.2010).
7. Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
«Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
1. Καθιερώνεται «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης», που αφορά τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
Σκοπός του «Συστήματος» είναι η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης μέσω της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης επιμόρφωσης - κατάρτισης στους υπαλλήλους του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και την υποστήριξη των διαρθρωτικών και θεσμικών αλλαγών.
2. Ως «Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» ορίζεται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που συνθέτει τρεις αλληλοεξαρτώμενες συνιστώσες:
α) την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών,
β) την πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης,
γ) την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων.
Οι συνιστώσες αυτές εξυπηρετούν την επίτευξη του σκοπού του Συστήματος, όπως αυτός περιγράφεται ανωτέρω.

Άρθρο 2
Όργανα Υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης».
Όργανα υποστήριξης του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης» είναι:
1. Η Κεντρική Επιτροπή Πιστοποίησης (ΚΕΠ):
Η ΚΕΠ αποτελεί ανεξάρτητο όργανο, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και αποτελείται από:
− τον Γενικό Γραμματέα ΕΚΔΔΑ ως Πρόεδρο,
− ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Γενική Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
− ένα (1) στέλεχος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης/Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
− έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης δευτέρου βαθμού,
− έναν (1) εκπρόσωπο της ΑΔΕΔΥ, οριζόμενο από την Διοίκησή της,
− έναν (1) εκπρόσωπο της ΚΕΔΚΕ, οριζόμενο από την Διοίκησή της,
− έναν (1) εκπρόσωπο του ΣΕΒ,
− τρεις (3) εμπειρογνώμονες σε θέματα πιστοποίησης οριζόμενους από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
− τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΚΔΔΑ.
Στην ίδια απόφαση ορίζονται και οι αναπληρωτές των ανωτέρω.
Εισηγητής των θεμάτων ημερήσιας διάταξης είναι ο προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του ΕΚΔΔΑ ή ο αναπληρωτής αυτού στην ως άνω Επιτροπή.
Με απόφαση του Προέδρου της ΚΕΠ, ορίζεται ένας υπάλληλος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για τη γραμματειακή υποστήριξη της ΚΕΠ.
Σε συνεδριάσεις της ΚΕΠ στις οποίες εξετάζεται περίπτωση αρνητικής εισήγησης περί πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος, καλείται να μετέχει εκπρόσωπος του ενδιαφερόμενου φορέα, οριζόμενος από τον ίδιο το φορέα.
Η ΚΕΠ έχει ως αρμοδιότητες την εποπτεία εφαρμογής των αρχών, κριτηρίων και απαιτήσεων του ανωτέρω Συστήματος, την πιστοποίηση των εκπαιδευτικών δομών, την πιστοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και την πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και οιοδήποτε άλλο θέμα κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του παρόντος Συστήματος. Η ΚΕΠ έχει την ευθύνη διασφάλισης του αδιάβλητου και της ποιότητας των συνθηκών και διαδικασιών σε όλα τα στάδια εφαρμογής του Συστήματος, διατηρώντας το δικαίωμα ελέγχου όλων των συνιστωσών του Συστήματος.
Ο έλεγχος του Συστήματος Πιστοποίησης αφορά στη διαδικασία υλοποίησης του επιμορφωτικού προγράμματος, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και στη διαδικασία διεξαγωγής της πιστοποίησης γνώσεων − δεξιοτήτων.
Ειδικότερα:
− Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός, αποφασίζεται και ανατίθεται από την ΚΕΠ σε 2μελείς ομάδες ελέγχου απαρτιζόμενες από μέλη της. Στις ομάδες ελέγχου μπορεί, με απόφαση της ΚΕΠ, να περιλαμβάνεται και στέλεχος του Αυτοτελούς Τμήματος Πιστοποίησης, proslipsis Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου.
− Οι δομές που πρόκειται να υλοποιήσουν πιστοποιημένα προγράμματα οφείλουν να ενημερώνουν την ΚΕΠ σχετικά με τον εξαμηνιαίο προγραμματισμό τους και σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν στοιχεία σχετικά με το χώρο και τις ημερομηνίες διεξαγωγής των προγραμμάτων το αργότερο 30 ημέρες πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος.
− Η ομάδα ελέγχου έχει την ευθύνη της οργάνωσης του ελέγχου, της διεξαγωγής του και της υποβολής σχετικής έκθεσης προς την ΚΕΠ.
− Για τη υποστήριξη και διευκόλυνση του έργου της, η ομάδα μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική δομή σχετικό υλικό ή άλλα στοιχεία όπως καταστάσεις και στοιχεία συμμετεχόντων, συμπληρωμένα έντυπα αξιολόγησης.
− Η ΚΕΠ αξιοποιεί τα αποτελέσματα των ελέγχων, καθώς και άλλα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος με στόχο την αξιολόγηση του.
Η ΚΕΠ υποβάλλει προς τη Συντονιστική Επιτροπή Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Ε) έκθεση, σε εξαμηνιαία βάση, με τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων που έχει πραγματοποιήσει, προκειμένου η Σ.Ε.Ε. να ενημερωθεί και να τα λάβει υπόψη της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.
2. Το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. εισηγείται προς την ΚΕΠ θέματα αρμοδιότητας της και υποστηρίζει το Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης μέσα από τις συναφείς αρμοδιότητες λειτουργίας του.
Ειδικότερα, το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου:
α. Υποστηρίζει διοικητικά και επιστημονικά την ΚΕΠ κατά την εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία του Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης
β. Εισηγείται προς την ΚΕΠ θέματα σχετικά με την πιστοποίηση ή μη των υποβληθέντων Φακέλων Σχεδιασμού, καθώς και οιοδήποτε θέμα απορρέει από την άσκηση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων του.
γ. Προβαίνει σε έλεγχο των υποβληθέντων Φακέλων σχεδιασμού αναφορικά με τις προϋποθέσεις ένταξης τους στο Σύστημα Πιστοποίησης καθώς και την τήρηση των γενικών προδιαγραφών, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον πλαίσιο λειτουργίας του Συστήματος. Ιδιαίτερα, το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει: α) την ύπαρξη ή μη ήδη πιστοποιημένου Φακέλου σχεδιασμού με αντίστοιχο περιεχόμενο, β) αν το υποβληθέν προς πιστοποίηση επιμορφωτικό αντικείμενο συγκλίνει και συντάσσεται με τους άξονες προτεραιότητας, τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό του ΕΚΔΔΑ και της ΑΔΕΔΥ.
δ. Μεριμνά, με ευθύνη της ΚΕΠ, για την τήρηση Μητρώων με στοιχεία που αφορούν όλες τις συνιστώσες τού Συστήματος όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας.

Άρθρο 3
Μεθοδολογία, Διαδικασία και λεπτομέρειες Εφαρμογής του «Συστήματος Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης»
1. Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών Δομών: Πιστοποιημένες είναι οι εκπαιδευτικές δομές που αναφέρονται στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010, δηλαδή το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, άλλες Σχολές του Δημοσίου (ΝΠΔΔ ή υπηρεσίες του Δημοσίου), τα Πανεπιστήμια (ΝΠΔΔ), τα ΤΕΙ (ΝΠΔΔ), το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο και το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης.
Τα στοιχεία, τα οποία οι πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές οφείλουν να γνωστοποιούν στην ΚΕΠ αφορούν στα κάτωθι:
− Θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής,
− Υπεύθυνο - εκπρόσωπο εκπαιδευτικής δομής και θεσμικό πλαίσιο ορισμού του,
− Υλικοτεχνική υποδομή,
− Διοικητική διάρθρωση / οργανωτική δομή,
− Ανθρώπινο δυναμικό,
− Θεματικά πεδία επιμόρφωσης,
− Μητρώο εκπαιδευτών,
− Αριθμητικά - στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιμορφωτική δράση της δομής.
Κάθε φορέας, ο οποίος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3613/2007, παρέχει εκπαιδευτικές − επιμορφωτικές υπηρεσίες ως «ανάδοχος έργου» που του ανατίθεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ύστερα από σχετικό διαγωνισμό, θεωρείται πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή εφ’ όσον, κατά τον σχετικό διαγωνισμό, ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης και οι οποίες διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:
α. Οργάνωση και εμπειρία,
β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό,
γ. Κτιριακές υποδομές και εξοπλισμός
Η πιστοποίηση αυτή ισχύει αποκλειστικά για το χρονικό διάστημα υλοποίησης του έργου και για τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί με ανάθεση από το ΕΚΔΔΑ.
2. Πιστοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης και κατάρτισης:
Ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα μπορεί να υποβληθεί προς πιστοποίηση εφ’ όσον σχεδιάζεται από πιστοποιημένη, κατά τα ανωτέρω, εκπαιδευτική δομή. Τα κριτήρια πιστοποίησης επιμορφωτικού προγράμματος αφορούν τα ακόλουθα στοιχεία σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός επιμορφωτικού προγράμματος.
α. Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών.
β. Ανάλυση και ιεράρχηση εκπαιδευτικών αναγκών.
γ. Σχέδιο εκπαίδευσης.
δ. Τεκμηρίωση της σκοπιμότητας του προγράμματος.
ε. Αναλυτικό Πρόγραμμα (σκοπός, στόχοι, τίτλος και περιεχόμενο των θεματικών ενοτήτων, διάρκεια).
στ. Μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης.
ζ. Διδακτικό Προσωπικό του προγράμματος.
η. Μέθοδοι και περιεχόμενο αξιολόγησης − πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων των επιμορφωνόμενων.
θ. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης του επιμορφωτικού προγράμματος.
ι. Μέθοδοι και τεχνικές αξιολόγησης της αποτελεσμα−
τικότητας του επιμορφωτικού προγράμματος.
Η πιστοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής προς το Αυτοτελές Τμήμα Πιστοποίησης, Διαχείρισης Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από πιστοποιημένες κατά τα ανωτέρω εκπαιδευτικές δομές, Φακέλου Σχεδιασμού επιμορφωτικού.
Ο Φάκελος Σχεδιασμού συνοδεύεται από:
α. Βεβαίωση του κατά Νόμο υπεύθυνου της εκπαιδευτικής δομής ότι το θεματικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος εμπίπτει στο θεματικό πεδίο επιμορφωτικών δράσεων της δομής και ότι η δομή διαθέτει τις αναγκαίες υποδομές και την στήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος.
β. Εκθέσεις αξιολόγησης, βάσει τυποποιημένου εντύπου, από δύο (2) εμπειρογνώμονες, η εξειδίκευση των οποίων θα πρέπει να τεκμηριώνεται. Οι αξιολογητές ορίζονται με απόφαση της εκπαιδευτικής δομής.
Οι πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές διατηρούν το δικαίωμα επικαιροποίησης πιστοποιημένων φακέλων σχεδιασμού, ενημερώνουν δε σχετικά την ΚΕΠ. Η ΚΕΠ μπορεί να προβεί σε έλεγχο των επικαιροποιημένων
φακέλων σχεδιασμού.
Δεν πιστοποιούνται ως επιμορφωτικά προγράμματα τα Συνέδρια, τα Συμπόσια και οι Ημερίδες/Διημερίδες.
3. Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων:
Η αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων αφορά την αντικειμενική μέτρηση σε ατομικό επίπεδο των γνώσεων και δεξιοτήτων των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που αποκτήθηκαν και αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο ενός πιστοποιημένου επιμορφωτικού προγράμματος. Η πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων οργανώνεται με βάση τους ειδικούς διδακτικούς στόχους που έχουν τεθεί και περιγράφονται στο φάκελο σχεδιασμού του επιμορφωτικού προγράμματος. Η αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων συνδέεται με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 85 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3839/2010 Μόρια Επιμόρφωσης. Ως ημέρα επιμόρφωσης του εν λόγω άρθρου, λογίζονται επτά (7) ώρες εκπαίδευσης.
Για προγράμματα που υλοποιούνται μέσω τηλεκπαίδευσης, θα πρέπει να ορίζεται στο φάκελο του προγράμματος η αντιστοίχηση των διδακτικών ωρών τους με αυτές των επιμορφωτικών προγραμμάτων συμβατικού τύπου.
Η αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων διεξάγεται από τους ανωτέρω οριζόμενους πιστοποιημένους φορείς. Η αξιολόγηση - πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων μπορεί να πραγματοποιείται με τη μορφή
τεστ ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών ή/και ανοιχτών ερωτήσεων ή ασκήσεων ή μελετών περίπτωσης ή εργασιών που ανατίθενται στους εκπαιδευόμενους ατομικά ή κατά ομάδες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνεται ως πλέον κατάλληλος για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων του προγράμματος.
Η αξιολόγηση−πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων καταλήγει σε δύο ενδεχόμενα αποτελέσματα ως προς την επίδοση του εκπαιδευόμενου: επιτυχία ή αποτυχία.
Η διαδικασία, οι τεχνικές και ο τρόπος βαθμολόγησης που εφαρμόζονται για την αξιολόγηση − πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων περιγράφονται στο φάκελο σχεδιασμού του προγράμματος. Επίσης, στο φάκελο σχεδιασμού ορίζεται η ελάχιστη βαθμολογία επιτυχίας, η οποία δε μπορεί να είναι κατώτερη του 50% της συνολικής βαθμολογίας.
Η επιτυχία οδηγεί στην απόκτηση Βεβαίωσης Πιστοποίησης ενώ η αποτυχία στην απόκτηση Βεβαίωσης Παρακολούθησης. Η αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης γίνεται μόνο με την υποβολή της Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/οικ.30214/2008 (ΦΕΚ 2349/ Β΄/2008) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
Πιστοποίηση εκπαιδευτικών δομών
Οι φορείς που παρέχουν εκπαιδευτικές−επιμορφωτικές υπηρεσίες ως ανάδοχοι έργων του ΕΚΔΔΑ ανταποκρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες προδιαγραφών:
α. Οργάνωση και εμπειρία.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση επιμορφωτικών προγραμμάτων στον τομέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.
Οι ειδικότερες απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας προδιαγραφών αφορούν το βαθμό κατανόησης των στόχων του προκηρυσσόμενου εκπαιδευτικού έργου και την εκ μέρους τους προτεινόμενη οργάνωση και διοίκηση του έργου.
β. Επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν το απαιτούμενο διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό για τη διαχείριση του έργου. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξειδικεύσουν τη Διοίκηση του Έργου αναφέροντας την τεχνογνωσία − εμπειρία του προτεινόμενου Υπευθύνου Έργου και των μελών της προτεινόμενης Ομάδας Έργου, με περαιτέρω διάκριση των αρμοδιοτήτων εκάστου μέλους της.
Η καταλληλότητα και η επάρκεια των ανωτέρω θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τις σπουδές και γνώσεις τους, από την επιστημονική τους εξειδίκευση, από την εμπειρία στη διαχείριση ανάλογων απαιτήσεων έργων και από το χρόνο που προτίθενται να διαθέσουν για το έργο.
γ. Κτιριακή υποδομή και εξοπλισμός.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν τις κατ’ ελάχιστο απαιτούμενες από τον ανάλογο διαγωνισμό ιδιόκτητες εκπαιδευτικές υποδομές, οι οποίες είναι δυνατό να συμπληρώνονται με ενοικιαζόμενες. Τόσο οι ιδιόκτητες, όσο και οι τυχόν ενοικιαζόμενες κτιριακές υποδομές των υποψηφίων θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προϋπάρχουν πριν από την ημερομηνία αίτησης για πιστοποίηση δημοσιοποίησης του σχετικού διαγωνισμού, καθώς επίσης ότι θα είναι διαθέσιμες καθ’ όλη την προβλεπόμενη χρονική περίοδο πιστοποίησης υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου που θα προκηρύσσεται.
Οι κτιριακές υποδομές των υποψηφίων θα πρέπει να συμπληρώνονται με τον απαιτούμενο για την υλοποίηση και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού έργου εξοπλισμό, όπως ηλεκτρονικούς υπολογιστές με το απαιτούμενο λογισμικό, βιντεοπροβολείς, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, πίνακες κλπ.
Όλες οι ανωτέρω απαιτούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τους ενδιαφερόμενους με τα αποδεικτικά στοιχεία (έγγραφα, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά) τα οποία θα είναι υποχρεωμένοι να συμπεριλαμβάνουν στο φάκελο των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς του ανάλογου διαγωνισμού που θα προκηρύσσεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved