ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τους εθελοντές πυροσβέστες

 

Αθήνα 7.7.2011, 15:23

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη το σχέδιο νόμου «Αναβάθμιση του Θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί τις 20 Ιουλίου 2011 και, αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματά της, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με το σχέδιο νόμου εκσυγχρονίζεται, επικαιροποιείται και αναβαθμίζεται ο θεσμός του εθελοντή πυροσβέστη και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες οι οποίες παρουσιάσθηκαν στα 20 χρόνια ύπαρξης του θεσμού και τελικά να δοθεί νέα ώθηση προς την ενδυνάμωση αυτού.

Βασικές αλλαγές επέρχονται στην εκπαίδευση όπου αυξάνονται οι βασικές ώρες εκπαίδευσης, η οποία θα παρέχεται κατά τρόπο ενιαίο από την Πυροσβεστική Ακαδημία είτε σε κεντρικό είτε σε Περιφερειακό επίπεδο. Παράλληλα, προστίθεται διαδικασία πρακτικής και θεωρητικής εξέτασης προκειμένου να εξασφαλισθεί η επιχειρησιακή αρτιότητα και ετοιμότητα των εθελοντών.

Επιπλέον, υπάρχει ρητή πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η στολή και ο ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός των εθελοντών πυροσβεστών εξασφαλίζεται πλέον με μέριμνα του Δημοσίου.

Τέλος, υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις σε διάφορα ζητήματα για τα οποία είτε υπήρχε ήδη κάποια ρύθμιση (όρια ηλικίας, κίνητρα προσέλευσης εθελοντών, επέκταση ασφαλιστικής κάλυψης και κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εκτέλεση υπηρεσίας, προϋποθέσεις ίδρυσης εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών, κίνητρα και υποχρεώσεις δήμων κ.λ.π.) είτε ρυθμίζονται για πρώτη φορά (δημιουργία μητρώου εθελοντών, πειθαρχικές ποινές, αναστολή ιδιότητας, πρόβλεψη δυνατότητας δωρεών για κάλυψη των αναγκών των εθελοντών, δημιουργία της κατηγορίας «φίλοι του ΠΣ» κ.λ.π.) οι οποίες κινούνται με γνώμονα το σκοπό της προώθησης και ανάπτυξης του θεσμού.

* Ακολουθεί το κείμενο της διαβούλευσης.

 

Άρθρο 1
Σκοπός και αποστολή
Σκοπός του θεσμού του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι η ενίσχυση της υπάρχουσας πυροπροστασίας με την εθελουσία συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικράτεια. Προορισμός και αποστολή του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ασφάλεια και προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους, του φυσικού περιβάλλοντος και ιδίως του δασικού πλούτου της Χώρας, από τους κινδύνους των πυρκαγιών, θεομηνιών και άλλων καταστροφών. Η ανωτέρω αποστολή ασκείται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Πυροσβεστικού Σώματος.
Το έργο του Εθελοντή Πυροσβέστη είναι τιμητικό και άμισθο.
Ο όρος «Εθελοντής Πυροσβέστης» χαρακτηρίζει κατ’ αποκλειστικότητα πολίτες που παρέχουν εθελοντικά υπηρεσίες στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Άρθρο 2
Απόκτηση ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη
Την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη αποκτούν πολίτες Κρατών – Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 18 έως 65 ετών. Οι ενδιαφερόμενοι προς απόκτηση της ιδιότητας αυτής υποβάλλουν σχετική αίτηση στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που επιθυμούν, η οποία συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε περίπτωση πολίτη προερχόμενου από κράτος μέλος της  Ε.Ε.
β. Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 περί μη παραπομπής σε δίκη και περί μη άσκησης ποινικής δίωξης.
δ. Καλή σωματική και ψυχική υγεία, η οποία πιστοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό σχετικές διατάξεις. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι διαδικασίες υγειονομικού ελέγχου.
ε. Αποδεικτικό Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
στ. Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
Δεν αποκτούν την ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη άτομα που έχουν τελεσίδικα καταδικαστεί για αδικήματα του ποινικού δικαίου, σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρόσληψη του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού.
Στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος συστήνεται Ειδικό Μητρώο καταχώρισης των Εθελοντών Πυροσβεστών.

Άρθρο 3
Εκπαίδευση Εθελοντών Πυροσβεστών
Η εισαγωγική βασική εκπαίδευση των υποψήφιων Εθελοντών Πυροσβεστών πραγματοποιείται στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Η εκπαίδευση δύναται να πραγματοποιηθεί είτε σε κεντρικό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε σε περιφερειακό επίπεδο στις εγκαταστάσεις της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είτε σε άλλο κατάλληλο χώρο.
Η βασική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τους υποψήφιους Εθελοντές Πυροσβέστες, και έχει ως σκοπό την εξοικείωσή τους με το αντικείμενο του πυροσβεστικού έργου και τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβουν. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος συγκροτούνται δύο (2) Εκπαιδευτικές Σειρές κατ’ έτος, η πρώτη το μήνα Μάρτιο και η δεύτερη το μήνα Οκτώβριο. Η βασική εκπαίδευση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των εκατόν είκοσι (120) ωρών. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία και εκτελείται κατά τρόπο ώστε να διευκολύνεται η παρακολούθησή του από τους εκπαιδευόμενους.
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευόμενοι υποβάλλονται σε πρακτικές δοκιμασίες και εφόσον τις ολοκληρώσουν επιτυχώς, υποβάλλονται σε γραπτή εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθεί το επίπεδο κατανόησης και αφομοίωσης των θεμάτων που διδάχθηκαν. Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται η διαδικασία και ο τρόπος εξέτασης των υποψήφιων Εθελοντών Πυροσβεστών.
Οι αποτυχόντες στις πρακτικές δοκιμασίες δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις, στην ίδια εκπαιδευτική σειρά Οι αποτυχόντες στις πρακτικές ή και στις γραπτές δοκιμασίες, δύνανται να συμμετάσχουν σε επόμενες εκπαιδευτικές σειρές χωρίς περιορισμό.
Στους επιτυχόντες χορηγείται πιστοποίηση εκπαίδευσης Εθελοντή Πυροσβέστη και ακολούθως, εγγράφονται στο Ειδικό Μητρώο Εθελοντών Πυροσβεστών, παραλαμβάνουν την Ειδική Κάρτα Εθελοντή Πυροσβέστη και αναλαμβάνουν τα καθήκοντά τους στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες συμμετέχουν στην εκπαίδευση που πραγματοποιείται στις Επαγγελματικές και Εθελοντικές Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις για την συνεχή εκπαίδευση του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, κατά τη διάρκεια της Υπηρεσίας τους. Με μέριμνα των Περιφερειακών Διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και ευθύνη των Διοικητών των Επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών προγραμματίζεται και πραγματοποιείται κάθε έτος εκπαίδευση όλων των Εθελοντών Πυροσβεστών σε κοινό πρόγραμμα που καταρτίζεται από την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Άρθρο 4
Κίνητρα προσέλευσης πολιτών ως Εθελοντές Πυροσβέστες
Το ποσοστό των εκάστοτε κενών οργανικών θέσεων που υποχρεωτικά πληρούνται από Εθελοντές Πυροσβέστες ορίζεται σε 25%. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που έχουν τουλάχιστον τριετή (3ετη) συνολική ευδόκιμη Εθελοντική Υπηρεσία και έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, προτιμώνται κατά τους διαγωνισμούς, για κατάταξη στο Πυροσβεστικό Σώμα, έναντι των άλλων υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα για την κάλυψη του ανωτέρω ποσοστού. Σε περίπτωση μη κάλυψης του προβλεπόμενου ποσοστού από Εθελοντές Πυροσβέστες, οι θέσεις καλύπτονται από τους υπόλοιπους υποψηφίους.
Στους Εθελοντές Πυροσβέστες παρέχεται το δικαίωμα εισόδου σε πρατήρια και λέσχες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Άρθρο 5
Ασφαλιστική κάλυψη των Εθελοντών Πυροσβεστών – Αστική Ευθύνη
Σε περίπτωση ατυχήματος κατά την εισαγωγική βασική τους εκπαίδευση ή κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, οι Εθελοντές Πυροσβέστες  καλύπτονται από το δικό τους ασφαλιστικό φορέα. Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους.
Με δαπάνη του Δημοσίου παρέχεται νοσοκομειακή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους Εθελοντές Πυροσβέστες, που είναι ανασφάλιστοι και νοσηλεύονται εξαιτίας τραυματισμού ή άλλου ατυχήματος που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής βασικής τους εκπαίδευσης, ή κατά την άσκηση των εθελοντικών τους καθηκόντων. Οι ως άνω Εθελοντές Πυροσβέστες νοσηλεύονται στην ίδια θέση, που νοσηλεύονται και οι επαγγελματίες Πυροσβέστες. Ως προς τη νοσηλεία των Εθελοντών Πυροσβεστών που τραυματίστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και εξαιτίας του τραυματισμού αυτού, απαιτείται μακροχρόνια θεραπεία ή έχει προκληθεί μερική ή ολική αναπηρία, ισχύουν τα προβλεπόμενα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό. Στον προϋπολογισμό εξόδων των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εγγράφονται κατ’ έτος πιστώσεις για την αντιμετώπιση των παραπάνω δαπανών.
Οι διατάξεις περί αστικής ευθύνης των Δημοσίων υπαλλήλων, όπως έχουν επεκταθεί και στους υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα Ασφαλείας και το Λιμενικό Σώμα, ισχύουν και για τους Εθελοντές Πυροσβέστες μόνο για πράξεις ή παραλείψεις τους στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους.
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας των Εθελοντών Πυροσβεστών. Τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας του ως άνω λογαριασμού καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.
Οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ν. 1339/1983, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 και το άρθρο 11 του ν. 2713/1999, εφαρμόζονται και στους Εθελοντές Πυροσβέστες.

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και κίνητρα Εργοδοτών
Οι Εργοδότες έχουν υποχρέωση να επιτρέπουν στους Εθελοντές Πυροσβέστες που απασχολούνται στην επιχείρησή τους, να συμμετέχουν στο πυροσβεστικό έργο, σε περιπτώσεις που καλούνται για επέμβαση σε πυρκαγιά ή άλλο συμβάν της καθ’ ύλην αρμοδιότητάς τους. Proslipsis.gr Ο χρόνος της απασχόλησης στα πυροσβεστικά τους καθήκοντα θεωρείται ως χρόνος απασχόλησης στην κύρια εργασία τους.
Σε περίπτωση συμμετοχής του Εθελοντή Πυροσβέστη σε πυροσβεστικό έργο, σε περιοχή η οποία έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο Εργοδότης απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής της ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ αυτού,  η οποία καλύπτεται από το Δημόσιο.

Άρθρο 7
Στολή - Ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
Με δαπάνη του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχεται στους Εθελοντές Πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία την εισαγωγική βασική εκπαίδευση.
Τα χορηγούμενα είδη είναι ιδίων προδιαγραφών με τα αντίστοιχα του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού. Στο χιτώνιο της στολής στο πίσω και άνω μέρος, αναγράφεται συμμετρικά με κεφαλαία γράμματα το λογότυπο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ .
Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη, όλα τα χορηγούμενα είδη επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει επέλθει ο χρόνος διαγραφής τους, ως αναλώσιμων υλικών. Σε περίπτωση μη επιστροφής, η αξία τους καταλογίζεται στον Εθελοντή Πυροσβέστη και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο.
Τα χορηγούμενα είδη, η διαδικασία χορήγησής και διαγραφής τους ως δημόσιο υλικό καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Άρθρο 8
Υπηρεσιακή άδεια οδηγού - χειριστή Πυροσβεστικών Οχημάτων - Μηχανημάτων
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που επιθυμούν ν’ αποκτήσουν Υπηρεσιακή άδεια οδηγού – χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων – μηχανημάτων υποβάλλουν στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία που υπάγονται τα εξής δικαιολογητικά:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο πολιτικής άδειας οδήγησης σε ισχύ.
β. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
Η διαδικασία πρακτικής εξέτασης, χορήγησης και αφαίρεσης της Υπηρεσιακής αδείας οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων στους Εθελοντές Πυροσβέστες, πραγματοποιείται με βάση τα ισχύοντα για τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους.
Η Υπηρεσιακή άδεια οδηγού-χειριστή πυροσβεστικών οχημάτων-μηχανημάτων ανακαλείται στις εξής περιπτώσεις:
α. Εάν ο οδηγός εγκαταλείψει άτομο που τραυμάτισε, οδηγώντας οποιοδήποτε όχημα.
β. Εάν προκαλέσει με το υπηρεσιακό όχημα δύο σοβαρά τροχαία ατυχήματα με υπαιτιότητά του, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
γ. Για λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του οδηγού.
δ. Με την απώλεια της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη.
ε. Όταν για οποιαδήποτε λόγο παύσει να ισχύει η πολιτική άδεια οδήγησης.
Η Υπηρεσιακή άδεια οδήγησης ανακαλείται από το Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που τη χορήγησε.
Ζητήματα που προκύπτουν ύστερα από τροχαία ατύχημα στα οποία εμπλέκονται εθελοντές πυροσβέστες – οδηγοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ρυθμίζονται σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.

Άρθρο 9
Υποχρεώσεις Εθελοντών Πυροσβεστών - Εκτέλεση Υπηρεσίας
Οι εθελοντές πυροσβέστες έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Να προσέρχονται έγκαιρα στην Υπηρεσία, όταν καλούνται για αντιμετώπιση συμβάντος ή για εκτέλεση υπηρεσίας.
β) Να φέρουν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους, την πυροσβεστική τους στολή και τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό και να ενεργούν με θάρρος και αυταπάρνηση για την εκπλήρωση της αποστολής τους.
γ) Να εκτελούν τα καθήκοντά τους σύμφωνα με τους κανόνες της πυροσβεστικής τέχνης και τις οδηγίες των εκάστοτε Προϊσταμένων/Αξιωματικών.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Επαγγελματικές και Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται να εκτελούν τρεις (3) τουλάχιστον οκτάωρες Υπηρεσίες ανά μήνα στην Υπηρεσία όπου ανήκουν. Δύνανται δε να απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους μέχρι δύο (2) μήνες συνεχόμενα ανά έτος, χωρίς να διακόπτεται η συνέχεια της εθελοντικής ιδιότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι οφειλόμενες υποχρεωτικές Υπηρεσίες για το διάστημα απουσίας θα εκτελεστούν επιπρόσθετα, εντός του τετραμήνου που ακολουθεί από την επιστροφή τους. Αυτοί ορίζονται κανονικά σε Υπηρεσία Α΄, Β΄ ή Γ΄ Φυλακής, λαμβάνοντας υπόψη την επιθυμία τους και τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες και εκτελούν αυτήν σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες που προσφέρουν Υπηρεσία σε Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που λειτουργούν σε εποχική βάση, δεν υποχρεούνται σε εκτέλεση Υπηρεσιών μετά την αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω Κλιμακίων. Δύνανται όμως εφόσον το επιθυμούν, να εκτελούν Υπηρεσία στον οικείο Επαγγελματικό Πυροσβεστικό Σταθμό.
Σε κάθε περίπτωση, οι Εθελοντές Πυροσβέστες υποχρεούνται να προσφέρουν τουλάχιστον τριανταέξι (36) οκτάωρες Υπηρεσίες κατ’ ημερολογιακό έτος, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής σε αυτούς και οι ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες δύνανται, κατόπιν αίτησής τους, να μετακινηθούν σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με απόφαση Αρχηγού Π.Σ.

Άρθρο 10
Βαθμολογική εξέλιξη Εθελοντών Πυροσβεστών
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες προάγονται στους βαθμούς του Εθελοντή Αρχιπυροσβέστη και Εθελοντή Πυρονόμου, όταν συμπληρώνουν πέντε (5) έτη Υπηρεσίας σε κάθε ένα από τους ανωτέρω βαθμούς.
Οι βαθμοί απονέμονται στους Εθελοντές Πυροσβέστες με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος, μετά από πρόταση του Διοικητή της Εθελοντικής ή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που υπηρετούν και είναι τιμητικοί και άμισθοι.

Άρθρο 11
Ηθικές και υλικές αμοιβές
Στους Εθελοντές Πυροσβέστες απονέμονται, για εξαιρετικές πράξεις που υπερβαίνουν το καλώς εννοούμενο καθήκον, οι υλικές και ηθικές αμοιβές που προβλέπονται και για τους επαγγελματίες Πυροσβέστες. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία και τον τρόπο απονομής αυτών, εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη, μετά από πρόταση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, μπορεί να παρέχεται εφ’ άπαξ ειδική αποζημίωση στους Εθελοντές Πυροσβέστες που έλαβαν μέρος στην αντιμετώπιση μεγάλων πυρκαγιών, εκτεταμένων θεομηνιών και άλλων καταστροφών, εξαιτίας των οποίων η περιοχή τους κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας Εθελοντισμού, η 5η Δεκεμβρίου καθιερώνεται ως ημέρα του Εθελοντή Πυροσβέστη.

Άρθρο 12
Απώλεια ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη
Οι Εθελοντές Πυροσβέστες χάνουν την ιδιότητά τους στο 65ο έτος της ηλικίας τους.
Με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αφαιρείται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Για σοβαρούς λόγους υγείας που δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των καθηκόντων του.
β. Για καταδίκη σε περίπτωση τέλεσης ποινικού αδικήματος.
γ. Για αδικαιολόγητη άρνηση εκτέλεση Υπηρεσίας.
δ. Για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων  του.
ε. Για ανάρμοστη και απρεπή διαγωγή εντός και εκτός Υπηρεσίας  και
στ. Μετά από επιθυμία του ιδίου.
Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη για τους λόγους που αναφέρονται στις περιπτώσεις β, γ, δ και ε της προηγούμενης παραγράφου, δεν επιτρέπεται η επανάκτησή της.

Άρθρο 13
Αναστολή Ιδιότητας Εθελοντή Πυροσβέστη
Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος αναστέλλεται η ιδιότητα του Εθελοντή Πυροσβέστη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α. Καθ’ όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας.
β. Σε περιπτώσεις μετάβασης στο εξωτερικό για σπουδές.
γ. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας πέραν των δύο (2)μηνών.
δ. Σε οποιαδήποτε άλλη αιτιολογημένη περίπτωση.
Ειδικότερα, για τις Εθελόντριες Πυροσβέστριες μπορεί να επέλθει αναστολή της ιδιότητας κατά το χρονικό διάστημα της κύησης και της γαλουχίας, κατόπιν προσκόμισης ιατρικής γνωμάτευσης – βεβαίωσης από την οποία προκύπτει ότι δεν δύναται να προσφέρει εθελοντική υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσκόμισης σχετικής βεβαίωσης, προσφέρει υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα εκτεθεί σε κινδύνους που δύνανται να απειλήσουν την ασφάλεια ή την υγεία της. Σε κάθε περίπτωση δεν προσφέρει υπηρεσία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άρθρο 14
Ποινές
Οι γενικές διατάξεις περί πειθαρχίας, καθορισμού των πειθαρχικών παραπτωμάτων και βεβαίωσης αυτών, οι οποίες ισχύουν κάθε φορά για το μόνιμο πυροσβεστικό, εφαρμόζονται και στους εθελοντές πυροσβέστες.
Πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν κατώτερες πειθαρχικές ποινές, σύμφωνα με τα ισχύοντα για το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό, τιμωρούνται με αναστολή της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη μέχρι ένα (1) έτος. Πειθαρχικά παραπτώματα που επισύρουν ανώτερες πειθαρχικές ποινές τιμωρούνται με την ποινή της αφαίρεσης της ιδιότητας του Εθελοντή Πυροσβέστη χωρίς δικαίωμα επανάκτησης.

Άρθρο 15
Ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες διακρίνονται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Α΄ και Β΄ Τάξης και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια.
Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί, ιδρύονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατόπιν σχετικής αιτήσεως προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος. Με την ίδρυση κάθε Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού συνίσταται στο Πυροσβεστικό Σώμα μία (1) οργανική θέση Ανθυποπυραγού – Υποπυραγού, που τοποθετείται ως Διοικητής, μία (1) οργανική θέση Πυρονόμου, που τοποθετείται ως Αναπληρωτής αυτού και μία (1) οργανική θέση Πυροσβέστη οδηγού.
Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια μπορούν να ιδρύονται σε Ο.Τ.Α. κατόπιν σχετικής αιτήσεώς τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος δύναται να τοποθετηθούν έως και τρεις (3)μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι μέχρι τον βαθμό του Πυρονόμου από την υπάρχουσα οργανική δύναμη του Πυροσβεστικού Σώματος.
Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια μπορούν να ιδρύονται σε Ιερές Μονές κατόπιν αιτήσεώς τους προς το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία ιδρύεται στους ως άνω Φορείς, εφόσον συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση στo άρθρο 18 του παρόντος Νόμου και διαθέτουν τα παρακάτω:
α. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Α΄ Τάξης, τουλάχιστον δύο (2) πλήρως εξοπλισμένα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα και τριάντα (30) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους δέκα (10) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
β. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό Β΄ Τάξης, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και μία (1) φορητή πυροσβεστική αντλία και είκοσι (20) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους επτά (7) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με επαγγελματική άδεια Γ΄ Κατηγορίας και άνω.
γ. Για Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, τουλάχιστον ένα (1) πυροσβεστικό όχημα και δώδεκα (12) Εθελοντές Πυροσβέστες, από τους οποίους οι τέσσερις (4) τουλάχιστον να είναι οδηγοί με άδεια Β΄ Κατηγορίας και άνω.
Με απόφαση Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, καθορίζεται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας καθώς και ο αριθμός των Εθελοντών Πυροσβεστών των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων που ιδρύονται σε Ιερές Μονές.
Για την ίδρυση Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, απαιτείται η υποβολή στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος πλήρους φακέλου με έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει ότι οι ενδιαφερόμενοι φορείς είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 18 του παρόντος Νόμου.
Οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υπάγονται διοικητικά και επιχειρησιακά στην Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Τα όρια δράσης τους καθορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Περιφερειακής Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, στην περιοχή της οποίας υπάγονται.

Άρθρο 16
Προαγωγή, Υποβιβασμός και Κατάργηση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Β΄ Τάξης που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε Ο.Τ.Α. προάγονται σε Σταθμούς Α΄ Τάξης, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.
Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν σε Ο.Τ.Α. προάγονται σε Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς Β΄ Τάξης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Α΄ ή Β΄ Τάξης, όταν μειωθεί η δύναμή τους σε προσωπικό και οχήματα και η κατάσταση αυτή διατηρηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από έξι (6) συνεχόμενους μήνες, υποβιβάζονται στην αμέσως επόμενη κατηγορία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παραγράφου 5 του παρόντος Νόμου.
Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταργούνται Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί και Κλιμάκια, όταν δεν πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις ή δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 15 και 18 του παρόντος Νόμου.
Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι Εθελοντές Πυροσβέστες, εφόσον το επιθυμούν, μετακινούνται σε άλλη Επαγγελματική ή Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλιώς χάνουν την ιδιότητα τους.
Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού, οι υπηρετούντες μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι θεωρούνται υπεράριθμοι μέχρις ότου καταλάβουν κενές οργανικές θέσεις σε άλλη Υπηρεσία του Πυροσβεστικού Σώματος. Σε περίπτωση κατάργησης Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, οι τυχόν υπηρετούντες μόνιμοι πυροσβεστικοί Υπάλληλοι επιστρέφουν στις θέσεις που κατείχαν πριν την μετακίνησή τους.

Άρθρο 17
Κίνητρα δημιουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων
Οι Ο.Τ.Α στην περιοχή των οποίων ιδρύονται και λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, θα επιχορηγούνται επιπλέον και μέχρι 20% από τις προβλεπόμενες πιστώσεις του τακτικού ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, που διατίθενται για την κάλυψη δράσεων Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 18
Υποχρεώσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Οι Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων ιδρύονται Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες υποχρεούνται:
α. Να εξασφαλίζουν και να συντηρούν τους απαραίτητους χώρους και τις κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις με τις απαραίτητες υποδομές καθώς και τις αναγκαίες παροχές κοινής ωφελείας για τη στέγαση των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών.
β. Να εφοδιάζουν τις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες με κατάλληλα, πλήρως εξοπλισμένα, πυροσβεστικά οχήματα και τον απαραίτητο λοιπό εξοπλισμό. Σε περίπτωση βλάβης ή ανεπάρκειας του μηχανολογικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Κλιμακίων, μπορούν να ενισχύονται από το Πυροσβεστικό Σώμα, μετά από πρόταση του Διοικητή της Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν. Κατά την έναρξη λειτουργίας των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, μπορεί να γίνει προσωρινή παραχώρηση του αναγκαίου μηχανολογικού εξοπλισμού από το Πυροσβεστικό Σώμα για χρόνο μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με την υποχρέωση του οικείου Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί τον εξοπλισμό αυτόν στον ίδιο χρόνο. Η ανωτέρω παραχώρηση δύναται να παραταθεί και πέραν του δωδεκαμήνου, με απόφαση του Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.
γ. Να παραχωρούν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία πυροσβεστικά οχήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν στη διάθεσή τους.
δ. Να συντηρούν και να επισκευάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα και τον λοιπό εξοπλισμό.
ε. Να τοποθετούν πυροσβεστικά υδροστόμια και να παρέχουν νερό στους Εθελοντικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς και Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 1590/1986 (ΦΕΚ 49Α΄).
ζ. Να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, σε συνεργασία με την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας εδρεύουν.
Οι Ο.Τ.Α. αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας, χορήγησης πινακίδων και ασφάλισης των πυροσβεστικών οχημάτων που έχουν στην κατοχή τους και πρόκειται να διαθέσουν στην Εθελοντική Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Οι Ο.Τ.Α. στα γεωγραφικά όρια των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, έχουν υποχρέωση να εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισμό τους τις αναγκαίες πιστώσεις για τον εξοπλισμό των οχημάτων και μηχανημάτων και γενικότερα για την αντιμετώπιση των λειτουργικών δαπανών, όπως τηλεφωνικές συνδέσεις, θέρμανση, ύδρευση, φωτισμός, εξοπλισμός γραφείου κ.τ.λ.
Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι υποχρεώσεις των Ιερών Μονών και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, προκειμένου να ιδρυθεί Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο.

Άρθρο 19
Κτιριακές Εγκαταστάσεις, πυροσβεστικά οχήματα και εξοπλισμός
Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται:
α. Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι των κτιριακών εγκαταστάσεων και ο εξοπλισμός τους.
β. Οι τεχνικές προδιαγραφές των πυροσβεστικών οχημάτων και του εξοπλισμού τους ως και του λοιπού μηχανολογικού, πυροσβεστικού και διασωστικού εξοπλισμού των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών. Με βάση τις προδιαγραφές αυτές, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι Ιερές Μονές προμηθεύονται τα απαιτούμενα πυροσβεστικά οχήματα και τον εξοπλισμό της Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Η καταλληλότητα των πυροσβεστικών οχημάτων, του μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των κτιριακών εγκαταστάσεων που διαθέτουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς για την ίδρυση Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών, πιστοποιείται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην περιοχή της οποίας υπάγονται.
Μετά από πρόταση των Διοικητών των Επαγγελματικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών και σχετική εγκριτική απόφαση Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, δύναται να παραχωρείται στις οικείες Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες πρόσθετος πυροσβεστικός και διασωστικός εξοπλισμός και να συντηρούνται τα πυροσβεστικά οχήματα και ο μηχανολογικός εξοπλισμός τους στα Πυροσβεστικά Συνεργεία, εφόσον αυτά δεν είναι δυνατό να συντηρηθούν από τον οικείο Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Ιδιώτες, ιδρύματα ή άλλοι φορείς, δύνανται να δωρίζουν στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ή το Πυροσβεστικό Σώμα, πυροσβεστικό και διασωστικό εξοπλισμό για τις ανάγκες Εθελοντικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτός πληροί τις αναγκαίες προδιαγραφές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 20
Αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Οι αρμοδιότητες των Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών είναι οι ακόλουθες:
α. Η κατάσβεση των πυρκαγιών, η λήψη και επιβολή μέτρων για την πρόληψη αυτών και η παροχή βοήθειας προς διάσωση εκείνων που κινδυνεύουν απ’ αυτές.
β. Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση των κινδύνων και ζημιών που επέρχονται από πλημμύρες, σεισμούς, καταρρεύσεις, θεομηνίες, φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές.
γ. Η διάσωση και η παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε εγκλωβισμένα άτομα λόγω τροχαίων και άλλων ατυχημάτων, σε άτομα που εγκλωβίστηκαν σε ανελκυστήρες ή άλλους χώρους και εγκαταστάσεις, καθώς και σε άτομα που αποκλείστηκαν σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές.
δ. Η ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών για τη μεταφορά των παθόντων από τις παραπάνω αιτίες σε Ιδρύματα παροχής ιατρικής συνδρομής ή περίθαλψης.
ε. Ο έλεγχος εφαρμογής των προληπτικών μέτρων που υποδεικνύονται από την Επαγγελματική Πυροσβεστική Υπηρεσία κατά του κινδύνου του πυρός σε συνοικισμούς, εργαστήρια, βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αποθήκες εύφλεκτων υλών, πολυσύχναστα δημόσια κέντρα και θεάματα, νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια και γενικά εκεί όπου ανακύπτουν κίνδυνοι από συνωστισμό ή πυρκαγιά. Ο ανωτέρω έλεγχος ασκείται αποκλειστικά από το μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος που υπηρετεί στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πυροπροστασίας.

Άρθρο 21
Κανονισμός Λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Υπηρεσιών
Ο Κανονισμός οργάνωσης, λειτουργίας και διεξαγωγής Υπηρεσίας στις Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος
Οι Εθελοντικοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί λειτουργούν σε ετήσια εικοσιτετράωρη βάση ενώ τα Εθελοντικά Πυροσβεστικά Κλιμάκια δύνανται να λειτουργούν σε ετήσια ή εποχική εικοσιτετράωρη βάση. Η χρονική διάρκεια της εποχικής λειτουργίας καθορίζεται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος ανά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών αναγκών πυροπροστασίας και λοιπών συνθηκών που επικρατούν στην ευρύτερη περιοχή επιχειρησιακής αρμοδιότητας του Κλιμακίου.
Σε περίπτωση μεγάλου συμβάντος, όταν η δύναμη των ορισμένων σε εκτέλεση υπηρεσίας Εθελοντών Πυροσβεστών δεν επαρκεί για την αντιμετώπισή του, καλούνται να συνδράμουν και άλλοι Εθελοντές Πυροσβέστες.
Σε περίπτωση μεγάλων συμβάντων, οι Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες συνδράμουν τις αντίστοιχες Επαγγελματικές στις οποίες υπάγονται, εφόσον αυτό ζητηθεί.
Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου ασκεί ο αρχαιότερος από τους μόνιμους πυροσβεστικούς υπαλλήλους που υπηρετεί σ’ αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί μόνιμος πυροσβεστικός υπάλληλος, τα καθήκοντα ασκεί ο αρχαιότερος από τους Εθελοντές Πυροσβέστες που υπηρετεί σ’ αυτόν, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Επαγγελματικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τα καθήκοντα του Διοικητή Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθμού και Προϊσταμένου Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου καθορίζονται με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 22
Φίλοι του Πυροσβεστικού Σώματος
Στο Πυροσβεστικό Σώμα συστήνεται ειδική κατηγορία Εθελοντών, οι οποίοι φέρουν τον τίτλο «Φίλοι του Πυροσβεστικού Σώματος» και στην οποία μπορούν να εντάσσονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας 15 ετών και άνω. Τα μέλη της κατηγορίας αυτής δεν συμμετέχουν στο επιχειρησιακό έργο του Π.Σ. αλλά δύνανται να παρέχουν εθελοντική Υπηρεσία σε υποστηρικτικές δράσεις.
Με απόφαση Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του «Φίλου του Πυροσβεστικού Σώματος» και δημιουργείται Ειδικό Μητρώο καταγραφής τους στο Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος.

Άρθρο 23
Μεταβατικές Διατάξεις
Με απόφαση Αρχηγού Π.Σ. και εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία εναρμόνισης των ήδη υπηρετούντων Εθελοντών Πυροσβεστών με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Άρθρο 24
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του Νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Με τη δημοσίευση του ανωτέρω Νόμου καταργούνται ο Νόμος 1951/1991 (Α΄ 84) και το Π.Δ. 32/1992 (Α΄ 15).
Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως Νόμου του Κράτους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved