ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Απόφαση: Κλειδαράς με τη βούλα και της αστυνομίας

 

Αθήνα 14.9.2011, 19:42

Τεχνίτες που κατασκευάζουν κάθε είδους κλειδιά και επισκευάζουν ή ανοίγουν κλειδαριές οιουδήποτε τύπου, κατόπιν αιτήσεως των κατόχων ή αντιπροσώπων αυτών, καθώς και κάθε άλλος επαγγελματίας, εφόσον έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του ειδική μηχανική συσκευή και κατασκευάζει για πώληση κλειδιά, υποχρεούνται να αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος τους στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχουν την επαγγελματική τους έδρα.

Τα παραπάνω προβλέπει -μεταξύ άλλων- απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας που δημοσιεύται παρακάτω.

Η απόφαση αναφέρει επίσης ότι το το επάγγελμα του κλειθροποιού μπορούν να ασκούν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, που κυρίως έχουν να κάνουν με μη παραβατικότητα.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Αριθ. 1010/10/4
Άσκηση του επαγγέλματος των κατασκευαστών κλειδιών και επισκευαστών κλειδαριών και συναφή θέματα.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
(Αστυνομική Διάταξη υπ’ αριθμ. 9Α)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφοι 3, περίπτ. α΄ και 5 του ν. 1481/1984 (Α1 152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».
3. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέννηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)
4. Το π.δ. 184/2009 (Α΄ 213) «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του»
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Άσκηση επαγγέλματος κλειθροποιού - Προϋποθέσεις
1. Τεχνίτες, που κατασκευάζουν κάθε είδους κλειδιά και επισκευάζουν ή ανοίγουν κλειδαριές οιουδήποτε τύπου, κατόπιν αιτήσεως των κατόχων ή αντιπροσώπων αυτών, καθώς και κάθε άλλος επαγγελματίας, εφόσον έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του ειδική μηχανική συσκευή και κατασκευάζει για πώληση κλειδιά, υποχρεούνται να αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης του επαγγέλματος τους στο Τμήμα Ασφαλείας και όπου δεν υπάρχει στο Αστυνομικό Τμήμα γενικής αρμοδιότητας της περιοχής όπου έχουν την επαγγελματική τους έδρα.
2. Φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του κλειθροποιού, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολών του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολών κατά της πολιτειακής εξουσίας, κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, εγκληματικής οργάνωσης, παραχάραξης, κιβδηλίας, πλαστογραφίας, παραβίασης του απόρρητου των τηλεφωνημάτων και της προφορικής συνομιλίας, κλοπής, ληστείας, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, δωροδοκίας − δωροληψίας, καταπίεσης, καθώς και για παραβάσεις των νόμων περί ζωοκλοπής, ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, περί όπλων και εκρηκτικών υλών και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ανεξάρτητα αν η καταδίκη αυτή αναγράφεται ή όχι στο ποινικό Μητρώο του ενδιαφερομένου.
β. Δεν έχουν αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρηση τους.
γ. Δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
3. Προκειμένου για ανώνυμες εταιρείες, οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των μελών του Δ.Σ. και των εκπροσώπων αυτών. Προκειμένου για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και για τις ομόρρυθμες ή ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ως άνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός εκάστου των εταίρων και διαχειριστών αυτών, καθώς και των μελών του Δ.Σ. Για κάθε αλλαγή της νομικής μορφής της εταιρείας απαιτείται νέα αναγγελία.
4. Οι προϋποθέσεις της περίπτωσης α1 της παραγράφου 2 δεν ισχύουν, εάν παρήλθε πενταετία από της εκτίσεως ή της παραγραφής της ποινής ή της δι’ απονομής χάριτος άφεσης αυτής.
5. Ο χώρος που θα λειτουργήσει το κατάστημα πρέπει να είναι στεγασμένος και να παρέχει ασφάλεια.
Το κατάστημα δεν μπορεί να στεγάζεται σε οικεία ή διαμέρισμα.

Άρθρο 2
Δικαιολογητικά
1. Η αναγγελία ασκήσεως επαγγέλματος συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά υποβάλλεται στην Αστυνομική Υπηρεσία της παρ. 1 του αρθρ. 1. Η αναγγελία άσκησης επαγγέλματος περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή τα στοιχεία της εταιρείας και του νομίμου εκπροσώπου αυτής, το είδος του ασκούμενου επαγγέλματος και τις διευθύνσεις λειτουργίας της έδρας άσκησης δραστηριότητας και των τυχόν υποκαταστημάτων.
2. Μαζί με την αναγγελία της προηγούμενης παραγράφου ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για αδίκημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 και ότι δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών του δικαιωμάτων.
β. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960 σε συνδυασμό με άρθρο 29 Ν. 1642/1986).
γ. Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου ή των χώρων όπου θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο).
δ. Παραστατικά στοιχεία ή επικυρωμένα φωτ/φα αυτών από τα οποία να προκύπτει ο αριθμός Μητρώου των ηλεκτρονικών − ηλεκτρικών μηχανών αποκωδικοποίησης και κοπής κλειδιών καθώς και ο σειριακός αριθμός (serial number) των ηλεκτρονικών μέσων κατασκευής ή επισκευής κλειδιών.
ε. Αντίγραφο του εγκριθέντος και δημοσιευθέντος καταστατικού της εταιρείας (O.E. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε.) θεωρημένο και εγκεκριμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.
Ειδικότερα για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. εκτός από το κατα− στατικό υποβάλλεται και το Φ.Ε.Κ..
3. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω ενδιαφερόμενος προτίθεται να απασχολήσει στο κατάστημα του υπαλλήλους ή βοηθούς, υποβάλει και υπεύθυνη δήλωση αυτών από την οποία να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί ή δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1.
4. Περαιτέρω η Υπηρεσία παραλαβής των δικαιολογητικών αναζητά υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα για καθένα από τα αναφερόμενα στις προηγούμενες παραγράφους πρόσωπα, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης.
β. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα εγκλήματα της παρ. 2 του άρθρου 1.
γ. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση (άρθρο 1066 Α.Κ.).

Άρθρο 3
Τηρούμενα στοιχεία
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα που αναφέρεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο, στο οποίο καταχωρίζονται κατ’ αύξοντα αριθμό και με ευθύνη των ιδίων τα ακόλουθα στοιχεία:
• Αύξων αριθμός εγγραφής.
• Είδος συναλλαγής (πώληση ή παροχή υπηρεσίας).
• Χρονολογία πώλησης ή παροχής υπηρεσίας.
• Πλήρη στοιχεία ταυτότητας του πελάτη.
• Ακριβής διεύθυνση και επαρκής προσδιορισμός του χώρου όπου προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και προκειμένου περί οχήματος τον αριθμό κυκλοφορίας, τον τύπο και λοιπά χαρακτηριστικά του, καθώς και το είδος των εργασιών στις οποίες προέβησαν (όπως επισκευή, διάρρηξη ή αλλαγή κλειδαριάς, αντικατάσταση κλειδιών).
2. Η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου της παρ. 1, αίρεται στην περίπτωση που ο επαγγελματίας τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο (Η/Υ), από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία που καταχωρούνται σ’ αυτό. Στην περίπτωση αυτή, μετά από κάθε συναλλαγή εκτυπώνεται παραστατικό, το οποίο περιέχει τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου. Τα σχετικά παραστατικά ταξινομούνται κατ’ αύξοντα αριθμό και φυλάσσονται σε ειδικό φάκελο (DOSSIER).
3. Το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω βιβλίο θεωρείται από την οικεία αστυνομική αρχή για το κανονικό των σελίδων, οι οποίες και αριθμούνται. Απαγορεύεται η καταστροφή ή αλλοίωση του ως άνω βιβλίου, καθώς και των παραστατικών της προηγούμενης παραγράφου, τα οποία υπόκεινται σε έλεγχο από τις αστυνομικές αρχές.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις Κλειθροποιών
1. Οι ασκούντες το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου
1 της παρούσας υποχρεούνται όπως:
α. Ενημερώνουν σε περίπτωση οριστικής διακοπής των εργασιών της επιχείρησής τους την αστυνομική αρχή που υπέβαλαν τα δικαιολογητικά, προκειμένου να διαγραφεί η καταχώριση από την ηλεκτρονική βάση του άρθρου 5.
β. Αρνούνται την παροχή των υπηρεσιών τους σε άτομα τα οποία στερούνται δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και είναι άγνωστα σ’ αυτούς ή αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία τους, καθώς και σε άτομα που αδυνατούν να αποδείξουν ότι είναι κύριοι ή νόμιμοι κάτοχοι και χρήστες του συγκεκριμένου κινητού ή ακινήτου ή ότι ενεργούν ως νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτών.
γ. Ενημερώνουν αμέσως την κατά τόπο αρμόδια αστυνομική αρχή, σε περίπτωση που έχουν βάσιμες υπόνοιες ότι το πρόσωπο που αιτείται τη συνδρομή τους μεθοδεύει και προπαρασκευάζει δια του τρόπου αυτού την διάπραξη αξιόποινων πράξεων κατά προσώπων ή πραγμάτων.
δ. Ενημερώνουν την οικεία αστυνομική αρχή όταν προτίθεται να προβούν στην αλλαγή έδρας ή να λειτουργήσουν υποκατάστημα στην περιοχή αρμοδιότητας της.
2. Οι υποχρεώσεις των εδαφίων β΄ και γ’ της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν και για τους απασχολούμενους βοηθούς ή υπαλλήλους της παραγράφου 3 του άρθρου 2.

Άρθρο 5
Διαδικασία εξέτασης προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος − απόρριψη αιτημάτων
1. Οι Υπηρεσίες παραλαβής των δικαιολογητικών αιτούνται τα αυτεπαγγέλτως αναζητούμενα δικαιολογητικά και ελέγχουν στο σύνολο τους την πληρότητα και την κανονικότητά τους.
2. Η Αστυνομική Υπηρεσία, μετά την παραλαβή των δικαιολογητικών, ελέγχει αν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος και σε θετική περίπτωση, καταχωρεί τα απαιτούμενα στοιχεία στην ηλεκτρονική βάση του P.O.L.
3. Αν τα υποβαλλόμενα από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας ανωτέρω δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη, τάσσεται εύλογη προθεσμία για τη συμπλήρωσή τους. Μετά την παραλαβή και τον επανέλεγχο των δικαιολογητικών, εφόσον διαπιστωθεί από την αρμόδια Υπηρεσία πως αυτά δεν είναι τα προβλεπόμενα από την παρούσα Αστυνομική Διάταξη, ενημερώνεται εγγράφως ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με αποδεικτικό κοινοποίησης. Στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδεται από την αρμόδια αστυνομική αρχή απόφαση απαγόρευσης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας.
4. Κατά της ως άνω απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή του ενδιαφερομένου ενώπιον του Διευθυντή της οικείας Αστυνομικής Διεύθυνσης ή της Διεύθυνσης Ασφαλείας, προκειμένου για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επιδόσεως σε αυτόν, της απόφασης απαγόρευσης της δραστηριότητας. Η ασκηθείσα προσφυγή δεν αναστέλλει την απαγόρευση άσκησης της δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου προσώπου.
5. Η αρμόδια αστυνομική αρχή στην οποία υποβάλλεται η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, προσφυγή οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την προσφυγή αυτή το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο 6
Τροποποίηση ηλεκτρονικής καταχώρισης
1. Δυνατότητα τροποποίησης της ηλεκτρονικής καταχώρισης έχει η Αστυνομική Υπηρεσία που έκανε την καταχώριση κατά την παραλαβή και έγκριση των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
2. Δυνατότητα συμπλήρωσης της ως άνω καταχώρισης, σε περίπτωση λειτουργίας περισσότερων του ενός χώρων άσκησης επαγγέλματος, έχει η Αστυνομική Υπηρεσία στην περιφέρεια της οποίας δραστηριοποιείται ο ενδιαφερόμενος.

Άρθρο 7
Χρόνος έναρξης - Απαγόρευση άσκησης δραστηριότητας
1. Η άσκηση του επαγγέλματος της παρ.1 του άρθρου 1 ισχύει σε όλη την περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών με έναρξη τρεις (3) μήνες από την υποβολή της αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ενδιαφερομένου στην οικεία αστυνομική αρχή, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5 της παρούσας.
2. Για τη συνέχιση της άσκησης της ως άνω επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας απαιτείται τρεις (3) μήνες προ της λήξης, νέα αναγγελία στην καθ’ ύλην αρμόδια αστυνομική αρχή ακολουθώντας τη διαδικασία του άρθρου 2.
3. Η άσκηση της δραστηριότητας του άρθρου 1 της παρούσας απαγορεύεται με απόφαση της οικίας αστυνομικής αρχής στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι έπαψαν να συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις άσκησής της, καθώς και όταν ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος του ενδιαφερομένου αυτής για οποιοδήποτε αδίκημα από τα μνημονευόμενα στο εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5 και 6 της παρούσας.

Άρθρο 8
Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 12 του Ν. 1481/1984, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 31 παρ. 8 του Ν. 3904/2010, εφόσον από άλλη διάταξη δεν τιμωρούνται βαρύτερα.
2. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλεται το διοικητικό μέτρο της οριστικής απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος με απόφαση της αστυνομικής αρχής της παρ. 1 του άρθρου 1, μετά τη βεβαίωση από αστυνομικούς πέντε (5) συνολικά παραβάσεων από τις αναφερόμενες στην παρούσα, εντός πενταετίας από τη βεβαίωση της πρώτης παράβασης.

Άρθρο 9
Συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις
Η συμμετοχή των φυσικών και νομικών προσώπων, στις εκθέσεις προώθησης και εμπορίας των επαγγελματικών ενώσεων είναι ελεύθερη τηρουμένων των προϋποθέσεων του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων.

Άρθρο 10
Μεταβατικές διατάξεις
Όσοι ασκούν το επάγγελμα της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, με άδεια που τους χορηγήθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της.

Άρθρο 11
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις ρυθμίσεις της.

Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει στην περιοχή αρμοδιότητας της Ελληνικής Αστυνομίας από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η Αστυνομική αυτή Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
(Εγκρίθηκε από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη στις 30 Αυγούστου 2011).

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011
Ο Αρχηγός
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved