ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Απόφαση για την εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών

 

Αθήνα 22.11.2011, 16:14

Τα σχετικά με την εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών ρυθμίζει απόφαση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά τις διατάξεις του π.δ. 190/06 και του Ν. 1569/85, αλλά και όλους τους υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συμμετέχουν άμεσα στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2647/7.11.2011
Εκπαίδευση και πιστοποίηση γνώσεων των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ Β 128), και ιδίως το άρθρο 1 αυτού.
2. Το Ν. 3229/04 «Εποπτεία και έλεγχος ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 38), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 3 παρ. 1 (β) αυτού.
3. Το Ν. 1569/85 (ΦΕΚ Α 183), «Διαμεσολάβηση στις συμβάσεις ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση σώματος ειδικών πραγματογνωμόνων τροχαίων ατυχημάτων, λειτουργία γραφείου διεθνούς ασφάλισης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 21 Β αυτού.
4. Το π.δ. 190/06 (ΦΕΚ Α 196) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2002/92/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (L 9/15.1.2003)», όπως ισχύει, και ιδίως το άρ. 4 παρ. 1ε αυτού.
5. Την απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης Κ3−8010/2007 (ΦΕΚ Β 1600) «Καθορισμός των απαιτούμενων προϋποθέσεων−εξετάσεων, που αποδεικνύουν την εμπειρία, τις ικανότητες και τις γενικές εμπορικές και επαγγελματικές γνώσεις των διαμεσολαβητών στην Ασφάλιση», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθμ. Κ3−11087/27−11−2000 (ΦΕΚ Β 1531/ 14−12−2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης, και Proslipsis.gr
7. Την κοινή απόφαση Τραπέζης Ελλάδος και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αρ. 4/505/2009 (ΦΕΚ Β 1168), αποφάσισε τα κάτωθι:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής - Γενικές Αρχές
1. Η παρούσα απόφαση αφορά στα φυσικά πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν δραστηριότητα ασφαλιστικού ή αντασφαλιστικού διαμεσολαβητή κατά τις διατάξεις του π.δ. 190/06 και του Ν. 1569/85, και όλους τους υπαλλήλους επιχειρήσεων (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης που συμμετέχουν άμεσα στην προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων κάθε είδους, των αγροτικών συνεταιρισμών και των πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.
2. Τα χορηγούμενα κατά τις διατάξεις της παρούσας πιστοποιητικά γνώσεων αποτελούν από την ισχύ της παρούσας το κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/2006 απαραίτητο δικαιολογητικό για την εγγραφή του (αντ)ασφαλιστικού διαμεσολαβητή στο Μητρώο του άρ. 3 π.δ. 190/06, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
3. Απαγορεύεται η πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις χωρίς την απόκτηση του ειδικού προς τούτο πιστοποιητικού Επιπέδου Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις ασφαλιστικών επιχειρήσεων
Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υιοθετούν κατάλληλη πολιτική και διαδικασίες, σύμφωνα με όσα ειδικότερα προβλέπονται στο άρθρο 6 παρ. 3 ν.δ/τος 400/70, ώστε να διασφαλίζουν ότι όλο το δίκτυο πώλησης ασφαλιστικών προϊόντων είναι επαρκώς καταρτισμένο και διαθέτει σε διαρκή βάση τις αναγκαίες γνώσεις για την αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών προς τους πελάτες.
Ελάχιστο περιεχόμενο των πολιτικών και διαδικασιών είναι η δημιουργία και τήρηση αρχείου με αντίγραφα του δικαιολογητικού που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/06, που αποκτήθηκε είτε βάσει της παρούσας απόφασης είτε με το προϊσχύον καθεστώς.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών
1. Οι ασφαλιστικοί και αντασφαλιστικοί διαμεσολαβητές τηρούν επικαιροποιημένο αρχείο, κατ’ άτομο, των προσώπων του άρ. 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/06 που κατέχουν το δικαιολογητικό έγγραφου του άρθρο 4 παρ. 1 Α ε του π.δ. 190/06, είτε αποκτήθηκε βάση της παρούσας απόφασης είτε όχι. Ελάχιστο περιεχόμενο του αρχείου αποτελούν το αντίγραφο του σχετικού δικαιολογητικού και ο χρόνος έναρξης και διακοπής της συμμετοχής των απασχολούμενων υπαλλήλων στη διαμεσολάβηση για την πώληση των ασφαλιστικών προϊόντων που προωθεί ο διαμεσολαβητής. Το αρχείο τηρείται για τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία που το πιστοποιημένο πρόσωπο έχει παύσει να εμπίπτει στις διατάξεις του άρ. 4 παρ. 4 περ. α και β του π.δ. 190/06.
2. Ειδικά για τα πιστωτικά ιδρύματα το αρχείο μπορεί να τηρείται ξεχωριστά σε κάθε Υποκατάστημα.

Άρθρο 4
Πιστοποιητικά γνώσεων
Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί τα εξής πιστοποιητικά:
Πιστοποιητικό Επιπέδου Α: Για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου, συντονιστή ασφαλιστικού συμβούλου ή υπαλλήλου επιχείρησης (αντ)ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, των αγροτικών συνεταιρισμών και των
πιστωτικών ιδρυμάτων περιλαμβανομένων.
Πιστοποιητικό Επιπέδου Β: Για την παροχή υπηρεσιών πράκτορα ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων.
Πιστοποιητικό Επιπέδου Γ: Για την παροχή υπηρεσιών μεσίτη ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων, και
Πιστοποιητικό Επιπέδου Δ: Για την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων συνδεδεμένων με επενδύσεις.

Άρθρο 5
Απόκτηση πιστοποιητικού γνώσεων
1. Το πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις εξετάσεις, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα.
2. Οι εξετάσεις διενεργούνται τουλάχιστον δύο φορές κάθε ημερολογιακό έτος από την Τράπεζα της Ελλάδος.
3. Η διενέργεια των εξετάσεων εποπτεύεται από τριμελή διαρκή Επιτροπή Εξετάσεων για την Ασφαλιστική Διαμεσολάβηση, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος με διετή θητεία, και αποτελείται από δύο μέλη από την Τράπεζα της Ελλάδος και ένα μέλος καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ιδρύματος με εκπαιδευτικό αντικείμενο συναφές με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση ή την ιδιωτική ασφάλιση εν γένει.
Ένα εκ των μελών της Επιτροπής ορίζεται ως Πρόεδρος.
Παρατηρητές των εργασιών της Επιτροπής Εξετάσεων ορίζονται με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος ένας εκπρόσωπος των ενώσεων ασφαλιστικών επιχειρήσεων και ένας εκπρόσωπος των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών. Η παρουσία των Παρατηρητών είναι προαιρετική και τυχόν απουσία τους δεν κωλύει τη διαδικασία των εξετάσεων.
4. Η ΔΕΙΑ διαβουλεύεται σε τακτική βάση και οπωσδήποτε δύο φορές το χρόνο με όλους τους φορείς που εμπλέκονται με την ασφαλιστική εκπαίδευση για θέματα ανάπτυξης, αξιολόγησης και βελτίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης των πάσης φύσεως διαμεσολαβητών.

Άρθρο 6
Σύστημα εξετάσεων
1. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α και Δ, οι εξετάσεις είναι μόνον γραπτές με σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice).
2. Για τα πιστοποιητικά Επιπέδου Β και Γ, οι εξετάσεις περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα.
Το πρώτο τμήμα εξετάσεων είναι γραπτό με σύστημα πολλαπλής επιλογής (multiple choice). To δεύτερο τμήμα εξετάσεων είναι προφορικό με μορφή συνέντευξης και αποσκοπεί στη διακρίβωση των προσωπικών ικανοτήτων και επαγγελματικών δεξιοτήτων του υποψηφίου σε σχέση με το αντικείμενο δραστηριότητας για το οποίο πιστοποιείται. Για την απόκτηση του Πιστοποιητικών Επιπέδου Β και Γ είναι αναγκαία η επιτυχής εξέταση και στα δύο αυτοτελή τμήματα της εξέτασης. Η συμμετοχή στην προφορική εξέταση επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος επιτύχει στη γραπτή εξέταση.
3. Οι ερωτήσεις για τις γραπτές εξετάσεις των πιστοποιητικών Επιπέδου Α, Β, Γ και Δ επιλέγονται κάθε φορά με κλήρωση από βάση δεδομένων, που περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκαπλάσιο αριθμό ερωτήσεων από αυτόν που αφορούν την εξέταση και οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να είναι λιγότερες από πενήντα (50) ανά εξέταση.
4. Οι ερωτήσεις καλύπτουν όλη την εξεταστέα ύλη, προετοιμάζονται σε συνεργασία με τους φορείς της ασφαλιστικής αγοράς και οριστικοποιούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Το σύνολο των ερωτήσεων αναρτάται σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και παραμένει διαρκώς αναρτημένο για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων.
5. Οι ερωτήσεις εμπλουτίζονται και επικαιροποιούνται οπωσδήποτε κάθε διετία ή και νωρίτερα, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο λόγω νομοθετικών ή άλλων εξελίξεων. Σχετικώς, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 5 της παρούσας.

Άρθρο 7
Εξεταστέα ύλη
1. Η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:
Α. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Α:
Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δέκα τουλάχιστον ερωτήσεις από κάθε μία από τις παρακάτω έξι ενότητες, στις οποίες ταξινομούνται τα προς εξέταση θέματα της συγκεκριμένης μορφής πιστοποίησης:
Ενότητα πρώτη: Ο θεσμός της ιδιωτικής ασφάλισης − Χαρακτηριστικά της ασφαλιστικής αγοράς − Εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Ενότητα δεύτερη: Θέματα ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
Ενότητα τρίτη: Η σύμβαση ασφάλισης (έννοια, διακρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών κ.α.)
Ενότητα τέταρτη: Ασφαλίσεις ζημιών.
Ενότητα πέμπτη: Ασφαλίσεις ζωής.
Ενότητα έκτη: Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτων.
Β. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Β:
Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών − Ανάληψη και διαχείριση κινδύνων − Αντασφάλιση − Χαρακτηριστικά και λειτουργία της σύμβασης πρακτόρευσης.
Γ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Γ:
Εμβάθυνση στις ασφαλίσεις ζωής και ζημιών − Η λειτουργία των Lloyd’s − Θαλασσασφάλειες − Ασφάλιση αεροσκαφών − Ασφάλιση αστικής ευθύνης − Ανάληψη και διαχείριση κινδύνων − Αντασφάλιση − Το ιδιαίτερο καθεστώς του μεσίτη, ο ρόλος του στην ασφαλιστική αγορά και η ευθύνη του έναντι του καταναλωτή.
Δ. Για το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ:
Δομή και οργάνωση της Αγοράς χρηματοπιστωτικών μέσων (Χρηματαγορές και κεφαλαιαγορές, χρηματιστήρια, συνάλλαγμα), Αγορά μετοχών και μετοχικοί δείκτες, Αποτελεσματικότητα της αγοράς, Μέθοδοι επιλογής μετοχικού χαρτοφυλακίου, Μέθοδοι διαχείρισης επενδύσεων σε μετοχές (απόδοση και κίνδυνοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων), Βασικές αρχές σχεδιασμού επενδυτικών χαρτοφυλακίων, Ομόλογα − ομολογίες (χαρακτηριστικά, κίνδυνοι, κατηγορίες, αποδόσεις, πιστωτικά περιθώρια), Παράγωγα προϊόντα (αγορές παραγώγων και είδη αξιόγραφων, συμβόλαια forward, futures, options, swaps, διαχείριση κινδύνου με παράγωγα προϊόντα και στρατηγικές επενδύσεων), Εναλλακτικές επενδύσεις, Εμπορεύματα, Αμοιβαία κεφάλαια − Εσωτερικά μεταβλητά κεφάλαια − κανόνες λειτουργίας, τρόπος τιμολόγησης μονάδων, επιτρεπόμενες επενδύσεις − Ασφαλιστική σύμβαση UL (έννοια, διακρίσεις συμβάσεων, έναρξη και λήξη, δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, επιβαρύνσεις, συνέπειες εξαγοράς, υπαναχώρηση) − Υποχρεώσεις του διαμεσολαβητή και της ασφαλιστικής εταιρίας για την εν γένει ενημέρωση του ασφαλισμένου − Καταναλωτή, κώδικας δεοντολογίας.
2. Ο εξεταζόμενος καλείται ιδίως:
− να αναγνωρίζει όλες τις βασικές έννοιες που εμπίπτουν στα παραπάνω πεδία και να τις διακρίνει από παρεμφερείς έννοιες,
− να απαντάει σε απλές και σύνθετες δυνητικές ερωτήσεις πελατών για τις παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες και τα ασφαλιστικά προϊόντα,
− να απευθύνει τις κατάλληλες ερωτήσεις στον πελάτη ώστε να γνωρίσει καλύτερα τις ανάγκες και το προφίλ του,
− να είναι σε θέση να αναγνωρίζει τους κινδύνους του κάθε προϊόντος και να τους επικοινωνεί αποτελεσματικά στον πελάτη,
− να εντοπίζει περιστατικά και συμπεριφορές που θα μπορούσαν να θεμελιώσουν σε βάρος του επαγγελματική αστική ή διοικητική ευθύνη, και
− να γνωρίζει τις ενδεδειγμένες κάθε φορά ενέργειες για τη συμμόρφωση του με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 8
Διαδικασία Εξετάσεων
1. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, απευθείας από τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, συμπληρωμένου εντύπου της τυποποιημένης αίτησης και του προβλεπόμενου τέλους εξετάσεων.
2. Αιτήσεις και τέλη εξετάσεων που υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθεσμίας υποβολής δεν γίνονται αποδεκτά, ανεξάρτητα από το λόγο της εκπρόθεσμης υποβολής τους. Ωστόσο μπορούν να εκληφθούν, μετά από σχετικό αίτημα του αιτούντος, ως
Αίτηση για τις επόμενες εξετάσεις.
3. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της.
4. Ο χρόνος, ο τόπος και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την υποβολή αιτήσεων και τη διεξαγωγή των εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της το αργότερο δεκαπέντε (15) μέρες πριν τις εξετάσεις.
5. Επιτυχής γραπτή εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει απαντήσει σωστά στο 60% των ερωτήσεων κάθε ενότητας, εφόσον η εξέταση χωρίζεται σε ενότητες, άλλως στο 60% του συνόλου των ερωτήσεων. Επιτυχής προφορική εξέταση θεωρείται εκείνη στην οποία ο υποψήφιος έχει λάβει μέσο όρο βαθμολογίας από όλους τους βαθμολογητές των εξετάσεων 60, με άριστα το 100.
6. Ο πίνακας επιτυχόντων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Άρθρο 9
Υποχρέωση Τακτικής Επανεκπαίδευσης
1. Όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν πιστοποιητικό γνώσεων, υποβάλλονται σε υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου, χωρίς εξέταση, το αργότερο κάθε πενταετία από την απόκτηση του, και προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση αμελλητί στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 π.δ. 190/06. Η διαγραφή διενεργείται αυτόματα από το κατά τόπο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, με μόνη την παρέλευση άπρακτων των προθεσμιών που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
2. Όσοι (αντ)ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του άρ. 3 π.δ. 190/06 κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, είτε επί τη βάσει Βεβαίωσης Επιτυχούς Εξέτασης της προβλεπόμενης στην ΥΑ Κ3−11087/2000 Επιτροπής, είτε επί τη βάσει κεκτημένου δικαιώματος, υποβάλλονται ανά πενταετία σε υποχρεωτική παρακολούθηση σεμιναρίου και προσκομίζουν τη σχετική βεβαίωση στο αρμόδιο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, άλλως διαγράφονται από το Μητρώο του άρθρου 3 π.δ. 190/06. Εάν τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου επιθυμούν να επανεγγραφούν στο Μητρώο, πρέπει να προσκομίσουν το πιστοποιητικό της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 10
Απαλλαγή από την υποχρέωση εξετάσεων
1. Δεν υποχρεούνται να υποβληθούν στις εξετάσεις που προβλέπονται στην παρούσα, όσοι:
α. είναι κάτοχοι εγγράφων πιστοποίησης γνώσεων που έχουν χορηγηθεί από αρμόδιες Αρχές, ή φορείς αναγνωρισμένους από τις αρμόδιες Αρχές, κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ, και όσων τρίτων χωρών αναγνωριστεί ότι διαθέτουν ισοδύναμη εποπτεία, ή
β. είναι απόφοιτοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τα οποία βάσει νόμου έχει κατοχυρωθεί ως επαγγελματικό δικαίωμα η άσκηση δραστηριότητας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης.
2. Η παραπάνω απαλλαγή ισχύει μόνο για το πιστοποιητικό που καλύπτει η συγκεκριμένη διάταξη νόμου των σημείων α και β της προηγούμενης παραγράφου.
Εφαρμόζεται και σε αυτήν την περίπτωση το άρθρο 9 της παρούσας.
3. Απαλλάσσονται από την υποβολή στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό Επιπέδου Δ όσοι κατέχουν πιστοποιητικό Επιπέδου Β1 της Κοινής Απόφασης Τραπέζης Ελλάδος και Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ’ αρ. 4/505/2009 (ΦΕΚ Β 1168).
4. Άτομα που πάσχουν από παθήσεις ή ιατρικές καταστάσεις που καθιστούν αδύνατη ή εξαιρετικά δυσχερή τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση για υποβολή αποκλειστικά σε προφορική εξέταση, εφόσον η σχετική πάθηση αποδεικνύεται από ιατρικά πιστοποιητικά δημοσίου νοσηλευτικού ιδρύματος.

Άρθρο 11
1. Η Διεύθυνση Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης εξουσιοδοτείται να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
2. Η συμμετοχή στην Επιτροπή του άρ. 5 παρ. 3 της παρούσας, είτε ως μέλους είτε ως παρατηρητή, δεν συμβιβάζεται με την παράλληλη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα φορέων εκτός της Τραπέζης Ελλάδος σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.

Άρθρο 12
Πρακτική άσκηση
Εισάγεται προαιρετικό στάδιο πρακτικής άσκησης του ενδιαφερόμενου να δραστηριοποιηθεί ως (αντ)ασφαλιστικός διαμεσολαβητής, αποκλειστικής διάρκειας ενός εξαμήνου. Ο ασκούμενος απασχολείται μόνον από ασφαλιστική επιχείρηση, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως έξι μηνών.
Κατά την όποια συναλλαγή του, προσωπική, τηλεφωνική, ηλεκτρονική ή άλλη, με καταναλωτές παρίσταται πάντοτε συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων. Για τυχόν παράβαση της παρούσας εφαρμογή έχουν οι οικείες διατάξεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας.

Άρθρο 13
Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις
1. Από την ισχύ της παρούσας καταργείται στο σύνολο της η υπ’ αριθμ. Κ3−11087/27−11−2000 (ΦΕΚ Β 1531/14−12−2000) απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης.
2. Η παρούσα ουδόλως επηρεάζει την εφαρμογή του άρ. 5 π.δ. 190/06 και την ισχύ των ήδη εκδοθεισών βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης δυνάμει της υπ’ αριθμ. Κ3−11087/27−11−2000 (ΦΕΚ Β 1531/14−12−2000) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης.
3. Η παρ. Α στοιχείο στ. της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».
4. Η παρ. Β στοιχείο δ. της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Β και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».
5. Η παρ. Γ στοιχείο β. της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «β. υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».
6. Η παρ. Δ στοιχείο δ. της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. υποχρεωτικά πιστοποιητικά επιπέδου Α και Γ και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση».
7. Η παρ. Η στοιχείο β. της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «β. οι υπάλληλοι του νομικού προσώπου που συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. Η ίδια υποχρέωση υπάρχει και για τους υπαλλήλους ατομικών επιχειρήσεων που συμμετέχουν άμεσα στις εργασίες ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης».
8. Η παρ. Θ στοιχείο β. εδάφια α, β και γ της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής: «β. όσοι υπάλληλοι του υποκαταστήματος συμμετέχουν άμεσα στην ασφαλιστική διαμεσολάβηση κατέχουν υποχρεωτικά πιστοποιητικό επιπέδου Α και προαιρετικά το πιστοποιητικό επιπέδου Δ των εξετάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση.».
9. Η παρ. Ι της ΥΑ Κ3−8010/07 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η απαίτηση βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος διδασκαλίας καταργείται και αντικαθίσταται από το κατάλληλο πιστοποιητικό εξέτασης για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση που προβλέπεται από Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος». Η παράγραφος Λ αντικαθίσταται ως εξής: «Φυσικό πρόσωπο, που είτε ουδέποτε έκανε χρήση του πιστοποιητικού επιτυχούς εξέτασης για την εγγραφή του στο Μητρώο του άρθρου 3 π.δ. 190/06, είτε έκανε χρήση αλλά διαγράφηκε από το εν λόγω Μητρώο για οποιονδήποτε άλλο λόγο πλην της επιβληθείσας σε βάρος του κύρωσης σύμφωνα με τον
εκάστοτε ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας, επανεγγράφεται στην κατηγορία ασφαλιστικής διαμεσολάβησης για την οποία κατέχει πιστοποιητικό επιτυχούς εξέτασης, είτε ατομικά είτε ως νόμιμος εκπρόσωπος νομικού προσώπου, πιστοποιητικού οποτεδήποτε, αν αποδείξει ότι έχει εν τω μεταξύ παρακολουθήσει κανονικά την υποχρεωτική επανεκπαίδευση που προβλέπεται από τη σχετική Πράξη Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας..».
10. Η παράγραφος Μ της ΥΑ Κ3−8010/07 καταργείται.

Άρθρο 14
1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της.
2. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved