ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ανά τριετία οι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για προϊσταμένους

 

Αθήνα 14.12.2011, 13:41

Στην γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων αναφέρεται απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Δημήτρη Ρέππα (θα την βρείτε παρακάτω).

Σύμφωνα με αυτή, το ΑΣΕΠ θα προκηρύσσει και θα διενεργεί ανά τριετία μία τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. Η γραπτή εξέταση θα προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η σχετική προκήρυξη μπορεί να γίνεται ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα, ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊσταμένων ή ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων.

Η προκήρυξη θα περιλαμβάνει τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται, τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά, το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011, τον τρόπο εξέτασης, τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων, την διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 35. 31/1568/οικ.22633 (1)
Γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄), σε συνδυασμό με αυτές της παρ. 4 του άρθρου 46 του ν.3979/2011 (138 Α΄) και συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (180 Α΄).
β. Της αριθ. 42948/11.12.2003 (1854 Β΄) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα». Proslipsis.gr
2. Την από 29 Σεπτεμβρίου 2011 εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. η οποία έγινε δεκτή με την 9/2011 απόφαση της Μείζονος Ολομέλειας του Α.Σ.Ε.Π.
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την εισήγηση του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π. που έχει ως εξής:

 

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Άρθρο 1
Προκήρυξη γραπτής εξέτασης
1. Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί ανά τριετία μία (1) τουλάχιστον γραπτή εξέταση για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των υποπεριπτώσεων (5), (5) και (4) της περίπτωσης γ’ των παραγράφων 1.γ.(5), 2.γ.(5) και 3.γ.(4) του άρθρου 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.
2. Η γραπτή εξέταση προκηρύσσεται ύστερα από αίτημα του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
3. Η προκήρυξη της γραπτής εξέτασης μπορεί να γίνεται:
α. ενιαία για όλες τις θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα,
β. ανά ομαδοποιημένες κατηγορίες θέσεων προϊσταμένων ή
γ. ανά κατηγορία θέσεων προϊσταμένων
4. Η προκήρυξη περιλαμβάνει:
α. Τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τη συμμετοχή των υποψηφίων στη διενέργεια της γραπτής εξέτασης.
β. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, τον τρόπο υποβολής αυτών και την υπηρεσία στην οποία υποβάλλονται.
γ. Τα τυχόν απαιτούμενα για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων δικαιολογητικά.
δ. Το αντικείμενο της εξέτασης, για τη διακρίβωση των γνώσεων των υποψηφίων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 46 του ν. 3979/2011.
ε. Τον τρόπο εξέτασης.
στ. Τον τρόπο βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων.
ζ. Τη διαδικασία κατάρτισης και δημοσίευσης του πίνακα βαθμολογίας.
η. Κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που διευκολύνει όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη γραπτή εξέταση.

Άρθρο 2
Διαδικασία γραπτής εξέτασης
Για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία της γραπτής εξέτασης και ειδικότερα τη δημοσίευση της προκήρυξης, τις αιτήσεις των υποψηφίων, το χρόνο διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης, τη συγκροτούμενη προς τούτο Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού, τους πίνακες υποψηφίων, τα εξεταστικά κέντρα, την εποπτεία του διαγωνισμού, τα τετράδια εξέτασης – απαντητικά φύλλα, την περίπτωση αναβολής της γραπτής εξέτασης, το πρόγραμμα της γραπτής εξέτασης, την κατανομή υποψηφίων στις αίθουσες, την εποπτεία αιθουσών και τον έλεγχο ταυτοτήτων, τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης, τον προσδιορισμό των θεμάτων, τη διενέργεια της γραπτής εξέτασης, τα πρακτικά περατώσεως της διαδικασίας, τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων και την εξέταση ατόμων με έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ της υπ’ αριθμ. 42948/11.12.2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την πλήρωση θέσεων του δημόσιου τομέα με γραπτό διαγωνισμό.

Άρθρο 3
Κατάρτιση, κύρωση και δημοσίευση πίνακα βαθμολογίας
1. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας και τη βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων των υποψηφίων η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού καταρτίζει αλφαβητικό πίνακα βαθμολογίας αναγράφοντας παραπλεύρως του ονόματος κάθε υποψηφίου το βαθμό που συγκέντρωσε στη γραπτή εξέταση.
2. Το Α.Σ.Ε.Π. μετά το πέρας της διαδικασίας δημοσιοποιεί όλες τις ερωτήσεις της γραπτής εξέτασης με τις αντίστοιχες ορθές απαντήσεις καθώς και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή και την επίδοση των υποψηφίων.
3. Επανεξέταση ή νέα βαθμολόγηση των γραπτών δοκιμίων δεν επιτρέπεται.
4. Το Α.Σ.Ε.Π., αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή κανονισμού ή διατάξεων της παρούσας, αποφασίζει την επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας ολικώς ή εν μέρει μεταξύ των ίδιων υποψηφίων. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες που αφορούν τη σύνταξη του πίνακα βαθμολογίας και επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί να αναθέτει στην Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού την αναγκαία συμπλήρωση ή διόρθωση του πίνακα αυτού.
5. Ο πίνακας βαθμολογίας κυρώνεται από το Α.Σ.Ε.Π. και αποστέλλεται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παράλληλα αποστέλλεται στο Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) του άρθρου 157 του Υ.Κ., όπου και τηρείται σε ειδικό προς τούτο αρχείο. Επίσης, καταχωρίζεται στο διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. όπου οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στο διαγωνισμό δύνανται να λάβουν γνώση της ατομικής τους μόνο βαθμολογίας. Το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει για δημοσίευση στον τύπο ανακοίνωση με την οποία γνωστοποιείται η σχετική καταχώριση».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved