ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ρύθμιση για ακτινοφυσικούς ιατρικής

 

Αθήνα 23.3.2012, 23:47 

Για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής σε τμήματα Ιατρικής Φυσικής των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή γενικότερα σε χώρους εφαρμογών της ιατρικής φυσικής, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής. Η άδεια θα χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη Επιτροπής.

Τα παραπάνω προβλέπει το άρθρο 34 του πρόσφατου ν. 4058/2012 (κείμενο παρακάτω).

* Ακολουθεί το άρθρο 34 του ν. 4058/2012.

 

Άρθρο 34
Φυσικοί Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικοί Ιατρικής
1. Για την επαγγελματική απασχόληση των Φυσικών Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικών Ιατρικής σε τμήματα Ιατρικής Φυσικής των Νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή γενικότερα σε χώρους εφαρμογών της ιατρικής φυσικής, απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής που χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, ύστερα από γνώμη Επιτροπής που αποτελείται από:
α) Δύο Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές της Ιατρικής Φυσικής Ελληνικών Πανεπιστημίων ή Διευθυντές Τμημάτων Ιατρικής Φυσικής Δημόσιων Νοσοκομείων.
β) Έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου της Ακτινολογίας ή Διευθυντή Τμήματος Ακτινολογίας και έναν Καθηγητή του Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου σε γνωστικό αντικείμενο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών (για τους υποψηφίους που έχουν τα προσόντα της παραγράφου 3.2 του παρόντος άρθρου).
γ) Έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.
δ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Η συγκρότηση της Επιτροπής γίνεται με απόφαση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτής.
2. α) Η Επιτροπή συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και συγκαλείται σε τακτικές συνεδριάσεις ανά εξάμηνο από τη Διεύθυνση Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η Επιτροπή μελετά τους φακέλους των υποψηφίων και κάνει δεκτούς για εξετάσεις όσους διαθέτουν τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους 3.1 και 3.2 του άρθρου αυτού.
β) Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτά, κυρίως στα θέματα της πρακτικής εξάσκησης με στόχο τη διαπίστωση της ικανότητας και εμπειρίας των υποψηφίων να αντιμετωπίσουν προβλήματα που παρουσιάζονται στα εργαστήρια ακτινοβολιών. Τα θέματα των εξετάσεων προέρχονται από τη φυσική της ακτινοθεραπείας, τη φυσική της πυρηνικής ιατρικής, τη φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και την ακτινοπροστασία.
γ) Η Επιτροπή εισηγείται τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής στους υποψηφίους που κρίθηκαν επιτυχείς στις εξετάσεις.
δ) Υποψήφιοι με μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε θέματα ιατρικής φυσικής εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών, ήτοι υποψήφιοι της παραγράφου 3.2 του άρθρου αυτού, εξετάζονται γραπτά, κυρίως σε θέματα μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (π.χ. laser, μαγνητική τομογραφία, υπερήχους), για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
ε) Υποψήφιοι για τους οποίους υπάρχει αμφιβολία σχετικά με την υπαγωγή του προγράμματος εκπαίδευσής τους στην «Ιατρική Φυσική» και τις απαιτούμενες για φυσικούς Νοσοκομείων γνώσεις γίνονται δεκτοί ή μη στις εξετάσεις κατά την κρίση της Επιτροπής.
3.α) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής απαιτείται:
αα) Πτυχίο Φυσικής Πανεπιστημίου της Ελλάδας ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής ή ισότιμων σχολών άλλης χώρας.
αβ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην ιατρική ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους. Ο μισός κατ’ ελάχιστο χρόνος της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης θα πρέπει να αφορά εκπαίδευση στην ιατρική ακτινοφυσική (Φυσική της Ακτινοθεραπείας, Φυσική της Ακτινοδιαγνωστικής και Φυσική της Πυρηνικής Ιατρικής).
αγ) Δώδεκα μήνες πρακτική άσκηση, 4 μήνες στη Φυσική της ακτινοθεραπείας, 4 μήνες στη Φυσική της πυρηνικής Ιατρικής, 4 μήνες στη Φυσική της ακτινοδιαγνωστικής και λοιπών συστημάτων απεικόνισης. Η άσκηση αυτή γίνεται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας ή άλλης χώρας και αποδεικνύεται με βεβαίωση του Διευθυντή της αντίστοιχης Μονάδας ή του Τμήματος Φυσικής και θεώρηση για τη γνησιότητα υπογραφής και του περιεχομένου από το Διοικητικό Διευθυντή του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
β) Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών απαιτείται:
βα) Πτυχίο Φυσικής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή Δίπλωμα αποφοίτου της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π. με κατεύθυνση Εφαρμοσμένης Φυσικής ή ισότιμων Σχολών άλλης Χώρας.
ββ) Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ιατρική ακτινοφυσική της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους.
4.α) Όσοι υποψήφιοι είχαν γίνει δεκτοί για εξετάσεις κατά τη δημοσίευση του παρόντος και είχαν δοκιμασθεί με επιτυχία έστω και σε ένα μάθημα, μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία των εξετάσεων αυτών για τα υπόλοιπα μαθήματα.
β) Άδειες άσκησης επαγγέλματος Φυσικών Νοσοκομείων Ακτινοφυσικών Ιατρικής και Φυσικών Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών που έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν Α2 στ. οικ. 2073/20.4.1983 (Β΄ 280) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμόν Υ7α.ΓΠ/οικ.35776/12.3.2009 (Β΄ 532) όμοια της, είναι καθ’ όλα έγκυρες.
5. Η παράγραφος 1 εδάφιο ε΄ του άρθρου 5 του ν.δ. 181/1974 «Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών» (Α΄ 347) καταργείται. Διατάξεις αποφάσεων που ρυθμίζουν διαφορετικά τα θέματα της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος Φυσικού Νοσοκομείων - Ακτινοφυσικού Ιατρικής και Φυσικού Νοσοκομείων εκτός της περιοχής των Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών, καταργούνται.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved