ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
18 εγκύκλιοι για το ασφαλιστικό
 

 

Αθήνα 21.11.2012, 23:32

Δέκα οκτώ ερμηνευτικές εγκυκλίους για τις αλλαγές στο Ασφαλιστικό, που προβλέπονται από το νόμο 4093/2012, εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας (θα τις βρείτε παρακάτω).

* Ακολουθούν οι εγκύκλιοι.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1
Δημοσίευση του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παρ.5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με τον ανασχεδιασμό της σύνταξης των ανασφαλίστων.
Σας γνωρίζουμε ότι με τις ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις έγινε ανασχεδιασμός της σύνταξης που καταβάλλει ο ΟΓΑ στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
Για τη συνταξιοδότηση των ανασφαλίστων από 1-1-2013 απαιτούνται αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) η συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.
β) να μην λαμβάνουν ή να μην δικαιούνται οι ίδιοι σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή το Δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξαρτήτως ποσού. Σε περίπτωση εγγάμων, να μη λαμβάνει ο/η σύζυγός τους σύνταξη μεγαλύτερη από το πλήρες ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής λόγω γήρατος.
γ)να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα τα τελευταία 20 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση και να εξακολουθούν να διαμένουν κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους και
δ)το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων είκοσι (4320)ευρώ. Επί εγγάμων το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα (8640) ευρώ.
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι με τις ανωτέρω προϋποθέσεις, πλην του ορίου ηλικίας που ορίζεται στο 65ο, θα κριθούν και οι εκκρεμείς αιτήσεις, οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31-12-2012 καθώς και οι περιπτώσεις όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι και επανακρίνονται από 1-1-2013.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει η αρμόδια Δ/νση του Οργανισμού σας να μεριμνήσει άμεσα για την ενημέρωση και πρόσκληση προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών όσων έχουν υποβάλλει αίτηση για συνταξιοδότηση καθώς και των ήδη συνταξιούχων, το αργότερο μέχρι 15-12-2012, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει ο σχετικός έλεγχος το συντομότερο δυνατό, προκειμένου ο φορέας σας να μην χορηγεί συντάξεις τις οποίες δεν θα δικαιούνται οι συνταξιούχοι.
Επίσης, θα πρέπει να μας αποστείλει εντός 10 ημερών την απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, αναφορικά με την έκδοση της προβλεπόμενης από το νόμο Υπουργικής απόφασης σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης (έλεγχος εισοδηματικών στοιχείων, επιβολή κυρώσεων κ.λπ).
Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι εξαιρούνται της παροχής οι μοναχοί και οι μοναχές που διαμένουν σε Ιερές Μονές και συντηρούνται από αυτές καθώς και όσοι εκτίουν ποινή φυλάκισης.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
Δημοσίευση του ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παράγρ. ΙΑ.,υποπαράγραφ.4, παραγρ.1 έως και 5, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12), αναφορικά με αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 της παραγράφου ΙΑ, υποπαράγραφος 4 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και σας γνωρίζουμε τα εξής:
Από 1-1-2013 όλα τα ισχύοντα κατά την 31-12-2012 όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη και διαμορφώνονται στο 67ο έτος ηλικίας για όλες τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης.
Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι 31-12-2012, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και του ορίου ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν οποτεδήποτε.
Σε ότι αφορά τα κατοχυρωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις δεν θίγονται, αφού οι ασφαλισμένοι δύνανται να συνταξιοδοτηθούν με τις προϋποθέσεις του ορίου ηλικίας και του χρόνου ασφάλισης που κατά περίπτωση κατοχυρώνουν, αυτές δεν έχουν εφαρμογή στον ΟΓΑ, δεδομένου ότι δεν υφίστανται διατάξεις κατοχύρωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Τέλος σας γνωρίζουμε ότι από την αύξηση του ανωτέρω ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης εξαιρούνται οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις ως μητέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, καθώς και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3
Δημοσίευση του 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ. ΙΑ.6, παράγρ. 7, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά με την παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ.
Από τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΓΑ και ειδικότερα από το ν.2458/97 (ΦΕΚ Α, 15) καθώς και το ΠΔ 78/98 (ΦΕΚ Α, 72), προβλέπεται η λήξη της ασφάλισης στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 64ου έτους της ηλικίας. Επίσης, προβλέπεται ότι, εφόσον ο ασφαλισμένος δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, η ασφάλιση μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτησή του και πέραν του 64ου έτους της ηλικίας και μόνο για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.
Μετά την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 της παραγράφου ΙΑ υποπαραγράφου 4 του πρόσφατα ψηφισθέντος από τη Βουλή ν.4093/2012, αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ στο 67ο έτος, κρίθηκε απαραίτητη και η παράτασης της λήξης της ασφάλισης στον φορέα κατά δύο έτη.
Με τις διατάξεις της παρ. 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 του ν. 4093/2012, η λήξη της ασφάλισης πραγματοποιείται στο τέλος του έτους συμπλήρωσης του 66ου έτους της ηλικίας, προκειμένου οι ασφαλισμένοι να συνεχίσουν να έχουν και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τον ΟΓΑ, μέχρι τη συνταξιοδότησή τους. Επίσης, όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας του ΟΓΑ προβλεπόταν η διακοπή της ασφάλισης στο 65ο έτος, αυτή θα πραγματοποιείται στο 67ο έτος ηλικίας.
Τέλος, με την παρούσα ρύθμιση, εφόσον ο ασφαλισμένος δε θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος, η ασφάλιση παρατείνεται πλέον και μετά τη συμπλήρωση του 66ου έτους της ηλικίας του και για όσο χρόνο απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
Δημοσίευση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (άρθρο 10 παρ.3) ΦΕΚ Α, 229/19-11-2012), που αφορά στην καταβολή του ΕΚΑΣ
Σας κοινοποιούμε τη διάταξη του άρθρου 10 παράγραφος 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» και σας γνωρίζουμε ότι από 1-1-2014 το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.
Εξυπακούεται ότι η χορήγηση του ΕΚΑΣ στα τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου του γονέα τους θα γίνεται μέχρι τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5
Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/Α΄/12.11.2012 δημοσιεύτηκε ο Ν.4093 <Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016>.
Με τις διατάξεις της παρ.2 της IB.1 <ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ> του εν λόγω νόμου αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της εισφοράς των ασφαλισμένων του ΟΓΑ για παροχές ασθένειας σε είδος και χρήμα. Συγκεκριμένα, η εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, από 1.1.2013, ανέρχεται σε ποσό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας (άρθρο 4 του Ν.2458, όπως ισχύει) στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος και η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από αυτήν που αναλογεί στο ποσό της 5ης ασφαλιστικής κατηγορίας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παρ. 6 της υποπαραγράφου IA.6. <ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών- ανασχεδιασμός συνταξιοδότησης ανασφαλίστων-ενιαίο σύστημα ελέγχου και πληρωμών συντάξεων και άλλες ρυθμίσεις> του ανωτέρω νόμου ρυθμίζεται η καταβολή των ληξιπρόθεσμων εισφορών των ασφαλισμένων του ΟΓΑ. Ειδικότερα, οι εισφορές για υγειονομική περίθαλψη που δεν έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα για το διάστημα μέχρι 31.12.2012, επανυπολογίζονται με ποσοστό 2,50% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο ασφαλισμένος, στο ύψος όμως του ποσού που ισχύει κατά το χρόνο εξόφλησής τους.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6
Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν.4093/2012 (Α΄, 222)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/Α΄/ 12.11.2012 δημοσιεύτηκε ο Ν.4093 <Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016>.
Με τις διατάξεις της παρ.1.α. της ΙΒ.1. <ρυθμίσεις θεμάτων ΕΟΠΥΥ> του εν λόγω νόμου προστίθεται περ. δ΄ στην παρ. 17 του άρθρου 13 του Ν. 4052/2012 (Α΄, 41), σύμφωνα με την οποία εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ την 1.12.2012 οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος του Κλάδου Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ- ΜΜΕ).
Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.β. της ΙΒ.1 του ανωτέρω νόμου καταργούνται από τη δημοσίευση του παρόντος η παράγραφος 14 του άρθρου 44 του ν.4075/2012 (Α΄, 89) και κάθε διοικητική πράξη που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής. Ως εκ τούτου, οι ασφαλισμένοι των κλάδων ασθένειας του ΕΤΑΑ, ΤΑΠ- ΕΤΒΑ, ΤΑΠ- ΕΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ από 12.11.2012 υπάγονται για παροχές σε είδος στον ΕΟΠΥΥ.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την εφαρμογή των διατάξεων.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του σχετικά με την αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222 Α 15-12-2012 δημοσιεύθηκε ο νόμος 4093 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4016/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»
1. Στο άρθρο πρώτο υποπαράγραφος ΙΑ4 περίπτωση 2 του ανωτέρω νόμου προβλέπεται αύξηση από 1-1-2013 κατά δύο έτη όλων των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που ισχύουν την 31-12-2012.
Επίσης στην περίπτωση 4 προβλέπεται ρητά ότι δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε τα θεμελιωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω συμπλήρωσης των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης.
2. Από την εφαρμογή των ανωτέρω προκύπτει ότι το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) των 50 ετών αυξάνεται στο 52ο έτος προστιθεμένων δύο ετών από 1-1-2013.
Από την ίδια ημερομηνία ο ελάχιστος απαιτούμενος για τη συνταξιοδότηση αριθμός 70 που προκύπτει ως άθροισμα των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας και των ετών της ηλικίας του ασφαλισμένου, διαμορφώνεται στον αριθμό 72.
Τα θεμελιωμένα μέχρι 31-12-2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα, λόγω συμπλήρωσης των κατά περίπτωση απαιτουμένων προϋποθέσεων ηλικίας και χρόνου ασφάλισης δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε.
3. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία του ΝΑΤ γίνεται αναφορά στις ανωτέρω προϋποθέσεις συνταξιοδότησης αυτές διαμορφώνονται αναλόγως.
Συγκεκριμένα επηρεάζονται :
- Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του πδ. 913/78 (ΦΕΚ220 Α΄)
- Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 1711/87 (ΦΕΚ 109 Α΄)
- Οι περιπτώσεις Ι και ΙΙ του εδαφίου δ της παραγράφου 10 του άρθρου 5 του ν.2575/1998 (ΦΕΚ 23Α΄) όπως έχουν προστεθεί με την παρ. 3 του άρθρου τριακοστού του ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄)
4. Αναλόγως επηρεάζονται και τα απαιτούμενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) όπου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.1482/1984 (ΦΕΚ 153 Α) για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής παροχής είναι απαραίτητη η συνταξιοδότηση του ναυτικού από το ΝΑΤ.
5. Όσον αφορά τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) , με το άρθρο 4 του ν.619/1977 (ΦΕΚ 171 Α) προβλέπεται ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος επικουρικής παροχής είναι απαραίτητη η συνταξιοδότηση από τον φορέα κύριας ασφάλισης.

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8
Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222 Α΄/12-11-2012 δημοσιεύτηκε ο ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Σταθερότητας – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016». Με την υποπαράγραφο ΙΑ.6. περιπτώσεις 1,9,10,11 του ανωτέρω νόμου ρυθμίζονται σημαντικά ασφαλιστικά θέματα. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:
ΙΑ6. περ.1.
Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών μισθωτών ασφαλισμένων.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής εναρμονίζεται το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση μέχρι 31.12.1992) με εκείνες των νέων μισθωτών ασφαλισμένων (υπαχθέντων για πρώτη φορά στην ασφάλιση από 1.1.1993 και εφεξής).
Ειδικότερα :
Για τους νέους ασφαλισμένους : σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 , παρ. 2α του ν. 2084/92 , όπως ίσχυαν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3232/2004 καθώς και της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 2084/92, η εισφορά για την ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος και θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν μισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισμένων , οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να
υπερβαίνουν το 8πλάσιο του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων. Έτσι , για τους νέους ασφαλισμένους το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για το έτος 2012 ως εξής : 693,35 Χ 8= 5.546,8 ευρώ
Για τους παλιούς ασφαλισμένους :
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 2 του α.ν. 1846/51 , όπως ισχύει , οι εισφορές για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλονται για αποδοχές μέχρι του ανώτατου ορίου του ημερήσιου μισθού της ανώτατης ασφαλιστικής κλάσης , όπως αυτή ισχύει κάθε φορά . Έτσι , για τους παλαιούς ασφαλισμένους το ανώτατο όριο των κατά μήνα ασφαλιστέων αποδοχών έχει διαμορφωθεί για μέχρι 11.11.2012 ως εξής : 25Χ97,21 = 2430,25 ευρώ.
Σε άλλους φορείς ασφάλισης μισθωτών το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ποικίλλει , αφού σε κάποιους δεν υπάρχει πλαφόν (ενδεικτικά : ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΙΛΤ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, Τράπεζα της Ελλάδος) ενώ σε άλλους φορείς τίθενται διάφορα πλαφόν (ενδεικτικά : ΤΑΠ-ΔΕΗ:4.544,83 ευρώ).
Με την κοινοποιούμενη διάταξη προβλέπεται : α) ότι σε όσους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών μισθωτών ασφαλισμένων είναι χαμηλότερο από το αντίστοιχο των νέων ασφαλισμένων , τούτο εξισώνεται . Παράλληλα , λαμβάνεται μέριμνα ώστε όπου το πλαφόν είναι υψηλότερο ή δυνητικά υψηλότερο τούτο εξακολουθεί να ισχύει .
Έτσι , μετά την ψήφιση του ν. 4093/12 , για παράδειγμα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , η εισφορά για κάθε ημέρα εργασίας καταβάλλεται πλέον επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του 8πλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ) , αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή μέχρι ημερήσιου μισθού : 5.546,8 : 25 = 221,87 ευρώ. Ανάλογα εφαρμόζεται η διάταξη για μηνιαίο μισθό : πλέον το ανώτατο όριο (πλαφόν) ασφαλιστέων αποδοχών είναι 5.546,8 ευρώ.
Αντίθετα, για φορείς που ως ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονταν οι πάσης φύσεως αποδοχές, τούτο εξακολουθεί να ισχύει, δεδομένου ότι οι αποδοχές αυτές δύνανται και να υπερβαίνουν το νέο πλαφόν της κοινοποιούμενης διάταξης.
Τέλος , σε περιπτώσεις φορέων που οι ασφαλιστέες αποδοχές ορίζονται ως σταθερό ποσό (π.χ. ΤΑΙΣΥΤ/Τομέας ΑΞΤ : 10% Χ 75πλάσιο ΗΑΕ 31.12.2011) , αυτές εξακολουθούν ως έχουν.
Επισημαίνουμε, τέλος , ότι η διάταξη τυγχάνει άμεσης εφαρμογής , καθώς ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ΙΑ6. περ. 9,10,11
Κατάργηση εργοδοτικής εισφοράς υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων αυτών καταργείται η εργοδοτική εισφορά υπέρ των καταργηθέντων πλέον Οργανισμού Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) συνολικού ποσοστού 1,10% (0,35% και 0,75%) . Η διάταξη αυτή έχει εφαρμογή από 1.11.2012.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9
Γνωστοποίηση διατάξεων της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 (Α΄ 222) – Κατάργηση ειδικής συνδικαλιστικής σύνταξης και νομοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», στο άρθρο πρώτο, παράγραφο ΙΑ, υποπαράγραφο ΙΑ.6., περίπτωση 4 του οποίου ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κατάργηση από 1.1.2013 των συνδικαλιστικών συντάξεων και της νομοθεσίας του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου ρυθμίζονται τα εξής:
1. Κατάργηση ειδικών συνδικαλιστικών συντάξεων τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ.
α. Με το πρώτο εδάφιο προβλέπεται ότι από 1.1.2013 διακόπτεται η καταβολή σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (τέως ΕΤΕΑΜ) σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων και τα δικαιοδόχα μέλη τους που συνταξιοδοτήθηκαν για την ιδιότητά τους αυτή με βάση καταστατικές διατάξεις του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ).
Η ρύθμιση αυτή εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισμού του ασφαλιστικού συστήματος και εξοικονόμησης πόρων και κρίθηκε αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
Tο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ, το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του α.ν. 971/1937 (Α΄ 482), συγχωνεύτηκε, ως γνωστόν, από 1.5.1999 στο τ. ΙΚΑ – TEAM (στη συνέχεια ΕΤΕΑΜ και σήμερα ΕΤΕΑ) με το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (Α' 1). Στο τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ ασφαλίζονταν δύο κατηγορίες προσώπων: α) οι εκπρόσωποι εργατικών επαγγελματικών οργανώσεων και β) οι υπάλληλοι των ανωτέρω οργανώσεων και του Ταμείου (μέχρι 27.4.1978).
Μετά τη συγχώνευση, οι ασφαλισμένοι του κατέστησαν ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑΜ, εξακολούθησαν όμως να διέπονται από τις εξαιρετικά ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ και να λαμβάνουν ειδική συνδικαλιστική σύνταξη παράλληλα με την επικουρική σύνταξη λόγω εργασίας, σε μη ανταποδοτική βάση εισφορών – παροχών, και χωρίς εφαρμογή των διατάξεων περί διπλοσυνταξιούχων. Η χορήγηση από το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) των ανωτέρω ειδικών συνδικαλιστικών συντάξεων διακόπτεται από 1.1.2013.
β. Στο πλαίσιο, βέβαια, της κοινωνικής μέριμνας προς τις πλέον ευπαθείς ομάδες, με το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 4 του υποπαραγράφου ΙΑ.6. προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η συνέχιση καταβολής της σύνταξης στα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας (εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων) και τα μέλη της οικογενείας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, ή το Δημόσιο.
γ. Με το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι από 1.1.2013 εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) οι εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων που απέκτησαν την ιδιότητά τους αυτή μέχρι τη συγχώνευση του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ στο τ. ΕΤΕΑΜ, δηλαδή μέχρι 30.4.1999, για την οποία υπήγοντο στην ασφάλιση του συγχωνευθέντος Ταμείου.
Ήδη, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 2676/1999, εξαιρούνται από την ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) όσοι αποκτούν την ιδιότητα του εκπροσώπου εργατοϋπαλληλικής οργάνωσης από 1.5.1999.
2. Κατάργηση καταστατικών διατάξεων του τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ
Με το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης 4 καταργούνται οι ευνοϊκές καταστατικές διατάξεις του τέως ΤΕΑΕΥΕΕΟ, οι οποίες


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 2 του ν. 4093/2012, σχετικά με την μείωση των εφάπαξ βοηθημάτων
Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 4093/2012 με τίτλο «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012 περιλαμβάνονται, μεταξύ των άλλων και οι διατάξεις της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου με τις οποίες επέρχεται η μείωση των καταβαλλομένων εφάπαξ βοηθημάτων από τους Τομείς Πρόνοιας που αναφέρονται σε αυτή.
Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 2 προβλέπεται ότι στους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, το ποσό του εφάπαξ βοηθήματος μειώνεται ποσοστιαία κατά φορέα-τομέα πρόνοιας.
Σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο 3 του νόμου 4093/2012, η ισχύς αυτού αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής του εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις του. Κατά συνέπεια, εφόσον στην περίπτωση 2 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό, στο πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης αυτής εμπίπτουν οι περιπτώσεις των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν της υπηρεσίας από 1.8.2010 και μετά, στους οποίους δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι την δημοσίευση του νόμου (ήτοι 12-11-2012).
Τα ποσοστά μείωσης ανά Τομέα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 2.
Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, στο οποίο προβλεπόταν εξουσιοδοτική διάταξη, καταργήθηκε με την παρ. 5 του αρθ. 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου « υθ ίσεις κατε πειγόντων θε άτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012» (Α΄ 229).
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 προβλέπεται ότι οι μειώσεις στα εφάπαξ βοηθήματα στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ διενεργούνται μετά την εφαρμογή των μειώσεων που έχουν επιβληθεί στα εφάπαξ βοηθήματα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) που αντικατέστησε την παρ. 5α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) (και όχι αθροιστικά).
Για παράδειγμα, στους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από την 1-8-2010 μέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου (12-11-2012) η σχετική απόφαση
χορήγησης εφάπαξ, στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος επιβάλλεται πρώτα το ποσοστό μείωσης κατά 15% (βάσει του ν. 4024/2011) και στην συνέχεια στο προκύπτον ποσό επιβάλλεται η μείωση της Υποπαραγράφου ΙΑ.5 περ. 2, κατά 22,67%.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 ορίζεται ότι η ποσοστιαία μείωση 42,29 % στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που χορηγεί ο Τομέας ΝΠΔΔ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή και στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος που καταβάλλεται από το νομικό πρόσωπο στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) και αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα μέχρι την 31-12-2005.
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 ορίζεται ότι, στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης αποζημίωσης καταβάλλεται η αποζημίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε συνδυασμό με το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν και καθορίζεται ως ανώτατο όριο αυτής το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι το ποσό της καταβαλλόμενης αποζημίωσης θα είναι ανάλογο με το χρόνο υπηρεσίας που έχει πραγματοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τομέα πρόνοιας προς το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους.
Με τη διάταξη της περίπτωσης 6 καθορίζεται η κατάργηση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο όλα τα θέματα που προσδιορίζονται σε όλες τις διατάξεις των περιπτώσεων 2, 3, 4 και 5 της Υποπαραγράφου ΙΑ.5.
Τέλος, με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 προβλέπεται ότι μέχρι 31-12-2012 θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, με την οποία θα καθοριστεί η νέα τεχνική βάση με την οποία θα υπολογίζεται το εφάπαξ βοήθημα από 1.1.2014 σε όλους τους φορείς – τομείς πρόνοιας. Η θέσπιση νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος, σε όλους τους φορείς-τομείς πρόνοιας ήταν επιβεβλημένη μετά τη ρητή μνημονιακή δέσμευση του ν. 4046/2012 για να γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, ώστε να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και τα ελλείμματα στους φορείς προνοίας.
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11
Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν. 4093/2012 (A΄222). Κατάργηση ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Τομέα ΤΕΑΠΥΚ του ΟΑΕΕ
Σχετ.: Το υπ’αρίθμ. Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφό μας.
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ, 222/12-11-2012 τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» και συγκεκριμένα, στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.14., της περ. 4α και β, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ.
Ειδικότερα με την διάταξη της περ.4α, από 1-12-2012 (επόμενος μήνας της δημοσίευσης του νόμου στο ΦΕΚ) καταργείται η προβλεπόμενη εισφορά ασφαλισμένου, ποσοστού 4,950 τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ Φ.Π.Α. τιμών των βενζινών, των πετρελαίων εκτός πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού και του υγραερίου υπέρ του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών
Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΟΑΕΕ, της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Υ.Α.20210/4267/152/26.2.2004 (Β΄427).
Με την διάταξη της περ.4β, προσδιορίζεται η εξουσιοδοτική διάταξη σύμφωνα με την οποία, οι πόροι του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων «ΤΕΑΠΥΚ», ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης τους, ο υπολογισμός παροχών καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ, αναλογιστική μελέτη και γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επισημαίνεται ότι, δικαιολογητικός λόγος θέσπισης των διατάξεων της περ.4α και β της υποπαραγράφου ΙΑ.14 είναι το γεγονός ότι η κατάργηση της εισφοράς του ασφαλισμένου υπέρ του Τομέα «ΤΕΑΠΥΚ» αποτελούσε μνημονιακή δέσμεσυη (ν.4046/2012) καθώς αυτή μετακυλιόταν και επηρέαζε τη διαμόρφωση της τιμής των προϊόντων καυσίμων με συνέπεια την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου και ως εκ τούτου κρίθηκε επιβεβλημένη η ανάγκη αντικατάστασή της από ατομική εισφορά ασφαλισμένου.
Κατόπιν των ανωτέρω και με το δεδομένο ότι από 1-12-2012 ο Τομέας στερείται εσόδων, παρακαλούμε όπως ανταποκριθείτε άμεσα στα όσα αναφέρονται στο Φ.20210/οικ.23213/851/14-11-2012 έγγραφο μας, προκειμένου να εκδοθεί η προβλεπόμενη Υπουργική Απόφαση.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 12
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου παράγραφος ΙΑ υποπαράγραφος ΙΑ.5. περίπτωση 1 του ν.4093/2012, σχετικά με την μείωση των συντάξεων
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», στο άρθρο πρώτο της παραγράφου ΙΑ της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της περ.1 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις, με τις οποίες μειώνονται, από 1ης Ιανουαρίου 2013, οι ήδη χορηγούμενες συντάξεις καθώς και όσες θα χορηγηθούν από την ημερομηνία αυτή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο.
Οι μειώσεις αφορούν όλες τις συντάξεις που καταβάλλονται μεμονωμένες ή αθροιστικά (κύρια και επικουρική σύνταξη ή μέρισμα, ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕΔΕ) για οποιαδήποτε αιτία (γήρατος-αναπηρίας-θανάτου) και από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το Δημόσιο καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.
Η μείωση, γίνεται στο σύνολο της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος των κύριων συντάξεων ή αθροίσματος κύριας και επικουρικής σύνταξης ή μερίσματος που το άθροισμά τους υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ κατά μήνα.
Συγκεκριμένα, οι καταβαλλόμενες μηνιαίες συντάξεις μειώνονται από 1.1.2013, ως εξής:
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, κατά ποσοστό 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.000,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 10% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.425,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, κατά ποσοστό 15% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 1.800,01 ευρώ.
- Ποσό σύνταξης ή αθροίσματος από 3.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά την μείωση αυτή δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 2.550,01 ευρώ.
Στην περίπτωση που καταβάλλονται περισσότερες της μίας συντάξεις το ποσό που προκύπτει από τη μείωση επιμερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαμβάνοντας υπόψη το ποσό της κάθε σύνταξης, όπως είχε διαμορφωθεί πριν τη μείωση και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή τομέα, από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη.
Για τις ανωτέρω μειώσεις λαμβάνεται υπόψη το καταβλητέο την 31.12.2012 ποσό σύνταξης ή του αθροίσματος των συντάξεων. Λαμβάνεται δηλαδή υπόψη:
α) για την κύρια σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν.3863/2010(Α΄115), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.3865/2010 (Α΄120) και του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152) καθώς και των μειώσεων του άρθρου 2 του ν.4024/2011(Α΄226) και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012 (Α΄40) και
β) για την επικουρική σύνταξη, το ποσό που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Επικουρικής Ασφάλισης της παρ. 13α του άρθρου 44 του ν.3986/2011(Α΄152), καθώς και των μειώσεων των παρ. 3 και 4 άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) και της παρ.2 του άρθρου 6 του ν.4051/2012 (Α΄40).
Από τις εν λόγω μειώσεις θα εξαιρεθούν μόνον οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν το μηνιαίο εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν (παρ. 4 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012», Α΄229).
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και τις άμεσες ενέργειες αρμοδιότητάς σας. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος ΙΑ.6. περίπτωση 3 του ν. 4093/2012
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 222/12.11.2012, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.», στο άρθρο πρώτο, της παραγράφου ΙΑ, της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της περίπτωσης 3 του οποίου περιλαμβάνεται ρύθμιση, η οποία προβλέπει την κατάργηση, από 1ης Ιανουαρίου 2013, των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς στους συνταξιούχους.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη τα προβλεπόμενα στην παρ.10 του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄65) επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από τους φορείς κύριας ασφάλισης, καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη ή καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους όλων των φορέων-τομέων
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καταργούνται από 1.1.2013.
Επισημαίνεται ότι, με την παρ.6 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012» (Α΄229), αντικαταστάθηκε το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012 ( Α΄ 222). Στη διάταξη αυτή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπεται ότι, κατ’ εξαίρεση, από 1-1-2013, χορηγείται σε όσους λαμβάνουν το εξωϊδρυματικό επίδομα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν.1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν, ως δώρο Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυματικού επιδόματος και ως δώρο Πάσχα και επιδόματος αδείας το ήμισυ του μηνιαία καταβαλλόμενου εξωϊδρυματικού επιδόματος.
Επιπλέον ορίζεται ότι, το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόματος αδείας επιμερίζεται σε δωδεκάμηνη βάση και προσαυξάνει τη μηνιαία σύνταξή τους προς διευκόλυνση τόσο των ασφαλιστικών οργανισμών όσο και των ασφαλισμένων.

* Στα συνημμένα αρχεία θα βρείτε τις ακόλουθες εγκυκλίους:
1. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 για τις μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την 01.01.2013 και εφεξής
2. Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. ΙΑ.4 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 - Μεταβολές στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και εφεξής
3. Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων
4. Γνωστοποίηση δημοσίευσης ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του
5. Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

 

 5 αρχεία διαθέσιμα για download 
Εγκύκλιος 5 (αρχείο pdf 592 kb)
Εγκύκλιος 4 (αρχείο pdf 424 kb)
Εγκύκλιος 3 (αρχείο pdf 365 kb)
Εγκύκλιος 2 (αρχείο pdf 221 kb)
Εγκύκλιος 1 (αρχείο pdf 357 kb)

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved