ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Πώς γίνεται ο διαγωνισμός πιστοποίησης των εκτελωνιστών

 

Αθήνα 13.1.2013, 19:03

Τη διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή καθορίζει απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, που δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ. 3467/28 Δεκεμβρίου 2012 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με αυτή, οι διαγωνισμοί για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή διενεργούνται τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, γραπτώς, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν. 718/1977. Αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των διαγωνισμών είναι οι συγκροτούμενες Εξεταστικές Επιτροπές.

* Ακολουθεί η απόφαση.

 

Απόφαση
Αριθμ. Δ19Γ 5046811 ΕΞ 2012 Ως Π.Δ. (1)
Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 2, του Ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών» (ΦΕΚ 304/Α/1977) όπως τροποποιήθηκε με την υποπαρ. Ε5 του άρθρου 1, του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.» (ΦΕΚ 222/Α/2012) και την περιπ. δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 229/Α/2012)”.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/Α/2001).
3. Την αριθμ. 07927 /24−9−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη.» (ΦΕΚ 2574/Β/24−9−2012), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος − Τόπος − Χρόνος και Όργανα διεξαγωγής διαγωνισμών
1. Οι διαγωνισμοί για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή διενεργούνται κάθε έτος, γραπτώς, ανά Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν. 718/1977.
2. Αρμόδιο όργανο διεξαγωγής των διαγωνισμών είναι οι συγκροτούμενες, σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, Εξεταστικές Επιτροπές.
3. Χρόνος διεξαγωγής των ως άνω διαγωνισμών, ορίζεται ο μήνας Σεπτέμβριος κάθε έτους, επιφυλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

Άρθρο 2
Προκήρυξη Διαγωνισμών
1. Οι διαγωνισμοί προκηρύσσονται από τους Προϊσταμένους των Τελωνειακών Περιφερειών του άρθρου 5 του ν. 718/1977. Περίληψη της σχετικής προκήρυξης δημοσιεύεται τουλάχιστον εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3, του παρόντος άρθρου.
2. Η προκήρυξη περιλαμβάνει τα κατωτέρω στοιχεία:
α΄)Το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής του διαγωνισμού.
β΄) Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι για να μετάσχουν στο διαγωνισμό, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 718/1977.
γ΄) Tην ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερολογιακών, ημερών από τη δημοσίευση της προκήρυξης.
δ΄) Την Αρχή στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό.
ε΄) Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία συνυποβάλλονται με την αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.
στ΄) Τα εξεταστέα μαθήματα.
ζ΄) Οποιαδήποτε άλλο, χρήσιμο για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, στοιχείο.
3. Η δημοσίευση πραγματοποιείται με τοιχοκόλληση, στο κατάστημα της Τελωνειακής Περιφέρειας που προκήρυξε τον διαγωνισμό, καθώς και στα καταστήματα όλων των τελωνειακών Αρχών αρμοδιότητάς της και με ανάρτηση στον δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και ΕΦΚ του Υπουργείου Οικονομικών.
4. Εάν η δημοσίευση, καθυστερήσει για οποιοδήποτε λόγο, ώστε μεταξύ αυτής και της ημερομηνίας που έχει οριστεί για την έναρξη διεξαγωγής του διαγωνισμού να μην απομένει η ανωτέρω προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία ή εάν δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του διαγωνισμού την ορισθείσα ημερομηνία λόγω σοβαρής αιτίας, η ημερομηνία διεξαγωγής αυτού μετατίθεται έως και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, με νεότερη ανακοίνωση της Τελωνειακής Περιφέρειας, η οποία δημοσιεύεται με τον ίδιο τρόπο όπως και η προκήρυξη.
Η ανακοίνωση για τη μετάθεση της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού δεν παρέχει σε άλλους το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτόν.

Άρθρο 3
Αιτήσεις συμμετοχής
1. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό υποβάλλονται στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν. 718/1977 εντός της προθεσμίας που τέθηκε από τη σχετική προκήρυξη. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές.
2. Με την ανωτέρω αίτηση συνυποβάλλονται υποχρεωτικά, με ποινή απαράδεκτης αιτήσεως, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:
α΄) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται τα εξής:
ι) Ότι δεν έχει καταδικαστεί σαν αυτουργός ή συνεργός, ούτε διώκεται, για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, λαθρεμπορία, κιβδηλεία, παραχάραξη, υπεξαγωγή εγγράφων, δωροδοκία, απιστία, συκοφαντική δυσφήμιση, τοκογλυφία, παραβίαση των σφραγίδων που τέθηκαν από οποιαδήποτε Αρχή, παράβαση του νόμου περί αρχαιοτήτων και ναρκωτικών, ή για αδικήματα συνεπαγόμενα στέρηση, έστω και προσωρινή, των πολιτικών δικαιωμάτων, ούτε έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα και δεν καταδικάσθηκε λόγω παραγραφής για κάποιο από τα αδικήματα αυτά.
ιι) Ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
ιιι) Ότι δεν υπήρξε εκτελωνιστής ο οποίος έχασε οριστικά την ιδιότητα αυτή, λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής, ούτε είναι εκτελωνιστής του οποίου η ιδιότητα είναι σε προσωρινή αναστολή λόγω επιβολής πειθαρχικής ποινής
β΄) Φωτοτυπία επικυρωμένη των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή των σελίδων του Διαβατηρίου που αναφέρονται τα στοιχεία του
γ΄) Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου εξαταξίου Γυμνασίου, ή Λυκείου, ή ισότιμης με αυτά σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, προκειμένου δε για πτυχιούχους ΤΕΙ ή ΑΕΙ επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
δ΄) Γραμμάτιο είσπραξης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων του υποκαταστήματος της πόλης, όπου εδρεύει η Τελωνειακή Περιφέρεια, για την κατάθεση σε αυτό παραβόλου 100 € υπέρ της, κατά το άρθρο 4 της παρούσης, Εξεταστικής Επιτροπής του προκηρυγμένου, σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής, διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
ε΄) Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες.
3. Ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας διαβιβάζει τις ανωτέρω αιτήσεις με τα συνημμένα σε αυτές δικαιολογητικά στην αντίστοιχη Εξεταστική Επιτροπή.

Άρθρο 4
Εξεταστικές Επιτροπές

1. Οι Εξεταστικές Επιτροπές, συγκροτούνται με αποφάσεις των Προϊσταμένων των Τελωνειακών Περιφερειών του άρθρου 5, του ν. 718/1977.
2. Οι Εξεταστικές Επιτροπές είναι επταμελείς και συγκροτούνται ως εξής:
α΄) Από τέσσερις (4) τελωνειακούς υπαλλήλους.
β΄) Από τρεις (3) εκτελωνιστές.
Χρέη Προέδρου σε κάθε Εξεταστική Επιτροπή εκτελεί ο αρχαιότερος Τελωνειακός Υπάλληλος.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη των Εξεταστικών Επιτροπών, απόντα ή κωλυόμενα, αναπληρώνονται από τους αναπληρωτές τους, όπως αυτοί ορίζονται στις αποφάσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Με τις ίδιες αποφάσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, ορίζονται ο Γραμματέας της Εξεταστικής Επιτροπής και δύο (2) εξεταστές για κάθε μάθημα.

Άρθρο 5
Έλεγχος αιτήσεων
1. Η Εξεταστική Επιτροπή, με την παραλαβή των αιτήσεων προβαίνει στον έλεγχο αυτών και αποκλείει με αιτιολογημένη απόφαση της, η οποία κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους, αυτούς που δεν έχουν υποβάλλει πλήρη στοιχεία και όσους δεν πληρούν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 7 του ν. 718/1977, προϋποθέσεις.
2. Η Εξεταστική Επιτροπή συντάσσει και αποστέλλει στην αντίστοιχη Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν. 718/1977, για άμεση τοιχοκόλληση πίνακα με τα ονοματεπώνυμα όσων έγιναν δεκτοί για συμμετοχή στο διαγωνισμό και πίνακα με τα ονοματεπώνυμα των αποκλειόμενων από αυτόν.

Άρθρο 6
Καταστήματα διεξαγωγής διαγωνισμού

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών του άρθρου 5 του ν. 718/1977 ορίζουν τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων και μεριμνούν για την προμήθεια και την παράδοση στις Εξεταστικές Επιτροπές της αναγκαίας, για την εξέταση όλων των μαθημάτων, γραφικής ύλης. Με την υπηρεσιακή σφραγίδα των Τελωνειακών Περιφερειών του άρθρου 5 του ν. 718/1977 σφραγίζεται, στο επάνω δεξιό μέρος, η πρώτη σελίδα κάθε κόλλας που προκύπτει από δύο συνεχή αναδιπλούμενα φύλλα, η οποία θα έχει κολλημένα, σε μια από τις πλευρές τους, σε ανάλογο μέρος της σελίδας, δυο κομμάτια αδιαφανούς χαρτιού στο άκρο των τριών πλευρών του οποίου έχει τεθεί κολλητική ουσία. Τα κομμάτια του αδιαφανούς χαρτιού χρησιμεύουν για την κάλυψη το ένα των στοιχείων του υποψηφίου και το άλλο της βαθμολογίας του πρώτου εξεταστή, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των εξετάσεων.
2. Το κατάστημα ή τα καταστήματα διεξαγωγής των εξετάσεων καθώς και το υπογραφόμενο από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής πλήρες πρόγραμμα διενέργειας αυτού, ανακοινώνονται στους υποψήφιους
με τοιχοκόλληση μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης των εξετάσεων, στον χώρο των ανακοινώσεων της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας.

Άρθρο 7
Γραπτή εξέταση - Εποπτεία και έλεγχος ταυτοτήτων των υποψηφίων
1. Οι εξετάσεις εποπτεύονται και επιτηρούνται κατ’ αρχήν από την Εξεταστική Επιτροπή, της οποίας τα μέλη στην περίπτωση αυτή εκτελούν και τα καθήκοντα του επόπτη του κτιρίου που διεξάγεται ο διαγωνισμός, του υπευθύνου της αίθουσας και του επιτηρητή.
2. Με απόφαση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής μπορεί η εποπτεία και επιτήρηση των εξετάσεων να ανατίθεται ολόκληρη ή μέρος αυτής και σε άλλους τελωνειακούς υπαλλήλους ή εκτελωνιστές.
3. Με απόφαση του Προέδρου της Εξεταστικής Επιτροπής ορίζονται οι επόπτες των κτιρίων, οι υπεύθυνοι των αιθουσών, οι επιτηρητές και το βοηθητικό προσωπικό, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εποπτεία της γραπτής εξέτασης.
4. Οι υποψήφιοι υποχρεούται να προσέρχονται έγκαιρα στην αίθουσα εξέτασης. Η συμπληρωματική ή μεμονωμένη εξέταση του υποψηφίου που δεν προσήλθε για οποιοδήποτε αιτία στην κανονική εξέταση, απαγορεύεται.
5. Η ταυτότητα των υποψηφίων διαπιστώνεται από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή από οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο με επικυρωμένη φωτογραφία.
6. Υποψήφιοι που χρησιμοποιούν βοηθήματα άλλα από αυτά που, ειδικά, επιτρέπονται από την Εξεταστική Επιτροπή ή σημειώσεις ή αλληλοβοηθούμενοι ή που έχουν σημεία αναγνώρισης στα γραπτά τους ή που διαταράσσουν με οποιοδήποτε τρόπο την τάξη και γενικά απειλούν την ομαλή διεξαγωγή της εξέτασης, αποκλείονται τελείως από τον διαγωνισμό με απόφαση της Εξεταστικής Επιτροπής μετά από ακρόαση του υποψηφίου.
Ο αποκλεισμός αυτός από το διαγωνισμό συνεπάγεται την διαγραφή του κρινόμενου υπαίτιου από τον πίνακα υποψηφίων. Συνοπτική παρατήρηση για τον αποκλεισμό και η ένδειξη μηδέν (0) αναγράφεται στο γραπτό του αποκλειόμενου υποψηφίου.
7. Η παράδοση του γραπτού είναι υποχρεωτική για κάθε υποψήφιο που εξέρχεται από την αίθουσα. Σε κανένα δεν επιτρέπεται η παραμονή στην αίθουσα μετά το τέλος του χρόνου εξέτασης.

Άρθρο 8
Εξεταστέα μαθήματα
1. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα παρακάτω μαθήματα:
• Τελωνειακή Νομοθεσία
• Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ
• Νομοθεσία περί Εκτελωνιστών
Η εξεταστέα ύλη των ανωτέρω μαθημάτων ορίζεται ως ακολούθως
α΄) Τελωνειακή Νομοθεσία: Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας [Καν (ΕΟΚ) 2913/92)], Κανονισμός Εφαρμογής αυτού [Καν (ΕΟΚ) 2454/93] και Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν. 2960/2001)], όπως ισχύουν.
β΄) Δασμολογική Νομοθεσία και ΦΠΑ: Γενικά περί δασμολογίου − Δασμολογική κατάταξη (Συνδυασμένη Ονοματολογία και Επεξηγηματικές Σημειώσεις αυτής). Δασμολογικές ποσοστώσεις. Ειδικός Προορισμός. Δεσμευτικές Δασμολογικές Πληροφορίες. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας κατά την εισαγωγή και εξαγωγή. Συντελεστές ΦΠΑ.
γ΄) Νομοθεσία περί εκτελωνιστών: Ν. 718/1977 «Περί Εκτελωνιστών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 9
Προσδιορισμός εξεταστέων θεμάτων
1. Η Εξεταστική Επιτροπή συνέρχεται πριν την έναρξη εξέτασης κάθε μαθήματος και καταρτίζει, από όλο τον κύκλο της εξεταστέας ύλης, πίνακα που περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε (5) ενότητες θεμάτων, αριθμημένων κατά αύξοντα αριθμό, ο οποίος υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής. Τα θέματα μπορούν να περιλαμβάνουν και ερωτήσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών ή να αποτελούνται αποκλειστικά από αυτές.
2. Για την επιλογή της ενότητας στην οποία θα εξετασθούν οι υποψήφιοι διενεργείται κλήρωση.

Άρθρο 10
Τρόπος διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης
1. Κατά την είσοδο των υποψηφίων στις αίθουσες πραγματοποιείται έλεγχος της ταυτότητάς τους και καταγράφονται σε ονομαστική κατάσταση.
2. Η διάρκεια της εξέτασης κάθε μαθήματος ορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή.
3. Με την λήξη της εξέτασης και την παράδοση του γραπτού, ο υπεύθυνος της αίθουσας διαπιστώνει την ταυτότητα του εξεταζόμενου, σημειώνει στην ονομαστική κατάσταση σχετική ένδειξη για την παράδοση του γραπτού, αναγράφει κάτω από το αδιαφανές χαρτί που θα καλύψει τα στοιχεία του υποψηφίου τον αύξοντα αριθμό τον οποίο κατέχει ο υποψήφιος στον πίνακα των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, μονογράφει το γραπτό στο τέλος αυτού και παρουσία του υποψηφίου σφραγίζει το αδιαφανές κάλυμμα.
4. Ο υπεύθυνος της αίθουσας παραδίδει τα γραπτά στον επόπτη κτιρίου αμέσως μετά τη λήξη της εξέτασης κάθε μαθήματος, ο οποίος στη συνέχεια τα παραδίδει στον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής.
5. Μετά τη συγκέντρωση των γραπτών όλων των εξεταζομένων στο κάθε μάθημα ελέγχεται από την Εξεταστική Επιτροπή η μυστικότητα αυτών, κάθε δε γραπτό πρέπει να φέρει στο τέλος του την υπογραφή 2, τουλάχιστον, μελών της Εξεταστικής Επιτροπής.

Άρθρο 11
Βαθμολόγηση γραπτών

1. Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής παραδίδει με απόδειξη στον ανάλογο εξεταστή τα γραπτά κάθε μαθήματος για την βαθμολόγησή τους.
2. Η επίδοση των εξεταζομένων σε κάθε μάθημα βαθμολογείται με βαθμό της βαθμολογικής κλίμακας από μηδέν (0) έως και είκοσι (20). Ως βαθμολογική βάση ορίζεται ο βαθμός δέκα (10). Με βάση αυτή την κλίμακα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής βαθμολογούν σε ακέραιους αριθμούς.
3. Τα γραπτά βαθμολογούνται μόνο από τους οριζόμενους εξεταστές, οι οποίοι αναγράφουν τον βαθμό ολογράφως και αριθμητικώς και θέτουν από κάτω την μονογραφή τους.
4. Μετά την βαθμολόγηση των γραπτών από τον πρώτο εξεταστή, αυτά παραδίδονται αμέσως στον Γραμματέα της Εξεταστικής Επιτροπής, ο οποίος παραδίδει αυτά αμέσως με απόδειξη στο δεύτερο εξεταστή του μαθήματος για βαθμολόγηση, ο οποίος βαθμολογεί τα γραπτά και στη συνέχεια σημειώνει τον βαθμό του σε άλλο μη καλυπτόμενο χώρο.
5. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δύο εξεταστών αποτελεί τον βαθμό του μαθήματος. Εάν κατά την εξαγωγή του προβλεπόμενου μέσου όρου προκύπτει κλάσμα της μονάδας, αυτό στρογγυλοποιούμενο σε μονάδα, προστίθεται στο ακέραιο μέρος του βαθμού.
6. Εφόσον μεταξύ των βαθμών των δύο εξεταστών, στο ίδιο γραπτό υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μονάδων, γίνεται αυτεπάγγελτα, πριν την αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου του εξεταζόμενου, αναβαθμολόγηση του γραπτού, από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής. Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, κατά την αποσφράγιση των γραπτών, αποκαλύπτεται πρώτα ο βαθμός του πρώτου εξεταστή και εφόσον διαπιστώνεται η ανωτέρω διαφορά μεταξύ των δύο βαθμών δεν αποκαλύπτεται το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου αλλά ακολουθεί η, κατά τα ανωτέρω, αναβαθμολόγηση και στη συνέχεια γίνεται η αποκάλυψη του ονοματεπώνυμου. Ο βαθμός που δίδεται από τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής κατά την αναβαθμολόγηση του γραπτού, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ανώτερος του μεγαλύτερου, ούτε κατώτερος του μικρότερου από τους δοθέντες από τους δύο βαθμολογητές, αποτελεί τον βαθμό του εξεταζόμενου υποψηφίου στο μάθημα αυτό.

Άρθρο 12
Πρακτικά αποπερατώσεως διαδικασίας εξετάσεων

Τα πρακτικά αποπεράτωσης της διαδικασίας των εξετάσεων υπογράφονται από όλα τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και προσαρτώνται σε αυτά οι πίνακες εξεταστέων θεμάτων και οι καταστάσεις παρουσίας των υποψηφίων.

Άρθρο 13
Πίνακες αποτελεσμάτων
1. Με την διεκπεραίωση από τους εξεταστές της βαθμολόγησης των γραπτών η Εξεταστική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της, στην οποία παρευρίσκονται όλα τα μέλη της, προβαίνει στην αποσφράγιση των γραπτών όλων των μαθημάτων και στην έκδοση των αποτελεσμάτων, με τη σύνταξη του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων.
Ο πίνακας αυτός υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και αποστέλλεται άμεσα στις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες του άρθρου 5, του Ν. 718/1977.
2. Εάν ο υποψήφιος δεν προσήλθε στην εξέταση ενός μαθήματος ή όταν αποχώρησε από την αίθουσα στην οποία εξετάστηκε δεν παρέδωσε το γραπτό του για το εξεταζόμενο μάθημα, βαθμολογείται με το βαθμό μηδέν (0), ο οποίος καταχωρείται στο σχετικό πίνακα.
Επιπλέον, καταχωρείται σχετική παρατήρηση για τον οριστικό αποκλεισμό και τη διαγραφή από τους πίνακες των υποψηφίων, εκείνων που εμπίπτουν στη διάταξη της παραγράφου 6, του άρθρου 7, της παρούσας.
3. Επιτυχόντες στο διαγωνισμό θεωρούνται όσοι έχουν λάβει την οριζόμενη βαθμολογικής βάση, δέκα (10), σε κάθε εξεταζόμενο μάθημα.

Άρθρο 14
Δημοσίευση πίνακα αποτελεσμάτων

1. Οι αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες, με την παραλαβή του πίνακα αποτελεσμάτων, τον δημοσιεύουν αμέσως, τοιχοκολλώντας τον στον κατάλληλο χώρο των καταστημάτων, όπου στεγάζονται.
2. Επανεξέταση ή αναβαθμολόγηση γραπτών δεν επιτρέπεται ούτε γίνονται δεκτές σχετικές ενστάσεις ή αιτήσεις.
3. Απαγορεύεται η επίδειξη ή χορήγηση αντιγράφων των γραπτών των υποψηφίων σε οποιονδήποτε με εξαίρεση τις δικαστικές αρχές. Αυτά κρατούνται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες και καταστρέφονται μετά από μια διετία από την ημερομηνία δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.
Το υπόλοιπο αρχείο των Εξεταστικών Επιτροπών φυλάσσεται επίσης από τις ανωτέρω Τελωνειακές Περιφέρειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την τήρηση αρχείου της Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Άρθρο 15
Χορήγηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή

1. Κάθε μία από τις Τελωνειακές Περιφέρειες του άρθρου 5 του ν. 718/1977, αναζητά αυτεπάγγελτα για τους επιτυχόντες της οικείας Περιφέρειας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α΄) Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης.
β) Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης.
2. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών του άρθρου 5 του ν. 718/1977, μετά τον έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών χορηγούν την πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή.

Άρθρο 16
Τύπος πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή
1. Οι πιστοποιήσεις επάρκειας εκτελωνιστών εκτυπώνονται σε κατάλληλο χαρτί, στο αριστερό επάνω μέρος του οποίου πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Τελωνειακής Περιφέρειας που τις χορηγεί, στο δεξιό επάνω μέρος την φωτογραφία του κατόχου σφραγισμένη με την σφραγίδα της Περιφέρειας και κάτω από αυτά την ένδειξη «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΗ», Στο κυρίως κείμενο της πιστοποίησης επάρκειας μνημονεύονται:
α΄) ο αριθμός και η ημερομηνία εκδόσεως της πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή
β) το ονοματεπώνυμο και όνομα πατρός.
2. Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις επάρκειας εκτελωνιστών υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας του άρθρου 5 του Ν. 718/1977 και σφραγίζονται με την Υπηρεσιακή σφραγίδα αυτής.

Άρθρο 17
Κατανομή εξέταστρων

1. Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Περιφερειών εισπράττουν τα καταβαλλόμενα εξέταστρα και παρακρατούν από αυτά το χρηματικό ποσό που απαιτείται για την πληρωμή των εξόδων διεξαγωγής του διαγωνισμού.
2. Το απομένον, ύστερα από την αφαίρεση των εξόδων και αμοιβών της προηγούμενης παραγράφου, υπόλοιπο χρηματικό ποσό κατανέμεται, κατ’ αναλογία των αριθμών 7, 6, 4, στον Πρόεδρο, σε κάθε μέλος και στον Γραμματέα της Επιτροπής, αντίστοιχα.
3. Τα καταβληθέντα από τους μη συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιους εξέταστρα επιστρέφονται σε αυτούς, κατόπιν αιτήσεως τους. Τα εξέταστρα αυτά εάν δεν αναζητηθούν μέσα σε ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού για τον οποίο καταβλήθηκαν περιέρχονται υπέρ του Δημοσίου.

Άρθρο 18
Καταργούμενες διατάξεις
Η με αριθμ. πρωτ. Τ.1862/ 9/15−4−2008 ΑΥΟ «Διαδικασία διεξαγωγής διαγωνισμών για την απόκτηση πτυχίου και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστή και ρύθμιση άλλων συναφών θεμάτων» καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση, καταργείται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved