ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
To πδ για αναγνώριση προϋπηρεσίας σε δημοσίους υπαλλήλους

Αθήνα 14.7.2016, 17:04

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το προεδρικό διάταγμα 69/2016 για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σε δημοσίους υπαλλήλους.

Το πδ δημοσιεύεται στο τεύχος Α' αρ φύλλου 127 της 13ης Ιουλίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πδ.ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 69
Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της παρ. 6 του άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλ-
λήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
N. 3528/2007 (Α΄ 26/9.2.2007), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 26 του N. 4369/2016 (Α΄ 33/27-2-2016),
β. της παρ. 5 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του N. 3584/2007 (Α΄ 143/28-6-2007),
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 του N. 4369/2016
(Α΄ 33/27-2-2016),
γ. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98/21-4-2005),
δ. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116/23-9-2015),
ε. της υπ’ αριθμ. Υ21/6-10-2015 απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Χριστόφορο Βερναρδάκη.» (Β΄ 2144/6-10-2015).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δια-
τάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού.
3. Την υπ’ αριθμ. 145/2016 γνωμοδότηση του Συμβου-
λίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται:
α) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητι-
κών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του ως άνω Κώδικα,
β) οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, στους οποίους εφαρμόζονται οι δια-
τάξεις για τη βαθμολογική εξέλιξη του Κώδικα Κατάστα-
σης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της
παρ. 3 του άρθρου 28 του Ν. 4369/2016 (Α΄ 33),
γ) οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
Ν. 3584/2007 (Α΄ 143), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 του ως άνω Κώδικα.

Άρθρο 2
Αντικείμενο
1. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία, η οποία δε συνιστά
πραγματική δημόσια υπηρεσία της παραγράφου 2 του
άρθρου 98 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και της
παραγράφου 2 του άρθρου 102 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων και η οποία έχει
αποκτηθεί στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγνωρίζεται για τη βαθμολο-
γική ένταξη υπαλλήλων, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 1 του παρόντος, μετά τη μονι-
μοποίησή τους σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κώδικα Κα-
τάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και με το άρθρο 45 του Κώδικα
Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
2. Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις
διατάξεις της παραγράφου 1, δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα επτά (7) έτη για εργασιακή σχέση πλήρους απασχό-
λησης. Σε περίπτωση αναγνώρισης προϋπηρεσίας που
αφορά σε εργασιακή σχέση μερικής απασχόλησης, ο
αναγνωριζόμενος χρόνος προϋπηρεσίας μειώνεται αντι-
στοίχως.
3. Οι υπάλληλοι, στους οποίους αναγνωρίζεται προ-
ϋπηρεσία της παραγράφου 1, εντάσσονται μετά τη μο-
νιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο
του καταληκτικού βαθμό. Μετά την ένταξη, ο επιπλέον
χρόνος της προϋπηρεσίας συνυπολογίζεται ως πλεονά-
ζων στο βαθμό που εντάσσεται ο υπάλληλος.
4. Στους υπαλλήλους που κατέχουν ήδη κατά τη δη-
μοσίευση του παρόντος τον καταληκτικό βαθμό της
κατηγορίας τους, η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, συνυπολογί-
ζεται ως πλεονάζων χρόνος στο βαθμό αυτό.
5. Για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας εκδίδεται
απόφαση του αρμόδιου για τη βαθμολογική ένταξη ορ-
γάνου ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Η βαθμολογική ένταξη ανατρέχει στον χρό-
νο κρίσης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Άρθρο 3
Ορισμός προϋπηρεσίας
Η προϋπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 2 συνίσταται σε:
α) άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή απασχόληση
με έμμισθη εντολή
β) εξαρτημένη μισθωτή εργασία.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας
Η προϋπηρεσία πρέπει:
α) να έχει αποκτηθεί μετά την απόκτηση του βασικού
τίτλου σπουδών της κατηγορίας / εκπαιδευτικής βαθμί-
δας, στην οποία υπηρετεί ο υπάλληλος κατά το χρόνο
της ένταξης, και μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης
επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται,
β) να είναι συναφής σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις του άρθρου 5.
 Proslipsis.gr
Άρθρο 5
Συνάφεια αντικειμένου προϋπηρεσίας
Η συνάφεια του αντικειμένου της προϋπηρεσίας κρί-
νεται σε σχέση με τα αντικείμενα, στα οποία απασχο-
λούνται οι υπάλληλοι ή είναι δυνατόν κατά τις οργανικές
διατάξεις της υπηρεσίας τους να απασχοληθούν.

Άρθρο 6
Διαδικασία αναγνώρισης
προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου τομέα
1. Προκειμένου να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία του
άρθρου 2, ο ενδιαφερόμενος υπάλληλος υποβάλλει αί-
τηση στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού, όπου ανή-
κει οργανικά. Η αίτησή του, προκειμένου να εξεταστεί,
πρέπει να συνοδεύεται από τα αναφερόμενα στις παρα-
γράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου δικαιολογητικά.
Αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας του άρθρου 2
μπορεί να υποβληθεί και σε περίπτωση μετάταξης σε
άλλο κλάδο ή σε άλλη υπηρεσία, εφόσον η προϋπηρεσία
αυτή δεν έχει ήδη αναγνωριστεί. Οι έννομες συνέπειες
που απορρέουν από την αναγνώριση προϋπηρεσίας
του άρθρου 2 δεν αίρονται σε περίπτωση υπηρεσιακής
μεταβολής του υπαλλήλου. Οι αιτήσεις αναγνώρισης πα-
ραπέμπονται στο αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο εντός
μηνός από την υποβολή τους στην αρμόδια Διεύθυνση
Προσωπικού.
2. Τα δικαιολογητικά για τους ασκούντες ελευθέριο
επάγγελμα και όσους απασχολούνται με έμμισθη εντολή
είναι τα ακόλουθα:
α) Βεβαίωση από το οικείο επαγγελματικό Επιμελητή-
ριο ή Σύλλογο, από την οποία να προκύπτει η ιδιότητα
του μέλους και η διάρκειά της, εφόσον η ιδιότητα αυτή
είναι υποχρεωτική για την άσκηση του επαγγέλματος.
β) Εφόσον η ιδιότητα του μέλους επαγγελματικού
Επιμελητηρίου ή Συλλόγου δεν είναι υποχρεωτική για
την άσκηση του επαγγέλματος, προσκομίζεται άδεια
άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την αρμόδια
διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις
για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος ή επαγ-
γελματική ταυτότητα, καθώς και βεβαίωση του οικείου
ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η
διάρκεια της ασφάλισης. Proslipsis.gr
γ) Εφόσον η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή η επαγ-
γελματική ταυτότητα ή η έκδοση βεβαίωσης της περί-
πτωσης (β) δεν προβλέπονται, προσκομίζεται βεβαίωση
του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προ-
κύπτει η διάρκεια της ασφάλισης καθώς και οποιαδήποτε
άλλα έγγραφα και στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει
αποδεδειγμένα η προϋπηρεσία, η διάρκεια και η συ-
νάφειά της σύμφωνα με το άρθρο 5. Ως στοιχεία που
μπορεί να προσκομίσει ο αιτών υπάλληλος αναφέρονται
ενδεικτικά τα ακόλουθα: συμβάσεις παροχής υπηρεσι-
ών ή έργου, βιβλία του ΚΒΣ, δελτία απόδειξης παροχής
υπηρεσιών, τιμολόγια παροχής υπηρεσιών, περιοδικές
δηλώσεις ΦΠΑ.
δ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από
την οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το
χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως
προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
3. Τα δικαιολογητικά για τους παρέχοντες μισθωτή
υπηρεσία είναι τα ακόλουθα:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση από την
αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληρούνται οι νόμιμες
προϋποθέσεις για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλ-
ματος ή επαγγελματική ταυτότητα, όπου απαιτούνται,
καθώς και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα,
από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης
και το είδος της εργασίας.
β) Εφόσον από τα ανωτέρω δεν προκύπτει η διάρκεια
και το είδος της απασχόλησης, απαιτείται επιπλέον βε-
βαίωση του εργοδότη, στον οποίο απασχολήθηκε, στην
οποία να αναφέρεται ο χρόνος και το είδος της απασχό-
λησης του υπαλλήλου.
γ) Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την
οποία να προκύπτει ότι έχουν καλυφθεί όλες οι προς
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές του υπαλλήλου για το
χρονικό διάστημα που επιχειρείται να αναγνωριστεί ως
προϋπηρεσία κατά τις διατάξεις του παρόντος.
4. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο προβαίνει στην εξέτα-
ση των δικαιολογητικών των παραγράφων 2 και 3 και
αποφαίνεται επί της αιτήσεως εντός τριών (3) μηνών
από την παραπομπή σε αυτό του σχετικού ερωτήματος.
Το αρμόδιο όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση εντός
δεκαπέντε (15) ημερών από τη διατύπωση σύμφωνης
γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Με την απόφαση
αναγνώρισης του χρόνου προϋπηρεσίας του άρθρου 2
πραγματοποιείται και η κατάταξη σε βαθμό ή ο συνυπο-
λογισμός της ως πλεονάζοντος χρόνου στον βαθμό που
ήδη κατέχει ο υπάλληλος.
5. Για τους υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του
παρόντος υπαλλήλους ισχύουν οι προθεσμίες του τε-
λευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 καθώς και της
παραγράφου 4.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού διατάγματος αρ-
χίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση
του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 8 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
 
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved