ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Ο νέος Κανονισμός Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

Αθήνα 14.7.2016, 21:14

Εγκρίθηκε ο νέος Κανονισμός Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).

Όπως αναφέρεται στον Κανονισμό, αποστολή της ΕΣΔΔΑ είναι η δημιουργία ενός σώματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, που προορίζονται για τη στελέχωση των υπηρεσιών της κεντρικής
διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης και έχουν ταχεία ανέλιξη στη διοικητική ιεραρχία.

Προκειμένου να αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία και καινοτομία και τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, η ΕΣΔΔΑ αναπτύσσει ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλογους φορείς (Σχολές και Ινστιτούτα Δημόσιας Διοίκησης) άλλων κρατών.

Η σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Σχολής δημοσιεύεται στο τεύχος Β' αρ φύλλου 2148 της 12ης Ιουλίου 2016 της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

* Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του πδ.


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 4110/20.4.2016 (1)
Έγκριση του νέου Κανονισμού Σπουδών της Εθνι-
κής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκη-
σης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το αρθρ. 23 παρ. 6 του Ν. 4325/2015 «Εκδημοκρα-
τισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας
και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 237/Α’/31-10-2014).
2. Το αρθρ. 57 παρ. 1 περ. α’ του Ν. 3966/11 «Θεσμικό
πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση
Ινστι....» (ΦΕΚ 118/Α’/24-5-2011).
3. Τα αρθρ. 21 παρ. 6 και 22 παρ. 8 του Π.δ. 57/2007
«Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της
κείμενης νομοθεσίας, που διέπουν το Εθνικό Κέντρο Δη-
μόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.)» (ΦΕΚ
59/Α’/14-3-2007).
4. Την αριθ. 4008/22.12.2014 απόφαση του Δ.Σ. με
θέμα «Έγκριση του Κανονισμού Σπουδών της Εθνικής
Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣ-
ΔΔΑ)» (ΦΕΚ 220/Β’/17-02-2015).
5. Την αριθ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8.1/13/3941/22.02.2007 από-
φαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Τροποποίηση καθορισμού συνο-
λικής διάρκειας εκπαίδευσης στην ΕΣΔΔ και κατανομή
αυτής σε φάσεις» (ΦΕΚ 337/Β’).
6. Την αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/2/οικ. 21909/
01.07.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσω-
τερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Καθορισμός
τμημάτων εξειδίκευσης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ)» (ΦΕΚ 1456/Β’).
7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.
8. Την εισήγηση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, αποφασίζει
ομόφωνα:
Εγκρίνουμε τις τροποποιήσεις του Κανονισμού Σπου-
δών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτο-
διοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ως ακολούθως:


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 2
Αποστολή και φυσιογνωμία της ΕΣΔΔΑ
1. Αποστολή της ΕΣΔΔΑ είναι η δημιουργία ενός σώ-
ματος εξειδικευμένων στελεχών, με άρτια επαγγελματική
κατάρτιση και σύγχρονη διοικητική αντίληψη, που προο-
ρίζονται για τη στελέχωση των υπηρεσιών της κεντρικής
διοίκησης, της κρατικής περιφερειακής διοίκησης και της
αυτοδιοίκησης και έχουν ταχεία ανέλιξη στη διοικητική
ιεραρχία.
2. Προκειμένου να αξιοποιήσει τη διεθνή τεχνογνωσία
και καινοτομία και τις βέλτιστες διοικητικές πρακτικές, η
ΕΣΔΔΑ αναπτύσσει ευρύ δίκτυο συνεργασιών με ομόλο-
γους φορείς (Σχολές και Ινστιτούτα Δημόσιας Διοίκησης)
άλλων κρατών.

Το άρθρο 3 Αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 3
Ιδιότητα εκπαιδευομένου
Η ιδιότητα του εκπαιδευομένου αποκτάται με την
εγγραφή στην ΕΣΔΔΑ εντός της εκάστοτε τασσόμενης
αποκλειστικής προθεσμίας και αποβάλλεται αυτοδικαί-
ως με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Σπουδών
της ΕΣΔΔΑ ή την επιβολή της κύρωσης της οριστικής
παύσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κα-
νονισμό Σπουδών. Proslipsis.gr


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Το Άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 4
Πρόγραμμα Σπουδών
1. Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ σχεδιάζεται
από τους Υπεύθυνους Σπουδών και Έρευνας σε συνερ-
γασία με το Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και εγκρίνεται με από-
φαση του Δ.Σ. του ΕΚΔΔΑ, μετά από γνωμοδότηση του
Επιστημονικού - Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.
2. Στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΣΔΔΑ είναι δυνατό να
συνιστώνται με απόφαση του/της Προέδρου του ΕΚΔΔΑ
ομάδες εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν και πρόσωπα
εγνωσμένου επιστημονικού κύρους από την ακαδημα-
ϊκή κοινότητα και τη Δημόσια Διοίκηση, με αντικείμενο
τον προσδιορισμό των γενικών κατευθυντήριων αρχών,
των συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων και κάθε
άλλης λεπτομέρειας του Προγράμματος Σπουδών και
την εκπόνηση και συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού, για
τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
3. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιέχει τους τίτλους, το
περίγραμμα και το σύνολο των ωρών διδασκαλίας των
μαθημάτων, σεμιναρίων και εργαστηρίων ανά φάση
Σπουδών, όπως επίσης δύναται να προβλέπει και άλ-
λου είδους εκπαιδευτικές δραστηριότητες (εργασίες,
ατομικού ή συλλογικού χαρακτήρα, διαλέξεις, ημερίδες,
εκπαιδευτικές επισκέψεις και πρακτική εκπαίδευση σε
ελληνικούς φορείς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό). Οι
εκπαιδευτικές δραστηριότητες κάθε είδους δύνανται
να πραγματοποιούνται σε οποιοδήποτε στάδιο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, κατά τη διάρκεια ή και με την
ολοκλήρωση φάσεων σπουδών, όπως αυτές περιγράφο-
νται κατωτέρω. Η συμμετοχή σε αυτές συνιστά τη βασική
υποχρέωση των εκπαιδευομένων.
4. Το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ αναρτάται στο
δικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ.

Το Άρθρο 6 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 6
Οργάνωση Εκπαιδευτικής Διαδικασίας
1. Η εκπαιδευτική διαδικασία υλοποιείται σύμφωνα με
το ωρολόγιο πρόγραμμα, το οποίο περιέχει την εβδομα-
διαία κατανομή των ωρών διδασκαλίας των μαθημάτων,
εργαστηρίων και σεμιναρίων.
2. Η διδακτική ώρα ορίζεται σε πενήντα (50) λεπτά. Για
λόγους συνέχειας του εκπαιδευτικού έργου, μπορεί η
ώρα να παρατείνεται με ανάλογη αύξηση του συνολικού
χρόνου διαλείμματος.
3. Η διδασκαλία των μαθημάτων, εργαστηρίων και
σεμιναρίων δύναται να διεξάγεται σε κλιμάκια ή ανά
Τμήμα Εξειδίκευσης, στα οποία κατανέμονται οι εκπαι-
δευόμενοι/ες, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του
παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου.
4. Η διάρθρωση του Προγράμματος Σπουδών της
ΕΣΔΔΑ περιλαμβάνει τη σύσταση και λειτουργία Τμη-
μάτων Εξειδίκευσης, κατά την Ειδική Φάση Σπουδών,
όπως προσδιορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη του
Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

Το Άρθρο 7 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 7
Κοινή Φάση Σπουδών
1. Η Κοινή Φάση Σπουδών, διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών, απευθύνεται στο σύνολο των εκπαιδευομένων,
ανεξαρτήτως των επιστημονικών πεδίων από τα οποία
προέρχονται και του Τμήματος Εξειδίκευσης στο οποίο
έχουν εγγραφεί. Η φάση αυτή αποσκοπεί στην απόκτηση
ενός ενιαίου γνωστικού υπόβαθρου εκ των αντικειμένων
που κρίνονται απαραίτητα για ένα διοικητικό στέλεχος,
καθώς και στη δημιουργία μιας κοινής αντίληψης για
τις σπουδές στη Σχολή και μιας κοινής γλώσσας επικοι-
νωνίας.
2. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβά-
νονται στην Κοινή Φάση Σπουδών προσδιορίζονται στο
Πρόγραμμα Σπουδών. Proslipsis.gr
3. Στο πλαίσιο των σχετικών εκπαιδευτικών δραστη-
ριοτήτων είναι δυνατό να ανατίθεται στους εκπαιδευό-
μενους η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων.

Το Άρθρο 8 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 8
Ειδική Φάση Σπουδών
1. Κατά τη διάρκεια της Ειδικής Φάσης Σπουδών οι
εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν το Πρόγραμμα του
Τμήματος Εξειδίκευσης, στο οποίο έχουν εισαχθεί κατό-
πιν δήλωσης τους, σύμφωνα με την επίδοση που πέτυχαν
στον εισαγωγικό διαγωνισμό.
Η Ειδική Φάση Σπουδών διάρκειας δεκατριών (13)
μηνών επιδιώκει την εφαρμοσμένη και εξειδικευμένη
γνώση και αποσκοπεί στην ανάπτυξη των επιστημονι-
κών δεξιοτήτων και την υψηλού επιπέδου επαγγελμα-
τική κατάρτιση των εκπαιδευομένων, εστιάζοντας στη
θεματική περιοχή Εξειδίκευσης του κάθε Τμήματος. Πα-
ράλληλα όμως, εμπεριέχει μαθήματα κορμού και άλλες
εκπαιδευτικές δραστηριότητες κοινά για όλους τους
σπουδαστές/στριες, που διεξάγονται είτε ανά Τμήμα
είτε διατμηματικά.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που περιλαμβάνο-
νται στην Ειδική Φάση Σπουδών προσδιορίζονται στο
Πρόγραμμα Σπουδών.
Στο πλαίσιο των σχετικών εκπαιδευτικών δραστηριο-
τήτων είναι δυνατό να ανατίθεται στους εκπαιδευόμε-
νους η εκπόνηση εργασιών και ασκήσεων
2. Η Ειδική Φάση Σπουδών επιμερίζεται σε τέσσερις
(4) κύκλους εκπαίδευσης:
• Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης, διάρκειας
τεσσάρων (4) μηνών.
• Πρακτική Εκπαίδευση, συνολικής διάρκειας τεσσά-
ρων (4) μηνών.
• Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης, διάρ-
κειας τριών (3) μηνών.
• Τελικές Εργασίες των εκπαιδευομένων, διάρκειας δύο
(2) μηνών.
3. Κύκλοι Μαθημάτων Εξειδίκευσης
(α) Οι Κύκλοι Μαθημάτων Εξειδίκευσης δύναται να
περιλαμβάνουν μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια,
ημερίδες, διαλέξεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις και άλλες
δραστηριότητες, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών.
(β) Ο Πρώτος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης πα-
ρέχει στους εκπαιδευόμενους/-ες ένα διεπιστημονικό
υπόβαθρο γνώσεων και αρχών. Μέσω της εφαρμογής
καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, οι εκπαιδευόμε-
νοι/ες εξοικειώνονται με τις θεμελιώδεις αρχές άσκησης
δημόσιας πολιτικής και αποκτούν σύγχρονη διοικητική
αντίληψη.
(γ) Ο Δεύτερος Κύκλος Μαθημάτων Εξειδίκευσης περι-
λαμβάνει περαιτέρω εμβάθυνση στα ειδικά αντικείμενα
του κάθε Τμήματος.
4. Πρακτική Εκπαίδευση
(α) Η Πρακτική Εκπαίδευση διάρκειας τεσσάρων (4)
μηνών πραγματοποιείται στο σύνολο της ή τμηματικά
βάσει απόφασης του Διευθυντή κατά την Ειδική Φάση
Σπουδών σε υπηρεσιακές μονάδες. Η Πρακτική Εκπαί-
δευση πραγματοποιείται σε ελληνικούς φορείς στην
Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
(β) Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και, σύμ-
φωνα με όσα προβλέπει ο Οργανισμός του ΕΚΔΔΑ, ορί-
ζονται οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι της Πρακτικής Εκπαί-
δευσης, οι οποίοι αναλαμβάνουν το συντονισμό και τον
σχεδιασμό του Προγράμματος Πρακτικής Εκπαίδευσης.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται και οι Οργανωτικά Υπεύ-
θυνοι της Πρακτικής Εκπαίδευσης, οι οποίοι αναλαμ-
βάνουν τη διοικητική και οργανωτική υποστήριξη του
Προγράμματος Πρακτικής Εκπαίδευσης.
(γ) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι Πρακτικής Εκπαίδευ-
σης υποβάλλουν εισήγηση προς το Διευθυντή της ΕΣ-
ΔΔΑ σχετικά με τις υπηρεσίες στις οποίες οι εκπαιδευό-
μενοι/ες διατίθενται για την Πρακτική τους Εκπαίδευση.
Οι προτάσεις που διαμορφώνονται, διαβιβάζονται στις
οικείες υπηρεσίες για την έκδοση της απόφασης τοπο-
θέτησης των εκπαιδευομένων και ορισμού των Εκπαι-
δευτών τους και των αναπληρωτών Εκπαιδευτών τους.
(δ) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι και ο Διευθυντής της
ΕΣΔΔΑ, επικουρούν και αξιολογούν ενδιάμεσα την
πρόοδο που πραγματοποιείται, επισημαίνουν και συν-
δράμουν στην αντιμετώπιση ενδεχόμενων δυσκολιών
συνεργασίας με τον εκπαιδευτή και αναδεικνύουν δυ-
νατότητες βελτίωσης της Πρακτικής Εκπαίδευσης του
εκπαιδευομένου.
Παράλληλα, οι Οργανωτικά Υπεύθυνοι της Πρακτι-
κής Εκπαίδευσης, αξιολογούν ενδιάμεσα τις συνθήκες
και τους όρους με τους οποίους πραγματοποιείται η
Πρακτική Εκπαίδευση, όπως η διαθέσιμη υλικοτεχνική
υποδομή, η διοικητική ένταξη των εκπαιδευομένων,
οι εργασιακές συνθήκες, η τήρηση του ωραρίου και η
ενημέρωση του παρουσιολογίου, και αναδεικνύουν δυ-
νατότητες βελτίωσης της Πρακτικής Εκπαίδευσης του
εκπαιδευομένου.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες επικοινωνούν με τους Επιστη-
μονικά Υπευθύνους και τους Οργανωτικά Υπευθύνους
Πρακτικής Εκπαίδευσης για την επίλυση τυχόν ζητημά-
των που αναφύονται κατά τη διάρκεια της Πρακτικής
Εκπαίδευσης.
(ε) Ο Εκπαιδευτής καταρτίζει το Πρόγραμμα Πρακτικής
Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τους εκπαιδευόμενους,
σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΣΔΔΑ. Ο εκπαιδευόμενος
έχει την ευθύνη να αποστείλει στην ΕΣΔΔΑ το Πρόγραμ-
μα Πρακτικής Εκπαίδευσης σε χρονικό διάστημα δέκα
(10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία τοποθέ-
τησης στην υπηρεσία που πραγματοποιεί την Πρακτική
του Εκπαίδευση.
(στ) Η Πρακτική Εκπαίδευση δύναται να αξιολογείται
ενδιάμεσα από τους Επιστημονικά και τους Οργανωτικά
Υπεύθυνους. Η ενδιάμεση αξιολόγηση της Πρακτικής
Εκπαίδευσης αποτυπώνεται σε φόρμες που συμπληρώ-
νονται ανά επίσκεψη και συγκεντρωτικές εκθέσεις ανά
εκπαιδευόμενο που κατατίθενται στο Τμήμα Συντονι-
σμού Διοικητικού και Εκπαιδευτικού Έργου.
(ζ) Οι εκπαιδευόμενοι/ες καταθέτουν στην ΕΣΔΔΑ
ατομικές Εκθέσεις Πρακτικής Εκπαίδευσης και δύναται
να συμμετέχουν σε συλλογική ερευνητική/ μελετητική
εργασία γενικότερου ενδιαφέροντος και εκτεταμένου
πεδίου εφαρμογής στο σύνολο της δημόσιας διοίκη-
σης. Οι εκπαιδευόμενοι/ες δύναται να συμμετέχουν σε
προγράμματα διοικητικής μεταρρύθμισης ευρύτερου
χαρακτήρα σύμφωνα με τις υφιστάμενες απαιτήσεις ή
ανάγκες, όπως αυτές συνεκτιμώνται από τον αρμόδιο
φορέα και τη Δ/νση της ΕΣΔΔΑ.
(η) Μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) εργασίμων
ημερών μετά τη λήξη της περιόδου Πρακτικής Εκπαί-
δευσης υποβάλλονται στην ΕΣΔΔΑ:
- Από τον Εκπαιδευτή:
• Το Έντυπο Αξιολόγησης του εκπαιδευομένου. - Από
τον εκπαιδευόμενο:
• Το Έντυπο Αξιολόγησης Πρακτικής Εκπαίδευσης,
• την Έκθεση Πρακτικής Εκπαίδευσης και
• την τυχόν πραγματοποιηθείσα Μελέτη Περίπτωσης,
την οποία και παρουσιάζει ενώπιον των λοιπών εκ-
παιδευομένων του οικείου Τμήματος, μετά το τέλος της
Πρακτικής Εκπαίδευσης του.
5. Τελικές Εργασίες.
(α) Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι κάθε Τμήματος Εξει-
δίκευσης αναλαμβάνουν το σχεδιασμό και συντονισμό
της φάσης εκπόνησης και αξιολόγησης τελικών εργα-
σιών. Με ευθύνη τους διαμορφώνεται κατάλογος με τις
θεματικές ενότητες, τους τίτλους των Τελικών Εργασιών
και τους επιβλέποντες αυτών. Η θεματολογία των Τελι-
κών Εργασιών αντλείται από το σύνολο της διδακτέας
ύλης του Προγράμματος Σπουδών της ΕΣΔΔΑ. Ο ανω-
τέρω κατάλογος, μετά από την αρχική έγκριση του από
τον Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ, υποβάλλεται στον Πρόεδρο
του ΕΚΔΔΑ προς τελική έγκριση και έκδοση απόφασης
ορισμού των επιβλεπόντων των Τελικών Εργασιών. Για
κάθε εκπαιδευόμενο ορίζεται ένας Επιβλέπων, ο οποίος
ανήκει υποχρεωτικά στο Μητρώο Κύριου Διδακτικού
Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ και κατά προτίμηση έχει πα-
ράσχει διδακτικό έργο στα πλαίσια της τρέχουσας εκ-
παιδευτικής σειράς.
Ο κατάλογος των Τελικών Εργασιών περιέχει αριθμό
εργασιών προσαυξημένο τουλάχιστον κατά δέκα τοις
εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εκπαιδευομέ-
νων και ανακοινώνεται στους εκπαιδευόμενους.
Η επιλογή Τελικής Εργασίας από τον ανωτέρω κατά-
λογο είναι δεσμευτική για τους εκπαιδευόμενους/-ες.
Σε περίπτωση που για την ίδια εργασία εκδηλώνουν
ενδιαφέρον περισσότεροι του ενός εκπαιδευόμενοι/ες,
τότε προτεραιότητα δίνεται στον εκπαιδευόμενο που
προηγείται στη βαθμολογική κατάταξη, όπως αυτή έχει
διαμορφωθεί μέχρι τότε.
(β) Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ ανατίθενται
στους εκπαιδευόμενους οι Τελικές Εργασίες (έκτασης
15.000 έως 20.000 λέξεων). Proslipsis.gr
(γ) Οι εκπαιδευόμενοι/ες συμμετέχουν σε προγραμμα-
τισμένες συναντήσεις, συνολικής διάρκειας μέχρι έξι (6)
ώρες, με τον επιβλέποντα την εργασία τους, στο πλαίσιο
των οποίων συζητούν την πρόοδο των εργασιών και επι-
λύουν τυχόν ζητήματα που ανακύπτουν.
6. Η χρονική διαδοχή των κύκλων εκπαίδευσης προσ-
διορίζεται από το Πρόγραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ και
δύναται να τροποποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις με
απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ.

Μετά το Άρθρο 8 προστίθεται Άρθρο 8Α ως εξής:
Άρθρο 8Α
Τρίτη Φάση: Φάση Προετοιμασίας Διορισμού
Η φάση προετοιμασίας για τις θέσεις προορισμού των
εκπαιδευομένων διάρκειας ενός (1) μήνα, αποσκοπεί
στην προετοιμασία της μετάβασης από την ιδιότητα του
σπουδαστή σε εκείνη του αποφοίτου και στελέχους της
διοίκησης, αλλά και την προετοιμασία των φορέων υπο-
δοχής. Στη διάρκεια της φάσης αυτής διεξάγονται εξει-
δικευμένα εργαστήρια καθώς και εργαστήρια με τους
φορείς υποδοχής των σπουδαστών/-στριων, άμεσα συ-
νυφασμένα με τον εργασιακό χώρο, τόσο διατμηματικά,
όσο και ανά τμήμα εξειδίκευσης.

Το Άρθρο 9 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 9
Μαθήματα Ξένων Γλωσσών
Α. Εκπαιδευόμενοι/ες που έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔΔΑ
με μία (1) ξένη γλώσσα
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΕΣΔΔΑ,
οι εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν υποχρεωτικά τη
γλώσσα που δήλωσαν κατά την εισαγωγή τους και κατ’
επιλογήν τους μία εκ των διδασκομένων γλωσσών στην
ΕΣΔΔΑ ως δεύτερη γλώσσα.
Β. Εκπαιδευόμενοι/ες που έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔΔΑ
με δύο (2) ξένες γλώσσες
Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας της ΕΣΔΔΑ,
οι εκπαιδευόμενοι/ες παρακολουθούν υποχρεωτικά και
τις δύο γλώσσες με τις οποίες εισάχθηκαν στην ΕΣΔΔΑ,
όπως προβλέπεται από την εκάστοτε Προκήρυξη του
Εισαγωγικού Διαγωνισμού.

Το Άρθρο 10 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 10
Αξιολόγηση εκπαιδευομένων - Αποφοίτηση
1. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας της
Σχολής, οι εκπαιδευόμενοι/ες αξιολογούνται και βαθμο-
λογούνται για την επίδοση τους στα μαθήματα, σεμινά-
ρια, εργαστήρια, τις ατομικές ή/και ομαδικές εργασίες,
καθώς και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως
αυτές ορίζονται από το Πρόγραμμα Σπουδών.
Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος βαθμολογηθεί
με βαθμό κάτω από πέντε (5) σε ποσοστό άνω του 30%
των μαθημάτων που σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπου-
δών υπολογίζονται για τη διαμόρφωση της τελικής βαθ-
μολογίας των εκπαιδευομένων, θεωρείται «μη επιτυχώς
αποφοιτήσας» από τη Σχολή.
Για ορισμένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ. μα-
θήματα, σεμινάρια, εργασίες), όπως αυτές ρητά ορίζο-
νται στο Πρόγραμμα Σπουδών, παρέχεται «επάρκεια»
για βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (5) και δεν
υπολογίζονται στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολο-
γίας των εκπαιδευομένων, με εξαίρεση την επάρκεια
της πρακτικής εκπαίδευσης. Στην περίπτωση που εκ-
παιδευόμενος δεν αποκτήσει «επάρκεια» σε ποσοστό
άνω του 50% των μαθημάτων για τα οποία χορηγείται
επάρκεια, θεωρείται «μη επιτυχώς αποφοιτήσας» από τη
Σχολή. Στην εν λόγω ποσόστωση δεν περιλαμβάνονται
τα Μαθήματα του Προγράμματος Υποδοχής και Προ-
σανατολισμού.
2. Η αξιολόγηση της Πρακτικής Εκπαίδευσης σε φορείς
του εσωτερικού πραγματοποιείται ενώπιον Διμελών Επι-
τροπών Αξιολόγησης που συγκροτούνται με απόφαση
του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ. Ως μέλη των εν λόγω Επιτρο-
πών ορίζονται στελέχη από το επιστημονικό και διοι-
κητικό προσωπικό της ΕΣΔΔΑ που είναι ενταγμένα στο
Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ.
Η αξιολόγηση της Πρακτικής Εκπαίδευσης περιλαμ-
βάνει:
(α) την αξιολόγηση από τη διμελή επιτροπή Πρακτικής
Εκπαίδευσης, της Έκθεσης και της ενδεχόμενης μελέτης
περίπτωσης που έχει ανατεθεί στους εκπαιδευόμενους/ες.
(β) την αξιολόγηση κάθε εκπαιδευομένου από τον
Εκπαιδευτή του.
Με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ προσδιορίζε-
ται το ποσοστό συμμετοχής των ανωτέρω στη βαθμο-
λόγηση της Πρακτικής Εκπαίδευσης.
3. Η πρακτική σε ελληνικούς φορείς στο εξωτερικό
γίνεται σύμφωνα με τους όρους του σχετικού ειδικού
προγράμματος.
4. Η αξιολόγηση της Τελικής Εργασίας κάθε εκπαιδευ-
ομένου πραγματοποιείται ενώπιον τριμελούς επιτροπής
αξιολόγησης, τα μέλη της οποίας ορίζονται με απόφα-
ση του Προέδρου του ΕΚΔΔΑ, κατόπιν εισήγησης των
Επιστημονικά Υπεύθυνων του Κύκλου εκπόνησης και
αξιολόγησης των Τελικών Εργασιών. Στην εν λόγω επι-
τροπή συμμετέχουν:
(α) ο Επιβλέπων την Τελική Εργασία και
(β) δύο (2) αξιολογητές, οι οποίοι προέρχονται από το
Μητρώο Κύριου Διδακτικού Προσωπικού του ΕΚΔΔΑ
5. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από το ένα (1) έως
το δέκα (10). Ο βαθμός για κάθε μάθημα, εργαστήριο,
σεμινάριο ή εργασία μπορεί να είναι ακέραιος ή/και να
ορίζεται με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία.
Ο τελικός βαθμός αποφοίτησης σχηματίζεται σε τόσα
δεκαδικά ψηφία όσα είναι απαραίτητα ώστε να προκύ-
πτει με ευκρίνεια η σειρά αποφοίτησης των εκπαιδευ-
ομένων.
6. Αναβαθμολόγηση μαθημάτων, σεμιναρίων, εργα-
στηρίων και εργασιών δεν επιτρέπεται.
Διόρθωση βαθμού επιτρέπεται μόνο σε περίπτω-
ση που έχει εμφιλοχωρήσει προφανής παραδρομή ή
αθροιστικό σφάλμα και ύστερα από σχετικό έγγραφο
του αρμόδιου διδάσκοντος και απόφαση του Διευθυντή
της ΕΣΔΔΑ.
7. Τα γραπτά βαθμολογούνται και παραδίδονται υπο-
γεγραμμένα στους Υπευθύνους Σπουδών και Έρευνας
της ΕΣΔΔΑ από τους διδάσκοντες - βαθμολογητές εντός
προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την πα-
ραλαβή τους.
Οι Υπεύθυνοι Σπουδών και Έρευνας, μετά την απο-
σφράγιση των ατομικών στοιχείων των εκπαιδευομένων
από τα γραπτά δοκίμια ή/και την παράδοση των βαθ-
μολογιών των εργασιών, καταρτίζουν και υπογράφουν
κατάλογο με τον τελικό βαθμό κάθε εκπαιδευομένου ανά
μάθημα / εργασία, ο οποίος διαβιβάζεται στον Διευθυ-
ντή της ΕΣΔΔΑ και στη συνέχεια παραδίδεται στο Τμήμα
Διοικητικής και Εκπαιδευτικής Υποστήριξης.
Οι εκπαιδευόμενοι/ες λαμβάνουν γνώση με επίδειξη
των διορθωμένων γραπτών δοκιμίων τους ή/και των
εργασιών τους κατόπιν σχετικής αιτήσεως που υποβάλ-
λουν προς την ΕΣΔΔΑ εντός αποκλειστικής προθεσμί-
ας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ανακοίνωση
της βαθμολογίας. Συναντήσεις των εκπαιδευομένων
με τους διδάσκοντες-βαθμολογητές λαμβάνουν χώρα,
κατόπιν σχετικής αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς
την ΕΣΔΔΑ, είτε κατά την επίδειξη των διορθωμένων
γραπτών δοκιμίων τους ή/και των εργασιών τους, είτε και
σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της διαθε-
σιμότητας των διδασκόντων-βαθμολογητών.
Τα γραπτά φυλάσσονται υποχρεωτικά για διάστημα
δώδεκα (12) μηνών μετά την αποφοίτηση κάθε εκπαι-
δευτικής σειράς. Μετά την πάροδο του χρόνου αυτού
είναι δυνατή η καταστροφή των γραπτών, με ευθύνη
της αρμόδιας Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων, εκτός
αν εκκρεμεί σχετική ποινική, πειθαρχική ή οποιαδήποτε
άλλη διοικητική διαδικασία.
8. Η βαθμολογία των μαθημάτων, σεμιναρίων, εργα-
στηρίων και εργασιών κάθε εκπαιδευτικής φάσης, όπως
και της Τελικής Εργασίας καταχωρίζεται στο Ολοκληρω-
μένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΕΚΔΔΑ και τον ατο-
μικό υπηρεσιακό φάκελο κάθε εκπαιδευομένου, ανα-
κοινώνεται με απόφαση του Διευθυντή της ΕΣΔΔΑ και
αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής. Η ενη-
μέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τη βαθμολογία
δύναται να παρέχεται και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.
9. Η σειρά αποφοίτησης καθορίζεται από τον τελικό
βαθμό αποφοίτησης, ο οποίος συντίθεται από:
(i) To βαθμό (μέσο όρο) των μαθημάτων, σεμιναρίων
και εργαστηρίων της Κοινής Φάσης Σπουδών υπολογι-
ζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 30%.
(ii) To βαθμό (μέσο όρο) των μαθημάτων, σεμιναρίων
και εργαστηρίων της Ειδικής Φάσης Σπουδών υπολογι-
ζόμενο με συντελεστή βαρύτητας 45%.
(iii) To βαθμό της Τελικής Εργασίας υπολογιζόμενο με
συντελεστή βαρύτητας 20%.
(iν) Την απόκτηση «επάρκειας» κατά την πρακτική εκ-
παίδευση σε ποσοστό 5%.
10. Α. Εκπαιδευόμενοι/ες που έχουν εισαχθεί στην ΕΣ-
ΔΔΑ με μία (1) ξένη γλώσσα: Η επίδοση επί της γλώσσας
εισαγωγής λαμβάνεται υπόψη για τη διαμόρφωση του
βαθμού σε κάθε εκπαιδευτική φάση. Η επίδοση επί της
δεύτερης ξένης γλώσσας που παρακολουθούν οι εκπαι-
δευόμενοι/ες δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογία, συ-
μπεριλαμβάνεται ωστόσο στον ατομικό υπηρεσιακό τους
φάκελο, όπου αναφέρεται το επίπεδο της γλωσσομάθειας.
Β. Εκπαιδευόμενοι/ες που έχουν εισαχθεί στην ΕΣΔΔΑ
με δύο (2) ξένες γλώσσες:
Η επίδοση και στις δύο γλώσσες εισαγωγής, όπως προ-
βλέπεται από την εκάστοτε Προκήρυξη του Εισαγωγικού
Διαγωνισμού ως πρόσθετη προϋπόθεση για την εισα-
γωγή σε Τμήματα της ΕΣΔΔΑ λαμβάνεται υπόψη για τη
διαμόρφωση του βαθμού σε κάθε εκπαιδευτική φάση.
11. Εκπαιδευόμενος που ολοκλήρωσε το πλήρες Πρό-
γραμμα Σπουδών της ΕΣΔΔΑ, κατατάσσεται με βάση τον
τελικό βαθμό αποφοίτησης σε μία από τις παρακάτω
βαθμίδες:
Πρώτη βαθμίδα:
• Αριστούχος αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή
ίσος του 8,5)
Δεύτερη βαθμίδα:
• Επιτυχώς αποφοιτήσας (βαθμός μεγαλύτερος ή ίσος
του 5 και μικρότερος του 8,5)
Τρίτη βαθμίδα:
• Φοιτήσας:
- Ο εκπαιδευόμενος/η που δεν απέκτησε επάρκεια
σε ποσοστό άνω του 50% των μαθημάτων για τα οποία
χορηγείται επάρκεια.
- Ο εκπαιδευόμενος/η που έλαβε τελικό βαθμό μι-
κρότερο του 5
- Ο εκπαιδευόμενος/η που βαθμολογήθηκε με βαθμό
μικρότερο του 5 σε ποσοστό άνω του 30% των μαθημά-
των για τα οποία ορίζεται ρητά ότι προσμετρούνται στην
τελική βαθμολογία.
 Proslipsis.gr

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ:
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Το Άρθρο 19 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 19
Τελικές -Μεταβατικές Διατάξεις
1. Εκπαιδευόμενη της ΚΓ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της
Ε.Σ.Δ.Δ.Α., στο πλαίσιο της οποίας λειτουργούσε μόνο το
Τμήμα Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης και που
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κανονισμού Σπου-
δών είχε διακόψει την εκπαίδευση της για έναν από τους
λόγους που απαριθμούνται στην παρ. 9 του άρθρου 12,
εντάσσεται στην ΚΔ’ Εκπαιδευτική Σειρά της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
Στην ανωτέρω δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει με
αίτηση της να ενταχθεί σε οποιοδήποτε από τα Τμήματα
Εξειδίκευσης της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς της Ε.Σ.Δ.Δ.
Α., για την εισαγωγή στο οποίο τίθεται ως προϋπόθεση
η άριστη γνώση μίας ξένης γλώσσας, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία και την Προκήρυξη του ΚΔ’ Εισαγω-
γικού Διαγωνισμού της Ε.Σ.Δ.Δ.Α..
Στην περίπτωση αυτή η εκπαιδευόμενη συνεχίζει να
απασχολείται στην Ε.Σ.Δ.Δ.Α. υπό την εποπτεία του Δι-
ευθυντή μέχρι την έναρξη της Ειδικής Φάσης Σπουδών
της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς και διατηρεί τη συνολική
βαθμολογία (μέσο όρο) των μαθημάτων, σεμιναρίων και
εργαστηρίων της Κοινής Φάσης Σπουδών της ΚΓ’ Εκπαι-
δευτικής Σειράς, την οποία έχει ολοκληρώσει και στα
οποία έχει αξιολογηθεί, λαμβανομένων υπόψη των συ-
ντελεστών βαθμολόγησης της ΚΔ’ Εκπαιδευτικής Σειράς.
2. Ο Κανονισμός Σπουδών της Ε.Σ.Δ.Δ.Α. αναρτάται
στο δικτυακό τόπο του ΕΚΔΔΑ.
Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Σπουδών ισχύ-
ουν για την ΚΔ’ Εκπαιδευτική Σειρά και εφεξής.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού
Σπουδών που εγκρίθηκε με την αριθ. πρωτ. 4008/22-
12-2014 (ΦΕΚ 220/τ. Β΄/17-02-2015) απόφαση του Δ.Σ.
του ΕΚΔΔΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Η Πρόεδρος
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ
© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.

 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved