ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ NEWSLETTER ΤΗΣ PROSLIPSIS.GR
Μάθετε πρώτοι τα νέα ...

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
 

 
Βάλτε Αγγελία      Δείτε Αγγελίες      Newsletters       
  Επικοινωνία     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Δημόσια Διοίκηση Επιστροφή    
Οδηγίες για την μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη προσωπικού ορισμένου χρόνου

Αθήνα 29.1.2017, 19:11

Οδηγίες για την ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ της περ. 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, περιλαμβάνει εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών.

* Ακολουθεί η εγκύκλιος.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13/5/2016
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρ.Πρωτ.2/14537/ΔΕΠ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ: Ως πίνακας αποδεκτών
Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65 – Αθήνα
Τμήμα Γ’
Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου
Τηλέφωνα
210 3338 218
210 3338 237
210 3338 244
210 3338 392
210 3338 403
210 3338 404
210 3338 418
210 3338 422
210 3338 478

Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του
προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο
Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ
της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012».

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων διαφόρων φορέων του Δημοσίου που υποβλήθηκαν στην
Υπηρεσία μας, αναφορικά με το εν λόγω θέμα και κατόπιν επανεξέτασης όλων των ζητημάτων
που άπτονται της κατάταξης και εξέλιξης του εν θέματι προσωπικού, σας γνωστοποιούμε το
παρόν έγγραφο, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες.

α) Ως προς το υπηρετούν, κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4354/2015,
προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Αναφορικά με την προϋπηρεσία, με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 27
του κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της
αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, στο εν λόγω προσωπικό,
κατά την 1.11.2011 στην αρχική του κατάταξη θα έπρεπε να είχαν ληφθεί υπόψη μόνο τα
επτά έτη προϋπηρεσίας που τυχόν κατείχε. Στη συνέχεια στις περιπτώσεις όπου οι
ατομικές συμβάσεις εργασίας είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους, με διάταξη
νόμου, εφόσον δεν είχε επέλθει διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν
είχε λήξει, το προσωπικό θα έπρεπε να εξελίσσεται στα επόμενα μισθολογικά κλιμάκια, μετά τη
συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου υπηρεσίας στα προηγούμενα.

Συνεπώς, κατά την 1.1.2016 το εν λόγω προσωπικό θα πρέπει να καταταχθεί, σύμφωνα με
τις ως άνω διατάξεις, με όλα τα ανωτέρω αναγνωρισμένα χρόνια προϋπηρεσίας (ήτοι τα 7
χρόνια + τα χρόνια από 1.11.2011 έως 31.12.2015), εφόσον οι ατομικές συμβάσεις εργασίας
είχαν παραταθεί ή ανανεωθεί, από τη λήξη τους, με διάταξη νόμου και δεν είχε επέλθει
διακοπή του χρόνου απασχόλησης και η αρχική σύμβαση δεν είχε λήξει. Για τα πέραν της
επταετίας χρόνια προϋπηρεσίας που τυχόν είχε κατά την 1.11.2011 θα πρέπει να προσκομίσει 

το έτος 2016 εκ νέου αίτηση στον φορέα του για αναγνώριση αυτών, και τόσο η προωθημένη
μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα ισχύσουν από 1.1.2018, με
την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του με
ανανέωση ή παράταση της αρχικής σύμβασης εργασίας του, που προβλέπεται από κείμενες
διατάξεις.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η υπηρεσία του εν λόγω προσωπικού για τα έτη
2016-2017 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για προωθημένη μισθολογική εξέλιξη λόγω της
αναστολής της μισθολογικής εξέλιξης όλων των υπαλλήλων για τα δύο αυτά έτη.

Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 11 του
ιδίου νόμου και της ιδίας εγκυκλίου, η ως άνω προϋπηρεσία(ανεξαρτήτως του τυπικού
προσόντος με το οποίο διανύθηκε) που δύναται να αναγνωριστεί από 1.1.2018, θα πρέπει να
έχει προσφερθεί σε φορείς που κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του κοινοποιούμενου
νόμου αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄
του ν. 3429/2005) των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης
εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε
περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Σημειώνεται ότι μέχρι και 31.12.2015, οι κάτοχοι διδακτορικού ή μεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών, μπορούσαν να προσμετρήσουν τους ανωτέρω τίτλους σπουδών για
μισθολογική εξέλιξη μόνο εφόσον οι τίτλοι αυτοί είχαν αποτελέσει τυπικό προσόν για την
πρόσληψή τους. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω τίτλοι δεν είχαν απαιτηθεί
ως τυπικό προσόν για την πρόσληψη, δεν μπορούσαν να προσμετρηθούν για μισθολογική
εξέλιξη.

Ωστόσο, από 1.1.2016, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
9 του ν.4354/2015 και της παρ.2 του άρθρου 26 του ιδίου νόμου και εγκυκλίου , οι ανωτέρω
τίτλοι δύναται να προσμετρηθούν για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων. Συνεπώς, στην
περίπτωση που, κατατεθούν προς αναγνώριση τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό),
μετά την 1.1.2016 και κριθεί θετικά η συνάφεια αυτών από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο,
τόσο η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη όσο και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής θα
ισχύσουν από 1.1.2018, με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό αυτό συνεχίζει να παρέχει
αδιάλειπτα τις υπηρεσίες του.

Μετά την ως άνω ορθή κατάταξη και εφόσον από τις ρυθμίσεις του νέου μισθολογικού
νόμου προκύπτουν βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές χαμηλότερες από αυτές που
δικαιούνταν το προσωπικό αυτό στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική,
για όσο χρόνο οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους.

Σε αντίθετη περίπτωση, όπου από τις ρυθμίσεις του νέου μισθολογικού νόμου προκύπτουν
βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδοχές υψηλότερες από αυτές που δικαιούνταν το
προσωπικό αυτό στις 31.12.2015, η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες
δόσεις σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι
υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους.

β) Ως προς το προσωπικό Ι.Δ.Ο.Χ. που θα προσληφθεί στους φορείς μετά την 1.1.2016
θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
Αναφορικά με την προϋπηρεσία, με βάση τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26
του κεφαλαίου Β΄ του ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/τ.Α’/16.12.2015) και τις οδηγίες της
αριθμ.2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 διευκρινιστικής εγκυκλίου του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών (Α.Δ.Α.:ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ), επί του ιδίου άρθρου και νόμου, στην περίπτωση που
υποβάλλεται από νεοδιόριστους, μετά την 1.1.2016, αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας μετά
το διορισμό τους, τα οικονομικά αποτελέσματα έχουν ισχύ από την ημερομηνία αίτησης του
υπαλλήλου. Εξυπακούεται ότι η ως άνω προϋπηρεσία(ανεξαρτήτως του τυπικού προσόντος με
το οποίο διανύθηκε) που δύναται να αναγνωριστεί, είναι η αναφερόμενη στις διατάξεις της
παρ.4 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και της ιδίας εγκυκλίου.

Στις περιπτώσεις κατοχής τίτλων σπουδών σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με τις ως
άνω προαναφερθείσες διατάξεις και ιδία εγκύκλιο, στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη
διετία 2016–2017, η μισθολογική προώθηση (κατά 2 ΜΚ) στους κατόχους μεταπτυχιακών ή
κατά 6 ΜΚ στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται με την αρχική τους κατάταξη,
εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του
υπαλλήλου. Στην περίπτωση που, στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατατίθενται από υπαλλήλους 

που διορίζονται από 1.1.2016 και εφεξής, προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών
(μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), τους οποίους κατείχαν κατά την ημερομηνία διορισμού
τους, η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής
πραγματοποιείται από την ημερομηνία αίτησης του υπαλλήλου. Αντιθέτως, στην περίπτωση
που υποβληθούν αιτήσεις για αναγνώριση μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από 1.1.2016 και
εφεξής η προωθημένη μισθολογική κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν
από 1.1.2018.

Σχετικά ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας θεωρείται ότι απαντώνται με
το παρόν, του οποίου παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι εμπλεκόμενοι ώστε και να
αποφευχθεί η υποβολή ανάλογων ερωτημάτων στο μέλλον.
Εσωτ.Διαν.:ΔΕΠ-Γ’

Η Προϊστάμενη της Γενικής Διεύθυνσης
Σ. Μηλιάκου 


© Proslipsis.gr
Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Proslipsis.gr. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή.
Εμπορικά sites που αναπαράγουν κείμενα παρανομούν και παρασιτούν. Οφείλετε να τα καταδικάζετε.
 

  

 

 

 

 

 

 Επιστροφή  Κορυφή σελίδας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η με οποιονδήποτε τρόπο αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας, χωρίς την γραπτή άδεια του εκδότη. Κάθε δημόσια αναφορά στο περιεχόμενο της συνεπάγεται και αναφορά του ονόματός της, όπως η δημοσιογραφική δεοντολογία επιτάσσει.

 

 

[Αρχική σελίδα]  [Αγορά Εργασίας]  [Επιχειρηματικότητα]  [Προσλήψεις στο Δημόσιο]  [Εκπαίδευση]  [Σεμινάρια]  [Νομοθεσία]  [Βιβλία]
Διεύθυνση: Λ. Ριανκούρ 73, 11524 Αθήνα, email: info@proslipsis.gr , Τηλ: 6949244434
©  2004-2021  proslipsis.gr, All rights reserved